Filologia angielska

O kierunku

Specjalności

Sylwetka absolwenta

Atuty kierunku

Opłaty

Licencjat w 2 lata

PEU

Filologia angielska - studia licencjackie

 

Studia I stopnia

Język angielski to w chwili obecnej najpopularniejszy język na świecie, dzięki któremu możliwe jest porozumiewanie się w niemal wszystkich krajach świata. Jego znajomość coraz częściej jest niezbędną przepustką do uzyskania satysfakcjonującego wykształcenia. Filologia angielska jest kierunkiem, który wyposaża studenta w umiejętność biegłego posługiwania się językiem angielskim, a ponadto pozwala na zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy z szeroko pojętych nauk humanistycznych, w tym kulturoznawstwa, pedagogiki i psychologii.

Dla kogo:

Filologia angielska to kierunek dla osób, które chcą płynnie posługiwać się najpopularniejszym językiem obcym na świecie, biegle tłumaczyć teksty, znać historię i literaturę krajów anglojęzycznych. Studenci tego kierunku będą mieli także szansę na poznanie sekretów językoznawstwa, historii języka angielskiego oraz kultury i stylu tego języka. Filologia angielska będzie więc doskonałym wyborem dla tych, którzy nie tylko interesują się kulturą i historią Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, czy Australii, ale także tych, którzy chcieliby pracować w zawodzie tłumacza, nauczyciela języka obcego, przewodnika turystycznego itp.


Gdzie znajdziesz pracę:

Absolwenci Filologii angielskiej znajdą zatrudnienie:

 • w firmach i instytucjach publicznych (np. w działach współpracy z zagranicą),
 • w charakterze tłumacza,
 • w charakterze lektora j. angielskiego,
 • w szkołach i placówkach oświatowych,
 • w instytucjach i organizacjach międzynarodowych,
 • w biurach podróży,
 • w agencjach pracy.

Wybrane przedmioty w programie studiów:

 • Historia krajów anglojęzycznych
 • Kultura krajów anglojęzycznych
 • Historia literatury
 • Gramatyka
 • Wstęp do językoznawstwa
 • Wstęp do literaturoznawstwa
 • Komunikacja multimedialna
 • Tłumaczenie ustne
 • Tłumaczenie pisemne

Nauczycielska

W ramach specjalności nauczycielskiej studenci są przygotowani pod względem teoretycznym jak i praktycznym do pracy w zawodzie nauczyciela języka angielskiego. Po odbyciu praktyk zawodowych, zdobywają oni uprawnienia pedagogiczne. W trakcie specjalizacji realizowane są zagadnienia z zakresu psychologii i pedagogiki, emisji głosu, podstaw dydaktyki z uwzględnieniem metodyki nauczania języków obcych, jak również nowoczesnych technologii informatycznych stosowanych w nauczaniu języka obcego. Dodatkowo, student ma możliwość wyboru drugiego języka: niemieckiego lub hiszpańskiego.

Studia uprawniają do wykonywania zawodu w obszarach:

 • nauczania języka w szkołach językowych,
 • nauczania języka w szkołach podstawowych, gimnazjalnych,
 • nauczania języka firmach i instytucjach.

Tłumaczeniowa z elementami języka biznesu

W ramach specjalności tłumaczeniowej z elementami języka biznesu studenci są przygotowani pod względem teoretycznym i praktycznym do pracy w zawodzie tłumacza, realizując zagadnienia z zakresu teorii przekładu, metod translatorskich, technologii informatycznych, jak również technik tłumaczeń ustnych. Nowym elementem wyróżniającym tą interdyscyplinarną specjalność jest wprowadzenie do programu studiów elementów języka biznesu pozwalających na opanowanie podstaw wiedzy ekonomicznej, szczególnie w zakresie zarządzania podmiotami gospodarczymi, wiedzy z zakresu marketingu i prawa gospodarczego. Studia pozwalają również na przyswojenie wiadomości związanych z orientacją w biznesie, stosunkami międzynarodowymi, turystyką i reklamą.

Absolwent specjalności tłumaczeniowej z elementami języka biznesu biegle posługuje się językiem angielskim w mowie i piśmie oraz potrafi tłumaczyć teksty ogólne i specjalistyczne. Jest przygotowany do pełnienia roli tłumacza w instytucjach administracji publicznej, w ambasadach i konsulatach oraz w instytucjach i organizacjach zagranicznych.

Jego dodatkowe kompetencje związane z obszarem szeroko pojętego biznesu i zarządzania pozwalają również na znalezienie pracy na wielu rynkach międzynarodowych i zatrudnienie w szeregu innych profesji, np. jako specjalista w zakresie public relations, pracownik działu handlu zagranicznego, kierownik sekretariatów międzynarodowych, specjalista w zakresie korespondencji handlowej, zarządzania kadrami, w obszarze logistyki, produkcji, planowania i zaopatrzenia, marketingu, badań i rozwoju, finansów i controllingu, oraz dziedzin pokrewnych.

Absolwent kierunku Filologia angielska w Wyższej Szkole Humanitas:

 • charakteryzuje się bardzo dobrą znajomością języka angielskiego oraz posiada ogólną znajomość literatury, kultury i historii krajów anglojęzycznych;
 • posiada wszechstronną wiedzę z zakresu: językoznawstwa i  historii języka angielskiego, literatury brytyjskiej i amerykańskiej, historii i kultury krajów anglojęzycznych, metodyki nauczania języków obcych, psychologii i pedagogiki;
 • posiada elementarne wiadomości na temat właściwości oraz kompleksowej natury języka
 • zna najważniejsze fakty z historii i współczesnej sytuacji społeczno-gospodarczej Wielkiej Brytanii, Kanady i USA;
 • ma elementarne informacje na temat zarządzania, reklamy i public relations, rozumie elementarne zasady funkcjonowania przedsiębiorstw oraz zna specyfikę języka mediów, reklamy i public relations;
 • ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej;
 • posiada umiejętność stosowania przepisów prawa odnoszącego się do instytucji związanych z działalnością zawodową, w szczególności prawa autorskiego i prawa własności intelektualnej.
 • Studia według najnowocześniejszych programów! Program studiów na kierunku filologia angielska przygotowany został we współpracy z instytucjami europejskimi, przedsiębiorstwami, jednostkami administracji samorządowej i rządowej, biurami tłumaczeń itp.
 • Perspektywy zatrudnienia! Studiując filologię angielską w WSH, zdobędziesz jeden z najbardziej poszukiwanych dyplomów na rynku pracy. Wybierz studia, które dadzą Ci szansę znalezienia ciekawej, świetnie płatnej pracy w kraju lub za granicą!
 • Kierunek otwierający drogę do awansu zawodowego!
 • Duży nacisk na praktykę! Wykłady i ćwiczenia na kierunku filologia angielska prowadzą nie tylko naukowcy, ale przede wszystkim praktycy: tłumacze, lektorzy, dziennikarze oraz wykładowcy z zagarnicznych uczelni i goscie specjalni.
 • Możliwość odbycia części studiów w uczelni zagranicznej, w jednej z uczelni partnerskich w takich krajach, jak  Słowenia, Turcja, Grecja, Włochy, Hiszpania, Litwa, Słowacja, Portugalia.
 • Możliwość zdobywania dodatkowych certyfikatów!
 • Certyfikaty językowe! Studenci mogą uczestniczyć w dodatkowych kursach z języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego i rosyjskiego, w ramach trzech poziomów zaawansowania. Mogą również zdobyć prestiżowe, międzynarodowe i uznawane na całym świecie certyfikaty językowe: KET, TELC A2, PET, TELC B1, FCE, TELC B2.
 • Szeroka oferta praktyk! Uczelnia podpisała kilkanaście umów o współpracy z biurami tłumaczeń, szkołami językowymi, placówkami oświatowymi, przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi i instytucjami europejskimi.
Studia I stopnia
niestacjonarne
Ścieżka 3-letnia
Opłaty rekrutacyjne Opłata rekrutacyjna - 85 zł
Opłata za wydanie legitymacji - 22 zł
Opłata wpisowa - 400 zł / 0 zł
Bonus = 400 zł
1 semestr  5x 290 zł = 1450 zł
5x 210 zł = 1050 zł
Bonus = 400 zł

2 semestr 5x 336 zł = 1680 zł
3 semestr 5x 336 zł = 1680 zł
4 semestr 5x 390 zł = 1950 zł
5 semestr 5x 390 zł = 1950 zł
6 semestr 5x 390 zł = 1950 zł
Czesne za lipiec i sierpień 6x 220 zł = 1320 zł
SUMA 11 980zł
11 580 zł
Promocja "Im wcześniej, tym lepiej"
Bonus = 800 zł

 

Studia I stopnia
niestacjonarne
Ścieżka 2-letnia w ramach
indywidualnej ścieżki studiów
Opłaty rekrutacyjne Opłata rekrutacyjna - 85 zł
Opłata za wydanie legitymacji - 22 zł
Opłata wpisowa - 400 zł / 0 zł
Bonus = 400 zł
1 rok studiów
4x 390 zł = 1560 zł
4x 290 zł = 1160 zł
Bonus = 400 zł


8x 490 zł = 3 920 zł
2 rok studiów
12x 540 zł = 6480 zł
Czesne za lipiec i sierpień -
SUMA 11 960zł
11 560 zł
Promocja "Im wcześniej, tym lepiej"
Bonus = 800 zł

 

Studia I stopnia
stacjonarne
Ścieżka 3-letnia
Opłaty rekrutacyjne Opłata rekrutacyjna - 85 zł
Opłata za wydanie legitymacji 22 zł
Opłata wpisowa - 400 zł / 0 zł
Bonus = 400 zł
1 semestr 5x 336 zł = 1680 zł
0 zł
Bonus = 1680 zł
2 semestr 5x 336 zł = 1680 zł
3 semestr 5x 380 zł = 1900 zł
4 semestr 5x 380 zł = 1900 zł
5 semestr 5x 380 zł = 1900 zł
6 semestr 5x 380 zł = 1900 zł
Czesne za lipiec i sierpień 6x 220 zł = 1320 zł
SUMA 12 280 zł
10 598 zł
Promocja "Ekstraklasa wśród ofert"
Bonus = 2080 zł

 Zobacz inne promocje

Wyższa Szkoła Humanitas umożliwia studentom studiów niestacjonarnych zdobycie tytułu licencjata w 2 lata. W innych uczelniach studia na tym kierunku trwają 3 lata. Oferta WSH wynika z możliwości realizowania studiów w ramach indywidualnej ścieżki kształcenia. Dzięki temu studenci mogą zrealizować pełny program studiów w krótszym czasie. Studia, które trwają 2 lata, obejmują ten sam materiał, co studia realizowane w tradycyjnym, dwuletnim trybie, ale są realizowane wg. autorskiego, dostosowanego do oczekiwań studenta trybu kształcenia. Nasi studenci uzyskują tę samą wiedzę, kwalifikacje i umiejętności, którą nabywają studenci kształcący się na studiach, realizowanych w standardowym, niezindywidualizowanym trybie.

 Filologia angielska Studia
I stopnia niestacjonarne
Porównanie
Ścieżka 3-letnia Ścieżka 2-letnia
realizowana w ramach
indywidualnej ścieżki studiów

Program studiów identyczny identyczny
Efekty kształcenia identyczne identyczne
Planowany termin ukończenia studiów marzec 2022 czerwiec 2021
Całkowity kwota czesnego 11 980 zł 11 960 zł

Uwaga! Studia na kierunku filologia angielska w trybie stacjonarnym (dziennym) realizowane są w tradycyjnym, 3-letnim cyklu kształcenia. Oferta umożliwiająca zdobycie tytułu licencjata filologii angielskiej w 2 lata adresowana jest wyłącznie do studentów studiów niestacjonarnych.

Procedura przyjęcia na studia na podstawie doświadczenia zawodowego

Wyższa Szkoła Humanitas proponuje kandydatom przyjęcie na studia poprzez potwierdzenie efektów uczenia się (PEU)  - procedura poprzedzająca proces rekrutacyjny na studia, która umozliwia kandydatom ubiegać się o zaliczenie określonych modułów z programu studiów na podstawie doświadczenia zawodowego, odbytych kursów i szkoleń, samodoskonalenia czy wolontariatu. Pozwala to znacznie przyspieszyć uzyskanie dyplomu lub studiować w mniej intensywnym trybie.

Potwierdzenie efektów uczenia się to doskonała propozycja dla osób aktywnych zawodowo, które chcą poszerzyć swoje kwalifikacje i zdobyć dyplom studiów wyższych, a jednocześnie nie mogą sobie pozwolić na codzienne uczestnictwo w zajęciach na uczelni.

Szczegółowe informacje dot. PEU i wykaz dokumentów znajdziesz TUTAJ.