Aktualności

Opus 13, Preludium 13 - rusza nabór wniosków

Od 15 marca 2017 r. do 16 czerwca 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursów Opus 13 i Preludium 13, których organizatorem jest Narodowe Centrum Nauki. Finansowanie mogą uzyskać projekty, które obejmują badania podstawowe. Wnioski należy składać w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu www.osf.opi.org.pl. Łączny budżet konkursów wynosi 280 mln zł.

OPUS 13 - konkurs na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów. Zgłaszany projekt może trwać 12, 24 lub 36 miesięcy. Koszty pośrednie projektu nie mogą przekraczać 40% wnioskowanych kosztów bezpośrednich (z wyłączeniem aparatury). W konkursie Opus 13 nie ma dolnej i górnej granicy budżetu zgłaszanych projektów. Budżet całego konkursu wynosi 250 mln zł.

PRELUDIUM 13 - konkurs na projekty badawcze, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora. Zgłaszany projekt może trwać 12, 24 lub 36 miesięcy.

Więcej informacji  OPUS >>

Więcej informacji PRELUDIUM >>

 

ABW: Konkurs na prace z bezpieczeństwa wewnętrznego państwa

Do 30 września 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu na na najlepszą pracę licencjacką i magisterską z dziedziny bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. Do konkursu można zgłaszać prace licencjackie i magisterskie, które zostały obronione na ocenę bardzo dobrą w roku akademickim 2016/2017 oraz prace doktorskie obronione w latach 2007-2017. Pula nagród dla autorów najlepszych prac wynosi 7 500 zł. Zgodnie z informacjami organizatorów do konkursu można zgłaszać prace związane z następującą tematyką:

  • Rola i zadania służb specjalnych w demokratycznym państwie prawa i w państwach autorytarnych.
  • Konstytucyjne prawa obywateli a uprawnienia służb specjalnych.
  • Służby specjalne – historia, teraźniejszość.
  • Bezpieczeństwo Polski i Europy w XXI wieku - zagrożenia i wyzwania.

Więcej informacji >>

 

Konkurs na prace naukowe o tematyce gerontologicznej 

Do 14 maja 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu na prace naukowe o tematyce gerontologicznej. Do konkursu można zgłaszać prace z obszaru gerontologii społecznej, gerontologii klinicznej (geriatrii) i gerontologii eksperymentalnej, które zostały obronione w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2016 r. Zgodnie z informacjami organizatora, którym jest Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, do konkursu można zgłaszać prace magisterskie i prace doktorskie. Prawo do zgłaszania prac do konkursu mają ich autorzy oraz promotorzy.

Więcej informacji >>

 

Stypendia dla wybitntch młodych naukowców - ruszył nabór!

Wnioski przyjmowane są co roku od 2 stycznia do 31 marca (generator zostanie uruchomiony w lutym 2017 r.). Okres realizacji: 36 miesięcy. Stypendia przeznaczone są dla młodych badaczy zatrudnionych w ramach stosunku pracy w polskich jednostkach prowadzących działalność naukową. Stanowią one nagrodę za osiągnięcia naukowo-badawcze. Warunkiem, jaki muszą spełnić kandydaci, jest kontynuowanie pracy naukowej przez okres finansowania. Stypendia przyznawane są maksymalnie na okres 3 lat. Wnioski należy kierować do MNiSW. Wnioski składają jednostki naukowe zatrudniające kandydatów do stypendium. Ocenie podlegają m.in.: dorobek naukowy kandydata, poziom prowadzonych badań, nagrody czy udział w projektach międzynarodowych. Młodzi naukowcy sami decydują o tym, na co przeznaczą stypendium. Stypendia są przyznawane przez ministra właściwego do spraw nauki corocznie, na podstawie złożonych wniosków, w drodze konkursu.

Więcej informacji  >>

 

NCN ogłosiło nowy konkurs – SONATINA

Konkursu Sonatina zastąpi dotychczasowy Iuventus Plus. Oferta skierowana jest do naukowców, którzy stopień doktora uzyskali do 3 lat temu. W ramach budżetu konkursu możliwe jest finansowanie kosztów etatów badawczych oraz krótkoterminowych (od 3 do 6 miesięcy) staży zagranicznych.

Więcej informacji  >>

 

Miniatura – konkurs na małe granty

Przyjmowanie wniosków rozpocznie się  3 kwietnia 2017 r. Konkurs zaplanowany jest do 31 grudnia 2017 z możliwością kontynuacji w 2018 r.  Nowością jest ciągły nabór wniosków. Konkurs skierowany jest do osób posiadających stopień naukowy doktora nadany w okresie do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Wnioskodawcami w konkursie muszą być jednostki naukowe, zaś realizującymi działanie naukowcy, którzy nie kierowali i nie kierują realizacją projektu badawczego oraz nie są laureatami konkursów na stypendia doktorskie lub staże po uzyskaniu stopnia naukowego doktora, finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki. Ważnym warunkiem w konkursie jest wymóg, by w dniu złożenia wniosku osoba ubiegająca się o finansowanie działania naukowego była zatrudniona przez wnioskodawcę na podstawie umowy o pracę. Działania naukowe, jakie mogą być finansowane w ramach konkursu MINIATURA, to m.in. badania wstępne, badania pilotażowe, kwerendy, staże naukowe, konsultacje naukowe, wyjazd badawcze czy konferencyjne. Czas realizacji działania naukowego może wynieść do 12 miesięcy, maksymalna wysokość finansowania od 5 tys. zł do 50 tys. zł, natomiast wysokość kosztów pośrednich nie może przekroczyć 10% kosztów bezpośrednich.

Więcej informacji  >>