Elektroradiologia

O kierunku

Sylwetka absolwenta

Atuty kierunku

Opłaty

Partnerzy

Licencjat w 2 lata

Elektroradiologia - studia licencjackie

Elektroradiologia w WSH prowadzona jest we współpracy i pod patronatem Polskiego Stowarzyszenia Techników Elektroradiologii.

Studia I stopnia

Wyższa Szkoła Humanitas umożliwia studentom studiów niestacjonarnych zdobycie tytułu licencjata elektroradiologii w 2 lata, a nie w 3 lata. Oferta WSH wynika z innowacyjnej organizacji roku akademickiego na studiach zaocznych, który podzielony został na 3 trymestry, a nie na 2 semestry. Dzięki temu, kosztem dwóch miesięcy wakacji, studenci mogą zrealizować w ciągu roku program z 3 semestrów studiów. Pozwala to na skrócenie nauki, bez wpływu na jakość kształcenia. Studia, które trwają 2 lata, obejmują ten sam materiał, co studia realizowane w tradycyjnym, trybie, a nasi studenci uzyskują tę samą wiedzę, kwalifikacje i umiejętności.

Dla kogo:

Kierunek adresowany jest przede wszystkim do osób pracujących już w zawodzie technika elektroradiologii, zamierzających uzupełnić swoje wykształcenie (zdobyć wykształcenie wyższe) oraz podnieść i rozwinąć posiadane kwalifikacje. Studia są również adresowane do absolwentów szkół ponadgimnazjalnych o zainteresowaniach medycznych, technicznych i fizycznych, którzy chcieliby w przyszłości wykonywać zawód elektroradiologa.

Gdzie znajdziesz pracę:

Absolwent kierunku Elektroradiologia może:

 • pracować w podmiotach wykonujących działalność leczniczą (m.in. szpitalach, klinikach, ośrodkach zdrowia, ambulatoriach itp.);
 • znaleźć zatrudnienie, jako personel medyczny wspomagający pracę zespołu lekarskiego i pielęgniarskiego;
 • wykonywać procedury radiologiczne, badania obrazowe, procedury radioterapii i medycyny nuklearnej;
 • wykonywać obowiązki w zakresie organizowania, planowania i wykonywania procedur medycznych, które przewidują zastosowanie metod i technik radiologicznych (promieniowanie X, promieniowanie gamma, pole magnetyczne, ultradźwięki) oraz technik z obszaru diagnostyki elektromedycznej (odbiór i przetwarzanie sygnałów bioelektrycznych) i medycyny nuklearnej.

Wybrane przedmioty w programie studiów:

 • Anatomia radiologiczna
 • Anatomia i fizjologia
 • Biosygnały
 • Informatyka medyczna
 • Medycyna nuklearna
 • Magnetyczny rezonans jądrowy
 • Radioterapia
 • Rentgenodiagnostyka

Absolwent studiów I stopnia na kierunku Elektroradiologia w Wyższej Szkole Humanitas:

 • będzie posiadał interdyscyplinarną wiedzę ogólną z zakresu nauk medycznych i fizycznych oraz wiedzę szczegółową z zakresu elektroradiologii;
 • będzie wyposażony w wiadomości na temat metod diagnostycznych z obszaru radiologii, diagnostyki elektromedycznej, jak również w wiedzę na temat metod radioterapeutycznych;
 • posiądzie podstawową wiedzę z dziedziny epidemiologii, profilaktyki, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej;
 • będzie potrafił scharakteryzować zasady badań tomografii emisyjnej, badań radioizotopowych i badań metodą obrazowania magnetyczno-rezonansowego;
 • nabędzie wiedzę na temat metod terapii z wykorzystaniem promieniowania jonizującego;
 • będzie posiadał wiedzę na temat organizacji i zasad pracy w pracowni radiologicznej oraz pracowni radioterapii i medycyny nuklearnej;
 • będzie przygotowany do wykonywania zadań menadżerskich w tym środowisku;
 • będzie znał przepisy prawne i reguły etyczne, stanowiące podstawę normatywną pracy elektroradiologa;
 • będzie przygotowany do współpracy z lekarzami odpowiednich specjalności medycznych.
 • Możliwość uzyskania tytułu licencjata elektroradiologii już w 2 lata! Dzięki innowacyjnej organizacji roku akademickiego i podzieleniu go na 3, a nie na 2 semestry studenci realizują pełen program studiów w krótszym czasie.
 • Studia według  najnowocześniejszych programów! Program studiów na kierunku elektroradiologia przygotowany został we współpracy z pracodawcami, organizacjami branżowymi i instytutami badawczymi.
 • Kierunek kształcący specjalistów poszukiwanych na rynku pracy! Popyt na specjalistów w dziedzinie elektroradiologii determinowany jest m.in. obserwowanym obecnie wzrostem zapadalności ludzi na choroby cywilizacyjne i coraz większą popularnością technik diagnostycznych i leczniczych opartych na obrazowaniu i elektromedycynie. Ponadto dynamiczny rozwój technik obrazowania, wymaga obsługi nowoczesnego sprzętu diagnostycznego i terapeutycznego przez wszechstronnie wykształconych ekspertów.
 • Kierunek otwierający drogę do awansu zawodowego! Studia stwarzają technikom elektroradiologii możliwość podniesienia kwalifikacji i zdobycia tytułu licencjata.
 • Duży nacisk na praktykę! Wykłady i ćwiczenia na kierunku prowadzą nie tylko naukowcy, ale przede wszystkim praktycy: lekarze, inżynierowie, menadżerowie systemu ochrony zdrowia, elektroradiolodzy.
 • Szeroka oferta praktyk dzięki podpisanym umowom partnerskim z podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, laboratoriami, instytucjami naukowymi, organizacjami branżowymi zrzeszającymi elektroradiologów.
 • Możliwość zdobycia dodatkowych certyfikatów!
Studia I stopnia
niestacjonarne
Ścieżka 2-letnia w ramach
indywidualnej ścieżki studiów
Opłaty rekrutacyjne Opłata rekrutacyjna - 85 zł
Opłata za wydanie legitymacji - 22 zł
Opłata wpisowa - 400 zł / 0 zł
Bonus = 400 zł
1 rok studiów
4x 480 zł = 1920 zł
4x 380 zł = 1520 zł
Bonus = 400 zł

8x 495 zł = 3960 zł
2 rok studiów
12x 590 zł = 7080 zł
Suma czesnego
12 960zł
12 560 zł

Promocja "Im wcześniej, tym lepiej"
Bonus = 800 zł

 

Studia I stopnia
niestacjonarne
Ścieżka 3-letnia
Opłaty rekrutacyjne Opłata rekrutacyjna - 85 zł
Opłata za wydanie legitymacji - 22 zł
Opłata wpisowa - 400 zł /0 zł
Bonus = 400 zł
1 semestr 5x 290 zł = 1450 zł
5x 210 zł = 1050 zł
Bonus = 400 zł

2 semestr 5x 336 zł = 1680 zł
3 semestr 5x 336 zł = 1680 zł
4 semestr 5x 390 zł = 1950 zł
5 semestr 5x 490 zł = 2450 zł
6 semestr 5x 490 zł =2450 zł
Czesne za lipiec i sierpień 6x 220 zł =1320 zł
Suma czesnego 12 980zł
12 580 zł

Promocja "Im wcześniej, tym lepiej"
Bonus = 800 zł

 

Studia I stopnia
stacjonarne

Ścieżka 3-letnia
Opłaty rekrutacyjne Opłata rekrutacyjna - 85 zł
Opłata za wydanie legitymacji - 22 zł
Opłata wpisowa - 400 zł / 0 zł
Bonus = 400 zł
1 semestr 5x 336 zł = 1680 zł
0 zł
Bonus = 1680 zł
2 semestr 5x 336 zł = 1680 zł
3 semestr 5x 380 zł = 1900 zł
4 semestr 5x 380 zł = 1900 zł
5 semestr 5x 380 zł = 1900
6 semestr 5x 380 zł = 1900
Czesne za lipiec i sierpień 6x 220 zł = 1320 zł
Suma czesnego 12 280 zł
10 598 zł
Promocja "Ekstraklasa wśród ofert"
Bonus = 2080 zł

 

Kandydaci na studia, będący członkami Polskiego Stowarzyszenia Techników Elektroradiologii, Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Techników Medycznych Elektroradiologii lub Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Techników Medycznych Radioterapii otrzymują bonifikatę w wysokości 20% kosztów czesnego na kierunku Elektroradiologia oraz na studiach II stopnia na kierunku zarządzanie - specjalność: Zarządzanie placówkami radiologii.

Dodatkowo 5% otrzymują członkowie Polskiego Stowarzyszenia Techników Elektroradiologii, Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Techników Medycznych Elektroradiologii lub Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Techników Medycznych Radioterapii zameldowani w odległości powyżej 300km od siedziby WSH. Uczelnia wymaga potwierdzenia meldunku.

Zobacz inne promocje

Wyższa Szkoła Humanitas umożliwia studentom studiów niestacjonarnych zdobycie tytułu licencjata w 2 lata. W innych uczelniach studia na tym kierunku trwają 3 lata. Oferta WSH wynika z możliwości realizowania studiów w ramach indywidualnej ścieżki kształcenia. Dzięki temu studenci mogą zrealizować pełny program studiów w krótszym czasie. Studia, które trwają 2 lata, obejmują ten sam materiał, co studia realizowane w tradycyjnym, dwuletnim trybie, ale są realizowane wg. autorskiego, dostosowanego do oczekiwań studenta trybu kształcenia. Nasi studenci uzyskują tę samą wiedzę, kwalifikacje i umiejętności, którą nabywają studenci kształcący się na studiach, realizowanych w standardowym, niezindywidualizowanym trybie.

Elektroradiologia
Studia I
stopnia
 niestacjonarne 
Porównanie
Ścieżka 3-letnia Ścieżka 2-letnia
realizowana w ramach
indywidualnej ścieżki studiów

Program studiów identyczny identyczny
Efekty kształcenia identyczne identyczne
Planowny termin ukończenia studiów marzec 2022 czerwiec 2021
Całkowita kwota czesnego 12 980 12 960 zł

Uwaga! Studia na kierunku elektroradiologia w trybie stacjonarnym (dziennym) realizowane są w tradycyjnym, 3 letnim cyklu kształcenia. Oferta umożliwiająca zdobycie tytułu licencjata elektroradiologii w 2 lata adresowana jest wyłącznie do studentów studiów niestacjonarnych.