Administracja

O kierunku

Specjalności

Sylwetka absolwenta

Atuty kierunku

Opłaty

Licencjat w 2 lata

Magister w 1,5 roku

PEU

Administracja studia Katowice / Śląsk

Administracja posiada pozytywną ocenę
Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz
wyróżnienie w ogólnopolskim rankingu
"Gazety Bankowej".

Studia I stopnia, studia II stopnia

Administracja to ceniony i poszukiwany kierunek, pozwalający na zdobycie wszechstronnej wiedzy i umiejętności, które z powodzeniem mogą być wykorzystywane w pracy urzędniczej i biurowej, zarówno w sektorze państwowym, jak i prywatnym. Wykładowcy WSH, wśród których nie brakuje praktyków, nauczą studentów, jak interpretować ustawy, przedstawią tajniki zarządzania oraz wytłumaczą, w jaki sposób stosować normy prawne w działalności administracji.

Dla kogo:

Administracja to kierunek dla osób interesujących się prawem, polityką, gospodarką i historią. Odpowiedni dla tych, którzy cenią sobie jasno określony zakres obowiązków, marzą o stabilnej i dającej poczucie bezpieczeństwa pracy, umiejących pracować w zespole i ceniących sobie kontakty z ludźmi. Polecany wszystkim, którzy chcą uzupełnić wykształcenie i zdobyć nowe kwalifikacje niezbędne w pracy na stanowiskach urzędniczych.

Gdzie znajdziesz pracę:

Absolwent Administracji znajdzie zatrudnienie:​

 • w organach administracji publicznej (urzędach miast, urzędach wojewódzkich i marszałkowskich, starostwach powiatowych),
 • w administracji wymiaru sprawiedliwości (sądach, prokuraturach, kancelariach prawnych),
 • w służbach celnych,
 • w biurach nieruchomości,
 • w partiach politycznych,
 • w przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych firmach.

Wybrane przedmioty w programie studiów

 • Techniki negocjacji i mediacji w administracji
 • Prawo karne i prawo wykroczeń
 • Prawo pracy
 • Prawo administracyjne
 • Polityka społeczna i system ubezpieczeń społecznych
 • Prawo cywilne i handlowe w działaniach administracji publicznej
 • Elementy postępowania cywilnego
 • Fundusze strukturalne i system finansowania projektów Unii Europejskiej
 • Przygotowanie projektów do Unii Europejskiej

Zapisz

Zapisz

Na studiach I stopnia:

Administracja publiczna i samorządowa

Celem kształcenia w ramach tej specjalności jest wykształcenie wysoko wykwalifikowanej kadry, przygotowanej do rozwiązywania problemów w jednostkach administracji publicznej z uwzględnieniem odpowiedniej wiedzy prawnej, ekonomicznej oraz wiedzy o społeczeństwie, zwłaszcza związanej z funkcjonowaniem organizacji i zbiorowości ludzkich. Efektem kształcenia ma być wypromowanie absolwentów znających i rozumiejących problemy współczesnej, nowoczesnej administracji i umiejących rozwiązywać problemy występujące na powierzanych im stanowiskach pracy. Student zdobywa zasób wiedzy oraz praktyczne umiejętności i kompetencje z zakresu różnych praw materialnych. Dodatkowo poznaje różne procedury, m.in. administracyjną, sądowoadministracyjną i egzekucyjną.

Studia uprawniają do wykonywania zawodu w zakresie:

 • administracji rządowej,
 • administracji samorządu terytorialnego,
 • urzędów skarbowych,
 • administracji firm prywatnych,
 • organizacji rządowych i pozarządowych.

Administracja wymiaru sprawiedliwości

Celem specjalności administracja wymiaru sprawiedliwości jest uzyskanie wykształcenia w dziedzinie systemu wymiaru sprawiedliwości oraz statusu prawnego urzędnika sądowego. Zasadniczym efektem jest nabycie przez Studenta praktycznych umiejętności w zakresie stosowania prawa i postępowania przed sądem. 

Studia uprawniają do wykonywania zawodu w zakresie:

 • sądy,
 • kancelarie adwokackie,
 • kancelarie notarialne,
 • urzędy.

Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne

Absolwent studiów drugiego stopnia, na specjalności prawo pracy i ubezpieczenia społeczne, niezależnie od kwalifikacji przewidzianych dla studiów pierwszego stopnia, dodatkowo posiada umiejętności doboru i stosowania instrumentów indywidualnego i zbiorowego prawa pracy w działalności pracodawców, jak również umiejętności interpretacji treści indywidualnych stosunków pracy, z uwzględnieniem źródeł, w tym o charakterze autonomicznym.

Studia uprawniają do wykonywania zawodu w obszarach:

 • administracja publiczna,
 • działy personalne,
 • działy kadrowe,
 • HR,
 • działy płacowe podmiotów sfery prywatnoprawnej.

 

Na studiach II stopnia:

Administracja i zarządzanie bezpieczeństwem państwa

Specjalność ta skierowana jest w szczególności do absolwentów studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe i administracja, ale także do wszystkich innych osób zainteresowanych problematyką funkcjonowania służb mundurowych i służb specjalnych oraz zagadnieniami szeroko rozumianego bezpieczeństwa publicznego. Studia pozwolą nabyć wiedzę z zakresu prawa, politologii, administracji i socjologii, która pomoże zrozumieć  wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa publicznego, tworzyć strategie w zakresie bezpieczeństwa państwa i jego struktur, organizować pracę służb porządku publicznego oraz skutecznie zarządzać zespołami ludzkimi i projektami w warunkach kryzysowych.

Studia uprawniają do wykonywania zawodu w obszarze:

 • pracownika służb mundurowych (policji, wojska, straży granicznej, straży miejskiej);
 • pracownika zespołów reagowania kryzysowego i sztabów kryzysowych;
 • specjalisty ds. bezpieczeństwa publicznego;
 • pracownika jednostek antykryzysowych;
 • specjalisty w zakresie obrony cywilnej;
 • menadżera zespołów pracowniczych odpowiedzialnych za zarządzanie bezpieczeństwem.

Administracja publiczna i samorządowa

Celem kształcenia w ramach tej specjalności jest wykształcenie wysoko wykwalifikowanej kadry, przygotowanej do rozwiązywania problemów w jednostkach administracji publicznej z uwzględnieniem odpowiedniej wiedzy prawnej, ekonomicznej oraz wiedzy o społeczeństwie, zwłaszcza związanej z funkcjonowaniem organizacji i zbiorowości ludzkich. Efektem kształcenia ma być wypromowanie absolwentów znających i rozumiejących problemy współczesnej, nowoczesnej administracji i umiejących rozwiązywać problemy występujące na powierzanych im stanowiskach pracy. Student zdobywa zasób wiedzy oraz praktyczne umiejętności i kompetencje z zakresu różnych praw materialnych. Dodatkowo poznaje różne procedury, m.in. administracyjną, sądowoadministracyjną i egzekucyjną.

Studia uprawniają do wykonywania zawodu w zakresie:

 • administracji rządowej,
 • administracji samorządu terytorialnego,
 • urzędów skarbowych,
 • administracji firm prywatnych,
 • organizacji rządowych i pozarządowych.

Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne

Absolwent studiów drugiego stopnia, na specjalności prawo pracy i ubezpieczenia społeczne, niezależnie od kwalifikacji przewidzianych dla studiów pierwszego stopnia, dodatkowo posiada umiejętności doboru i stosowania instrumentów indywidualnego i zbiorowego prawa pracy w działalności pracodawców, jak również umiejętności interpretacji treści indywidualnych stosunków pracy, z uwzględnieniem źródeł, w tym o charakterze autonomicznym.

Studia uprawniają do wykonywania zawodu w obszarach:

 • administracja publiczna,
 • działy personalne,
 • działy kadrowe,
 • HR,
 • działy płacowe podmiotów sfery prywatnoprawnej.

Absolwent studiów I stopnia kierunku Administracja w Wyższej Szkole Humanitas:

 • jest przygotowany do pełnienia roli wysokiej klasy specjalisty w zakresie administracji publicznej, gospodarczej czy europejskiej; 
 • posiada niezbędne kompetencje wymagane w administracji państwowej i samorządowej oraz w instytucjach i organizacjach krajowych i międzynarodowych;
 • może zajmować stanowiska analityczne, operacyjne, a także menedżerskie, związane z efektywnym zarządzaniem instytucjami rządowymi i samorządowymi;
 • jest przygotowany do profesjonalnego podejmowania samodzielnej działalności gospodarczej;
 • posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną m.in. z zakresu: rodzajów struktur oraz instytucji społecznych; różnego rodzaju ustrojów i systemów prawnych i gałęzi prawa; wybranych subdyscyplin prawa; podstawowych metod interpretacji tekstu normatywnego; zasad i norm etycznych w administracji i gospodarce.

Absolwent studiów II stopnia kierunku Administracja w Wyższej Szkole Humanitas:

 • posiada umiejętności: krytycznej analizy, interpretacji i oceny zjawisk i procesów prawnych, oceny wpływu otoczenia na te zjawiska oraz przygotowywania i podejmowania decyzji w tym zakresie;
 • jest przygotowany do podjęcia pracy, nie tylko w jednostkach administracji rządowej, gospodarczej, samorządowej i w jednostkach podporządkowanych samorządom lokalnym, ale również w: zakładach opieki zdrowotnej, administracji szkół, służbach celnych;
 • może zajmować stanowiska w administracji rządowej i samorządu terytorialnego, administracji sądów, Parlamentu, Kancelarii Prezydenta, Najwyższej Izbie Kontroli;
 • znajdzie również zatrudnienie w administracji średniego i wyższego szczebla w instytucjach i organizacjach międzynarodowych;
 • jest przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej lub do podjęcia pracy na rzecz małych i średnich przedsiębiorców.
 • posiada rozszerzoną i pogłębioną wiedzęoraz umiejętności praktyczne dotyczące zagadnień z zakresu studiów I stopnia.
 • Kierunek z akredytacją PKA! Administracja w WSH posiada pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej.
 • Studia według  najnowocześniejszych programów! Program studiów przygotowany został we współpracy z instytucjami administracji publicznej, przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi i instytucjami europejskimi – jest zgodny z europejskimi wymogami i oczekiwaniami krajowego rynku pracy.
 • Zajęcia służące nabyciu efektów kształcenia o charakterze praktycznym, które prowadzą w większości nauczyciele akademiccy posiadający dorobek w danej dziedzinie prawa i administracji, posiadający także doświadczenie zawodowe zdobyte poza Uczelnią i odpowiadające umiejętnościom i kompetencjom społecznym określonym w opisie efektów kształcenia.
 • Kierunek otwierający drogę do awansu zawodowego.
 • Liczne, innowacyjne zajęcia fakultatywne uzupełniające program studiów.
 • Możliwość uczestniczenia w ogólnopolskich i międzynarodowych projektach obywatelskich.
 • Szeroka oferta praktyk! Uczelnia podpisała kilkanaście umów o współpracy z instytucjami administracji publicznej, przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi i instytucjami europejskimi.
 • Możliwość odbycia części studiów w uczelni zagranicznej, w jednej z uczelni partnerskich w takich krajach, jak  Słowenia, Turcja, Grecja, Włochy, Hiszpania, Litwa, Słowacja, Portugalia.
 • Możliwość zdobywania dodatkowych certyfikatów!
 • Studia bez wychodzenia z domu! Na kierunku Administracja proponujemy możliwość uczestniczenia w zajęciach w formie e-learningu.
Studia I stopnia
niestacjonarne
Ścieżka 3-letnia
Opłaty rekrutacyjne Opłata rekrutacyjna - 85 zł
Opłata za wydanie legitymacji - 22 zł
Opłata wpisowa - 400 zł / 0 zł
Bonus = 400 zł
1 semestr 5x 290 zł = 1450 zł
5x 210  zł = 1050 zł
Bonus = 400 zł
2 semestr 5x 336 zł = 1680 zł
3 semestr 5x 336 zł = 1680 zł
4 semestr 5x 390 zł = 1950 zł
5 semestr 5x 390 zł = 1950 zł
6 semestr 5x 390 zł = 1950 zł
Czesne za lipiec i sierpień 6x 220 zł = 1320 zł
Suma czesnego
11 980 zł
11 580 zł
Promocja "Im wcześniej, tym lepiej"
Bonus = 800 zł

 

Studia I stopnia
niestacjonarne
Ścieżka 2-letnia w ramach
indywidualnej ścieżki studiów
Opłaty rekrutacyjne Opłata rekrutacyjna - 85 zł
Opłata za wydanie legitymacji - 22 zł
Opłata wpisowa - 400 zł / 0 zł
Bonus = 400 zł
1 rok studiów
 4x 380 zł = 1560 zł
4x 290 zł = 1160 zł
Bonus = 400 zł


8x 490 zł = 3 920 zł
2 rok studiów
12x 540 zł = 6480 zł
Czesne za lipiec i sierpień -
Suma czesnego
11 980 zł
11 580 zł
Promocja "Im wcześniej, tym lepiej"

Bonus = 800 zł

 

Studia I stopnia
stacjonarne
Ścieżka 3-letnia
Opłaty rekrutacyjne Opłata rekrutacyjna - 85 zł
Opłata za wydanie legitymacji 22 zł
Opłata wpisowa - 400 zł / 0 zł
Bonus = 400 zł
1 semestr 5x 336 zł = 1680 zł
0 zł
Bonus = 1680 zł
2 semestr 5x 336 zł = 1680 zł
3 semestr 5x 380 zł = 1900 zł
4 semestr 5x 380 zł = 1900 zł
5 semestr 5x 380 zł = 1900 zł
6 semestr 5x 380 zł = 1900 zł
Czesne za lipiec i sierpień 6x 220 zł = 1320 zł
Suma czesnego
12 280 zł
10 598 zł
Promocja "Ekstraklasa wśród ofert"
Bonus = 2080 zł

 

Studia II stopnia
niestacjonarne
Ścieżka 2-letnia
Opłaty rekrutacyjne Opłata rekrutacyjna - 85 zł
Opłata za wydanie legitymacji - 22 zł
Opłata wpisowa - 400 zł / 0 zł
Bonus = 400 zł
1 semestr 5x 350 zł = 1750 zł
5x 270 zł = 1350 zł
Bonus = 400 zł

2 semestr 5x 400 zł = 2000 zł
3 semestr 5x 436 zł = 2180 zł
4 semestr 5x 436 zł = 2180 zł
Czesne za lipiec i sierpień 4x 220 zł = 880 zł
Suma czesnego
8 990 zł
8 590 zł
Promocja "Im wcześniej, tym lepiej"
Bonus = 800 zł

 

Studia II stopnia
niestacjonarne
Ścieżka 1,5-roczna w ramach
indywidualnej ścieżki studiowania
Opłaty rekrutacyjne Opłata rekrutacyjna - 85 zł
Opłata za wydanie legitymacji - 22 zł
Opłata wpisowa - 400 zł / 0 zł
Bonus = 400 zł
1 rok studiów 4x 440 zł = 1760 zł
4x 340 zł = 1360 zł
Bonus = 400 zł


4x 540 zł = 2160 zł
4x 540 zł = 2160 zł
2 rok studiów
(jeden semestr)
 5x 580 zł = 2900 zł
Suma czesnego
8 980 zł
8 580 zł
Promocja "Im wcześniej, tym lepiej"
Bonus = 800 zł

 Zobacz inne promocje

Wyższa Szkoła Humanitas umożliwia studentom studiów niestacjonarnych zdobycie tytułu licencjata w 2 lata. W innych uczelniach studia na tym kierunku trwają 3 lata. Oferta WSH wynika z możliwości realizowania studiów w ramach indywidualnej ścieżki kształcenia. Dzięki temu studenci mogą zrealizować pełny program studiów w krótszym czasie. Studia, które trwają 2 lata, obejmują ten sam materiał, co studia realizowane w tradycyjnym, trzyletnim trybie, ale są realizowane wg. autorskiego, dostosowanego do oczekiwań studenta trybu kształcenia. Nasi studenci uzyskują tę samą wiedzę, kwalifikacje i umiejętności, którą nabywają studenci kształcący się na studiach realizowanych w standardowym, niezindywidualizowanym trybie.

Administracja
Studia I
stopnia
niestacjonarne
Porównanie
Ścieżka 3-letnia Ścieżka 2-letnia
realizowana w ramach
indywidualnej ścieżki studiów

Program studiów identyczny identyczny
Efekty kształcenia identyczne identyczne
Planowny termin ukończenia studiów marzec 2022 czerwiec 2021
Całkowita kwota czesnego 11 980 zł 11 960 zł

Uwaga! Studia na kierunku administracja w trybie stacjonarnym (dziennym) realizowane są w tradycyjnym, 3-letnim cyklu kształcenia. Oferta umożliwiająca zdobycie tytułu licencjata administracji w 2 lata adresowana jest wyłącznie do studentów studiów niestacjonarnych.

Wyższa Szkoła Humanitas umożliwia studentom studiów niestacjonarnych zdobycie tytułu magistra w 1,5 roku. W innych uczelniach studia na tym kierunku trwają 2 lata. Oferta WSH wynika z możliwości realizowania studiów w ramach indywidualnej ścieżki kształcenia. Dzięki temu studenci mogą zrealizować pełny program studiów w krótszym czasie. Studia, które trwają 1,5 roku, obejmują ten sam materiał, co studia realizowane w tradycyjnym, dwuletnim trybie, ale są realizowane wg. autorskiego, dostosowanego do oczekiwań studenta trybu kształcenia. Nasi studenci uzyskują tę samą wiedzę, kwalifikacje i umiejętności, którą nabywają studenci kształcący się na studiach realizowanych w standardowym, niezindywidualizowanym trybie.

 Administracja
Studia II
stopnia
niestacjonarne
Porównanie
Ścieżka 2-letnia Ścieżka 1,5-roczna
realizowana w ramach
indywidualnej ścieżki studiów
Program studiów identyczny identyczny
Efekty kształcenia identyczne identyczne
Planowny termin ukończenia studiów marzec 2021 czerwiec 2020
Całkowita kwota czesnego 8 990 zł 8 980 zł

Procedura przyjęcia na studia na podstawie doświadczenia zawodowego

Wyższa Szkoła Humanitas proponuje kandydatom przyjęcie na studia poprzez potwierdzenie efektów uczenia się (PEU)  - procedura poprzedzająca proces rekrutacyjny na studia, która umozliwia kandydatom ubiegać się o zaliczenie określonych modułów z programu studiów na podstawie doświadczenia zawodowego, odbytych kursów i szkoleń, samodoskonalenia czy wolontariatu. Pozwala to znacznie przyspieszyć uzyskanie dyplomu lub studiować w mniej intensywnym trybie.

Potwierdzenie efektów uczenia się to doskonała propozycja dla osób aktywnych zawodowo, które chcą poszerzyć swoje kwalifikacje i zdobyć dyplom studiów wyższych, a jednocześnie nie mogą sobie pozwolić na codzienne uczestnictwo w zajęciach na uczelni.

Szczegółowe informacje dot. PEU i wykaz dokumentów znajdziesz TUTAJ.