Aktualności

NCN - nabór w ramach konkursu MINIATURA 2

Narodowe Centrum Nauki podało pierwsze szczegóły planowanego naboru w ramach konkursu Miniatura 2. Jak zostało ustalone podczas styczniowego posiedzenia Rady Narodowego Centrum Nauki nabór wniosków ruszy w kwietniu 2018 r. i będzie prowadzony w trybie ciągłym. Budżet konkursu wyniesie 20 mln zł. W ramach wniosku możliwe będzie uzyskanie wsparcia w wysokości od 5 000 zł do 50 000 zł. Wniosek będzie mógł zakładać realizację jednego spośród następujących działań:

 •     badania wstępne,
 •     badania pilotażowe,
 •     kwerenda,
 •     staż naukowy,
 •     wyjazd konferencyjny,
 •     wyjazd badawczy,
 •     wyjazd konsultacyjny.

Zgłaszane projekty będą mogły być realizowane przez osoby, które spełniają następujące warunki:

 • uzyskały stopień naukowy doktora w okresie do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem
 • nie kierowały i nie kierują realizacją projektów badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki lub finansowanych w ramach innych konkursów ogólnokrajowych lub międzynarodowych;
 • nie są laureatami konkursów Narodowego Centrum Nauki na stypendia doktorskie lub staże po uzyskaniu stopnia naukowego doktora;
 • są zatrudnione przez wnioskodawcę na podstawie umowy o pracę.

Więcej informacji >>

 

Narodowe Centrum Nauki w 2018 r. otworzy nabory w dwóch nowych konkursach

Obie inicjatywy dotyczyć będą współpracy międzynarodowej. Do harmonogramu konkursów na 2018 r. wprowadzone zostały konkursy na polsko-chińskie i polsko-niemieckie projekty badawcze.

 • Konkurs na polsko-chińskie projekty badawcze realizowany będzie pod nazwą Sheng. Jego pierwsza edycja zostanie ogłoszona w czerwcu tego roku. Rozstrzygnięcie NCN zapowiada na marzec 2019 r.
 • Polsko-niemieckie projekty badawcze w zakresie nauk o życiu będzie prowadzony pod nazwą Beethoven Life. Będzie on towarzyszył organizowanemu już wcześniej konkursowi Beethoven (obecna nazwa Beethoven Classic), w którym możliwe jest pozyskanie środków na projekty badawcze w naukach humanistycznych, społecznych i o sztuce oraz wybranych dyscyplinach nauk ścisłych i technicznych. Oba konkursy otwarte będą od września do grudnia 2018 r.
 • W ostatnim kwartale 2018 r. NCN otworzyć ma także nabór w konkursie na polsko-austriackie projekty badawcze.

 

Trwają zapisy na letnią, V edycję Kursu Trenerów Nauki

Czy wiesz, kim są trenerzy nauki? W jaki sposób pracują? jakie mają kwalifikacje? O certyfikację trenera nauki może ubiegać się każdy naukowiec, który pragnie być dobrym dydaktykiem i pracować zarówno na uczelni, jak i poza nią. Społeczność TN istnieje w Polsce od dwóch lat i skupia naukowców wielu dziedzin, pracujących na uczelniach, w instytucjach i firmach w kraju i za granicą.

Dydaktyka aktywna, czyli przekazywanie wiedzy i umiejętności za pomocą metod trenerskich, jest znana i stosowana w biznesie od kilkudziesięciu lat. Kurs Trenerów Nauki to pierwsze zajęcia trenerskie skierowane do naukowców, odpowiadające potrzebie pracy ze studentami i środowiskiem nauki w sektorze publicznym oraz prywatnym.

Więcej informacji >>