Wychowanie fizyczne

O kierunku

Program

Opłaty

Cel studiów:

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do prowadzenia przedmiotu wychowanie fizyczne do poziomu szkół ponadpodstawowych włącznie. Proponowany program wyposaży uczestników w wiedzę z zakresu nowoczesnych metod pracy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 131.)

Adresaci:

Adresatami studiów są absolwenci studiów min. pierwszego stopnia (licencjat) posiadający przygotowanie pedagogiczne.
UWAGA! Do podjęcia nauki na studiach podyplomowych nie jest wymagane zatrudnienie w placówce oświatowej w charakterze nauczyciela.

Uzyskane kwalifikacje:

Studia nadają kwalifikacje.
Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych dające, w połączeniu z pozostałymi wymogami zawartymi w 
Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, uprawnienia do nauczania przedmiotu Wychowanie fizyczne.

Kadra dydaktyczna:

Kadrę dydaktyczną stanowią pracownicy naukowi Wyższej Szkoły Humanitas oraz specjaliści z wyższych uczelni o uznanym autorytecie w dziedzinach objętych zakresem studiów, doświadczeni praktycy, pedagodzy, psychologowie. Oprócz zajęć wykładowych i ćwiczeń, prowadzone będą zajęcia aktywizujące i zajęcia terenowe.

Program:

Program obejmuje m.in. następujące zagadnienia: 

 • Historia kultury fizycznej
 • Organizacja i prawo w sporcie
 • Organizacja i zarządzanie sportem
 • Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych
 • Anatomia i fizjologia rozwoju człowieka
 • Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna
 • Teoria wychowania fizycznego (aktywność fizyczna)
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna
 • Teoria i metodyka piłki nożnej
 • Teoria i metodyka koszykówki
 • Teoria i metodyka piłki siatkowej
 • Teoria i metodyka piłki ręcznej
 • Zabawy i gry ruchowe
 • Teoria i metodyka gimnastyki
 • Teoria i metodyka lekkoatletyki
 • Nowoczesne formy aktywności fizycznej z elementami rytmiki i tańca
 • Bezpieczeństwo w aktywności fizycznej
 • Edukacja zdrowotna
 • Kompetencje społeczne i etyka w sporcie
 • Metodyka nauczania wychowania fizycznego dzieci w wieku wczesnoszkolnym i przedszkolnym
 • Metodyka wychowania fizycznego w szkole podstawowej i gimnazjum
 • Metodyka wychowania fizycznego w szkole ponadgimnazjalnej
 • Dydaktyka wychowania fizycznego
 • Praktyka pedagogiczna

Termin realizacji

Realizacja zajęć w naborze wiosennym: marzec 2019 r. do marzec 2020 r.
Realizacja zajęć w naborze zimowym: październik 2019 r. do październik 2020 r.

Czas trwania studiów
2 semestry, 350 godzin dydaktycznych + 60 godzin praktyk.

Organizacja zajęć:
Zajęcia realizowane są w ciągu weekendowych zjazdów w soboty i niedziele (maksymalnie dwa razy w miesiącu od około godz.9.00 do 16.30) oraz dodatkowo w zależności od naboru: 
zimowy - jeden tydzień ferii zimowych (od poniedziałku do piątku, od około godz.9.00 do 16.30); 
wiosenny- pierwszy tydzień wakacji (od poniedziałku do piątku, od około godz.9.00 do 16.30).

Warunki zaliczenia:
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych  jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć, uzyskanie ocen pozytywnych z egzaminów i zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów oraz zdanie egzaminu końcowego.

Dokument potwierdzający ukończenie studiów:
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Kontakt:
tel.: 32 363-12-35
e-mail: podyplomowekwalifikacyjne@humanitas.edu.pl  

ZAPISZ SIĘ

Atuty:

 • Niezmienne czesne
 • Brak dodatkowych opłat (np. za materiały szkoleniowe, egzaminy, egzamin dyplomowy)
 • Brak opłaty wakacyjnej
 • Możliwość płatności w ratach (nie powoduje zwiększenia ceny studiów)
Wariant płatności Płatność w 8 ratach Platność w 2 ratach Cena studiów
Cena regularna 362,50 zł 1 450 zł 2 900 zł
Absolwenci  i studenci Humanitas
(30% mniej)
253,75 zł 1 015 zł 2 030 zł
Promocja „Im wcześniej tym lepiej” (200 zł mniej do 28 lutego 2019 r.) 337,50 zł  1 350 zł 2 700 zł