Złoty Indeks

REGULAMIN

PRZYZNAWANIA STYPENDIUM

„ZŁOTY INDEKS”

 

Artykuł 1. Postanowienia ogólne

 1. Celem Regulaminu jest określenie zasad promowania i wyróżniania uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
 2. Złoty Indeks przyznaje Rektor Wyższej Szkoły Humanitas, za szczególne osiągnięcia naukowe, sportowe lub społeczne.
 3. Laureaci wyłaniani są w drodze konkursu lub poprzez wskazanie dyrektora placówki oświatowej.
 4. Przyznanie Złotego Indeksu uniemożliwia ponowne zgłoszenie ucznia do ubiegania się o nagrodę na podstawie innych osiągnięć.

 Artykuł 2. Tryb postępowania

 1. Złote Indeksy przyznawane są corocznie, podczas rozdania świadectw klas maturalnych. Wyższa Szkoła Humanitas dopuszcza przyznanie Złotych Indeksów, podczas wydarzeń specjalnych, takich jak: konkursy naukowe, zawody sportowe, akcje społeczne.
 2. Informacja o możliwości przyznania Indeksów przekazywana jest do szkół:

a)       w drodze pisemnego zawiadomienia (poczta elektroniczna), kierowanego do władz wszystkich dyrektorów placówek oświatowych na terenie województwa śląskiego,

b)       za pośrednictwem Internetu, na stronie  internetowej Wyższej Szkoły Humanitas

3. O Złoty Indeks mogą ubiegać się osoby, które spełniają łącznie następujące warunki:

a)       posiadają obywatelstwo polskie,

b)       mają status ucznia ostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej

Artykuł 3. Wniosek o Złoty Indeks

 1. Wnioskodawcą jest placówka oświatowa.
 2. Zgłoszenie przesyła dyrektor placówki, w formie pisemnej do koordynatora projektu Złoty Indeks.
 3. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

a)       Imię i nazwisko Kandydata,

b)       Osiągnięcia, za które Kandydat zostanie nagrodzony,

 1. Wniosek może być wycofany przez Wnioskodawcę lub samego Kandydata.
 2. Wnioski przyjmowane są najpóźniej 4 dni przed terminem wydarzenia.
 3. Wnioski niekompletne, niezgodne z postanowieniami niniejszego regulaminu oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Artykuł 4. Realizacja Złotego Indeksu, obowiązki laureata

 1. Złoty Indeks może zostać przyznany imiennie na prośbę Wnioskodawcy.
 2. Złoty Indeks można zrealizować w najbliższym możliwym naborze na studia (rok akademicki 2017/2018)
 3. Złoty Indeks zwalnia z opłat czesnego w trakcie całego okresu studiowania. Nie dotyczy to opłat administracyjnych i innych opłat związanych z tokiem studiów.
 4. Indeks jest ważny po okazaniu dokumentu tożsamości.
 5. Decyzje dyrektora placówki oświatowej i Rektora Wyższej Szkoły Humanitas dotyczące wyboru laureata, są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
 6. Informację o przyznaniu Złotego Indeksu otrzymuje dyrektor placówki oświatowej.
 7. Oficjalne wręczenie Złotego Indeksu następować będzie w trakcie uroczystości, o których mowa w Regulaminie, art. 2. pkt 1 niniejszego Regulaminu.

Artykuł 5. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.04.2017r.
 2. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają formy pisemnej.