Pedagogika

O kierunku

Specjalności

Sylwetka absolwenta

Atuty kierunku

Opłaty

Licencjat w 2 lata

Magister w 1,5 roku

PEU

Pedagogika - studia licencjackie i magisterskie

 

Studia I stopnia, studia II stopnia

Pedagogika to interdyscyplinarne studia, w ramach których student nabywa wiedzę i kształtuje umiejętności związane z psychologią, biologią, problematyka oświaty i wychowania, a nawet prawem i historią. Zajęcia prowadzą wybitni profesorowie – teoretycy i praktycy: pedagodzy, psychologowie, socjolodzy oraz prawnicy z najbardziej renomowanych ośrodków naukowych w Polsce i za granicą. Oferta Humanitas dodatkowo skonstruowana jest w taki sposób, aby każdy mógł wybrać spośród szeregu interesujących specjalności rozwijających konkretne umiejętności i kwalifikacje, które mogą zostać z powodzeniem wykorzystane w karierze zawodowej niekoniecznie związanej z pracą w szkołach.

Dla kogo:

Pedagogika to wymarzone studia dla osób, które w przyszłości chciałyby pracować z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi i starszymi. W zawodzie z powodzeniem odnajdą się wszyscy, którzy cenią sobie ciekawą pracę ukierunkowaną na kontakt z ludźmi i pomoc innym, a także przekazywanie wiedzy oraz wychowywanie.

Gdzie znajdziesz pracę:

Absolwenci Pedagogiki znajdą zatrudnienie:

 • w placówkach szkolnych i pozaszkolnych w kraju i za granicą,
 • w administracji oświatowej,
 • w partiach politycznych,
 • w urzędach pracy, 
 • w domach pomocy społecznej, 
 • w organizacjach pozarządowych,
 • w charakterze eksperta w poradniach rodzinnych i terapeutycznych,
 • w charakterze nauczyciela, coacha, szkoleniowca, kuratora społecznego
 • i sądowego,
 • w charakterze pedagoga w szkole, policji, wojsku, zakładach karnych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Wybrane przedmioty w programie studiów:

 • Psychologia kliniczna
 • Praca z dzieckiem z trudnościami wychowawczymi
 • Trening umiejętności społecznych
 • Terapia w pracy opiekuńczo-wychowawczej
 • Diagnoza w pracy opiekuńczo-wychowawczej
 • Pedagogika ogólna
 • Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia
 • Edukacja artystyczna małego dziecka
 • Rysunek i malarstwo
 • Interwencja socjalna

Na studiach I stopnia:

Opiekun osoby starszej

Specjalność ta adresowana jest do osób zainteresowanych kompetencjami w organizowaniu i prowadzeniu działań opiekuńczych, wspomagających oraz ochronnych dla seniorów. Specjalistyczne kształcenie rozwija profesjonalne umiejętności studentów w tym zakresie i wyposaża ich w nowoczesne metody wspomagania seniorów oraz osób z ograniczoną sprawnością. Specyfiką tej specjalności jest pogłębiona wiedza przede wszystkim w zakresie: modelowania sytuacji społecznej, prawnej i ekonomicznej osób senioralnych; uwarunkowań psychospołecznych i zdrowotnych wieku senioralnego; czynników ryzyka i warunków ochronnych w systemie rodzinnym i społecznym; zaspakajania specyficznych potrzeb osobistych, kulturowych i społecznych osób senioralnych. Interdyscyplinarny model kształcenia w obrębie tej specjalności, zapewnia studentom poszerzone kompetencje, adekwatne do podejmowania działań opiekuńczych, wspomagających i ochronnych w różnych kontekstach i sytuacjach w jakich znajdują się seniorzy.

Specjalność przygotowuje do podjęcia pracy zawodowej w:

 • domach pomocy społecznej, hospicjach, placówkach opieki paliatywnej, domach spokojnej starości lub domach samopomocy.
 • w oddziałach szpitalnych: geriatrycznym i rehabilitacji leczniczej,
 • w instytucjach świadczących usługi opiekuńcze np. Caritas, Polski Czerwony Krzyż,
 • w prywatnych firmach zajmujących się opieką nad osobami w podeszłym wieku.

 

Resocjalizacja z profilaktyką

Specjalność ta adresowana jest do osób zainteresowanych rozwijaniem kompetencji i wiedzy w zakresie organizowania i prowadzenia oddziaływań resocjalizacyjnych, korekcyjnych, profilaktycznych, terapeutycznych wobec młodzieży, osób dorosłych i rodzin. Charakterystyką tej specjalności jest podejmowanie zagadnień związanych z: problemami rozwojowymi młodzieży i dorosłych; dysfunkcjami rodzin i związków partnerskich; trudnościami w funkcjonowaniu społecznym; zagrożeniami rozwoju związanymi z przemocą, uzależnieniami, marginalizacją i innymi czynnikami destabilizacji psychospołecznej. Dlatego, w kształceniu studentów położono szczególny nacisk na umiejętności teoretycznego i praktycznego rozumienia tych procesów oraz tworzenia wobec nich strategii profilaktycznych i naprawczych. Ze względu na specyfikę tej specjalizacji, dużą wagę przywiązano do rozwijania umiejętności pracy w środowisku otwartym, w systemie rodzinnym, w warunkach systemu penitencjarnego oraz w instytucjach opiekuńczych i wsparcia. Program studiów został poszerzony o elementy rozwoju osobistego w zakresie specyficznych umiejętności społecznych niezbędnych w pracy z trudnym problemem i podmiotem.

Specjalność studiów odpowiada zapotrzebowaniu zawodowemu w placówkach i instytucjach: penitencjarnych, opiekuńczo – wychowawczych, systemu wsparcia rodziny oraz innych zajmujących się problemami profilaktyki, resocjalizacji i interwencji pedagogicznej.

Specjalność daje możliwości rozwoju kariery zawodowej w obszarach: 

 • kurateli sądowej
 • pedagogiki i profilaktyki szkolnej oraz pozaszkolnej
 • systemu penitencjarnego (zakłady karne, zakłady poprawcze, schroniska dla nieletnich)
 • służb prewencyjnych, socjalnych oraz porządkowych
 • wspomagania i terapii rodzin wieloproblemowych 

Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z elementami terapii pedagogicznej

Program studiów zgodny jest z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

P
odstawowym założeniem studiów I stopnia na kierunku Pedagogika o specjalności Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z elementami terapii pedagogicznej  jest wyposażenie studentów w konkretne pedagogiczne umiejętności pozwalające na profesjonalną działalność opiekuńczo-wychowawczą i dydaktyczną, wspierającą rozwój dziecka na poziomie edukacji elementarnej.

Specjalność przygotowuje do pracy w zawodzie nauczyciela, w tym do realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych na etapie wychowania przedszkolnego i w klasach I–III szkoły podstawowej. Studia przygotowują do pracy z dziećmi, zarówno mieszczącymi się w normie funkcjonowania biopsychospołecznego, jak również z różnego rodzaju trudnościami i deficytami rozwojowymi.

Absolwent zna teoretyczne podstawy pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej, pracy opiekuńczo-wychowawczej i terapii pedagogicznej oraz zagadnienia z zakresu szczegółowych metodyk w zakresie organizowania sytuacji dydaktycznych sprzyjających osiąganiu przez uczniów kompetencji określonych w podstawie programowej dla danego etapu kształcenia.  Wie jak i potrafi rozwiązywać problemy wynikające ze zróżnicowanego tempa rozwoju wychowanków. Ponadto nabywa umiejętności rozpoznania zaburzeń rozwojowych dziecka i dostosowania pracy do jego potrzeb. Umie korzystać z tradycyjnych i nowoczesnych źródeł informacji, również w języku obcym, dzięki czemu może systematycznie pogłębiać i aktualizować swoją wiedzę i umiejętności. Potrafi organizować pracę dzieci w ramach prowadzonych zajęć, rozbudzać ich zainteresowania poznawcze, wspierać rozwój dzieci poprzez optymalny dobór metod, technik nauczania i środków dydaktycznych, badać i oceniać ich osiągnięcia, a także indywidualizować proces dydaktyczno-wychowawczy. Jest dla dzieci mentorem w procesie uczenia się i pracy nad sobą.

Specjalność studiów odpowiada zapotrzebowaniu zawodowemu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i szkołach, które wymagają od pracowników umiejętności pracy z dziećmi w normie, na granicy i poza normą biopsychospołeczną.

Na studiach II stopnia:

Resocjalizacja z profilaktyką

Specjalność ta adresowana jest do osób zainteresowanych rozwijaniem kompetencji i wiedzy w zakresie organizowania i prowadzenia oddziaływań resocjalizacyjnych, korekcyjnych, profilaktycznych, terapeutycznych wobec młodzieży, osób dorosłych i rodzin. Charakterystyką tej specjalności jest podejmowanie zagadnień związanych z: problemami rozwojowymi młodzieży i dorosłych; dysfunkcjami rodzin i związków partnerskich; trudnościami w funkcjonowaniu społecznym; zagrożeniami rozwoju związanymi z przemocą, uzależnieniami, marginalizacją i innymi czynnikami destabilizacji psychospołecznej. Dlatego, w kształceniu studentów położono szczególny nacisk na umiejętności teoretycznego i praktycznego rozumienia tych procesów oraz tworzenia wobec nich strategii profilaktycznych i naprawczych. Ze względu na specyfikę tej specjalizacji, dużą wagę przywiązano do rozwijania umiejętności pracy w środowisku otwartym, w systemie rodzinnym, w warunkach systemu penitencjarnego oraz w instytucjach opiekuńczych i wsparcia. Program studiów został poszerzony o elementy rozwoju osobistego w zakresie specyficznych umiejętności społecznych niezbędnych w pracy z trudnym problemem i podmiotem.

Specjalność studiów odpowiada zapotrzebowaniu zawodowemu w placówkach i instytucjach: penitencjarnych, opiekuńczo – wychowawczych, systemu wsparcia rodziny oraz innych zajmujących się problemami profilaktyki, resocjalizacji i interwencji pedagogicznej.

Specjalność daje możliwości rozwoju kariery zawodowej w obszarach: 

 • kurateli sądowej
 • pedagogiki i profilaktyki szkolnej oraz pozaszkolnej
 • systemu penitencjarnego (zakłady karne, zakłady poprawcze, schroniska dla nieletnich)
 • służb prewencyjnych, socjalnych oraz porządkowych
 • wspomagania i terapii rodzin wieloproblemowych 

Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

Studia umożliwiają zdobycie nowoczesnej wiedzy oraz umiejętności i kompetencji merytorycznych, metodycznych i psychologiczno-pedagogicznych niezbędnych do pracy nauczyciela dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

 Program studiów zgodny jest z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Absolwent studiów uzyskuje uprawnienia do pracy jako nauczyciel w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej. Program studiów zawiera teoretyczne podstawy pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej, pracy opiekuńczo-wychowawczej i terapii pedagogicznej oraz zagadnienia z zakresu szczegółowych metodyk niezbędne do właściwej organizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego. Absolwent zdobędzie również umiejętności praktyczne w zakresie organizowania sytuacji dydaktycznych sprzyjających osiąganiu przez uczniów kompetencji określonych w podstawie programowej dla danego etapu kształcenia oraz rozwiązywania w pracy zawodowej wszelkich problemów wynikających ze zróżnicowanego tempa rozwoju wychowanków. W trakcie studiów słuchacz zostaje wyposażony także w kompetencje społeczne pozwalające na zbudowanie właściwego klimatu wychowawczego w klasie szkolnej i grupie przedszkolnej oraz wykorzystanie wybranych form terapii pedagogicznej w pracy z dziećmi. Potrafi przyjąć postawę, którą określić będzie można jako wzorzec osobowościowy godny uznania i naśladowania z punktu widzenia dziecka przedszkolnego i ucznia klas początkowych szkoły podstawowej.

Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne i edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

Specyfiką tej specjalności jest kształcenie studentów w zakresie kompetencji pedagogicznych wymaganych w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym z uwzględnieniem specjalistycznych oddziaływań wobec dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. Poszerzony program zawiera treści dotyczące dydaktyki wczesnoszkolnej i przedszkolnej, metodyki wspomagania rozwoju dziecka oraz specjalnych metod rehabilitacji i rewalidacji dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. W ramach specjalistycznego kształcenia studenci uczestniczą w zajęciach praktycznych, warsztatach oraz szkoleniach.


W toku studiów studenci uczestniczą w zajęciach dydaktycznych oraz praktykach specjalistycznych nabywając profesjonalne kompetencje organizowania i realizowania procesów edukacyjnych oraz wychowawczych w obrębie:

 • analizy potrzeb edukacyjnych i ogólnorozwojowych dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym oraz dzieci  z deficytami rozwojowymi,
 • formułowania celów edukacyjnych i wychowawczych dotyczących rozwoju zarówno dziecka jak i jego sytuacji rodzinnej i społecznej.,
 • formułowania celów edukacyjnych i wychowawczych  w zakresie wspomagania rozwoju dzieci  ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i deficytami intelektualnymi,
 • nowoczesnych metod kształcenia, korekty i kompensacji deficytów rozwojowych, strategii wychowawczych i profilaktycznych,
 • wspomagania rodziny w promowaniu rozwoju dziecka  w tym dziecka niepełnosprawnego intelektualnie,
 • organizowania pracy z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie,
 • zapoznanie  z modelami pracy z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie i z zasadami terapii dzieci poza normą intelektualną i niepełnosprawnością sprzężoną,
 • twórczego rozwiązywania problemów wychowawczych, rozwojowych dziecka w procesach edukacyjnych, społecznych oraz w identyfikowaniu indywidualnych zasobów psychospołecznych,
 • wspomagania rozwoju kreatywności dziecka, uzdolnień oraz jego twórczego organizowania własnej przestrzeni życiowej,
 • organizowania pracy dydaktycznej na wszelkich poziomach aktywności dziecka,
 • organizowanie pracy dydaktycznej zgodnie z zasadami dydaktyki specjalnej,
 • ogólnych warunków diagnozowania potrzeb, sytuacji, funkcji i zagrożeń rozwojowych dziecka.

Pozyskane umiejętności umożliwiają zatrudnienie w placówkach przedszkolnych, szkołach podstawowych, w szkołach i przedszkolach z oddziałami integracyjnymi i w szkolnictwie specjalnym, instytucjach opiekuńczo – wychowawczych, firmach specjalizujących się w opiece i edukacji dzieci oraz wszelkich przedsięwzięciach związanych z edukacją i wychowaniem na poziomie przedszkolnym i wczesnoszkolnym zarówno dzieci w normie jak i poza normą.

Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z językiem angielskim

Studia umożliwiają zdobycie nowoczesnej wiedzy oraz umiejętności i kompetencji merytorycznych, metodycznych i psychologiczno-pedagogicznych niezbędnych do pracy nauczyciela dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Absolwent specjalności jest przygotowany do zdobycia kwalifikacji do nauczania języka angielskiego w przedszkolach i klasach I-III szkoły podstawowej. Program specjalności jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Specjalność jest realizowana wraz ze specjalnością zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne a uzupełniona o moduł wczesnego nauczania języka angielskiego.

Program studiów zawiera teoretyczne podstawy pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej, pracy opiekuńczo-wychowawczej i terapii pedagogicznej oraz zagadnienia z zakresu szczegółowych metodyk niezbędne do właściwej organizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego. Absolwent zdobędzie również umiejętności praktyczne w zakresie organizowania sytuacji dydaktycznych sprzyjających osiąganiu przez uczniów kompetencji określonych w podstawie programowej dla danego etapu kształcenia oraz rozwiązywania w pracy zawodowej wszelkich problemów wynikających ze zróżnicowanego tempa rozwoju wychowanków. W trakcie studiów słuchacz zostaje wyposażony także w kompetencje społeczne pozwalające na zbudowanie właściwego klimatu wychowawczego w klasie szkolnej i grupie przedszkolnej oraz wykorzystanie wybranych form terapii pedagogicznej w pracy z dziećmi. Potrafi przyjąć postawę, którą określić będzie można jako wzorzec osobowościowy godny uznania i naśladowania z punktu widzenia dziecka przedszkolnego i ucznia klas początkowych szkoły podstawowej.

Absolwent studiów I stopnia kierunku Pedagogika w Wyższej Szkole Humanitas:

 • otrzymuje tytuł zawodowy licencjata;
 • jest wyposażony w ogólną wiedzę pedagogiczną oraz kierunkową niezbędną dla rozumienia procesów i uwarunkowań związanych z wychowaniem, edukacją oraz specjalistycznymi oddziaływaniami pedagogicznymi;
 • swobodnie posługuje się terminologią pedagogiczną, rozumie zjawiska i procesy związane z szeroko pojętym rozwojem człowieka, jego aktywnością oraz warunkami w jakich ten proces przebiega;
 • posiada interdyscyplinarną wiedzę w obrębie nauk społecznych i humanistycznych;
 • posiada charakterystyczne umiejętności ułatwiające mu samodzielne rozpoznawanie indywidualnych oraz środowiskowych cech i uwarunkowań rozwoju jednostki, rodziny oraz małych grup społecznych;
 • jest wyposażony w kompetencje do kreowania i optymalizowania sytuacji wychowawczych, edukacyjnych i profilaktycznych;
 • posiada wysokie, specjalistyczne kompetencje w zakresie wybranej przez siebie w toku studiów specjalności.

Absolwent studiów II stopnia kierunku Pedagogika w Wyższej Szkole Humanitas:

 • uzyskuje tytuł magistra w zakresie pedagogiki, nabywając kwalifikacje do podejmowania zadań pedagogicznych w systemie edukacji i wsparcia społecznego;
 • posiada wiedzę i kompetencje w pełni przygotowujące go do samodzielnej pracy pedagogicznej, profilaktycznej lub interwencyjnej;
 • posiada pogłębioną wiedzę dotyczącą procesów, zjawisk oraz uwarunkowań, związanych z działaniami o charakterze profilaktycznym, wychowawczym lub interwencyjnym;
 • potrafi swobodnie wykorzystywać nabytą wiedzę i kompetencje do analizowania sytuacji oraz modelowania strategicznych działań pedagogicznych;
 • reprezentuje dojrzałą postawę profesjonalną nacechowaną wysokim poziomem świadomości własnej odpowiedzialności za organizowane procesy i za podmiot swoich oddziaływań;
 • jest przygotowany do samodzielnego prowadzenia analiz i wnioskowania w zakresie diagnozy i prognozy dotyczących obszarów wpływu pedagogicznego na podmiot, jego środowisko i warunki rozwoju;
 • posiada specjalistyczne kompetencje w zakresie wybranej przez siebie w toku studiów specjalności.
 • Kierunek z akredytacją PKA! Pedagogika w WSH posiada pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej – organu państwowego kontrolującego jakość kształcenia w szkolnictwie wyższym.
 • Studia według  najnowocześniejszych programów! Program studiów na kierunku pedagogika przygotowany został we współpracy z instytucjami edukacyjnymi, placówkami pomocy psychologiczno-pedagogicznej, organizacjami pozarządowymi, instytucjami kultury, instytucjami wymiaru sprawiedliwości.
 • Znani, wybitni wykładowcy! Studenci pedagogiki w WSH mogą uczestniczyć w zajęciach i wykładach gościnnych popularnych naukowców, takich jak prof. Zbigniew Lew-Starowicz, mgr Małgorzata Ohme.
 • Nacisk na praktykę! Wykłady i ćwiczenia na kierunku pedagogika prowadzą nie tylko naukowcy, ale przede wszystkim praktycy z bogatym doświadczeniem: psychologowie, trenerzy umiejętności społecznych, kuratorzy sądowi, terapeuci, nauczyciele. Liczne, innowacyjne zajęcia fakultatywne!
 • Szeroka oferta zajęć warsztatowych w placówkach oświatowo-wychowawczych!
 • Szeroka oferta praktyk i staży zawodowych! Uczelnia podpisała kilkanaście umów o współpracy z placówkami edukacyjnymi, instytucjami administracji publicznej, organizacjami pozarządowymi, instytucjami wymiaru sprawiedliwości itp.
 • Możliwość odbycia części studiów w uczelni zagranicznej, w jednej z uczelni partnerskich w takich krajach, jak  Słowenia, Turcja, Grecja, Włochy, Hiszpania, Litwa, Słowacja, Portugalia.
 • Możliwość zdobywania dodatkowych certyfikatów!
Studia I stopnia
niestacjonarne
System 2-letni
System 3-letni
Opłaty rekrutacyjne Opłata rekrutacyjna - 100 zł
Opłata za wydanie legitymacji - 17 zł
Opłata wpisowa - 400 zł / 0 zł
1 semestr 4x 385 zł = 1540 zł  5x 259 zł = 1295 zł
2 semestr 4x 496 zł = 1984 zł
4x 346 zł = 1384 zł
Promocja weź czesne w swoje ręce
5x 369 zł = 1845 zł
5x 249 zł = 1245 zł
Promocja weź czesne w swoje ręce
3 semestr 4x 496 zł = 1984 zł  5x 369 zł = 1845 zł
4 semestr 4x 516 zł = 2064 zł  5x 389 zł = 1945 zł
5 semestr 4x 516 zł = 2064 zł  5x 389 zł = 1945 zł
6 semestr 4x 516 zł = 2064 zł  5x 389 zł = 1945 zł
Czesne za lipiec i sierpień - 4x 220 zł = 880 zł
SUMA 11700 zł
11100 zł
Bonus = 1000 zł
11700 zł
11100 zł
Bonus = 1000 zł
 Studia I stopnia
stacjonarne 
System 3-letni
Opłaty rekrutacyjne Opłata rekrutacyjna - 100 zł
Opłata za wydanie legitymacji - 17 zł
Opłata wpisowa - 400 zł / 0 zł
1 semestr 5x 380 zł = 1900 zł
2 semestr 5x 380 zł = 1900 zł
5x 260 zł = 1300 zł
Promocja weź czesne w swoje ręce
3 semestr 5x 380 zł = 1900 zł
4 semestr 5x 380 zł = 1900 zł
5 semestr 5x 380 zł = 1900 zł
6 semestr 5x 380 zł = 1900 zł
Czesne za lipiec i sierpień 4x 220 zł = 880 zł
SUMA 12280 zł
11680 zł
Bonus = 1000 zł
Studia II stopnia
niestacjonarne
System 1,5-roczny
System 2 letni
Opłaty rekrutacyjne Opłata rekrutacyjna - 100 zł
Opłata za wydanie legitymacji - 17 zł
Opłata wpisowa - 400 zł / 0 zł
1 semestr 5x 395 zł = 1975 zł 5x 300 zł = 1500 zł
2 semestr 4x 496 zł = 1984 zł
4x 346 zł = 1384 zł
Promocja weź czesne w swoje ręce
5x 400 zł = 2000 zł
5x 280 zł = 1400 zł
Promocja weź czesne w swoje ręce
3 semestr 4x 496 zł = 1984 zł 5x 400 zł = 2000 zł
4 semestr 4x 499 zł = 1996 zł 5x 400 zł = 2000 zł
Czesne za lipiec i sierpień - 2x 220 = 440 zł
SUMA 7939 zł
7339 zł
Bonus = 1000 zł
7940 zł
7340 zł
Bonus = 1000 zł
Studia II stopnia
niestacjonarne

specjalność:
Zintegrowana edukacja
wczesnoszkolna
i wychowanie przedszkolne
i edukacja i rehabilitacja osób
z niepełnosprawnością intelektualną
System 1,5-roczny System 2 letni
Opłaty rekrutacyjne Opłata rekrutacyjna - 100 zł
Opłata za wydanie legitymacji - 17 zł
Opłata wpisowa - 400 zł / 0 zł
1 semestr 5x 419 zł = 2095 zł 5x 330 zł = 1650 zł
2 semestr 4x 556 zł = 2224 zł
4x 396 zł = 1624 zł
Promocja weź czesne w swoje ręce
5x 450 zł = 2250 zł
5x 330 zł = 1650 zł
Promocja weź czesne w swoje ręce
3 semestr 4x 556 zł = 2224 zł 5x 450 zł = 2250 zł
4 semestr 4x 574 zł = 2296 zł 5x 450 zł = 2250 zł
 Czesne za lipiec i sierpień  - 2x 220 zł = 440 zł
SUMA 8839 zł
8239 zł
Bonus = 1000 zł
8840 zł
8240 zł
Bonus = 1000 zł
 Studia II stopnia
niestacjonarne

specjalność:
Zintegrowana edukacja
wczesnoszkolna
i wychowanie przedszkolne
z językiem angielskim

System 1,5-roczny System 2 letni
Opłaty rekrutacyjne Opłata rekrutacyjna - 100 zł
Opłata za wydanie legitymacji - 17 zł
Opłata wpisowa - 400 zł / 0 zł
1 semestr 5x 440 zł = 2200 zł 5x 338 zł = 1690 zł
2 semestr 4x 538 zł = 2152 zł
4x 388 zł = 1552 zł
Promocja weź czesne w swoje ręce

5x 438 zł = 2190 zł
5x 318 zł = 1590 zł
Promocja weź czesne w swoje ręce

3 semestr 4x 538 zł = 2152 zł 5x 438 zł = 2190 zł
4 semestr 4x 550 zł = 2200 zł 5x 438 zł = 2190 zł
 Czesne za lipiec i sierpień  - 2x 220 zł = 440 zł
SUMA 8704 zł
8104 zł
Bonus jubileuszowy = 1000 zł
8700 zł
8100 zł
Bonus jubileuszowy = 1000 zł

Zobacz inne promocje

Humanitas oferuje swoim studentom wyjątkową możliwość uzyskania tytułu licencjata już w 2 lata! Oferta WSH wynika z innowacyjnej organizacji roku akademickiego na studiach niestacjonarnych, który podzielony został na 3, a nie na 2 semestry. Dzięki większej częstotliwości zjazdów w semestrze, studenci mogą zrealizować w ciągu roku program z 3 semestrów studiów. Pozwala to na skrócenie nauki, bez wpływu na jakość kształcenia. Studia, które trwają 2 lata, obejmują ten sam materiał oraz tą samą liczbę godzin co studia realizowane w tradycyjnym trybie, a nasi studenci uzyskują tę samą wiedzę, kwalifikacje i umiejętności.

Pedagogika Studia I stopnia
 niestacjonarne     
Porównanie
System 3-letni System 2-letni
Program studiów identyczny identyczny
Efekty kształcenia identyczne identyczne
Ilość zjazdów w semestrze 8  8
Czas trwania semestru semestr letni 03.03.2018-24.06.2018 semestr letni 07.04.2018-01.07.2018
Planowny termin ukończenia studiów marzec 2021 czerwiec 2020
Całkowita kwota czesnego 11700 zł 11700 zł

Uwaga! Studia na kierunku pedagogika w trybie stacjonarnym (dziennym) realizowane są w tradycyjnym, 3-letnim cyklu kształcenia. Oferta umożliwiająca zdobycie tytułu licencjata pedagogiki w 2 lata adresowana jest wyłącznie do studentów studiów niestacjonarnych.

Humanitas oferuje swoim studentom wyjątkową możliwość uzyskania tytułu magistra już w 1,5 roku! Oferta WSH wynika z innowacyjnej organizacji roku akademickiego na studiach niestacjonarnych, który podzielony został na 3, a nie na 2 semestry. Dzięki większej częstotliwości zjazdów w semestrze, studenci mogą zrealizować w ciągu roku program z 3 semestrów studiów. Pozwala to na skrócenie nauki, bez wpływu na jakość kształcenia. Studia, które trwają 1,5 roku, obejmują ten sam materiał oraz tą samą liczbę godzin co studia realizowane w tradycyjnym trybie, a nasi studenci uzyskują tę samą wiedzę, kwalifikacje i umiejętności.

 Pedagogika
Studia II
stopnia
niestacjonarne
Porównanie
System 2-letni System 1,5-roczny
Program studiów identyczny identyczny
Efekty kształcenia identyczne identyczne
Ilość zjazdów w semestrze 8  8
Czas trwania semestru semestr letni 03.03.2018-24.06.2018 semestr letni 07.04.2018-01.07.2018
Planowny termin ukończenia studiów marzec 2020 czerwiec 2019
Całkowita kwota czesnego 7940 zł/8839 zł*/8700 zł** 7940 zł/8840 zł*/8705 zł**

*Specjalność: Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne i edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
**Specjalność: Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z językiem angielskim

Procedura przyjęcia na studia na podstawie doświadczenia zawodowego

Wyższa Szkoła Humanitas proponuje kandydatom przyjęcie na studia poprzez potwierdzenie efektów uczenia się (PEU)  - procedura poprzedzająca proces rekrutacyjny na studia, która umozliwia kandydatom ubiegać się o zaliczenie określonych modułów z programu studiów na podstawie doświadczenia zawodowego, odbytych kursów i szkoleń, samodoskonalenia czy wolontariatu. Pozwala to znacznie przyspieszyć uzyskanie dyplomu lub studiować w mniej intensywnym trybie.

Potwierdzenie efektów uczenia się to doskonała propozycja dla osób aktywnych zawodowo, które chcą poszerzyć swoje kwalifikacje i zdobyć dyplom studiów wyższych, a jednocześnie nie mogą sobie pozwolić na codzienne uczestnictwo w zajęciach na uczelni.

Szczegółowe informacje dot. PEU i wykaz dokumentów znajdziesz TUTAJ.