Zarządzanie - język wykładowy: angielski lub rosyjski

O kierunku

Specjalności

Sylwetka absolwenta

Atuty kierunku

Opłaty

Licencjat w 2 lata

 Zarządzanie w językach obcych studia Katowice / Śląsk
 
 

Studia I stopnia, studia stacjonarne

Zarządzanie to wielokierunkowe studia obejmujące swoim zakresem wiedzę i kształtujące umiejętności w obrębie ekonomii, finansów, bankowości, funkcjonowania rynków oraz pracy menadżera. Student podczas kształcenia dowie się, jak profesjonalnie zarządzać firmą, kierować zespołami pracowniczymi, planować i wdrażać strategie marketingowe, wykorzystywać technologie informatyczne.  Oferujemy zajęcia prowadzone przez teoretyków i praktyków: menadżerów, ekonomistów, finansistów, psychologów biznesu, prawników.

Dla kogo:

Zarządzanie to wymarzone studia dla tych, którzy nie boją się podejmowania szybkich i odpowiedzialnych decyzji, myślą o prowadzeniu własnego biznesu i mają osobowość lidera. W zawodzie doskonale odnajdą się osoby o zainteresowaniach związanych z ekonomią, finansami, marketingiem itp.

Gdzie znajdziesz pracę:

Absolwenci Zarządzania znajdą zatrudnienie:

 • w przedsiębiorstwach wszystkich typów i branż,
 • w międzynarodowych korporacjach,
 • w administracji publicznej,
 • w charakterze menadżera,
 • w charakterze specjalisty ds. reklamy, marketingu, public relations,
 • w charakterze specjalisty HR,
 • w mediach,
 • w organizacjach pozarządowych,
 • w sektorze finansowym,
 • w firmach konsultingowych,
 • w charakterze audytora, doradcy przedsiębiorstw itp.,
 • w charakterze szkoleniowca, trenera,
 • w charakterze specjalisty ds. funduszy europejskich,
 • w ramach własnej działalności gospodarczej.

Wybrane przedmioty w programie studiów:

 • Zarządzanie projektem
 • Marketing
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Zarządzanie jakością
 • Finanse przedsiębiorstwa
 • Psychologia zarządzania
 • Nowoczesne koncepcje zarządzania
 • Negocjacje w biznesie
 • Makroekonomia
 • Logistyka

 

Na studiach I stopnia:

Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynku międzynarodowym

Specjalność Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynku międzynarodowym oferuje studentom możliwość opanowania specjalistycznej wiedzy i umiejętności koniecznych do sprawnego zarządzania zasobami ludzkimi organizacji krajowych i międzynarodowych. Student poznaje  aktualne zagadnienia związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych takie jak struktura zatrudnienia w przedsiębiorstwach międzynarodowych, opracowanie i wdrożenie adekwatnych strategii i metod zarządzania zasobami ludzkimi, wykonywanie zadań przez pracowników znajdujących się w różnych miejscach, odległych od siebie geograficznie i kulturowo.  Specjalność umożliwia pozyskanie nowoczesnej i użytecznej wiedzy z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach oraz jednostkach organizacyjnych sektora publicznego. Student dowie się także na temat standardów zarządzania zasobami ludzkimi, roli funkcji personalnej w organizacji oraz sposobów realizacji procesów: pozyskiwania, rozwoju, oceniania i wynagradzania pracowników. Dzięki ciekawej ofercie treści programowych i zastosowaniu różnorodnych form kształcenia z przewagą narzędzi o charakterze praktycznym student ma możliwość nabycia umiejętności posługiwania się najnowszymi metodami i technikami personalnymi oraz rozwinięcia własnych kompetencji interpersonalnych.

Absolwent kierunku Zarządzanie w językach obcych w Wyższej Szkole Humanitas:

 • nabywa wiedzę i kompetencje zgodne ze standardami kształcenia i jest przygotowany do realizacji podstawowych funkcji zarządzania w organizacjach o charakterze gospodarczym, administracyjnym lub bezpieczeństwa wewnętrznego;
 • posiada wiedzę teoretyczną i umiejętności z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji, przedsiębiorstw, instytucji publicznych i struktur bezpieczeństwa państwa;
 • jest przygotowany do rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacyjnymi;
 • skutecznie dokonuje oceny efektywności przedsięwzięć;
 • potrafi organizować pracę zespołową i kierować zespołem;
 • umie skutecznie komunikować się, negocjować i przekonywać.
 • Kierunek z akredytacją PKA! Zarządzanie w WSH posiada pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej – organu państwowego kontrolującego jakość kształcenia w szkolnictwie wyższym.

 • Studia według  najnowocześniejszych programów! Program studiów na kierunku zarządzanie przygotowany został we współpracy z przedsiębiorstwami, jednostkami administracji rządowej i samorządowej, agencjami konsultingowymi, firmami marketingowymi itp.

 • Znani, wybitni wykładowcy! Studenci zarządzania w WSH mogą uczestniczyć w wykładach gościnnych popularnych naukowców, takich jak prof. Andrzej Zoll, prof. Dariusz Rosati i prof. Jerzy Buzek.

 • Kierunek sprofilowany pod kątem potrzeb rynku pracy!

 • Duży nacisk na praktykę! Wykłady i ćwiczenia na kierunku zarządzanie prowadzą nie tylko naukowcy, ale przede wszystkim praktycy: menadżerowie, logistycy, prawnicy, psychologowie biznesu.

 • Szeroka oferta praktyk! Uczelnia podpisała kilkanaście umów o współpracy z instytucjami administracji publicznej, przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi, instytucjami otoczenia biznesu itp.

 • Możliwość odbycia części studiów w uczelni zagranicznej, w jednej z uczelni partnerskich w takich krajach, jak  Słowenia, Turcja, Grecja, Włochy, Hiszpania, Litwa, Słowacja, Portugalia.

 • Interdyscyplinarność studiów! Ukończenie kształcenia na kierunku Zarządzanie pozwala na znalezienie pracy zarówno w firmach produkcyjnych, usługowych, bankach, jak i organizacjach administracji publicznej, rządowej lub instytucjach otoczenia biznesu.

 • Możliwość zdobywania dodatkowych certyfikatów!
Studia I stopnia
stacjonarne 
System 2-letni w ramach
indywidualnej ścieżki studiów
 
Opłaty rekrutacyjne Opłata rekrutacyjna - 85 zł
Opłata za wydanie legitymacji - 22 zł
Opłata wpisowa - 400 zł / 0 zł
Bonus = 400 zł
 
1 rok studiów
12 x 580 zł = 6960 zł

 
2 rok studiów
12 x 580 zł = 6960 zł

 
Suma czesnego
13 920 zł

 

 Zobacz inne promocje

Wyższa Szkoła Humanitas umożliwia studentom studiów niestacjonarnych zdobycie tytułu licencjata w 2 lata. W innych uczelniach studia na tym kierunku trwają 3 lata. Oferta WSH wynika z możliwości realizowania studiów w ramach indywidualnej ścieżki kształcenia. Dzięki temu studenci mogą zrealizować pełny program studiów w krótszym czasie. Studia, które trwają 2 lata, obejmują ten sam materiał, co studia realizowane w tradycyjnym, dwuletnim trybie, ale są realizowane wg. autorskiego, dostosowanego do oczekiwań studenta trybu kształcenia. Nasi studenci uzyskują tę samą wiedzę, kwalifikacje i umiejętności, którą nabywają studenci kształcący się na studiach, realizowanych w standardowym, niezindywidualizowanym trybie.