Pedagogika

O kierunku

Specjalności

Sylwetka absolwenta

Atuty kierunku

Opłaty

Licencjat w 2 lata

Magister w 1,5 roku

PEU

Działania WSH w obszarze PEDAGOGIKA

Pedagogika - studia licencjackie i magisterskie

 

Studia I stopnia, studia II stopnia

Pedagogika to interdyscyplinarne studia, w ramach których student nabywa wiedzę i kształtuje umiejętności związane z psychologią, biologią, problematyka oświaty i wychowania, a nawet prawem i historią. Zajęcia prowadzą wybitni profesorowie – teoretycy i praktycy: pedagodzy, psychologowie, socjolodzy oraz prawnicy z najbardziej renomowanych ośrodków naukowych w Polsce i za granicą. Oferta Humanitas dodatkowo skonstruowana jest w taki sposób, aby każdy mógł wybrać spośród szeregu interesujących specjalności rozwijających konkretne umiejętności i kwalifikacje, które mogą zostać z powodzeniem wykorzystane w karierze zawodowej niekoniecznie związanej z pracą w szkołach.

Dla kogo:

Pedagogika to wymarzone studia dla osób, które w przyszłości chciałyby pracować z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi i starszymi. W zawodzie z powodzeniem odnajdą się wszyscy, którzy cenią sobie ciekawą pracę ukierunkowaną na kontakt z ludźmi i pomoc innym, a także przekazywanie wiedzy oraz wychowywanie.

Gdzie znajdziesz pracę:

Absolwenci Pedagogiki znajdą zatrudnienie:

 • w placówkach szkolnych i pozaszkolnych w kraju i za granicą,
 • w administracji oświatowej,
 • w partiach politycznych,
 • w urzędach pracy, 
 • w domach pomocy społecznej, 
 • w organizacjach pozarządowych,
 • w charakterze eksperta w poradniach rodzinnych i terapeutycznych,
 • w charakterze nauczyciela, coacha, szkoleniowca, kuratora społecznego
 • i sądowego,
 • w charakterze pedagoga w szkole, policji, wojsku, zakładach karnych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Wybrane przedmioty w programie studiów:

 • Psychologia kliniczna
 • Praca z dzieckiem z trudnościami wychowawczymi
 • Trening umiejętności społecznych
 • Terapia w pracy opiekuńczo-wychowawczej
 • Diagnoza w pracy opiekuńczo-wychowawczej
 • Pedagogika ogólna
 • Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia
 • Edukacja artystyczna małego dziecka
 • Rysunek i malarstwo
 • Interwencja socjalna

Na studiach I stopnia:

Opiekun osoby starszej

Specjalność ta adresowana jest do osób zainteresowanych kompetencjami w organizowaniu i prowadzeniu działań opiekuńczych, wspomagających oraz ochronnych dla seniorów. Specjalistyczne kształcenie rozwija profesjonalne umiejętności studentów w tym zakresie i wyposaża ich w nowoczesne metody wspomagania seniorów oraz osób z ograniczoną sprawnością. Specyfiką tej specjalności jest pogłębiona wiedza przede wszystkim w zakresie: modelowania sytuacji społecznej, prawnej i ekonomicznej osób senioralnych; uwarunkowań psychospołecznych i zdrowotnych wieku senioralnego; czynników ryzyka i warunków ochronnych w systemie rodzinnym i społecznym; zaspakajania specyficznych potrzeb osobistych, kulturowych i społecznych osób senioralnych. Interdyscyplinarny model kształcenia w obrębie tej specjalności, zapewnia studentom poszerzone kompetencje, adekwatne do podejmowania działań opiekuńczych, wspomagających i ochronnych w różnych kontekstach i sytuacjach w jakich znajdują się seniorzy.

Specjalność przygotowuje do podjęcia pracy zawodowej w:

 • domach pomocy społecznej, hospicjach, placówkach opieki paliatywnej, domach spokojnej starości lub domach samopomocy.
 • w oddziałach szpitalnych: geriatrycznym i rehabilitacji leczniczej,
 • w instytucjach świadczących usługi opiekuńcze np. Caritas, Polski Czerwony Krzyż,
 • w prywatnych firmach zajmujących się opieką nad osobami w podeszłym wieku.

 

Resocjalizacja z profilaktyką

Specjalność ta adresowana jest do osób zainteresowanych rozwijaniem kompetencji i wiedzy w zakresie organizowania i prowadzenia oddziaływań resocjalizacyjnych, korekcyjnych, profilaktycznych, terapeutycznych wobec młodzieży, osób dorosłych i rodzin. Charakterystyką tej specjalności jest podejmowanie zagadnień związanych z: problemami rozwojowymi młodzieży i dorosłych; dysfunkcjami rodzin i związków partnerskich; trudnościami w funkcjonowaniu społecznym; zagrożeniami rozwoju związanymi z przemocą, uzależnieniami, marginalizacją i innymi czynnikami destabilizacji psychospołecznej. Dlatego, w kształceniu studentów położono szczególny nacisk na umiejętności teoretycznego i praktycznego rozumienia tych procesów oraz tworzenia wobec nich strategii profilaktycznych i naprawczych. Ze względu na specyfikę tej specjalizacji, dużą wagę przywiązano do rozwijania umiejętności pracy w środowisku otwartym, w systemie rodzinnym, w warunkach systemu penitencjarnego oraz w instytucjach opiekuńczych i wsparcia. Program studiów został poszerzony o elementy rozwoju osobistego w zakresie specyficznych umiejętności społecznych niezbędnych w pracy z trudnym problemem i podmiotem.

Specjalność studiów odpowiada zapotrzebowaniu zawodowemu w placówkach i instytucjach: penitencjarnych, opiekuńczo – wychowawczych, systemu wsparcia rodziny oraz innych zajmujących się problemami profilaktyki, resocjalizacji i interwencji pedagogicznej.

Specjalność daje możliwości rozwoju kariery zawodowej w obszarach: 

 • kurateli sądowej
 • pedagogiki i profilaktyki szkolnej oraz pozaszkolnej
 • systemu penitencjarnego (zakłady karne, zakłady poprawcze, schroniska dla nieletnich)
 • służb prewencyjnych, socjalnych oraz porządkowych
 • wspomagania i terapii rodzin wieloproblemowych 

Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z elementami terapii pedagogicznej

Program studiów zgodny jest z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

P
odstawowym założeniem studiów I stopnia na kierunku Pedagogika o specjalności Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z elementami terapii pedagogicznej  jest wyposażenie studentów w konkretne pedagogiczne umiejętności pozwalające na profesjonalną działalność opiekuńczo-wychowawczą i dydaktyczną, wspierającą rozwój dziecka na poziomie edukacji elementarnej.

Specjalność przygotowuje do pracy w zawodzie nauczyciela, w tym do realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych na etapie wychowania przedszkolnego i w klasach I–III szkoły podstawowej. Studia przygotowują do pracy z dziećmi, zarówno mieszczącymi się w normie funkcjonowania biopsychospołecznego, jak również z różnego rodzaju trudnościami i deficytami rozwojowymi.

Absolwent zna teoretyczne podstawy pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej, pracy opiekuńczo-wychowawczej i terapii pedagogicznej oraz zagadnienia z zakresu szczegółowych metodyk w zakresie organizowania sytuacji dydaktycznych sprzyjających osiąganiu przez uczniów kompetencji określonych w podstawie programowej dla danego etapu kształcenia.  Wie jak i potrafi rozwiązywać problemy wynikające ze zróżnicowanego tempa rozwoju wychowanków. Ponadto nabywa umiejętności rozpoznania zaburzeń rozwojowych dziecka i dostosowania pracy do jego potrzeb. Umie korzystać z tradycyjnych i nowoczesnych źródeł informacji, również w języku obcym, dzięki czemu może systematycznie pogłębiać i aktualizować swoją wiedzę i umiejętności. Potrafi organizować pracę dzieci w ramach prowadzonych zajęć, rozbudzać ich zainteresowania poznawcze, wspierać rozwój dzieci poprzez optymalny dobór metod, technik nauczania i środków dydaktycznych, badać i oceniać ich osiągnięcia, a także indywidualizować proces dydaktyczno-wychowawczy. Jest dla dzieci mentorem w procesie uczenia się i pracy nad sobą.

Specjalność studiów odpowiada zapotrzebowaniu zawodowemu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i szkołach, które wymagają od pracowników umiejętności pracy z dziećmi w normie, na granicy i poza normą biopsychospołeczną.

Na studiach II stopnia:

Resocjalizacja z profilaktyką

Specjalność ta adresowana jest do osób zainteresowanych rozwijaniem kompetencji i wiedzy w zakresie organizowania i prowadzenia oddziaływań resocjalizacyjnych, korekcyjnych, profilaktycznych, terapeutycznych wobec młodzieży, osób dorosłych i rodzin. Charakterystyką tej specjalności jest podejmowanie zagadnień związanych z: problemami rozwojowymi młodzieży i dorosłych; dysfunkcjami rodzin i związków partnerskich; trudnościami w funkcjonowaniu społecznym; zagrożeniami rozwoju związanymi z przemocą, uzależnieniami, marginalizacją i innymi czynnikami destabilizacji psychospołecznej. Dlatego, w kształceniu studentów położono szczególny nacisk na umiejętności teoretycznego i praktycznego rozumienia tych procesów oraz tworzenia wobec nich strategii profilaktycznych i naprawczych. Ze względu na specyfikę tej specjalizacji, dużą wagę przywiązano do rozwijania umiejętności pracy w środowisku otwartym, w systemie rodzinnym, w warunkach systemu penitencjarnego oraz w instytucjach opiekuńczych i wsparcia. Program studiów został poszerzony o elementy rozwoju osobistego w zakresie specyficznych umiejętności społecznych niezbędnych w pracy z trudnym problemem i podmiotem.

Specjalność studiów odpowiada zapotrzebowaniu zawodowemu w placówkach i instytucjach: penitencjarnych, opiekuńczo – wychowawczych, systemu wsparcia rodziny oraz innych zajmujących się problemami profilaktyki, resocjalizacji i interwencji pedagogicznej.

Specjalność daje możliwości rozwoju kariery zawodowej w obszarach: 

 • kurateli sądowej
 • pedagogiki i profilaktyki szkolnej oraz pozaszkolnej
 • systemu penitencjarnego (zakłady karne, zakłady poprawcze, schroniska dla nieletnich)
 • służb prewencyjnych, socjalnych oraz porządkowych
 • wspomagania i terapii rodzin wieloproblemowych 

Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

Studia umożliwiają zdobycie nowoczesnej wiedzy oraz umiejętności i kompetencji merytorycznych, metodycznych i psychologiczno-pedagogicznych niezbędnych do pracy nauczyciela dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

 Program studiów zgodny jest z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Absolwent studiów uzyskuje uprawnienia do pracy jako nauczyciel w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej. Program studiów zawiera teoretyczne podstawy pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej, pracy opiekuńczo-wychowawczej i terapii pedagogicznej oraz zagadnienia z zakresu szczegółowych metodyk niezbędne do właściwej organizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego. Absolwent zdobędzie również umiejętności praktyczne w zakresie organizowania sytuacji dydaktycznych sprzyjających osiąganiu przez uczniów kompetencji określonych w podstawie programowej dla danego etapu kształcenia oraz rozwiązywania w pracy zawodowej wszelkich problemów wynikających ze zróżnicowanego tempa rozwoju wychowanków. W trakcie studiów słuchacz zostaje wyposażony także w kompetencje społeczne pozwalające na zbudowanie właściwego klimatu wychowawczego w klasie szkolnej i grupie przedszkolnej oraz wykorzystanie wybranych form terapii pedagogicznej w pracy z dziećmi. Potrafi przyjąć postawę, którą określić będzie można jako wzorzec osobowościowy godny uznania i naśladowania z punktu widzenia dziecka przedszkolnego i ucznia klas początkowych szkoły podstawowej.

Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne i edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

Specyfiką tej specjalności jest kształcenie studentów w zakresie kompetencji pedagogicznych wymaganych w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym z uwzględnieniem specjalistycznych oddziaływań wobec dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. Poszerzony program zawiera treści dotyczące dydaktyki wczesnoszkolnej i przedszkolnej, metodyki wspomagania rozwoju dziecka oraz specjalnych metod rehabilitacji i rewalidacji dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. W ramach specjalistycznego kształcenia studenci uczestniczą w zajęciach praktycznych, warsztatach oraz szkoleniach.


W toku studiów studenci uczestniczą w zajęciach dydaktycznych oraz praktykach specjalistycznych nabywając profesjonalne kompetencje organizowania i realizowania procesów edukacyjnych oraz wychowawczych w obrębie:

 • analizy potrzeb edukacyjnych i ogólnorozwojowych dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym oraz dzieci  z deficytami rozwojowymi,
 • formułowania celów edukacyjnych i wychowawczych dotyczących rozwoju zarówno dziecka jak i jego sytuacji rodzinnej i społecznej.,
 • formułowania celów edukacyjnych i wychowawczych  w zakresie wspomagania rozwoju dzieci  ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i deficytami intelektualnymi,
 • nowoczesnych metod kształcenia, korekty i kompensacji deficytów rozwojowych, strategii wychowawczych i profilaktycznych,
 • wspomagania rodziny w promowaniu rozwoju dziecka  w tym dziecka niepełnosprawnego intelektualnie,
 • organizowania pracy z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie,
 • zapoznanie  z modelami pracy z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie i z zasadami terapii dzieci poza normą intelektualną i niepełnosprawnością sprzężoną,
 • twórczego rozwiązywania problemów wychowawczych, rozwojowych dziecka w procesach edukacyjnych, społecznych oraz w identyfikowaniu indywidualnych zasobów psychospołecznych,
 • wspomagania rozwoju kreatywności dziecka, uzdolnień oraz jego twórczego organizowania własnej przestrzeni życiowej,
 • organizowania pracy dydaktycznej na wszelkich poziomach aktywności dziecka,
 • organizowanie pracy dydaktycznej zgodnie z zasadami dydaktyki specjalnej,
 • ogólnych warunków diagnozowania potrzeb, sytuacji, funkcji i zagrożeń rozwojowych dziecka.

Pozyskane umiejętności umożliwiają zatrudnienie w placówkach przedszkolnych, szkołach podstawowych, w szkołach i przedszkolach z oddziałami integracyjnymi i w szkolnictwie specjalnym, instytucjach opiekuńczo – wychowawczych, firmach specjalizujących się w opiece i edukacji dzieci oraz wszelkich przedsięwzięciach związanych z edukacją i wychowaniem na poziomie przedszkolnym i wczesnoszkolnym zarówno dzieci w normie jak i poza normą.

Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z językiem angielskim

Studia umożliwiają zdobycie nowoczesnej wiedzy oraz umiejętności i kompetencji merytorycznych, metodycznych i psychologiczno-pedagogicznych niezbędnych do pracy nauczyciela dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Absolwent specjalności jest przygotowany do zdobycia kwalifikacji do nauczania języka angielskiego w przedszkolach i klasach I-III szkoły podstawowej. Program specjalności jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Specjalność jest realizowana wraz ze specjalnością zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne a uzupełniona o moduł wczesnego nauczania języka angielskiego.

Program studiów zawiera teoretyczne podstawy pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej, pracy opiekuńczo-wychowawczej i terapii pedagogicznej oraz zagadnienia z zakresu szczegółowych metodyk niezbędne do właściwej organizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego. Absolwent zdobędzie również umiejętności praktyczne w zakresie organizowania sytuacji dydaktycznych sprzyjających osiąganiu przez uczniów kompetencji określonych w podstawie programowej dla danego etapu kształcenia oraz rozwiązywania w pracy zawodowej wszelkich problemów wynikających ze zróżnicowanego tempa rozwoju wychowanków. W trakcie studiów słuchacz zostaje wyposażony także w kompetencje społeczne pozwalające na zbudowanie właściwego klimatu wychowawczego w klasie szkolnej i grupie przedszkolnej oraz wykorzystanie wybranych form terapii pedagogicznej w pracy z dziećmi. Potrafi przyjąć postawę, którą określić będzie można jako wzorzec osobowościowy godny uznania i naśladowania z punktu widzenia dziecka przedszkolnego i ucznia klas początkowych szkoły podstawowej.

Psychoprofilaktyka i terapia rodzin, dzieci i młodzieży

Studia rozwijające kompetencje organizowania procesów psychoprofilaktyki oraz terapii problemów związanych z funkcjonowaniem rodziny. W programie studiów uwzględniono przede wszystkim modelowanie u studenta systemowego rozpoznawania i rozwiązywania problemów powstających w rodzinie. Student zdobywa wiedzę i umiejętności umożliwiające udzielanie wsparcia rodzinie w zapobieganiu lub redukowaniu problemów związanych z dysfunkcjami systemu rodzinnego. W trakcie warsztatów i treningów, studenci rozwijają umiejętności oddziaływań psychoprofilaktycznych i terapeutycznych nie tylko wobec rodziny. W programie szczególną uwagę zwrócono na umiejętność indywidualnej pracy z rodzicem, dzieckiem i adoloscentem. Studenci tej specjalności mają mozliwość poszerzania swoich kompetencji w dodatkowych szkoleniach specjalistycznych.

Nowa specjalności pedagogiczna jest reakcją na coraz powszechniejsze zagrożenia funkcjonowania rodzin. W środowisku lokalnym wciąż panuje deficyt specjalistów wspomagających rodzinę w ochronie przed zagrożeniem zaburzeniami więzi, przemocą, różnymi formami uzależnień i innymi coraz powszechniejszymi zaburzeniami funkcjonowania psychospołecznego. Dlatego studia przygotowują absolwenta do pracy w placówkach systemu oświaty, instytucjach wsparcia rodzin oraz ośrodków opiekuńczych i socjoterapii dla młodzieży. Absolwent studiów przygotowany jest do podjęcia samodzielnej działalności w sektorze prywatnym lub organizacjach pozarządowych. 

Absolwent studiów I stopnia kierunku Pedagogika w Wyższej Szkole Humanitas:

 • otrzymuje tytuł zawodowy licencjata;
 • jest wyposażony w ogólną wiedzę pedagogiczną oraz kierunkową niezbędną dla rozumienia procesów i uwarunkowań związanych z wychowaniem, edukacją oraz specjalistycznymi oddziaływaniami pedagogicznymi;
 • swobodnie posługuje się terminologią pedagogiczną, rozumie zjawiska i procesy związane z szeroko pojętym rozwojem człowieka, jego aktywnością oraz warunkami w jakich ten proces przebiega;
 • posiada interdyscyplinarną wiedzę w obrębie nauk społecznych i humanistycznych;
 • posiada charakterystyczne umiejętności ułatwiające mu samodzielne rozpoznawanie indywidualnych oraz środowiskowych cech i uwarunkowań rozwoju jednostki, rodziny oraz małych grup społecznych;
 • jest wyposażony w kompetencje do kreowania i optymalizowania sytuacji wychowawczych, edukacyjnych i profilaktycznych;
 • posiada wysokie, specjalistyczne kompetencje w zakresie wybranej przez siebie w toku studiów specjalności.

Absolwent studiów II stopnia kierunku Pedagogika w Wyższej Szkole Humanitas:

 • uzyskuje tytuł magistra w zakresie pedagogiki, nabywając kwalifikacje do podejmowania zadań pedagogicznych w systemie edukacji i wsparcia społecznego;
 • posiada wiedzę i kompetencje w pełni przygotowujące go do samodzielnej pracy pedagogicznej, profilaktycznej lub interwencyjnej;
 • posiada pogłębioną wiedzę dotyczącą procesów, zjawisk oraz uwarunkowań, związanych z działaniami o charakterze profilaktycznym, wychowawczym lub interwencyjnym;
 • potrafi swobodnie wykorzystywać nabytą wiedzę i kompetencje do analizowania sytuacji oraz modelowania strategicznych działań pedagogicznych;
 • reprezentuje dojrzałą postawę profesjonalną nacechowaną wysokim poziomem świadomości własnej odpowiedzialności za organizowane procesy i za podmiot swoich oddziaływań;
 • jest przygotowany do samodzielnego prowadzenia analiz i wnioskowania w zakresie diagnozy i prognozy dotyczących obszarów wpływu pedagogicznego na podmiot, jego środowisko i warunki rozwoju;
 • posiada specjalistyczne kompetencje w zakresie wybranej przez siebie w toku studiów specjalności.
 • Kierunek z akredytacją PKA! Pedagogika w WSH posiada pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej – organu państwowego kontrolującego jakość kształcenia w szkolnictwie wyższym.
 • Studia według  najnowocześniejszych programów! Program studiów na kierunku pedagogika przygotowany został we współpracy z instytucjami edukacyjnymi, placówkami pomocy psychologiczno-pedagogicznej, organizacjami pozarządowymi, instytucjami kultury, instytucjami wymiaru sprawiedliwości.
 • Znani, wybitni wykładowcy! Studenci pedagogiki w WSH mogą uczestniczyć w zajęciach i wykładach gościnnych popularnych naukowców, takich jak prof. Zbigniew Lew-Starowicz, mgr Małgorzata Ohme.
 • Nacisk na praktykę! Wykłady i ćwiczenia na kierunku pedagogika prowadzą nie tylko naukowcy, ale przede wszystkim praktycy z bogatym doświadczeniem: psychologowie, trenerzy umiejętności społecznych, kuratorzy sądowi, terapeuci, nauczyciele. Liczne, innowacyjne zajęcia fakultatywne!
 • Szeroka oferta zajęć warsztatowych w placówkach oświatowo-wychowawczych!
 • Szeroka oferta praktyk i staży zawodowych! Uczelnia podpisała kilkanaście umów o współpracy z placówkami edukacyjnymi, instytucjami administracji publicznej, organizacjami pozarządowymi, instytucjami wymiaru sprawiedliwości itp.
 • Możliwość odbycia części studiów w uczelni zagranicznej, w jednej z uczelni partnerskich w takich krajach, jak  Słowenia, Turcja, Grecja, Włochy, Hiszpania, Litwa, Słowacja, Portugalia.
 • Możliwość zdobywania dodatkowych certyfikatów!
Studia I stopnia
niestacjonarne
Ścieżka 3-letnia
Opłaty rekrutacyjne Opłata rekrutacyjna - 85 zł
Opłata za wydanie legitymacji - 22 zł
Opłata wpisowa - 400 zł / 0 zł
Bonus = 400 zl
1 semestr 5x 290 zł = 1450 zł
5x 210 zł = 1050 zł
Bonus = 400 zl

2 semestr 5x 346 zł = 1730 zł
3 semestr  5x 346 zł = 1730 zł
4 semestr  5x 390 zł = 1950 zł
5 semestr  5x 410 zł = 2050 zł
6 semestr  5x 410 zł = 2050 zł
Czesne za lipiec i sierpień 6x 220 zł = 1320 zł
Suma czesnego
12 280 zł
11 880 zł

Promocja "Im wcześniej, tym lepiej"
Bonus = 800 zł

 

Studia I stopnia
niestacjonarne
Ścieżka 2-letnia w ramach
indywidualnej ścieżki studiów
Opłaty rekrutacyjne Opłata rekrutacyjna - 85 zł
Opłata za wydanie legitymacji - 22 zł
Opłata wpisowa - 400 zł / 0 zł
Bonus = 400 zl
1 rok studiów
4x 410 zł = 1640 zł
4x 310 zł = 1240 zł
Bonus = 400 zl

8x 520 zł = 4160 zł
2 rok studiów
4x 520 zł = 2080 zł
8x 550 zł = 4400 zł
Czesne za lipiec i sierpień -
Suma czesnego 12 280 zł
11 880 zł

Promocja "Im wcześniej, tym lepiej"
Bonus = 800 zł

 

Studia I stopnia
stacjonarne
Ścieżka 3-letnia
Opłaty rekrutacyjne Opłata rekrutacyjna - 85 zł
Opłata za wydanie legitymacji 22 zł
Opłata wpisowa - 400 zł / 0 zł
Bonus = 400 zł
1 semestr 5x 336 zł = 1680 zł
0 zł
Bonus = 1680 zł
2 semestr 5x 336 zł = 1680 zł
3 semestr 5x 380 zł = 1900 zł
4 semestr 5x 380 zł = 1900 zł
5 semestr 5x 380 zł = 1900 zł
6 semestr 5x 380 zł = 1900 zł
Czesne za lipiec i sierpień 6x 220 zł = 1320 zł
Suma czesnego 12 280 zł
10 598 zł
Promocja "Ekstraklasa wśród ofert"
Bonus = 2080 zł

 

Studia II stopnia
niestacjonarne
Ścieżka 2-letnia
Opłaty rekrutacyjne Opłata rekrutacyjna - 85 zł
Opłata za wydanie legitymacji - 22 zł
Opłata wpisowa - 400 zł / 0 zł
Bonus = 400 zl
1 semestr 5x 330zł = 1650 zł
5x 250 zł = 1250 zł
Bonus = 400 zl

2 semestr 5x 376 zł = 1880 zł
3 semestr 5x 376 zł = 1880 zł
4 semestr 5x 420 zł = 2100 zł
Czesne za lipiec i sierpień 4x 220 zł = 880 zł
Suma czesnego 8 390 zł
7 990 zł

Promocja "Im wcześniej, tym lepiej"
Bonus = 800 zł

 

Studia II stopnia
niestacjonarne
Ścieżka 1,5-roczna w ramach
indywidualnej ścieżki studiów
Opłaty rekrutacyjne Opłata rekrutacyjna - 85 zł
Opłata za wydanie legitymacji - 22 zł
Opłata wpisowa - 400 zł / 0 zł
Bonus = 400 zl
1 rok studiów 4x 410 zł = 1640 zł
4x 310 zł = 1240 zł
Bonus = 400 zl

8x 500 zł = 4000 zł
2 rok studiów
(jeden semestr)


5x 550 zł = 2750 zł

Suma czesnego 8 399 zł
7 990 zł
Promocja "Im wcześniej, tym lepiej"
Bonus = 800 zł

 

Studia II stopnia
niestacjonarne

specjalność:
Zintegrowana edukacja
wczesnoszkolna
i wychowanie przedszkolne
i edukacja i rehabilitacja osób
z niepełnosprawnością intelektualną
Ścieżka 2-letnia
Opłaty rekrutacyjne Opłata rekrutacyjna - 85 zł
Opłata za wydanie legitymacji - 22 zł
Opłata wpisowa - 400 zł / 0 zł
Bonus = 400 zl
1 semestr 5x 360 zł = 1800 zł
5x 280 zł = 1400 zł
Bonus = 400 zl

2 semestr 5x 406 zł = 2030 zł
3 semestr 5x 406 zł = 2030 zł
4 semestr 5x 450 zł = 2250 zł
Czesne za lipiec i sierpień 4x 220 zł = 880 zł
Suma czesnego 8 990 zł
8 590 zł

Promocja "Im wcześniej, tym lepiej"
Bonus = 800 zł

 

Studia II stopnia
niestacjonarne

specjalność:
Zintegrowana edukacja
wczesnoszkolna
i wychowanie przedszkolne
i edukacja i rehabilitacja osób
z niepełnosprawnością intelektualną
Ścieżka 1,5-roczna w ramach
indywidualnej ścieżki studiów
Opłaty rekrutacyjne Opłata rekrutacyjna - 85 zł
Opłata za wydanie legitymacji - 22 zł
Opłata wpisowa - 400 zł / 0 zł
Bonus = 400 zl
1 rok studiów 4x 460 zł = 1840 zł
4x 350 zł = 1440 zł
Bonus = 400 zl

4x 550 zł = 2200 zł
4x 550 zł = 2200 zł

2 rok studiów
(jeden semestr)


5x 550 zł = 2750 zł
Suma czesnego 8 990 zł
8 590 zł
Promocja "Im wcześniej, tym lepiej"
Bonus = 800 zł

 

Studia II stopnia
niestacjonarne

specjalność:
Zintegrowana edukacja
wczesnoszkolna
i wychowanie przedszkolne
z językiem angielskim
Ścieżka 2-letnia
Opłaty rekrutacyjne Opłata rekrutacyjna - 85 zł
Opłata za wydanie legitymacji - 22 zł
Opłata wpisowa - 400 zł / 0 zł
Bonus = 400 zl
1 semestr 5x 360 zł = 1800 zł
5x 280 zł = 1400 zł
Bonus = 400 zl

2 semestr 5x 406 zł = 2030 zł
3 semestr 5x 406 zł = 2030 zł
4 semestr 5x 450 zł = 2250 zł
Czesne za lipiec i sierpień 4x 220 zł = 880 zł
Suma czesnego 8 990 zł
8 590 zł
Promocja "Im wcześniej, tym lepiej"
Bonus = 800 zł

 

Studia II stopnia
niestacjonarne

specjalność:
Zintegrowana edukacja
wczesnoszkolna
i wychowanie przedszkolne
z językiem angielskim
Ścieżka 1,5-roczna w ramach
indywidualnej ścieżki studiów
Opłaty rekrutacyjne Opłata rekrutacyjna - 85 zł
Opłata za wydanie legitymacji - 22 zł
Opłata wpisowa - 400 zł /0 zł
Bonus = 400 zl
1 rok studiów 4x 460 zł = 1840 zł
4x 350 zł = 1440 zł
Bonus = 400 zl

4x 550 zł = 2200 zł
4x 550 zł = 2200 zł

2 rok studiów
(jeden semestr)

5x 550 zł = 2750 zł

Suma czesnego 8 990 zł
8 590 zł
Promocja "Im wcześniej, tym lepiej"
Bonus = 800 zł

Zobacz inne promocje

Wyższa Szkoła Humanitas umożliwia studentom studiów niestacjonarnych zdobycie tytułu licencjata w 2 lata. W innych uczelniach studia na tym kierunku trwają 3 lata. Oferta WSH wynika z możliwości realizowania studiów w ramach indywidualnej ścieżki kształcenia. Dzięki temu studenci mogą zrealizować pełny program studiów w krótszym czasie. Studia, które trwają 2 lata, obejmują ten sam materiał, co studia realizowane w tradycyjnym, dwuletnim trybie, ale są realizowane wg. autorskiego, dostosowanego do oczekiwań studenta trybu kształcenia. Nasi studenci uzyskują tę samą wiedzę, kwalifikacje i umiejętności, którą nabywają studenci kształcący się na studiach, realizowanych w standardowym, niezindywidualizowanym trybie.

Pedagogika
Studia I
stopnia
 niestacjonarne     
Porównanie
Ścieżka 3-letnia Ścieżka 2-letnia
realizowana w ramach
indywidualnej ścieżki studiów

Program studiów identyczny identyczny
Efekty kształcenia identyczne identyczne
Planowny termin ukończenia studiów marzec 2022 czerwiec 2021
Całkowita kwota czesnego 11 980 zł 11 960 zł

Uwaga! Studia na kierunku pedagogika w trybie stacjonarnym (dziennym) realizowane są w tradycyjnym, 3-letnim cyklu kształcenia. Oferta umożliwiająca zdobycie tytułu licencjata pedagogiki w 2 lata adresowana jest wyłącznie do studentów studiów niestacjonarnych.

Wyższa Szkoła Humanitas umożliwia studentom studiów niestacjonarnych zdobycie tytułu magistra w 1,5 roku W innych uczelniach studia na tym kierunku trwają 2 lata. Oferta WSH wynika z możliwości realizowania studiów w ramach indywidualnej ścieżki kształcenia. Dzięki temu studenci mogą zrealizować pełny program studiów w krótszym czasie. Studia, które trwają 1,5 roku obejmują ten sam materiał, co studia realizowane w tradycyjnym dwuletnim trybie, ale są realizowane wg. autorskiego, dostosowanego do oczekiwań studenta trybu kształcenia. Nasi studenci uzyskują tę samą wiedzę, kwalifikacje i umiejętności, którą nabywają studenci kształcący się na studiach, realizowanych w standardowym, niezindywidualizowanym trybie.

 Pedagogika
Studia II
stopnia
niestacjonarne
Porównanie
System 2-letni System 1,5-roczny
realizowany w ramach
indywidualnej ścieżki studiów

Program studiów identyczny identyczny
Efekty kształcenia identyczne identyczne
Planowny termin ukończenia studiów marzec 2021 czerwiec 2020
Całkowita kwota czesnego 8390 zł/8890 zł** 8390 zł/8890 zł**

**Specjalność: Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne i edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
**Specjalność: Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z językiem angielskim

Procedura przyjęcia na studia na podstawie doświadczenia zawodowego

Wyższa Szkoła Humanitas proponuje kandydatom przyjęcie na studia poprzez potwierdzenie efektów uczenia się (PEU)  - procedura poprzedzająca proces rekrutacyjny na studia, która umozliwia kandydatom ubiegać się o zaliczenie określonych modułów z programu studiów na podstawie doświadczenia zawodowego, odbytych kursów i szkoleń, samodoskonalenia czy wolontariatu. Pozwala to znacznie przyspieszyć uzyskanie dyplomu lub studiować w mniej intensywnym trybie.

Potwierdzenie efektów uczenia się to doskonała propozycja dla osób aktywnych zawodowo, które chcą poszerzyć swoje kwalifikacje i zdobyć dyplom studiów wyższych, a jednocześnie nie mogą sobie pozwolić na codzienne uczestnictwo w zajęciach na uczelni.

Szczegółowe informacje dot. PEU i wykaz dokumentów znajdziesz TUTAJ.

Studia Podyplomowe z zakresu psychologii, pedagogiki i terapii
 • 38 kierunków studiów
 • 300 grup
 • 7 394 absolwentów
 • 21 ośrodków zamiejscowych

Proponowane przez WSH specjalności studiów "pedagogicznych" uwzględniają wszelkie zmiany w podstawie programowej, wprowadzane w trakcie dynamicznych zmian przepisów w prawie oświatowym. Udział w wielu z nich dofinansowany jest w 50% w ramach projektu "Partnerstwo dla wiedzy". Studia skierowane są głównie do absolwentów i studentów ostatnich lat kierunków pedagogicznych, nauczycieli, dyrektorów wszystkich typów szkół i placówek oraz do wszystkich zainteresowanych, pragnących podnosić swoje kwalifikacje zawodowe oraz pogłębiać posiadaną wiedzę. W celu zapoznania się z pełną ofertą studiów, zapraszamy do odwiedzenia dedykowanej im  podstrony www.

Warsztaty dla nauczycieli i rad pedagogicznych
 • 11 000 przeszkolonych nauczycieli

Ponieważ organizowane przez Dział Szkoleń WSH szkolenia doskonalące nauczycieli cieszyły się dużym powodzeniem wśród szkół i placówek oświatowych woj. śląskiego, WSH we wrześniu 2018 r. powołała do życia Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Humanitas. To co wyróżniało Dział Szkoleń WSH, a teraz wyróżnia ODN Humanitas to: szeroka, na bieżąco aktualizowana i odświeżana oferta tematyczna, elastyczność w tworzeniu warsztatów pod konkretne potrzeby danej placówki, skrupulatnie dobrane grono specjalistów - ekspertów praktyków. Zapraszamy do zapoznania się z bieżącą ofertą oraz do kontaktu z ODN Humanitas, również w celu stworzenia dla Państwa placówki szkolenia "szytego na miarę" :)

Mata edukacyjna Humanitas

Mata edukacyjna Humanitas to fantastyczna pomoc dydaktyczna z szerokim zastosowaniem głównie w edukacji przedszkolnej, wczesnoszkolnej oraz diagnozie ew. zaburzeń rozwoju. W dobie szczególnej dbałości o rozwój kompetencji kluczowych uczniów, celem ich adaptacji do błyskawicznie zmieniających się warunków na rynku pracy, można śmiało stwierdzić, że zajęcia przeprowadzane przy wykorzystaniu maty edukacyjnej Humanitas, już od najmłodszych lat wspierają rozwój tych kompetencji. Mata ma jeszcze jedną, bardzo ważną cechę: jest narzędziem, które pozwala na błąd. Zapraszamy do zapoznania się z narzędziem oraz do zakupu zestawu startowego mata z 27 kafelkami oraz scenariuszem zajęć dot. programowania. Szczegóły tutaj

Sieć Współpracy Edukacyjnej
 • 3 lata doświadczeń
 • 63 porozumienia o wzajemnej współpracy zawarte z placówkami edukacyjnymi
 • 76 szkół partnerskich

Stale powiększająca się o kolejne szkoły partnerskie, sieć współpracy, w ramach której  wspólnie ze szkołami realizujemy projekty naukowe, kulturalne i społeczne. W ramach współpracy, m. in. proponujemy szkołom preferencyjne warunki w zakresie udziału dyrektorów, nauczycieli oraz rodziców uczniów w realizowanych przez nas usługach rozwojowych. Na podstronie poświęconej Sieci, możecie Państwo sprawdzić, czy szkoła, z którą jesteście Państwo związani jako nauczyciel, uczeń, czy też rodzic, podpisała z WSH porozumienie o współpracy.

Tatrzańskie Sympozja Naukowe
 • 24 sympozja
 • 100 artykułów
 • 6 numerów zeszytów naukowych
 • 42 monografie w j. polskim i angielskim

TSN to cykl konferencji stanowiących platformę wymiany poglądów w najważniejszych kwestiach dotyczących edukacji i nauk o niej, równocześnie - jedna z wielu działalności naukowych podejmowanych przez Instytut Pedagogiki WSH. Uczestnikami corocznych spotkań górskich są naukowcy, nauczyciele oraz przedstawiciele instytucji zarządzających oświatą z kraju i z zagranicy. Z tematyką i relacjami ze wszystkich sympozjów, w których głównym organizatorem była Wyższa Szkoła Humanitas, możecie zapoznać się Państwo tutaj.

Dyrektor Liderem
 • 8 konferencji
 • 11 warsztatów konferencyjnych
 • 46 prelegentów
 • 1 035 uczestników

Zainaugurowany w roku 2015, przez Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń WSH, w XI 2018 roku włączony do zadań ODN Humanitas, cykl wydarzeń edukacyjnych, skierowanych do dyrektorów szkół i placówek oświatowych, jak również do Naczelników Wydziałów Edukacji w gminach woj. śląskiego. Cykl wpisuje się w podejmowane przez Wyższą Szkołę Humanitas i założony przez nią ODN Humanitas, działania propagujące wysoką jakość kształcenia, wspierające rozwój edukacji i lokalnego szkolnictwa. Z tematyką i relacjami z dotychczas zrealizowanych konferencji możecie się Państwo zapoznać tutaj. Zapraszamy na kolejne konferencje z cyklu   "Dyrektor Liderem".

Projekty edukacyjne dofinansowywane z funduszy UE
 • 36 projektów
 • 38,5 mln zł wartość
 • 35,5 mln zł pozyskanego dofinansowania

Od 2016 roku WSH realizuje 36 projektów edukacyjnych. Tylko w roku 2018 rozpoczęto realizację 14 projektów, w ramach których wsparciem obejmowane są głównie szkoły, przedszkola, nauczyciele, uczniowie (RPO WSL 2014-2020; PO Polska Cyfrowa 2014-2020, RPO WM 2014-2020), jak również studenci oraz osoby dorosłe pragnące podnieść swoje kwalifikacje na rynku pracy (PO Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020). Szczegółowe opisy projektów znajdują się  na dedykowanej tej sferze działalności WSH podstronie.

Eksperci Programowania
 • 7 projektów
 • 57 gmin
 • 221 szkół
 • 800 nauczycieli
 • 11 100 uczniów
 • 3 000 000 zł = wartość zakupionego sprzętu dla szkół

To cykl projektów, w których nauczyciele zdobywają umiejętności z zakresu efektywnego wykorzystywania narzędzi informatycznych w edukacji wczesnoszkolnej, a uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych uczą się podstaw programowania z użyciem programów Scratch, Scratch Jr lub Baltie, zaś na zajęciach z użyciem maty edukacyjnej i klocków LEGO WeDo 2.0 rozwijają kompetencje informatyczne, myślenie komputacyjne, zdolność do kreatywnego rozwiązywania problemów i myślenia algorytmicznego. Więcej o projektach można przeczytać na stronie Ekspertów programowania :)

Instytut Innowacyjnej Edukacji

Tworzą go specjaliści - praktycy, którzy od wielu lat, z sukcesami działają na rzecz unowocześnienia polskiej oświaty. Do zadań Instytutu należą m. in.: aktywna działalność na rzecz społeczeństwa w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych w procesie edukacji całożyciowej; współpraca z instytucjami wspierającymi rozwój kompetencji cyfrowych społeczeństwa, czy tworzenie sieci współpracy instytucji oświatowych podejmujących aktywną działalność na rzecz rozwoju kompetencji oczekiwanych w cyfrowym świecie. Więcej informacji nt. działaności Instytutu znajduje się na stronie www Instytutu

Placówka Oświatowa Azylem Bezpieczeństwa

to program opracowany przez WSH w trosce o zapewnienie warunków umożliwiających konstruowanie w placówkach oświatowych kompleksowych systemów bezpieczeństwa, dostosowanych do indywidualnych potrzeb każdej z nich, celem zapewnienia możliwie najlepszej ochrony zarówno uczniom, jak i nauczycielom. Oparty na założeniach profilaktyki systemowej, zakłada, że nie ma uniwersalnych systemów bezpieczeństwa, odpowiadających potrzebom wszystkich placówek oświatowych. Więcej o programie, jego założeniach i etapach możecie Państwo przeczytać na podstronie Programu. Zachęcamy do kontaktu z nami celem skonstruowania założeń realizacyjnych dostosowanych do indywidualnych potrzeb Państwa Placówki, czy też sieci placówek w Państwa Gminie.