Bezpieczeństwo narodowe

O kierunku

Specjalności

Sylwetka absolwenta

Atuty kierunku

Opłaty

Licencjat w 2 lata

Bezpieczeństwo narodowe - studia licencjackie - Katowice / Śląsk

Kształcenie na kierunku bezpieczeństwo narodowe
spełnia wskazane przez KGP wymogi w zakresie
przygotowania kandydatów do służby w policji.

Studia I stopnia

Bezpieczeństwo narodowe w Wyższej Szkole Humanitas daje możliwość uzyskania wykształcenia wyższego, przygotowującego równocześnie do pracy w sektorze bezpieczeństwa państwa, służbach mundurowych, administracji państwowej, instytucjach wojskowych, badawczych i gospodarczych. Stanowi znakomitą propozycję zwłaszcza dla osób już pracujących w zawodzie, lecz chcących podnieść swoje kwalifikacje i zwiększyć swoje szanse na awans.

Uwaga! Pracownicy służb mundurowych podejmujący studia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe w WSH mogą liczyć na dodatkowe atrakcyjne bonifikaty.

Dla kogo:

Bezpieczeństwo narodowe to studia dla osób, które marzą o karierze w służbach mundurowych – policji, wojsku, służbie celnej czy straży pożarnej. Znakomity kierunek dla miłośników adrenaliny i przygody, osób ceniących sobie aktywną pracę i lubiących trudne wyzwania.

Gdzie znajdziesz pracę:

Absolwenci Bezpieczeństwa narodowego znajdą zatrudnienie:

 • w policji,
 • w straży pożarnej,
 • w wojsku,
 • w służbie celnej,
 • w instytucjach sektora publicznego i przedsiębiorstwach prywatnych zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i porządku publicznego,
 • w firmach zajmujących się ochroną osób i mienia,
 • w charakterze specjalisty ds. zarządzania i organizacji bezpieczeństwa oraz zarządzania kryzysowego,
 • w sektorze edukacji dla bezpieczeństwa,
 • w zawodzie detektywa (po uzyskaniu stosownej licencji).

Wybrane przedmioty w programie studiów:

 • Zarządzanie kryzysowe
 • Prawne podstawy bezpieczeństwa
 • Negocjacje i sztuka kompromisu
 • Strategia bezpieczeństwa
 • Kryminalistyka
 • System bezpieczeństwa narodowego
 • Logistyka w sytuacjach kryzysowych
 • Polityka bezpieczeństwa
 • Współczesne systemy polityczne
 • Międzynarodowe bezpieczeństwo militarne

Na studiach I stopnia:

Bezpieczeństwo antyterrorystyczne

Oferta skierowana jest do osób interesujących się problematyka antyterrorystyczną.

Złożona sytuacja międzynarodowa a także wewnętrzna państw przejawiająca się wzrostem terroryzmu, spowodowała konieczność przygotowania specjalistów w obszarze przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym.

Kształcenie  ukierunkowane jest na przygotowanie absolwentów do pracy na stanowiskach wymagających gruntownej wiedzy z zakresu zagrożeń terrorystycznych oraz tam gdzie istnieje potrzeba posiadania wysoce wykwalifikowanych kandydatów na stanowiska w administracji państwowej i samorządowej, zdolnych do przewidywania i zapobiegania zagrożeniom terrorystycznym. Ukończenie studiów licencjackich z zakresu bezpieczeństwa antyterrorystycznego ułatwi naszym absolwentom zatrudnienie w służbach oraz instytucjach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo antyterrorystyczne a dla już pracujących w tych służbach sprawi, że student będzie wyróżniał się, wiedzą i umiejętnościami z zakresu działań, mających na celu przeciwdziałanie terroryzmowi. Absolwent wzbogaci swoje umiejętności w zakresie odpowiedzialności prawnej, etycznej i społecznej, połączone ze zdolnościami w dziedzinie komunikowania społecznego, a także będzie umiał właściwie ocenić zagrożenia i im przeciwdziałać.

Kryminologia i kryminalistyka

Nasza oferta skierowana jest do osób, które interesują się problematyką zwalczania przestępczości i naruszeń bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz mają zamiar w przyszłości zajmować się zawodowo tą problematyką. Połączenie w jednej specjalności kryminologii (zajmującej się motywami i osobowością przestępców) i kryminalistyki (badającej sposoby i środki wykrywania przestępstw) otwiera Absolwentom tej specjalności bardzo szerokie horyzonty przyszłej pracy. Wiedza zdobyta w  trakcie studiów pozwoli być w przyszłości kompetentnym funkcjonariuszem Policji, Straży Więziennej i Straży Granicznej. Posiadamy odpowiednie zaplecze dydaktyczne oraz doświadczonych wykładowców (prokuratorów oraz funkcjonariuszy Policji i Straży Więziennej).

Student uczy się nie tylko teorii, lecz głównie umiejętności jej wykorzystania w praktyce - co powoduje, że absolwenci mogą po zakończeniu nauki podjąć pracę w wyuczonej specjalności w instytucjach zajmujących się tą problematyką.. Zajęcia prowadzone są przy wykorzystaniu metod i narzędzi stosowanych przez funkcjonariuszy pracujących na miejscach przestępstw

Nasi Studenci otrzymują kompletną wiedzę związaną z pracą funkcjonariusza Policji na stanowisku służbowym związanym z wykrywaniem sprawców przestępstw i wykroczeń. Kryminologia i kryminalistyka to specjalność interdyscyplinarna - łącząca wiele dziedzin wiedzy. Daje to Absolwentom możliwość poznania zarówno zasad, jak i metod oraz środków technicznych służących wykrywaniu przestępstw i ich sprawców. Zdobyta wiedza będzie pozwalała na sprawne zebranie dowodów  na brak lub istnienie związku między osobami a zdarzeniami.

Przykładowe przedmioty specjalnościowe:

 • Strategie zapobiegania przestępczości
 • Metody badań w kryminologii
 • Wiktymologia
 • Problematyka metod przestępczych
 • Ślady kryminalistyczne
 • Czynności procesowe i operacyjno-śledcze na miejscu zdarzenia
 • Badania techniczne w kryminalistyce
 • Wybrane zagadnienia  psychologii zeznań i wyjaśnień
 • Dokumentacja czynności kryminalistycznych
 • Historia przestępczości i kontroli przestępczości
 • Wybrane czynności procesowe w sprawach o przestępstwa i wykroczenia

Zarządzanie i edukacja w służbach publicznych - policyjna

Absolwenci posiadać będą podstawową wiedzę z dziedziny prawa oraz problematyki bezpieczeństwa państwa i jego obywateli. Zdobyte kwalifikacje pozwolą absolwentom tej specjalności na nowoczesne podejście do problemów związanych z bezpieczeństwem, a zdobyta wiedza w obszarze zwalczania przestępczości pozwoli na rozwijanie zdolności i umiejętności efektywnego funkcjonowania w strukturach MSWiA i instytucjach pozarządowych.

Studia uprawniają do wykonywania zawodu w obszarach:

 • podmiotach instytucjonalnych bezpieczeństwa publicznego resortu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (Policja, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straż Graniczna), 
 • instytucjach pozarządowych, jak np. w straży miejskiej, agencjach detektywistycznych, służbach ochroniarskich itd.,
 • organizacjach pozarządowych współpracujących z administracją publiczną, 
 • organizacjach międzynarodowych i w Unii Europejskiej. 

 

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo Narodowe w Wyższej Szkole Humanitas:

 • jest wyposażony zarówno w ogólną wiedzę z zakresu bezpieczeństwa, jak i w umiejętności praktycznego działania w sytuacjach kryzysowych;
 • wykazuje się w pełni usystematyzowaną wiedzą z zakresu: nauk o bezpieczeństwie,  współczesnych zagrożeń cywilizacyjnych, funkcjonowania instytucji kształtujących środowisko bezpieczeństwa;
 • dysponuje umiejętnościami analizowania i stosowania zasad prawnych oraz procedur bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego;
 • jest przygotowany do pracy na kierowniczych stanowiskach w administracji publicznej oraz kierowania zespołami ludzkimi;
 • posiada w pełni usystematyzowaną wiedzę na gruncie fundamentalnych podstaw teoretycznych oraz umiejętności praktyczne z zakresu bezpieczeństwa narodowego, a także dodatkowe (praktyczne) umiejętności skutecznego zachowania się w warunkach realnych zagrożeń.
 • Umowa z Komendą Główną Policji! Kształcenie na kierunku bezpieczeństwo narodowe spełnia wskazane przez KGP wymogi w zakresie przygotowania kandydatów do służby w Policji. Kandydaci mogą odbyć skrócone szkolenie podstawowe w Policji jak również uzyskać dodatkowe punkty w procesie doboru kandydatów do Policji.
 • Program studiów przygotowany został we współpracy z jednostkami Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, Wojska, Administracji Celno-Skarbowej, instytucjami administracji rządowej i samorządowej, kancelariami prawnymi.
 • Duży nacisk na praktykę! Zajęcia prowadzą nie tylko naukowcy, ale przede wszystkim praktycy: prawnicy, przedstawiciele służb mundurowych, psychologowie.
 • Zajęcia prowadzone przez ekspertów: nadinsp. dr Tomasz Miłkowski - Szef Biura Ochrony Rządu, prof. zw. dr hab. Jadwiga Stawnicka – autorka 8 monografii poświęconych funkcjonowaniu Policji, Złoty Medal za Zasługi dla Policji, prowadzi projekty badawcze z Policją, insp. Mariusz Sokołowski, były rzecznik Komendy Głównej Policji, Aleksandra Wentkowska, pełnomocnik terenowy Rzecznika Praw Obywatelskich, mł. insp. Wacław Kubies - zastępca dowódcy oddziału prewencji Policji w Katowicach, płk. mgr inż. Sławomir Krzemiński – były Szef Wydziału Biura Ochrony Rządu.
 • Kierunek otwierający drogę do awansu zawodowego! Absolwenci są przygotowani do pracy na stanowiskach związanych z szeroko rozumianym bezpieczeństwem, co daje im możliwość awansu i rozwoju kariery w instytucjach mundurowych oraz innych instytucjach, w których praca powiązana jest z zapewnieniem bezpieczeństwa.
 • Zajęcia dodatkowe w ramach Centrum Kształcenia Służb Mundurowych! Centrum organizuje wyjazdy na obozy szkoleniowe w ramach praktyk studenckich, organizuje szkolenia militarne dla młodzieży akademickiej, organizuje zajęcia w ramach kół zainteresowań takich jak kryminalistyka, strzelectwo, samoobrona, czarna taktyka, terenoznawstwo i inne.
 • Szeroka oferta praktyk! Uczelnia podpisała kilkanaście umów o współpracy z instytucjami administracji publicznej, jednostkami służb mundurowych, organizacjami pozarządowymi i instytucjami europejskimi.
 • Możliwość ukończenia studiów podyplomowych równolegle z wybranym kierunkiem studiów i powiązanych zakresem obejmującym bezpieczeństwo narodowe.
 •  Liczne, innowacyjne zajęcia fakultatywne uzupełniające program studiów! Możliwość udziału studentów w konferencjach i sympozjach naukowych a także spotkaniach autorskich, wykładach monograficznych.
 • Możliwość zdobywania dodatkowych certyfikatów! Studenci mogą zdobywać dodatkowe uprawnienia instruktorskie w ramach współpracy z partnerami oferującymi szkolenia i kursy specjalistyczne.
 • Uczelnia daje studentom możliwość uczestniczenia w wyjazdach promujących Wyższą Szkołę Humanitas na organizowanych przez podmioty zewnętrzne imprezach takich jak: Śląski Air Show, Święto Policji, Święto Wojska Polskiego, Festyn IPA, pikniki i festyny mundurowe organizowane przez inne instytucje.

Podpisane porozumienia o współpracy:

 1. Wojewódzki Sztab Wojskowy w Katowicach,
 2. Zarząd Wojewódzki Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów w Katowicach,
 3. Zarząd Wojewódzki Związku Zawodowego Strażaków „Florian” w Katowicach,
 4. Śląska Grupą Wojewódzka Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA,
 5. Fundacja Byłych Żołnierzy i Funkcjonariuszy Sił Specjalnych SZTURMAN,
 6. Zarząd Oddziałowy Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej w Raciborzu,
 7. Komenda  Miejska Policji w Sosnowcu,
 8. Aeroklub Śląski w Katowicach,
 9. Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Katowicach,
 10. Grupa SOS sp. z o.o. /służby ochrony osób obiektów i mienia/,
 11. Szkoły, w których funkcjonują klasy o profilu mundurowym, m.in. w Lublińcu i Łazach, Sosnowcu.

Uczelnia ma szeroko rozwinięte kontakty z:

 1. Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach,
 2. Centrum Szkolenia Policji w Legionowie,
 3. Komendami Miejskimi i Powiatowymi z Będzina, Sosnowca, Katowic, Jaworzna, Mysłowic, Dąbrowy Górniczej, Zawiercia, Myszkowa,
 4. Szkołą Policji w Katowicach,
 5. Jednostkami Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu, Będzinie, Mysłowicach,
 6. Wojewódzkim Ośrodkiem  Ruchu Drogowego w Katowicach,
 7. Centrum Powiadamiania Ratunkowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.
Studia I stopnia
niestacjonarne
Ścieżka 2-letnia w ramach
indywidualnej ścieżki studiów
Opłaty rekrutacyjne Opłata rekrutacyjna - 85 zł
Opłata za wydanie legitymacji - 22 zł
Opłata wpisowa - 400 zł / 0 zł
Bonus = 400 zł
1 rok studiów
 4x 390 zł = 1560 zł
4x 290 zł = 1160 zł
Bonus = 400 zł


8x 490zł = 3920 zł

2 rok studiów
12x 540 zł = 6480 zł
Suma czesnego
11 960 zł
11 560 zł

Promocja "Im wcześniej, tym lepiej"
Bonus = 800 zł

Studia I stopnia
niestacjonarne
Ścieżka 3-letnia
Opłaty rekrutacyjne Opłata rekrutacyjna - 85 zł
Opłata za wydanie legitymacji - 22 zł
Opłata wpisowa - 400 zł / 0 zł
Bonus = 400 zł
1 semestr 5x 290 zł = 1450 zł
5x 210 zł = 1050 zł
Bonus = 400 zł
2 semestr 5x 336 zł = 1680 zł
3 semestr 5x 336 zł = 1680 zł
4 semestr 5x 390 zł = 1950 zł
5 semestr 5x 390 zł = 1950 zł
6 semestr 5x 390 zł = 1950 zł
Czesne za lipiec i sierpień 6x 220 zł = 1320 zł
Suma czesnego
11 980  zł
11 580 zł

Promocja "Im wcześniej, tym lepiej"
Bonus = 800 zł

Studia I stopnia
stacjonarne
Ścieżka 3-letnia
Opłaty rekrutacyjne Opłata rekrutacyjna - 85 zł
Opłata za wydanie legitymacji - 22 zł
Opłata wpisowa - 400 zł / 0 zł
Bonus = 400 zł
1 semestr 5x 336 zł = 1680 zł
0 zł
Bonus = 1680 zł
2 semestr 5x 336 zł = 1680 zł
3 semestr 5x 380 zł = 1900 zł
4 semestr 5x 380 zł = 1900 zł
5 semestr 5x 380 zł = 1900 zł
6 semestr 5x 380 zł = 1900 zł
Czesne za lipiec i sierpień 6x 220 zł = 1320 zł
Suma czesnego 12 280 zł
10 598 zł
Promocja "Ekstraklasa wśród ofert"
Bonus = 2080 zł

Zobacz inne promocje

Wyższa Szkoła Humanitas umożliwia studentom studiów niestacjonarnych zdobycie tytułu licencjata w 2 lata. W innych uczelniach studia na tym kierunku trwają 3 lata. Oferta WSH wynika z możliwości realizowania studiów w ramach indywidualnej ścieżki kształcenia. Dzięki temu studenci mogą zrealizować pełny program studiów w krótszym czasie. Studia, które trwają 2 lata, obejmują ten sam materiał, co studia realizowane w tradycyjnym, dwuletnim trybie, ale są realizowane wg. autorskiego, dostosowanego do oczekiwań studenta trybu kształcenia. Nasi studenci uzyskują tę samą wiedzę, kwalifikacje i umiejętności, którą nabywają studenci kształcący się na studiach, realizowanych w standardowym, niezindywidualizowanym trybie.

Bezpieczeństwo Narodowe
Studia I
stopnia
 niestacjonarne 
Porównanie
Ścieżka 3-letnia Ścieżka 2-letnia
realizowana w ramach
indywidualnej ścieżki studiów

Program studiów identyczny identyczny
Efekty kształcenia identyczne identyczne
Planowny termin ukończenia studiów marzec 2022 czerwiec 2021
Całkowita kwota czesnego 11 980 zł
11 960 zł

Uwaga! Studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe w trybie stacjonarnym (dziennym) realizowane są w tradycyjnym, 3 -letnim cyklu kształcenia. Oferta umożliwiająca zdobycie tytułu licencjata bezpieczeństwa narodowego w 2 lata adresowana jest wyłącznie do studentów studiów niestacjonarnych.