BHP

O kierunku

Specjalności

Sylwetka absolwenta

Atuty kierunku

Opłaty

Inżynier w 2,5 roku

BHP - studia inżynierskie

Zdobądź poszukiwany na rynku pracy
tytuł inżyniera!

Studia I stopnia inżynierskie

Kierunek studiów BHP jest ściśle związany z rynkiem pracy. Makroregion śląsko-zagłębiowski, mimo likwidacji wielu kopalń i hut, jest wciąż regionem przemysłowym, usługowym i naukowym. Stały rozwój gospdarczy regionu, zgodnie z wymogami UE, zmusza pracodawców do zatrudnienia specjalistów z dziedziny BHP. Tytuł inżyniera BHP jest jednym z najbardziej poszukiwanych na rynkach pracy w Polsce oraz na zachodzie Europy.

Dla kogo:

Bezpieczeństwo i higiena pracy to studia dla osób pragnących zdobyć atrakcyjny na rynku tytuł inżyniera. Jest to kierunek dla wszystkich, którzy chcą w przyszłości zarządzać zespołami ludzkimi, dbać o bezpieczeństwo procesów technologicznych i strzec przepisów z zakresu BHP. BHP będzie odpowiednim wyborem dla osób, które interesują się zagadnieniami ochrony życia i zdrowia człowieka w jego środowisku pracy, czy monitorowaniem i kontrolą bezpieczeństwa i higieny pracy we wszystkich rodzajach przedsiębiorstw.

Gdzie znajdziesz pracę:

Absolwenci BHP, jako wysokiej klasy specjaliści z zakresu zagrożeń występujących w procesach technologicznych, mają szansę na znalezienie zatrudnienia:

 • w charakterze specjalisty BHP w małych i średnich przedsiębiorstwach, w dużych zakładach przemysłowych i w transporcie,
 • w charakterze doradcy i administratora systemów bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • w charakterze wykładowcy przedmiotów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii pracy na kursach, szkoleniach oraz, po uzyskaniu uprawnień pedagogicznych, w szkołach,
 • w ramach własnej działalności gospodarczej w zakresie BHP.

Wybrane przedmioty w programie studiów:

 • Fizyka techniczna
 • Materiałoznawstwo
 • Techniki wytwarzania
 • Prawna ochrona pracy
 • Ocena ryzyka zawodowego
 • Tosykologia
 • Metodyka prowadzenia szkoleń
 • Badanie wypadków przy pracy i chorób zawodowych

Bezpieczeństwo i higiena pracy w przemyśle i usługach

Specjalność dla osób, które w szczególnym stopniu zainteresowane są podnoszeniem bezpieczeństwa pracy w sektorach przemysłu i usług. Zgodnie z wymogami i oczekiwaniami Unii Europejskiej na rynku pracy poszukuje się specjalistów, którym zależy nie tylko na wzroście wydajności i rozwoju przemysłu jak i szeroko pojętego rynku usług, ale przede wszystkim stworzeniu bezpiecznych i jak najmniej szkodliwych dla zdrowia pracowników warunków do wykonywania zawodowych obowiązków. Powyższa specjalność przygotowuje do pracy w charakterze eksperta do spraw tworzenia bezpiecznych stanowisk pracy. Jej absolwenci wykorzystują najnowsze osiągnięcia myśli inżynierskiej oraz ergonomii i higieny pracy. Ponadto nabywają umiejętności samodzielnego i profesjonalnego zarządzania bezpieczeństwem pracy w przemyśle i usługach.

 Studia uprawniają do wykonywania zawodu w:

 • zakładach przemysłowych,
 • handlu, gastronomii i rzemiośle,
 • transporcie i innych usługach,
 • instytutach naukowo – badawczych zajmujących się podnoszeniem bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • placówkach zajmujących się nadzorowaniem i przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy (np.: PIP, Sanepid).

Bezpieczeństwo i higiena pracy systemów pożarowych

Studia na specjalności Bezpieczeństwo i higiena pracy systemów pożarowych przeznaczone są dla osób zatrudnionych w jednostkach ochrony przeciwpożarowej, osób wykonujących czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz wszystkich tych, którzy chcą w przyszłości pracować w tych służbach. Różnorodność zadań spowodowała zapotrzebowanie na  specjalistyczną, wykształconą i fachową kadrę, zarówno wśród funkcjonariuszy mundurowych PSP, jak i strażaków OSP a także pracowników cywilnych tych służb. Podczas studiów studenci zdobędą wiedzę i umiejętności związane z wszelkimi  i różnorodnymi aspektami związanymi z pożarami, sposobami i metodami zapobiegania zagrożeniom pożarowym, zasadami ochrony przeciwpożarowej stosowanymi w różnych  obiektach.

Po ukończeniu studiów absolwenci uzyskają tytuł inżyniera i będą mogli w sposób profesjonalny organizować
i prowadzić działalność szkoleniową z zakresu ochrony przeciwpożarowej ludzi, a także wykonywać zadania związane  z  powszechnym systemem ochrony ludności przed zagrożeniami. Będą ekspertami  i specjalistami w zakresie przepisów przeciwpożarowych. Absolwenci specjalności Bezpieczeństwo i higiena pracy systemów pożarowych będą mogli podjąć pracę  w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej, jednostkach  związanych z ochroną przeciwpożarową, administracji rządowej  i samorządowej, a także w zakładach przemysłowych i firmach usługowych, a także w sektorze firm  prywatnych. Pracujący w Państwowej Straży Pożarnej ugruntują zdobytą wiedzę i poszerzą swoje horyzonty w zakresie szeroko rozumianej ochrony przeciwpożarowej, co  oprócz kwalifikacji wymaganych do wykonywania zawodu strażaka da im możliwość uzyskania tytułu inżyniera a w konsekwencji dalszego  rozwoju i awansu zawodowego.

Absolwent studiów I stopnia inżynierskich BHP w Wyższej Szkole Humanitas:

 • będzie posiadał wiedzę niezbędną do prowadzenia bezpiecznej produkcji, bezpiecznego transportu, przemysłu wydobywczego i wytwórczego oraz szeroko pojętych usług;
 • będzie wyposażony w wiedzę i kompetencje przydatne w szkołach, hutach, kopalniach, zakładach wytwórczych, sklepach, supermarketach, urzędach bankach i szpitalach;
 • będzie posiadał umiejętności organizacyjne, a także wiedzę z zakresu prawa i ekonomii oraz bezpieczeństwa, ekologii i ergonomii pracy;
 • uzyska wiedzę i umiejętności służące do efektywnego spełnienia swojej misji społecznej, ochrony życia i zdrowia człowieka w jego środowisku pracy;
 • będzie spełniał wymagania stawiane przed doradcami i administratorami BHP na różnych poziomach funkcjonowania przedsiębiorstwa; - będzie posiadał przygotowanie do realizacji procedur zintegrowanego systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych, a także będzie mógł stać się ekspertem z dziedziny zasad i procedur ochrony pracy obowiązujących w Polsce, Unii Europejskiej i na świecie.

Ukończenie studiów, potwierdzone dyplomem Wyższej Szkoły Humanitas, umożliwia spełnienie wymagań niezbędnych do certyfikacji przy wykonywaniu zawodu inspektora i specjalisty ds. BHP oraz zajmowania stanowisk kierowniczych w służbach bhp zgodnie z Rozporządzeniami Rady Ministrów w sprawie służby bhp z dnia 2 września 1997 r. oraz z dnia 2 listopada 2004 r.

 • Studia według  najnowocześniejszych programów! Program studiów na kierunku BHP przygotowany został we współpracy z przedsiębiorstwami, organizacjami związkowymi, organizacjami pracodawców i instytutami badawczymi.
 • Kierunek kształcący specjalistów poszukiwanych na rynku pracy! Przepisy Kodeksu pracy nakazują zatrudnienie specjalisty ds. BHP w każdym zakładzie zatrudniającym powyżej 100 pracowników. Specjaliści z zakresu BHP są więc poszukiwani przez pracodawców i mają szansę znalezienia atrakcyjnego zatrudnienia.
 • Program studiów o specjalistycznym, sprofilowanym charakterze!
 • Kierunek otwierający drogę do awansu zawodowego!
 • Duży nacisk na praktykę! Wykłady i ćwiczenia na kierunku BHP prowadzą nie tylko naukowcy, ale przede wszystkim praktycy: prawnicy, inżynierowie, menadżerowie, przedstawiciele służb mundurowych, psychologowie.
 • Możliwość odbycia części studiów w uczelni zagranicznej, w jednej z uczelni partnerskich w takich krajach, jak  Słowenia, Turcja, Grecja, Włochy, Hiszpania, Litwa, Słowacja, Portugalia.
 • Szeroka oferta praktyk dzięki podpisanym umowom o współpracy z firmami, zakładami produkcyjnymi, instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi.
 • Możliwość zdobywania dodatkowych certyfikatów!
 • Na kierunku BHP proponujemy możliwość uczestniczenia w zajęciach w formie e-learningu.
Studia I stopnia
niestacjonarne
Ścieżka 2,5-letnia w ramach
indywidualnej ścieżki studiów
Opłaty rekrutacyjne Opłata rekrutacyjna - 85 zł
Opłata za wydanie legitymacji - 22 zł
Opłata wpisowa - 400 zł / 0 zł
Bonus = 400 zł
1 rok studiów
4x 380 zł = 1520 zł
4x 280 zł = 1120 zł
Bonus = 400 zł

8x 480 zł = 3840 zł

2 rok studiów
4x 480 zł = 1920 zł
8x 540 zł = 4320 zł
3 rok studiów
(jeden semestr)
5x 540 zł =2700 zł
Suma czesnego
14 300 zł
13 900 zł
Promocja "Im wcześniej, tym lepiej"

Bonus = 800 zł
Studia I stopnia
niestacjonarne
Ścieżka 3,5-letnia
Opłaty rekrutacyjne Opłata rekrutacyjna - 85  zł
Opłata za wydanie legitymacji - 22 zł
Opłata wpisowa - 400 zł / 0 zł
Bonus = 400 zł
1 semestr 5x 350 zł = 1750 zł
5x 270 zł = 1350 zł
Bonus = 400 zł

2 semestr 5x 350 zł = 1750 zł
3 semestr 5x 358 zł = 1790 zł
4 semestr 5x 358 zł = 1790 zł
5 semestr 5x 358 zł = 1790 zł
6 semestr 5x 358 zł = 1790 zł
7 semestr 5x 380 zł = 1900 zł
Czesne za lipiec i sierpień 8x 220 zł = 1760 zł
Suma czesnego
14 320 zł
13 920 zł

Promocja "Im wcześniej, tym lepiej"
Bonus = 800 zł
Studia I stopnia
stacjonarne
Ścieżka 3,5-letnia
Opłaty rekrutacyjne Opłata rekrutacyjna - 85  zł
Opłata za wydanie legitymacji - 22 zł
Opłata wpisowa - 400 zł / 0 zł
Bonus = 400 zł
1 semestr 5x 336 zł = 1680 zł
0 zł
Bonus = 1680 zł
2 semestr 5x 336 zł = 1680 zł
3 semestr 5x 380 zł = 1900 zł
4 semestr 5x 380 zł = 1900 zł
5 semestr 5x 380 zł = 1900 zł
6 semestr 5x 380 zł = 1900 zł
7 semestr 5x 380 zł = 1900 zł
Czesne za lipiec i sierpień 8x 220 zł = 1760 zł
Suma czesnego 14 620 zł
12 940 zł
Promocja "Ekstraklasa wśród ofert"

Bonus = 2080 zł

Zobacz inne promocje

Wyższa Szkoła Humanitas umożliwia studentom studiów niestacjonarnych zdobycie tytułu inżyniera bezpieczestwa i higieny pracy w 2,5 roku. W innych uczelniach studia na tym kierunku trwają 3,5 roku. Oferta WSH wynika z możliwości realizowania studiów w ramach indywidualnej ścieżki kształcenia. Dzięki temu studenci mogą zrealizować pełny program studiów w krótszym czasie. Studia, które trwają 2,5 roku, obejmują ten sam materiał, co studia realizowane w tradycyjnym, trzy i pół letnim trybie, ale są realizowane wg. autorskiego, dostosowanego do oczekiwań studenta trybu kształcenia. Nasi studenci uzyskują tę samą wiedzę, kwalifikacje i umiejętności, którą nabywają studenci kształcący się na studiach, realizowanych w standardowym, niezindywidualizowanym trybie.

BHP
Studia I
stopnia
 niestacjonarne 
Porównanie
Ścieżka 3,5-letnia Ścieżka 2,5-letnia
realizowana w ramach
indywidualnej ścieżki studiów

Program studiów identyczny identyczny
Efekty kształcenia identyczne identyczne
Planowny termin ukończenia studiów marzec 2023 czerwiec 2022
Całkowita kwota czesnego 14 320 zł 14 300 zł

Uwaga! Studia na kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy w trybie stacjonarnym (dziennym) realizowane są w tradycyjnym, 3,5-letnim cyklu kształcenia. Oferta umożliwiająca zdobycie tytułu inżyniera bezpieczeństwa i higieny pracy w 2,5 roku adresowana jest wyłącznie do studentów studiów niestacjonarnych.