O Centrum

Centrum Kształcenia Służb Mundurowych to unikalne centrum edukacji przeznaczone dla pracowników służb mundurowych chcących podnieść kwalifikacje zawodowe i uzupełnić wykształcenie, a także dla absolwentów szkół średnich, którzy marzą o karierze w Policji, Wojsku Polskim ,Państwowej Straży Pożarnej, a także pozostałych służbach mundurowych. 

Cele:

Celem działalności CKSM jest przede wszystkim prowadzenie kształcenia zawodowego oraz magisterskiego z uwzględnieniem specyfiki oraz potrzeb kandydatów zorientowanych na zdobywanie/podnoszenie kwalifikacji zawodowych z dziedziny szeroko pojętego bezpieczeństwa. Oferta edukacyjna obejmuje kształcenie w ramach specjalnie przygotowanych studiów licencjackich lub magisterskich, w ramach następujących kierunków: Administracja, Prawo, a także w ramach kierunku Bezpieczeństwo Narodowe.

CKSM dba, by program studiów dla poszczególnych kierunków i specjalności został tak opracowany, aby stworzyć absolwentowi jak najszersze możliwości zatrudnienia zgodnie z posiadanymi przez niego kwalifikacjami. Znajomość teoretyczną i praktyczną studiowanej dziedziny uzupełni znajomość języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posługiwać się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu.

Praktyki:

CKSM oferuje studentom wszechstronną pomoc w realizacji praktyk studenckich niezbędnych do zaliczenia studiów. Organizacja tych praktyk odbywa się w sposób dogodny dla studentów i cieszy się zawsze największą  popularnością. Fachową pomocą merytoryczną służy również kierownictwo CKSM organizując spotkania i konsultacje z zakresu związanego z tokiem studiów.

Partnerzy:

Centrum Kształcenia Służb Mundurowych podpisało porozumienie z Komendą Główną Policji, dzięki czemu kształcenie w WSH spełnia wskazane przez KGP wymogi odnośnie przygotowania do służby w policji. Treści kształcenia obejmują zakres podstawowego szkolenia zawodowego policjantów.

Ponadto CKSM podpisało wiele porozumień o współpracy, m.in. z:

  • Wojewódzkim Sztabem Wojskowym w Katowicach,
  • Zarządem Wojewódzkim Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów w Katowicach,
  • Zarządem Wojewódzkim Związku Zawodowego Strażaków „Florian” w Katowicach,
  • Szkołami w których funkcjonują klasy o profilu mundurowym, m.in. w Lublińcu i Łazach.

CKMS ma szeroko rozwinięte kontakty z:

  • Komendą Miejską Policji w Sosnowcu,
  • Szkołą Policji w Katowicach,
  • Jednostkami Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu, Będzinie, Mysłowicach,
  • Stowarzyszeniem „Szturman”,
  • WORD w Katowicach.