Projekty UE

Filologia angielska, specjalność międzynarodowy język biznesu

Opis projektu

Głównym celem projektu jest stworzenie specjalności Międzynarodowy Język Biznesu na kierunku Filologia angielska.

Cele i planowane efekty projektu

Celem projektu jest poprawa dostępności do międzynarodowych programów kształcenia poprzez realizację programu w języku angielskim i rosyjskim oraz włączenie wykładowców zagranicznych w prowadzenie wyżej wymienionego programu na kierunku Filologia angielska (specjalność: Międzynarodowy Język Biznesu). Projekt umożliwia cudzoziemcom podjęcie w Polsce studiów opartych na zakresie merytorycznym programu dotychczas funkcjonującego na uczelni, dostosowanego do wymogów współpracy międzynarodowej w zakresie uprzednio zdiagnozowanych potrzeb cudzoziemców i pracodawców działających na rynku międzynarodowym. Działania te skutkują podniesieniem efektywności i jakości kształcenia, szczególnie w zakresie międzynarodowego języka biznesu oraz nabyciem kwalifikacji do wykonywania zawodu filologa angielskiego. Otwiera to szanse studentów na pracę w środowisku międzynarodowym i przygotowuje uczestników projektu do kontynuowania kształcenia lub podjęcia zatrudnienia w Polsce po zakończeniu kształcenia.

Czas realizacji projektu

01.02.2017 – 31.12.2020

Wartość projektu

999 311,50 zł

Dofinansowanie

969 127,30 zł

Aktualne Zapytania Ofertowe