Close
Centrum Rekrutacji
obraz glowny podstrony

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Absolwent specjalności administracja publiczna posiada szeroką i nowoczesną wiedzę prawniczą i socjologiczną, pozwalającą rozumieć procesy związane z zachodzącymi w Polsce zmianami społecznymi i gospodarczymi.
Wybrane przedmioty specjalnościowe:

 • kontrola administracji publicznej,
 • postępowanie szczególne w administracji,
 • prawo administracyjne osobowe,
 • podstawy gospodarowania nieruchomościami.

Absolwent tej specjalności:

 • biegle orientuje się w przepisach określających kompetencje i regulujących organizację i uprawnienia   organów administracji publicznej na wszystkich szczeblach jej działania,
 • zna i umie posługiwać się obowiązującymi przepisami prawa administracyjnego,
 • umie brać udział w administrowaniu mieniem wspólnym,
 • potrafi przygotowywać akty prawa miejscowego,
 • rozumie procesy związane z zachodzącymi w Polsce zmianami społecznymi i gospodarczymi w warunkach integracji europejskiej,
 • umie dokonać w stopniu podstawowym analizy problemów lokalnych z uwzględnieniem perspektywy szczebla wojewódzkiego i krajowego,
 • jest przygotowany do zarządzania instytucjami administracji publicznej, w szczególności instytucjami samorządów lokalnych,
 • zarządza projektami oraz włącza się do realizacji strategicznych zmian w sektorze publicznym zgodnie z potrzebami społeczności lokalnych i lokalnego rynku pracy,
 • dysponuje wiedzą teoretyczną i praktyczną, niezbędną do zajmowania samodzielnych i kierowniczych stanowisk w administracji rządowej i samorządowej oraz instytucjach świadczących usługi publiczne,
 • posiada umiejętność wydawania decyzji administracyjnych, zarządzania organami administracji publicznej, inicjowania przedsięwzięć gospodarczych, projektów.

Przykładowe miejsca i stanowiska pracy absolwentów:

 • administracja rządowa,
 • administracja samorządowa,
 • organizacje międzynarodowe oraz instytucje Unii Europejskiej,
 • organizacje pozarządowe współpracujące z administracją publiczną,
 • stanowiska (w tym kierownicze) w służbie cywilnej,
 • urzędy pracy, urzędy skarbowe, administracja sądowa,
 • firmy doradcze i konsultingowe,
 • służby porządku publicznego (Policja, Straż Graniczna, Straż Miejska i Gminna),
 • ekspert ds. podatków,
 • doradca finansowy,
 • instytucje służb dyplomatycznych i konsularnych.

POLECAMY
 

STUDIA PODYPLOMOWE
podyplomowe nowy.jpg

ZOBACZ FILM
buton_film 1.jpg

WIRTUALNA WYCIECZKA© 2010/2011 Humanitas