Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Zarządzanie miastem

O kierunku

Opis kierunku:

Podyplomowe studia z „Zarządzania miastem” są propozycją zdobycia wiedzy dotyczącej sposobów i form zarządzania specyficzną organizacją jaką jest miasto oraz twórczego jej zastosowania w działaniach zarządczych związanych z jego funkcjonowaniem. Studia charakteryzują się interdyscyplinarnym podejściem z uwagi na złożony stopień skomplikowania procesów społeczno-gospodarczych i przyrodniczych zachodzących w przestrzeni miasta. Istotą zarządzania miastem jest dążność do tworzenia „miasta dobrego życia”, a więc miejsca, w którym wysokiej jakości przydatność do życia musi być udziałem wszystkich grup użytkowników miasta. Dlatego też współczesne miasto wymaga  zoptymalizowanych rozwiązań dostosowanych do potrzeb i oczekiwań wszystkich podmiotów funkcjonujących w mieście w każdym aspekcie jego funkcjonowania. Rozwiązywanie tych problemów wymaga profesjonalnie  przygotowanych specjalistów o wieloaspektowym spojrzeniu na kwestie rozwoju miast, umiejących się posługiwać nowoczesnymi metodami zarządzania.

Cel studiów:

Celem studiów jest umożliwienie zainteresowanym zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie poprawy jakości zarządzania miastem zmierzającej do efektywnego wykorzystania potencjałów obszarów miejskich (zasobów kapitałowych, społecznych i przyrodniczych w mieście) oraz wprowadzania innowacyjnych metod w zakresie zarządzania miastem. System zarządzania musi być dostosowywany do zmieniających się okoliczności oraz uwzględniać różne wymiary czasowe i terytorialne. Dlatego też absolwenci studiów zostają wyposażeni w umiejętności wypracowania zasad i praktyki zarządzania uwzględniających lepsze odpowiadanie na potrzeby mieszkańców, bieżące identyfikowanie i rozwiązywanie pojawiających się problemów, zastosowanie odpowiednich instrumentów zarządzania oraz pozyskiwanie akceptacji dla wprowadzanych zmian zgodnie z zasadą podejścia funkcjonalnego. 

Adresaci:

Studia kierowane są do osób pracujących w samorządzie terytorialnym, jednostkach miejskich i instytucjach, firmach konsultingowych doradzających w projektach miejskich, firmach świadczących usługi publiczne, firmach specjalizujących się w opracowaniach dokumentów strategicznych, jednostkach gospodarczych oraz do liderów środowisk lokalnych pragnących podnieść swoje kwalifikacje, a także do osób, które poszukują nowego zatrudnienia

Program

Program studiów:

 • Demograficzne, społeczne, ekonomiczne i kulturowe wyzwania rozwoju miast
 • Podstawy prawne funkcjonowania samorządu terytorialnego
 • Struktura funkcjonalna miasta i metody jej analizy
 • Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne miast
 • Zarządzanie strategiczne i operacyjne miastem
 • Marketingowe zarządzanie miastem
 • Finanse miasta
 • Innowacyjny rozwój miasta
 • Rewitalizacja zdegradowanych społecznie, ekonomicznie i fizycznie obszarów miejskich
 • Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym i sytuacjami kryzysowymi w mieście
 • Zarządzanie przedsiębiorczością miejską
 • Infrastruktura miejska
 • Gospodarka komunalna i mieszkaniowa
 • Negocjacje
 • Społeczny rozwój miasta – miasta dla ludzi
 • Partnerstwo publiczno-prawne
 • Partycypacja społeczna
 • Zarządzanie zrównoważonym i trwałym rozwojem miasta

Łączna liczba godzin: 180 h

Organizacja zajęć:
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu (czwartek) w godzinach 16.30 - 20.30

Opłaty

Atuty:

 • Niezmienne czesne
 • Brak dodatkowych opłat (np. za materiały szkoleniowe, egzaminy, egzamin dyplomowy)
 • Brak opłaty wakacyjnej
 • Możliwość płatności w ratach (nie powoduje zwiększenia ceny studiów)
Wariant płatności Płatność w 8 ratach Platność w 2 ratach Cena studiów
Cena regularna 375 zł 1 500 zł 3 000 zł
Absolwenci  i studenci Humanitas
(30% mniej)
262,50 zł 1 050 zł 2 100 zł
Promocja „Im wcześniej tym lepiej” (600 zł mniej do 5 lipca 2019 r.) 300 zł  1 200 zł 2 400 zł