Aktualności

Jubileusz prof. Malarskiego

16/02/2017

W dniu 13 lutego 2017r. w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu odbyła się uroczystość wręczenia Księgi Jubileuszowej dedykowanej prof. dr. hab. Stanisławowi Malarskiemu, profesorowi Instytutu Administracji i Prawa WSH.

 

Jubilata, Władze Uczelni oraz przybyłych gości przywitała Dyrektor Instytutu Administracji i Prawa WSH, dr Anna Rogacka-Łukasik, podkreślając, iż przystępując do współtworzenia Księgi Jubileuszowej chcieliśmy tym samym uczcić 85. urodziny Pana Profesora. Następnie zostały odczytane listy gratulacyjne skierowane do Pana Profesora S. Malarskiego. W pierwszej kolejności list gratulacyjny od Władz Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu odczytał dr Mariusz Lekston, Prorektor ds. organizacyjno-prawnych i polityki kadrowej. Następnie wraz z Kanclerzem WSH, mgr Aleksandrem Dudkiem oraz mgr Jolantą Łozińską-Dudek, Prodziekan ds. nauczania, złożyli Jubilatowi życzenia i gratulacje.

 

List gratulacyjny od Władz Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego odczytała i wręczyła dr Anna Mijal. Pełne wspomnień i wzruszeń słowo o Jubilacie wygłosił przyjaciel i bliski współpracownik prof. Malarskiego, prof. WSH, dr hab. Bolesław Ćwiertniak. W dalszej części uroczystości laudację przygotowaną przez dra Przemysława Malinowskiego z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego odczytała dr Dorota Fleszer, Wicedyrektor IAiP WSH.

 

W dowód uznania dokonań naukowych Pana Profesora Stanisława Malarskiego wręczono Jubilatowi Księgę Jubileuszową, składająca się z dwóch tomów pt. „Wokół problematyki stosowania prawa” oraz „Studia administracyjne i cywilne”, oba pod red. Doroty Fleszer i Anny Rogackiej-Łukasik. Dwa tomy Księgi, zawierające łącznie teksty 47 Autorów, powstały pod auspicjami Instytutu Administracji i Prawa Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu na łamach Oficyny Wydawniczej Humanitas, a udział w jej tworzeniu miała społeczność akademicka kilku ośrodków naukowych, reprezentująca różne dziedziny prawa.

 

- Niniejsza Księga to dar przyjaciół, uczniów i współpracowników oraz osób, które na swojej drodze naukowej spotkały Pana Profesora. Stanowi ona wyraz szacunku, wdzięczności i uznania dla osiągnięć Pana Profesora – wybitnego polskiego uczonego. Wniósł Pan Profesor wielki i cenny wkład w rozwój, jak również nauczanie dyscyplin prawa takich jak prawo cywilne, gospodarcze, administracyjne, samorządowe, jak również prawo międzynarodowe. Godna podziwu jest interdyscyplinarność Pana Profesora przejawiająca się w wielu pracach, będąca wyrazem ogromnej wiedzy i umiejętności podejmowania różnych zagadnień – mówili Redaktorzy Księgi podczas jej wręczenia.

 

Drugą część uroczystości uświetnił odczyt Jubilata na temat „Moje lwowskie wspomnienia”, którego treść zostanie opublikowana na łamach Roczników Prawa i Administracji IAiP wydawanych przez Oficynę Wydawniczą Humanitas.