VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa GOSPODARKA – ZMIANY– ZARZĄDZANIE

      

       

                                             

mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w

VI MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ

GOSPODARKA – ZMIANY– ZARZĄDZANIE 2018

 7 grudnia 2018 r. godz. 9:00 - 17:00

pod honorowym patronatem

Prezesa Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

Prezydenta Miasta Sosnowca

oraz

Rektora Wyższej Szkoły HUMANITAS

 Goście specjalni:

dr Michał Boni

 

Poseł do Parlamentu Europejskiego, b. Minister Administracji i Cyfryzacji.

"Świat robotów i sztucznej inteligencji a świat człowieka w perspektywie europejskiej". 

 

Andrzej Malinowski

Prezydent Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej.

"Uwarunkowania rozwoju polskiej przedsiębiorczości".

 


dr Janusz Michałek

Prezes Katowickiej Strefy Ekonomicznej

"Kształtowanie inwestycji zagranicznych w Polsce"

 

  

Tematyka dyskusji konferencyjnej zostanie wyraźnie ukierunkowana na problemy związane z ekonomicznymi aspektami zarządzania. Najważniejszym problemem poddanym dyskusji będzie zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym środowisku jak również społeczne aspekty jego funkcjonowania.

Bloki dyskusyjne

 • Nowe wyzwania innowacyjnej przedsiębiorczości – mierzenie produktywności przedsiębiorstw; wpływ globalizacji i integracji na zachowanie rynkowe przedsiębiorstw; metody oceny przedsię- biorstw; nowe formy powiązań gospodarczych np. klastry przemysłowe i ich warunki rozwoju w regionie; dyfuzja i kapitał innowacji; działania na rzecz wzrostu konkurencyjności i działania antymonopolowe. Formy własnościowe i organizacyjne we współczesnym procesie przejęć i połączeń. MSP – jako wspierana forma rozwoju przedsiębiorczości. Sposoby poprawy innowacyjności i konkurencyjności organizacji. Skuteczność współpracy nauki i biznesu we wspieraniu przedsiębiorczości.
 • Teoria i praktyka nowoczesnego zarządzania – współczesne koncepcje doskonalenia procesu zarządzania, metody i narzędzia kształtowania nowoczesnej organizacji, holistyczne podejście w zarządzaniu, nowe wyzwania i problemy etyki biznesu, społeczna odpowiedzialność biznesu, kodeks etyczny przedsiębiorstw, stosunek podmiotów gospodarczych do konsumentów i środowiska naturalnego, system zarządzania w administracji publicznej.
 • Kapitał ludzki w rozwoju organizacji – nowoczesne koncepcje procesu zarządzania zasobami ludzki- mi, kształtowanie kompetencji przedsiębiorców i kadr menedżerskich organizacji. Zarządzanie wiedzą i kapitałem intelektualnym organizacji, pomiar kapitału ludzkiego organizacji. Dysfunkcje i patologie w zarządzaniu zasobami ludzkimi organizacji.
 • Zarządzanie firmami rodzinnymi - firmy rodzinne w polskiej gospodarce – szanse i wyzwania, nauka o przedsiębiorstwie rodzinnym, „demografia” firm rodzinnych, formy prawne firm rodzinnych, autowizerunek firm rodzinnych, źródła przedsiębiorczości rodzinnej.
 • Klastry - koncepcje i typy klastrów, wady i zalety klastrów, koncepcje współdziałania w klastrach, badania empiryczne funkcjonowania klastrów, zarządzanie działaniem klastrów, klastry w polityce gospodarczej, skuteczność współpracy nauki i biznesu we wspieraniu aktywności klastrowej.

Komitet naukowy:

 • Prof. nzw. dr hab. Jolanta Staszewska, WSH
 • Prof. nzw. dr hab. Jan Klimek- Dyrektor IP SGH
 • Prof. nzw. dr Andrzej Kupich, WSH
 • Prof. zw. dr hab. Jan Porvaznik - WSH, Uniwersytet Ekonomiczny w Bratysławie
 • Prof. zw. dr hab. Marian Huczek - AK im. AFM
 • Prof. nzw. dr hab. Barbara Dobiegała-Korona –Uczelnia Techniczno Handlowa im. Chodkowskiej w Warszawie, SGH
 • Prof. zw. dr hab. Andrzej Chodyński - AK im. AFM
 • Prof. nzw. dr hab. Miloslava Chovancova - WSH, Uniwersytet Tomasza Baty w Zlinie
 • Prof. nzw. dr hab. Štefan Kassay, Członek Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk
 • Prof. WSH dr hab. Aleksander Korochenskiy, WSH
 • Prof. nzw. dr hab Anna Korombel, Politechnika Częstochowska
 • Prof. nzw. dr hab. Helena Kościelniak, Politechnika Częstochowska
 • Prof. nzw. dr hab. Piotr Masiukiewicz- SGH
 • Prof. nzw. dr hab. Zbigniew Widera, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Prof. zw. Lubica Lesakowa, Wydział Ekonomii, Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy, Słowacja
 • Dr hab. Vanda Marakovam Wydział Ekonomii, Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy, Słowacja
 • Prof. Kołomytseva Olena, Charkowski Uniwersytet Technologiczny, Charków, Ukraina
 • Prof. ndzw. Foltys Joachim, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Dr Jadwiga Bakonyi, WSH
 • Dr Olimpia Grabiec, WSH
 • Dr Małgorzata Smolarek, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Dr Joanna Podgórska-Rykała, WSH
 • Dr Nadiya Dubrovina, Uniwersytet Ekonomiczny w Bratysławie, Słowacja
 • Dr Ruslana Seleznova, Kijowski Państwowy Uniwersytet Kultury i Sztuki, Ukraina
 • Dr Zbigniew Wierzbicki, Centrum Rozwiązań Menedżerskich Finance
 • Dr Beata Żelazko, SGH

Komitet organizacyjny

 • prof. dr hab. Jolanta Staszewska, WSH
 • dr inż. Olimpia Grabiec - przewodnicząca, IZiE
 • dr Jadwiga Bakonyi, IZiE
 • dr Joanna Podgórska-Rykała, IAiP    
 • dr inż. Lilianna Wojtynek, IZiE


Kontakt

e-mail: konferencjaGZZ@humanitas.edu.pl , tel. 605-205-077

Opłaty i terminy

Uczestnictwo oraz publikacja referatu w Czasopiśmie: 200 zł.
Uczestnictwo oraz publikacja referatu w monografii: 0 zł.
Uczestnictwo bierne w Konferencji: 0 zł.
Publikacja referatu w Czasopiśmie (bez uczestnictwa w Konferencji): 200 zł.

Publikacja pokonferencyjna

Czasopismo: Artykuły pozytywnie ocenione przez dwóch niezależnych recenzentów zostaną opublikowane w czasopiśmie Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły HUMANITAS Zarządzanie. Czasopismo wydawane jest przez Instytut Zarządzania i Ekonomii Wyższej Szkoły HUMANITAS w Sosnowcu. Czasopismo zostało w 2012r. zarejestrowane na liście czasopism ministerialnych. Zgodnie z decyzją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższe- go z dnia 23 grudnia 2015 roku, otrzymało 8 punktów w ramach listy punktowanych czasopism naukowych.

Monografia: W związku z tym, że planujemy wydanie monografii naukowej przed terminem konferencji prosimy o nadsyłanie pełnych tekstów referatów zgodnie z podanymi wymogami edytorskimi w nieprzekraczalnym terminie – 10.09.2018.

Wymogi edytorskie >>

Editorial requirements >>

Terminarz

 

31.10.2018

Termin nadsyłania formularza zgłoszenia udziału w Konferencji

31.10.2018

Termin dokonania opłaty konferencyjnej Nr konta: 24 1050 1360 1000 0008 0337 9932 Z opisem w tytule: Konferencja GZZ – imię i nazwisko Uczestnika

30.09.2018

Publikacja w Zeszytach Naukowych Wyższej Szkoły HUMANITAS Zarządzanie w numerze 4/2018 - Termin przesłania referatu na adres: konferencjaGZZ@humanitas.edu.pl

31.10.2018

Publikacja w Zeszytach Naukowych Wyższej Szkoły HUMANITAS Zarządzanie w numerze 1/2019 - Termin przesłania referatu na adres: konferencjaGZZ@humanitas.edu.pl

 10.09.2018

Publikacja w monografii - Termin przesłania referatu na adres: konferencjaGZZ@humanitas.edu.pl

 

Sponsorzy:

 

   

 

Patronat honorowy:

 

Patronat medialny:

  

 

      

 

  

 

VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa GOSPODARKA – ZMIANY – ZARZĄDZANIE - Zadanie finansowane w ramach umowy 745/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę