Elektroradiologia

O kierunku

Sylwetka absolwenta

Atuty kierunku

Opłaty

Partnerzy

Licencjat w 2 lata

Elektroradiologia - studia licencjackie

Elektroradiologia w WSH prowadzona jest we współpracy i pod patronatem Polskiego Stowarzyszenia Techników Elektroradiologii.

Studia I stopnia

Wyższa Szkoła Humanitas umożliwia studentom studiów niestacjonarnych zdobycie tytułu licencjata elektroradiologii w 2 lata, a nie w 3 lata. Oferta WSH wynika z innowacyjnej organizacji roku akademickiego na studiach zaocznych, który podzielony został na 3 trymestry, a nie na 2 semestry. Dzięki temu, kosztem dwóch miesięcy wakacji, studenci mogą zrealizować w ciągu roku program z 3 semestrów studiów. Pozwala to na skrócenie nauki, bez wpływu na jakość kształcenia. Studia, które trwają 2 lata, obejmują ten sam materiał, co studia realizowane w tradycyjnym, trybie, a nasi studenci uzyskują tę samą wiedzę, kwalifikacje i umiejętności.

Dla kogo:

Kierunek adresowany jest przede wszystkim do osób pracujących już w zawodzie technika elektroradiologii, zamierzających uzupełnić swoje wykształcenie (zdobyć wykształcenie wyższe) oraz podnieść i rozwinąć posiadane kwalifikacje. Studia są również adresowane do absolwentów szkół ponadgimnazjalnych o zainteresowaniach medycznych, technicznych i fizycznych, którzy chcieliby w przyszłości wykonywać zawód elektroradiologa.

Gdzie znajdziesz pracę:

Absolwent kierunku Elektroradiologia może:

 • pracować w podmiotach wykonujących działalność leczniczą (m.in. szpitalach, klinikach, ośrodkach zdrowia, ambulatoriach itp.);
 • znaleźć zatrudnienie, jako personel medyczny wspomagający pracę zespołu lekarskiego i pielęgniarskiego;
 • wykonywać procedury radiologiczne, badania obrazowe, procedury radioterapii i medycyny nuklearnej;
 • wykonywać obowiązki w zakresie organizowania, planowania i wykonywania procedur medycznych, które przewidują zastosowanie metod i technik radiologicznych (promieniowanie X, promieniowanie gamma, pole magnetyczne, ultradźwięki) oraz technik z obszaru diagnostyki elektromedycznej (odbiór i przetwarzanie sygnałów bioelektrycznych) i medycyny nuklearnej.

Wybrane przedmioty w programie studiów:

 • Anatomia radiologiczna
 • Anatomia i fizjologia
 • Biosygnały
 • Informatyka medyczna
 • Medycyna nuklearna
 • Magnetyczny rezonans jądrowy
 • Radioterapia
 • Rentgenodiagnostyka

Absolwent studiów I stopnia na kierunku Elektroradiologia w Wyższej Szkole Humanitas:

 • będzie posiadał interdyscyplinarną wiedzę ogólną z zakresu nauk medycznych i fizycznych oraz wiedzę szczegółową z zakresu elektroradiologii;
 • będzie wyposażony w wiadomości na temat metod diagnostycznych z obszaru radiologii, diagnostyki elektromedycznej, jak również w wiedzę na temat metod radioterapeutycznych;
 • posiądzie podstawową wiedzę z dziedziny epidemiologii, profilaktyki, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej;
 • będzie potrafił scharakteryzować zasady badań tomografii emisyjnej, badań radioizotopowych i badań metodą obrazowania magnetyczno-rezonansowego;
 • nabędzie wiedzę na temat metod terapii z wykorzystaniem promieniowania jonizującego;
 • będzie posiadał wiedzę na temat organizacji i zasad pracy w pracowni radiologicznej oraz pracowni radioterapii i medycyny nuklearnej;
 • będzie przygotowany do wykonywania zadań menadżerskich w tym środowisku;
 • będzie znał przepisy prawne i reguły etyczne, stanowiące podstawę normatywną pracy elektroradiologa;
 • będzie przygotowany do współpracy z lekarzami odpowiednich specjalności medycznych.
 • Możliwość uzyskania tytułu licencjata elektroradiologii już w 2 lata! Dzięki innowacyjnej organizacji roku akademickiego i podzieleniu go na 3, a nie na 2 semestry studenci realizują pełen program studiów w krótszym czasie.
 • Studia według  najnowocześniejszych programów! Program studiów na kierunku elektroradiologia przygotowany został we współpracy z pracodawcami, organizacjami branżowymi i instytutami badawczymi.
 • Kierunek kształcący specjalistów poszukiwanych na rynku pracy! Popyt na specjalistów w dziedzinie elektroradiologii determinowany jest m.in. obserwowanym obecnie wzrostem zapadalności ludzi na choroby cywilizacyjne i coraz większą popularnością technik diagnostycznych i leczniczych opartych na obrazowaniu i elektromedycynie. Ponadto dynamiczny rozwój technik obrazowania, wymaga obsługi nowoczesnego sprzętu diagnostycznego i terapeutycznego przez wszechstronnie wykształconych ekspertów.
 • Kierunek otwierający drogę do awansu zawodowego! Studia stwarzają technikom elektroradiologii możliwość podniesienia kwalifikacji i zdobycia tytułu licencjata.
 • Duży nacisk na praktykę! Wykłady i ćwiczenia na kierunku prowadzą nie tylko naukowcy, ale przede wszystkim praktycy: lekarze, inżynierowie, menadżerowie systemu ochrony zdrowia, elektroradiolodzy.
 • Szeroka oferta praktyk dzięki podpisanym umowom partnerskim z podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, laboratoriami, instytucjami naukowymi, organizacjami branżowymi zrzeszającymi elektroradiologów.
 • Możliwość zdobycia dodatkowych certyfikatów!
Studia I stopnia
niestacjonarne
System 2-letni
Opłaty rekrutacyjne Opłata rekrutacyjna - 100 zł
Opłata za wydanie legitymacji - 17 zł
Opłata wpisowa - 400 zł / 0 zł
1 semestr 4x 490 zł = 1960 zł
2 semestr 4x 490 zł = 1960 zł
3 semestr 4x 490 zł = 1960 zł
4 semestr 4x 590 zł = 2360 zł
5 semestr 4x 590 zł = 2360 zł
6 semestr 4x 590 zł = 2360 zł
SUMA 12 960 zł
Bonus = 400 zł

Kandydaci na studia, będący członkami Polskiego Stowarzyszenia Techników Elektroradiologii, Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Techników Medycznych Elektroradiologii lub Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Techników Medycznych Radioterapii otrzymują bonifikatę w wysokości 20% kosztów czesnego na kierunku Elektroradiologia oraz na studiach II stopnia na kierunku zarządzanie - specjalność: Zarządzanie placówkami radiologii.

Dodatkowo 5% otrzymują członkowie Polskiego Stowarzyszenia Techników Elektroradiologii, Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Techników Medycznych Elektroradiologii lub Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Techników Medycznych Radioterapii zameldowani w odległości powyżej 300km od siedziby WSH. Uczelnia wymaga potwierdzenia meldunku.

Zobacz inne promocje

Tytuł licencjata Elektroradiologii w 2 lata!

Humanitas oferuje swoim studentom wyjątkową możliwość uzyskania tytułu licencjata już w 2 lata! Oferta WSH wynika z innowacyjnej organizacji roku akademickiego na studiach niestacjonarnych, który podzielony został na 3, a nie na 2 semestry. Dzięki większej częstotliwości zjazdów w semestrze, studenci mogą zrealizować w ciągu roku program z 3 semestrów studiów. Pozwala to na skrócenie nauki, bez wpływu na jakość kształcenia. Studia, które trwają 2 lata, obejmują ten sam materiał oraz tą samą liczbę godzin co studia realizowane w tradycyjnym trybie, a nasi studenci uzyskują tę samą wiedzę, kwalifikacje i umiejętności.

Elektroradiologia
Studia I
stopnia
 niestacjonarne
System 2-letni
Ilość zjazdów w semestrze  8
Czas trwania semestru semestr zimowy
organizacja studiów
Planowny termin ukończenia studiów czerwiec 2020
Całkowita kwota czesnego 12 960 zł

Uwaga! Studia na kierunku elektroradiologia w trybie stacjonarnym (dziennym) realizowane są w tradycyjnym, 3-letnim cyklu kształcenia. Oferta umożliwiająca zdobycie tytułu licencjata elektroradiologii w 2 lata adresowana jest wyłącznie do studentów studiów niestacjonarnych.