Aktualności

Polsko-amerykańska Nagroda Naukowa

Do 31 grudnia br. można zgłaszać kandydatów do trzeciego konkursu o Polsko-Amerykańską Nagrodę Naukową (PLUS), która jest przyznawana przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej i American Association for the Advancement of Science (AAAS). Celem Nagrody jest wzmocnienie i podkreślenie wartości współpracy pomiędzy naukowcami z Polski i Stanów Zjednoczonych. Nagroda, ustanowiona w 2013 r. przyznawana jest parze naukowców – jednemu pracującemu w Polsce, a drugiemu w USA – za wybitne osiągnięcie naukowe będące efektem wspólnych badań. Kandydaci do nagrody mogą być zgłaszani przez wszystkich aktywnych członków polskiego i amerykańskiego środowiska naukowego. W konkursie dopuszczane są również autonominacje. Nagroda może być przyznana we wszystkich obszarach nauki, z wyjątkiem sztuk pięknych. Wyboru laureatów dokonuje jury złożone z wybitnych przedstawicieli polskiego i amerykańskiego środowiska naukowego. Jury posiłkuje się opiniami ekspertów oceniających wnioski. Wysokość nagrody wynosi równowartość 5 000 USD dla każdego z laureatów. Wyniki trzeciego konkursu zostaną ogłoszone w 2018 r. Nagroda zostanie wręczona jesienią 2018 r. w Waszyngtonie. Polsko-Amerykańska Nagroda Naukowa jest wspólnym przedsięwzięciem Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP) i American Association for the Advancement of Science (AAAS) – międzynarodowej organizacji non-profit i największego na świecie wielodyscyplinarnego stowarzyszenia naukowego. Więcej na stronie www.aaas.org

Więcej informacji >>

 

ERC: Consolidator Grant

Do 15 lutego 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu Consolidator Grant, którego organizatorem jest European Research Council. Konkurs adresowany jest do osób, które uzyskały swój pierwszy stopień doktora od 7 do 12 lat temu. Budżet konkursu wynosi 550 mln euro. Celem konkursu jest udzielenie wsparcia wybitnym naukowcom. Zgłaszany projekt może trwać do pięciu lat. Na cały czas trwania projektu można uzyskać maksymalnie 2 000 000 euro. W niektórych przypadkach możliwe jest uzyskanie dodatkowych 750 000 euro. Kierownik zgłaszanego projektu musi być autorem kilku publikacji w międzynarodowych czasopismach naukowych bez udziału swojego promotora. Kierownik projektu musi także posiadać także inne publikacje, wystąpienia na konferencjach, patenty i nagrody naukowe.

Więcej informacji >>

 

Konkurs prac magisterskich im. J.J. Lipskiego

Do 15 lutego 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach XXIII konkursu prac magisterskich im. J.J. Lipskiego. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej pracy magisterskiej z obszaru humanistyki i nauk  społecznych dotyczącą zjawisk mających miejsce od XIX w. do współczesności, których tematyka jest bliska zainteresowaniom badawczym i aktywności społecznej Patrona konkursu. Zgodnie z informacjami organizatorów uczestnikami konkursu mogą być absolwenci szkół wyższych, którzy obronili pracę magisterską w roku kalendarzowym, w którym ogłoszona została kolejna edycja konkursu.

Do konkursu można zgłaszać prace, które dotyczą następującej tematyki:

  • Historia i teoria literatury,
  • Wiedza o współczesnej kulturze,
  • Varsaviana,
  • Historia najnowsza,
  • Społeczeństwo i polityka. Dyskryminacja i tolerancja, stereotypy – aspekty kulturowe, psychologiczne, językowe.

Więcej informacji >>

 

FNP: Międzynarodowe Agendy Badawcze

Od 23 października 2017 r. do 20 grudnia 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach programu Międzynarodowe Agendy Badawcze, którego organizatorem jest Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. Konkurs adresowany jest do wybitnych naukowców z Polski lub zagranicy o uznanym dorobku naukowym, którzy będą w Polsce kierować jednostkami naukowymi tworzonymi według najlepszych światowych wzorców. Budżet konkursu wynosi 140 mln zł.

Jak informują organizatorzy celem programu "Międzynarodowe Agendy Badawcze" realizowanego przez FNP jest stworzenie w Polsce wyspecjalizowanych, wiodących w skali światowej jednostek naukowych stosujących najlepsze światowe praktyki w zakresie:

  • identyfikowania programów i tematów badawczych,
  • polityki personalnej,
  • zarządzania pracami B+R,
  • komercjalizacji wyników prac B+R

Więcej informacji >>

 

Nagroda im. Ryszarda Kapuścińskiego za reportaż literacki

Do 15 stycznia 2018 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach 9. edycji konkursu o nagrodę im. Ryszarda Kapuścińskiego za reportaż literacki. Do konkursu można zgłaszać pierwsze wydania książek reporterskich, które ukazały się w Polsce między 1 stycznia a 31 grudnia 2017 roku.

Laureatem Nagrody może zostać osoba fizyczna, zarówno posiadająca obywatelstwo polskie, jak też nie posiadająca takiego obywatelstwa, zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, pełnoletnia, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca autorem utworu literackiego - reportażu.

Więcej informacji >>

 

 Stypendium im. Anny Stadnickiej

Do 20 listopada 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu na stypendium im. Anny Stadnickiej. Konkurs adresowany jest do młodych naukowców prowadzących badania w zakresie historii literatury polskiej. Stypendium w roku akademickim 2017/2018 wynosi 10 000 zł (stypendium roczne) lub 5 000 zł (stypendium semestralne). W ramach konkursu wsparcie mogą otrzymać wyróżniający się doktoranci studiów literaturoznawczych z wszczętym przewodem doktorskim, których przygotowywana rozprawa naukowa dotyczy istotnych tematów z historii literatury i kultury polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem XIX i XX wieku. Stypendium przyznawane jest na ukończenie pracy doktorskiej, na okres jednego roku akademickiego lub na jeden semestr.

Więcej informacji >>