Aktualności

 

 

Program START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Od połowy września 2017 r. do 31 października 2017 r.  będzie trwał nabór wniosków w ramach konkursu Start, którego organizatorem jest Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. Konkurs adresowany jest do młodych naukowców - przed lub po doktoracie - którzy nie ukończyli 30. roku życia. Kluczowy przy ocenie jest dorobek naukowy wnioskodawcy. Laureaci konkursu otrzymają stypendia w wysokości 28 000 zł.

Program Start skierowany jest do młodych, stojących u progu kariery badaczy, którzy już mogą wykazać się sukcesami w swojej dziedzinie nauki. Stypendia stanowią dowód uznania dla dotychczasowych osiągnięć naukowych młodych uczonych i są dla nich zachętą do dalszego rozwoju poprzez umożliwienie im pełnego poświęcenia się pracy badawczej.

Więcej infmormacji >>

 

Kurs Trenerów Nauki

Trwają zapisy na III edycję Kursu Trenerów Nauki. Kurs Trenerów Nauki to pierwsze w Polsce szkolenie trenerskie kierowane do naukowców. Do uczestnictwa zaproszone są osoby pragnące dzielić się wiedzą naukową i pracujące zarówno w świecie akademickim, jak i poza nim. Podczas intensywnego, czterodniowego kursu uczestnicy przygotują się do projektowania oraz profesjonalnego prowadzenia szkoleń i warsztatów z użyciem wiedzy z własnej specjalizacji naukowej, ale w oparciu o metodykę aktywnej dydaktyki. Zajęcia odbędą się w listopadzie 2017 r.

Więcej infomormacji >>

 

Nagroda im. Ryszarda Kapuścińskiego za reportaż literacki

Do 15 stycznia 2018 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach 9. edycji konkursu o nagrodę im. Ryszarda Kapuścińskiego za reportaż literacki. Do konkursu można zgłaszać pierwsze wydania książek reporterskich, które ukazały się w Polsce między 1 stycznia a 31 grudnia 2017 roku.

Laureatem Nagrody może zostać osoba fizyczna, zarówno posiadająca obywatelstwo polskie, jak też nie posiadająca takiego obywatelstwa, zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, pełnoletnia, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca autorem utworu literackiego - reportażu.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora - m.st. Warszawa.

 

HERA: Konkurs na międzynarodowe projekty humanistyczne

Do 24 października 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu na międzynarodowe projekty humanistyczne obejmujące badania interdyscyplinarne, których celem jest zrozumienie relacji między przestrzenią publiczną, kulturą a zagadnieniami, takimi jak: integracja europejska, procesy migracyjne, globalizacja, cyfryzacja itp. Budżet konkursu wynosi 20 mln euro.

Zgodnie z informacjami organizatorów temat otwartego konkursu to  Public spaces: Culture and Integration in Europe. Zgłaszany projekt musi być realizowany przez co najmniej cztery zespoły, które pochodzą z co najmniej czterech krajów biorących udział w konkursie. W skład konsorcjum powinny wchodzić także instytucje pozaakademickie - muzea, organizacje pozarządowe, media.

Więcej informacji >>

 

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło nowe konkursy:

SONATA 13
na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.  Zgłaszany projekt może trwać 12, 24 lub 36 miesięcy. Poza kierownikiem projektu, wśród osób wchodzących w skład zespołu badawczego, może być zatrudniona jedna osoba posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy profesora. Osoba ta nie może być jednak zatrudniona w jednostce macierzystej kierownika projektu. Koszty pośrednie projektu nie mogą przekraczać 40% wnioskowanych kosztów bezpośrednich (z wyłączeniem aparatury)

SONATA BIS 7
na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.  Zgłaszany projekt może trwać 36, 48 lub 60 miesięcy.

MAESTRO 9
dla doświadczonych naukowców na projekty badawcze mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, których efektem mogą być odkrycia naukowe. Kluczową rolę w konkursie Maestro odgrywa dotychczasowy dorobek naukowy kierownika zgłaszanego projektu. Zgłaszany projekt może trwać 36, 48 lub 60 miesięcy.

HARMONIA 9
na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej. Zgodnie z wymaganiami konkursu kierownik projektu musi realizować go w polskiej instytucji naukowej oraz zaangażować w wykonanie projektu naukowca z zagranicznej instytucji naukowej.

Nabór wniosków jest prowadzony do 22 września 2017 r. w systemie elektronicznym OSF, dostępnym pod adresem https://osf.opi.org.pl. Rozstrzygniecie konkursów nastąpi w terminie do 15 marca 2018 roku.

Więcej informacji >>

 

Interdyscyplinarne Warsztaty Naukowe GEOP 2018 w Muzeum POLIN

Do 30 września 2017 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach trzeciej edycji programu warsztatów naukowych GEOP, odbywających się w Muzeum POLIN i związanych tematycznie z historią i kulturą Żydów polskich, w tym uwzględniających nowe perspektywy na zagadnienia dziedzictwa i pamięci kulturowej oraz muzealnictwa. GEOP zapewnia finansowanie pokrywające połowę kosztów warsztatów w tym zakwaterowanie i wyżywnienie. Organizatorzy zapewniają także wsparcie przed i w trakcie imprezy.

Więcej informacji >>

 

Ruszył nabór do Programu Stypendialnego Fundacji Edukacyjnej Jana Karskiego 2017

Fundacja Edukacyjna Jana Karskiego po raz kolejny ogłasza konkurs na udział w GEORGETOWN LEADERSHIP SEMINAR organizowany przez Edmund A. Walsh School of Foreign Service, Uniwersytetu Georgetown, w którym uczył prof. Jan Karski. Jest to tygodniowe seminarium dla 35 przyszłych liderów z całego świata, które odbędzie się w Waszyngtonie, DC między 22 a 27 października br. W tym roku Fundacja przyzna 2 stypendia. Procedura rekrutacyjna składa się z 3 etapów:

Etap 1 – ocena formalna (spełnienie kryteriów formalnych i kompletność przesłanej dokumentacji)
Etap 2 – ocena merytoryczna (weryfikacja aplikacji oraz jakość i oryginalność eseju o Janie Karskim)
Etap 3 – rozmowa kwalifikacyjna.

Termin przesyłania zgłoszeń upływa 11 czerwca. Ogłoszenie wyników nastąpi w lipcu 2016 r.

Więcej informacji >>

 

ABW: Konkurs na prace z bezpieczeństwa wewnętrznego państwa

Do 30 września 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu na na najlepszą pracę licencjacką i magisterską z dziedziny bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. Do konkursu można zgłaszać prace licencjackie i magisterskie, które zostały obronione na ocenę bardzo dobrą w roku akademickim 2016/2017 oraz prace doktorskie obronione w latach 2007-2017. Pula nagród dla autorów najlepszych prac wynosi 7 500 zł. Zgodnie z informacjami organizatorów do konkursu można zgłaszać prace związane z następującą tematyką:

  • Rola i zadania służb specjalnych w demokratycznym państwie prawa i w państwach autorytarnych.
  • Konstytucyjne prawa obywateli a uprawnienia służb specjalnych.
  • Służby specjalne – historia, teraźniejszość.
  • Bezpieczeństwo Polski i Europy w XXI wieku - zagrożenia i wyzwania.

Więcej informacji >>