Przejdź do treści
Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Administracja

Studia Sosnowiec Gliwice

ZAPISZ SIĘ  FORMULARZ KONTAKTOWY

O kierunku

ZAPISZ SIĘ (kliknij tutaj)

Studia I stopnia, studia II stopnia

Administracja to ceniony i poszukiwany kierunek, pozwalający na zdobycie wszechstronnej wiedzy i umiejętności, które z powodzeniem mogą być wykorzystywane w pracy urzędniczej i biurowej, zarówno w sektorze państwowym, jak i prywatnym. Wykładowcy Akademii Humanitas, wśród których nie brakuje praktyków, nauczą studentów, jak interpretować ustawy, przedstawią tajniki zarządzania oraz wytłumaczą, w jaki sposób stosować normy prawne w działalności administracji.

Dla kogo:

Administracja to kierunek dla osób interesujących się prawem, polityką, gospodarką i historią. Odpowiedni dla tych, którzy cenią sobie jasno określony zakres obowiązków, marzą o stabilnej i dającej poczucie bezpieczeństwa pracy, umiejących pracować w zespole i ceniących sobie kontakty z ludźmi. Polecany wszystkim, którzy chcą uzupełnić wykształcenie i zdobyć nowe kwalifikacje niezbędne w pracy na stanowiskach urzędniczych.

Gdzie znajdziesz pracę:

Absolwent Administracji znajdzie zatrudnienie:​

 • w organach administracji publicznej (urzędach miast, urzędach wojewódzkich i marszałkowskich, starostwach powiatowych),
 • w administracji wymiaru sprawiedliwości (sądach, prokuraturach, kancelariach prawnych),
 • w służbach celnych,
 • w biurach nieruchomości,
 • w partiach politycznych,
 • w przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych firmach.

Wybrane przedmioty w programie studiów

 • Techniki negocjacji i mediacji w administracji
 • Prawo karne i prawo wykroczeń
 • Prawo pracy
 • Prawo administracyjne
 • Polityka społeczna i system ubezpieczeń społecznych
 • Prawo cywilne i handlowe w działaniach administracji publicznej
 • Elementy postępowania cywilnego
 • Fundusze strukturalne i system finansowania projektów Unii Europejskiej
 • Przygotowanie projektów do Unii Europejskiej

Zapisz

Zapisz

Specjalności

Na studiach I stopnia:

Administracja rządowa i samorządowa -
dawniej Administracja publiczna i samorządowa

Cel studiów

Celem kształcenia w ramach specjalności jest wykształcenie wysoko wykwalifikowanej kadry, przygotowanej do rozwiązywania problemów w jednostkach administracji publicznej. Absolwent zdobędzie odpowiednią wiedzę prawną, ekonomiczną, o społeczeństwie
i funkcjonowaniu organizacji i zbiorowości ludzkich, pozna problemy współczesnej, nowoczesnej administracji i będzie potrafił je rozwiązywać. Dodatkowo student zdobędzie wiedzę oraz praktyczne umiejętności i kompetencje z zakresu praw materialnych. Pozna różne procedury, m.in. administracyjną, sądowo-administracyjną i egzekucyjną.

Wybrane przedmioty specjalnościowe

Główny atut specjalności – Administracja rządowa i samorządowa – to ponad 100 godzin zajęć kształtujących kompetencje praktyczne. Zajęcia te odbywają się w formie: ćwiczeń, warsztatów praktycznych i konwersatoriów.

Wśród realizowanych przedmiotów znajdują się:

 • Audyt i kontrola administracji publicznej,
 • Postępowanie egzekucyjne w administracji,
 • Ochrona danych osobowych,
 • Podstawy rachunkowości,
 • Legislacja administracyjna,
 • Systemy i e-usługi w administracji,
 • Administracja centralna i lokalna,
 • Zarządzanie nieruchomościami.

Sylwetka absolwenta

Absolwent specjalności Administracja rządowa i samorządowa:

 • posiada niezbędne kompetencje wymagane w administracji rządowej i samorządowej oraz w instytucjach i organizacjach krajowych i międzynarodowych,
 • zna przepisy z zakresu: Ustawa o rachunkowości, Rozporządzenie Ministra Finansów
  w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
 • jest przygotowany do wykonywania głównych i pomocniczych zadań w administracji rządowej i samorządowej,
 • zna przepisy z zakresu: RODO, prawa autorskiego, kodeksu postępowania administracyjnego, instrukcji kancelaryjnej, ustawy o samorządzie gminnym,
 • jest przygotowany do profesjonalnego podejmowania samodzielnej działalności gospodarczej,
 • posiada zdolności organizacyjne, przywódcze i umiejętności podejmowania decyzji.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci specjalności Administracja rządowa i samorządowabędą mogli podjąć pracę:

 • w administracji rządowej i samorządowej,
 • w sektorze prywatnym,
 • w placówkach doradczych,
 • w organizacjach pozarządowych,
 • w placówkach kulturalnych,
 • w organach partii politycznych
 • w ugrupowaniach o charakterze lokalnym.

Administracja skarbowa

Cel studiów

Specjalność Administracja skarbowa przygotowuje studentów i przyszłych absolwentów
do pracy w organach administracji skarbowej lub w komórkach administracyjnych dowolnego podmiotu gospodarczego. Celem kształcenia jest poznanie problematyki funkcjonowania aparatu fiskalnego państwa z uwzględnieniem oddziaływań na inne sfery np. sektor bankowy
i gospodarczy.

Wybrane przedmioty specjalnościowe

Główny atut specjalności – Administracja skarbowa – to ponad 100 godzin zajęć kształtujących kompetencje praktyczne. Zajęcia te odbywają się w formie: ćwiczeń, warsztatów praktycznych i konwersatoriów.

Wśród realizowanych przedmiotów wraz z zagadnieniami znajdują się:

 • Ogólne prawo podatkowe,
 • Postępowanie podatkowe,
 • Prawo i postępowanie karne skarbowe,
 • Prawo celne i obrót towarowy z zagranicą,
 • Podatki dochodowe,
 • Podatek od towarów i usług,
 • Podatki i opłaty lokalne,
 • Instytucje cywilnoprawne w prawie podatkowym,
 • Organizacja i zadania Krajowej Administracji Skarbowej,
 • Podstawy rachunkowości.

Sylwetka absolwenta

Absolwent specjalnościAdministracja skarbowa:

 • posiada niezbędne kompetencje wymagane w administracji rządowej
  i samorządowej oraz w instytucjach i organizacjach krajowych i międzynarodowych,
 •  jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa, jako kierownik komórki organizacyjnej, urzędu lub biura,
 • posiada umiejętność przygotowania projektów aktów prawa miejscowego dotyczących podatków i opłat lokalnych, zgodnie z zasadami techniki prawodawczej,
 • jest przygotowany do wykonywania głównych i pomocniczych zadań w administracji rządowej i samorządowej oraz w sektorze prywatnym,
 • zajmuje stanowiska analityczne, operacyjne, menedżerskie, związane z efektywnym zarządzaniem administracji rządowej, samorządowej oraz przedsiębiorstwa,
 • jest przygotowany do profesjonalnego podejmowania samodzielnej działalności gospodarczej.
 • posiada zdolności organizacyjne, przywódcze i umiejętności podejmowania decyzji,
 • zna i rozumie prawne, ekonomiczne i finansowe uwarunkowania prowadzenia działalności gospodarczej.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci specjalności Administracja skarbowa będą mogli podejmować pracę:

 • w kancelariach prawniczych i podatkowych,
 • w korporacjach finansowych,
 • w administracji rządowej i samorządowej,
 • w biurach rachunkowych,
 • w sektorze prywatnym.

Administracja i prawo w biznesie

Cel studiów

Specjalność oparta jest na innowacyjnym programie kształcenia. Absolwent zdobędzie wiedzę, umiejętności i kompetencje menedżerskie niezbędne do  organizowania działalności podmiotów gospodarczych ze szczególnym uwzględnieniem prawnych aspektów ich funkcjonowania oraz do efektywnego wspierania podmiotu lub departamentu zapewniającego obsługę prawną przedsiębiorstwa. Jego kompetencje będą mogły jednak zostać wykorzystane w różnych obszarach funkcjonalnych zarówno departamentów organizacyjno-administracyjnych i finansowo-księgowych jak i  działów związanych z działalnością produkcyjną bądź usługową na jednostkach zajmujących się marketingiem, sprzedażą
i logistyką kończąc.

Wybrane przedmioty specjalnościowe

Główny atut specjalności – Administracja i prawo w biznesie – to ponad 100 godzin zajęć kształtujących kompetencje praktyczne. Zajęcia te odbywają się w formie: ćwiczeń, warsztatów praktycznych i konwersatoriów.

Wśród realizowanych przedmiotów znajdują się:

 • Partnerstwo publiczno-prywatne,
 • Outsourcing,
 • Ochrona danych osobowych,
 • Krajowa Administracja Skarbowa,
 • Pomoc publiczna,
 • System bankowy,
 • Systemy i e-usługi w administracji,
 • Spółki osobowe i kapitałowe,
 • zarządzanie finansami w jednostkach sektora finansów publicznych.

Sylwetka absolwenta

Absolwent specjalności Administracja i prawo w biznesie:

 • posiada niezbędne kompetencje wymagane w administracji rządowej i samorządowej oraz w instytucjach i organizacjach krajowych i międzynarodowych,
 • potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę i ją zastosować do formułowania
  i rozwiązywania złożonych i nietypowych problemów, w szczególności problemów prawnych związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa,
 • jest przygotowany do wykonywania głównych i pomocniczych zadań w administracji rządowej i samorządowej oraz w sektorze prywatnym,
 • zajmuje stanowiska analityczne, operacyjne, menedżerskie, związane z efektywnym zarządzaniem administracji rządowej, samorządowej oraz przedsiębiorstwa,
 • jest przygotowany do profesjonalnego podejmowania samodzielnej działalności gospodarczej,
 • posiada zdolności organizacyjne, przywódcze i umiejętności podejmowania decyzji.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci specjalności Administracja i prawo w biznesiebędą mogli podejmować pracę:

 • w administracji rządowej gospodarczej i samorządowej,
 • w sektorze prywatnym,
 • w placówkach doradczych,
 • w organizacjach pozarządowych,
 • w placówkach kulturalnych,
 • w instytucjach finansowych.

 

Na studiach II stopnia:

Administracja celno-skarbowa

Cel studiów

Zapewnienie rzetelności i sprawności w działaniu instytucji publicznych to wyzwanie stojące przed współczesnym prawodawcą. Modernizacja administracji finansów publicznych, konsolidacja dotychczasowych pionów organizacyjnych administracji podatkowej, celnej i kontrolnej ukształtowały nowy ustrój aparatu skarbowego, który dał pretekst dla ustawodawcy do rozszerzenia obszarów i uprawnień organów kontrolnych. Obecnie zakres kontroli celno-skarbowej daje dużą swobodę np. w kontekście polityki planistycznej, dlatego naszym celem jest wyposażyć absolwenta tej specjalności w elementarną wiedzę, kompetencje i umiejętności z zakresu administracji celno-skarbowej, w tym umiejętności określenia ryzyka, procedury gromadzenia dowodów w sprawie podatkowej i autonomiczności kontroli celno-skarbowej.

Wybrane przedmioty specjalnościowe

Główny atut specjalności – Administracja celno-skarbowa – to ponad 100 godzin zajęć kształtujących kompetencje praktyczne. Zajęcia te odbywają się w formie: ćwiczeń, warsztatów praktycznych i konwersatoriów.

Wśród realizowanych przedmiotów znajdują się:

 • Administracja gospodarcza,
 • Prawo podatkowe,
 • Przestępstwa urzędnicze,
 • Prawo celne,
 • Prawo karno-skarbowe,
 • Polityka społeczna i system ubezpieczeń społecznych,
 • Socjologia organizacji,
 • Prawo cywilne i handlowe w działaniach administracji publicznej,
 • Stosunki pracy w administracji publicznej,
 • Elementy postępowania cywilnego.

Sylwetka absolwenta

Absolwent specjalności Administracja celno-skarbowa:

 • posiada elementarną wiedzę z zakresu administracji podatkowej i kontroli skarbowej,
 • zna obowiązujące normy w zakresie prawa finansowego, celnego, podatkowego
  i karno-skarbowego,
 • potrafi prognozować zmiany w prawie podatkowym,
 • ma rozszerzoną wiedzę z zakresu prawa celnego i jego związków z innymi dziedzinami prawa,
 • zna zarys finansów publicznych i prawa finansowego,
 • potrafi samodzielnie interpretować zjawiska społeczne i ich wpływ na politykę państwa w zakresie zwalczania przestępstw karnych-skarbowych,
 • określa priorytety w realizacji celów i zadań administracji bezpieczeństwa i porządku publicznego w zakresie zwalczania przestępstw karnych-skarbowych.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci specjalności Administracja celno-skarbowabędą mogli podejmować pracę:

 • w kancelariach prawniczych i podatkowych,
 • w korporacjach finansowych,
 • w administracji rządowej i samorządowej,
 • w biurach rachunkowych,
 • w sektorze prywatnym.

Administracja i zarządzanie bezpieczeństwem państwa

Cel studiów

Problematyka funkcjonowania służb mundurowych, służb specjalnych oraz zagadnienia szeroko rozumianego bezpieczeństwa publicznego są dziś nieodłącznym elementem naszego życia. Na specjalności Administracja i zarządzanie bezpieczeństwem państwa nabędziesz wiedzę, która w dobie toczącego się kryzysu na płaszczyźnie ekonomicznej, społecznej, politycznej i ekologicznej pomoże zrozumieć wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa publicznego, tworzyć strategie w zakresie bezpieczeństwa państwa i jego struktur, organizować pracę służb porządku publicznego oraz skutecznie zarządzać zespołami ludzkimi i projektami w warunkach kryzysowych.

Wybrane przedmioty specjalnościowe

Główny atut specjalności – Administracja i zarządzanie bezpieczeństwem państwa – to ponad 100 godzin zajęć kształtujących kompetencje praktyczne. Zajęcia te odbywają się w formie: ćwiczeń, warsztatów praktycznych i konwersatoriów.
Wśród realizowanych przedmiotów znajdują się:

 • Konflikty we współczesnym świecie,
 • Bezpieczeństwo publiczne i zwalczanie przestępczości,​
 • Techniki negocjacji i mediacji w administracji,
 • Psychologia sytuacji kryzysowych.


Sylwetka absolwenta

Absolwent specjalności Administracja i zarządzanie bezpieczeństwem państwa:

 • potrafi interpretować normy i reguły w celu rozwiązania konkretnych problemów
  w obszarze bezpieczeństwa państwa w tym w sytuacjach szczególnego zagrożenia,
 • potrafi planować i organizować pracę indywidualną oraz kierować pracą zespołu
  i podejmować w nim wiodącą rolę,
 • posiada wiedzę w zakresie bezpieczeństwa państwa oraz zarządzania bezpieczeństwem,
  w obrębie dyscypliny nauki o polityce i administracji,
 • wie, jak interpretować zjawiska kryzysowe oraz zagrożenia bezpieczeństwa, uwzględniając uwarunkowania historyczne i kulturowe,
 • dostrzega dylematy moralne bezpieczeństwa.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci specjalności Administracja i zarządzanie bezpieczeństwem państwa będą mogli podejmować pracę:

 • w zespołach ds. bezpieczeństwa oraz monitoringu,
 • w instytucjach administracji publicznej,
 • w organizacjach działających na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego,
 • w firmach zajmujących się organizacją imprez masowych,
 • w agencjach detektywistycznych,
 • w sztabach kryzysowych.

Administracja rządowa i samorządowa
dawniej Administracja publiczna i samorządowa

Cel studiów

Wykształcenie wysoko wykwalifikowanej kadry, przygotowanej do rozwiązywania problemów w jednostkach administracji publicznej z uwzględnieniem odpowiedniej wiedzy prawnej, ekonomicznej i gospodarczej stanowi fundament tej specjalności. Naszym zadaniem jest ukształtować u absolwenta umiejętność zarządzania procesami, w tym audytem wewnętrznym, zamówieniami publicznymi, służbami finansowo-księgowymi. Studia pierwszego stopnia na tej specjalności cieszą się szczególnym zainteresowaniem, dlatego na studiach drugiego stopnia postanowiliśmy poszerzyć program kształcenia o nowoczesne narzędzia wspierające procedury urzędowe w rozwijaniu potencjału własnego biznesu.

Wybrane przedmioty specjalnościowe

Główny atut specjalności – Administracja rządowa i samorządowa – to ponad 100 godzin zajęć kształtujących kompetencje praktyczne. Zajęcia te odbywają się w formie: ćwiczeń, warsztatów praktycznych i konwersatoriów.

Wśród realizowanych przedmiotów znajdują się:

 • Marketing komunalny,
 • Samorząd terytorialny w państwach europejskich,
 • Postępowanie egzekucyjne w administracji,
 • Zagospodarowanie przestrzenne i prawo budowlane,
 • Postępowanie sądowo-administracyjne,
 • Fundusze strukturalne i system finansowania projektów Unii Europejskiej.

Sylwetka absolwenta

Absolwent specjalności Administracja rządowo-samorządowa:

 • zna uregulowania prawne z zakresu administracji i zarządzania w administracji,
 • wskazuje realne i potencjalne zagrożenia w sferze administracji i zarządzania
  w administracji,
 • inicjuje projekty mające na celu korygowanie nieprawidłowych ludzkich zachowań
  i postaw w administracji,
 • wyznacza standardy działania i wzorce zachowań obowiązujące w administracji rządowej i samorządowej,
 • ma wiedzę na temat zasad organizacji i funkcjonowania struktur samorządu terytorialnego, wzajemnych powiązań między jednostkami samorządu terytorialnego, dochodów oraz zadań realizowanych przez samorząd terytorialny w Polsce,
 • jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w zespołach i organizacjach działających na rzecz wspólnoty rządowej i samorządowej.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci specjalności Administracja rządowa i samorządowabędą mogli podejmować pracę:

 • w administracji rządowej i samorządowej,
 • w sektorze prywatnym,
 • w placówkach doradczych,
 • organizacjach pozarządowych,
 • placówkach kulturalnych,
 • w organach partii politycznych i w ugrupowaniach o charakterze lokalnym.

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów I stopnia kierunku Administracja w Akademii Humanitas:

 • jest przygotowany do pełnienia roli wysokiej klasy specjalisty w zakresie administracji publicznej, gospodarczej czy europejskiej; 
 • posiada niezbędne kompetencje wymagane w administracji państwowej i samorządowej oraz w instytucjach i organizacjach krajowych i międzynarodowych;
 • może zajmować stanowiska analityczne, operacyjne, a także menedżerskie, związane z efektywnym zarządzaniem instytucjami rządowymi i samorządowymi;
 • jest przygotowany do profesjonalnego podejmowania samodzielnej działalności gospodarczej;
 • posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną m.in. z zakresu: rodzajów struktur oraz instytucji społecznych; różnego rodzaju ustrojów i systemów prawnych i gałęzi prawa; wybranych subdyscyplin prawa; podstawowych metod interpretacji tekstu normatywnego; zasad i norm etycznych w administracji i gospodarce.

Absolwent studiów II stopnia kierunku Administracja w Akademii Humanitas:

 • posiada umiejętności: krytycznej analizy, interpretacji i oceny zjawisk i procesów prawnych, oceny wpływu otoczenia na te zjawiska oraz przygotowywania i podejmowania decyzji w tym zakresie;
 • jest przygotowany do podjęcia pracy, nie tylko w jednostkach administracji rządowej, gospodarczej, samorządowej i w jednostkach podporządkowanych samorządom lokalnym, ale również w: zakładach opieki zdrowotnej, administracji szkół, służbach celnych;
 • może zajmować stanowiska w administracji rządowej i samorządu terytorialnego, administracji sądów, Parlamentu, Kancelarii Prezydenta, Najwyższej Izbie Kontroli;
 • znajdzie również zatrudnienie w administracji średniego i wyższego szczebla w instytucjach i organizacjach międzynarodowych;
 • jest przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej lub do podjęcia pracy na rzecz małych i średnich przedsiębiorców.
 • posiada rozszerzoną i pogłębioną wiedzęoraz umiejętności praktyczne dotyczące zagadnień z zakresu studiów I stopnia.

Atuty kierunku

 • Kierunek z akredytacją PKA! Administracja w Akademii Humanitas posiada pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej.
 • Studia według  najnowocześniejszych programów! Program studiów przygotowany został we współpracy z instytucjami administracji publicznej, przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi i instytucjami europejskimi – jest zgodny z europejskimi wymogami i oczekiwaniami krajowego rynku pracy.
 • Zajęcia służące nabyciu efektów kształcenia o charakterze praktycznym, które prowadzą w większości nauczyciele akademiccy posiadający dorobek w danej dziedzinie prawa i administracji, posiadający także doświadczenie zawodowe zdobyte poza Uczelnią i odpowiadające umiejętnościom i kompetencjom społecznym określonym w opisie efektów kształcenia.
 • Kierunek otwierający drogę do awansu zawodowego.
 • Liczne, innowacyjne zajęcia fakultatywne uzupełniające program studiów.
 • Możliwość uczestniczenia w ogólnopolskich i międzynarodowych projektach obywatelskich.
 • Szeroka oferta praktyk! Uczelnia podpisała kilkanaście umów o współpracy z instytucjami administracji publicznej, przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi i instytucjami europejskimi.
 • Możliwość odbycia części studiów w uczelni zagranicznej, w jednej z uczelni partnerskich w takich krajach, jak  Słowenia, Turcja, Grecja, Włochy, Hiszpania, Litwa, Słowacja, Portugalia.
 • Możliwość zdobywania dodatkowych certyfikatów!
 • Kwalifikacje potwierdzone certyfikatem ECDL, e-Urzędnik niezbędne do pracy w administracji publicznej.  

Opłaty

 

 

Erasmus+

Uczelnie partnerskie w ramach Erasmus+:

3-semestralne studia II stopnia

Akademia Humanitas umożliwia studentom studiów niestacjonarnych zdobycie tytułu magistra w 1,5 roku zgodnie z Ustawą z dnia 20 lipca Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ( rozdział 2, Art. 65.) . W innych uczelniach studia na tym kierunku trwają 2 lata. Dzięki temu studenci mogą zrealizować pełny program studiów w krótszym czasie. Studia, które trwają 1,5 roku, obejmują ten sam materiał, co studia realizowane w tradycyjnym, dwuletnim trybie, ale są realizowane wg. autorskiego, dostosowanego do oczekiwań studenta trybu kształcenia. Nasi studenci uzyskują tę samą wiedzę, kwalifikacje i umiejętności, którą nabywają studenci kształcący się na studiach realizowanych w standardowym, niezindywidualizowanym trybie.

Potwierdzenie efektów uczenia

Procedura przyjęcia na studia na podstawie doświadczenia zawodowego

Akademia Humanitas proponuje kandydatom przyjęcie na studia poprzez potwierdzenie efektów uczenia się (PEU)  - procedura poprzedzająca proces rekrutacyjny na studia, która umozliwia kandydatom ubiegać się o zaliczenie określonych modułów z programu studiów na podstawie doświadczenia zawodowego, odbytych kursów i szkoleń, samodoskonalenia czy wolontariatu. Pozwala to znacznie przyspieszyć uzyskanie dyplomu lub studiować w mniej intensywnym trybie.

Potwierdzenie efektów uczenia się to doskonała propozycja dla osób aktywnych zawodowo, które chcą poszerzyć swoje kwalifikacje i zdobyć dyplom studiów wyższych, a jednocześnie nie mogą sobie pozwolić na codzienne uczestnictwo w zajęciach na uczelni.

Szczegółowe informacje dot. PEU i wykaz dokumentów znajdziesz TUTAJ.

Działania AH w obszarze PRAWO

Doktorat z prawa

Decyzją Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, począwszy od lutego 2020 r., Wyższa Szkoła Humanitas uzyskała uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki prawne. Wyższa Szkoła Humanitas to pierwsza niepubliczna uczelnia w województwie śląskim i 7. w Polsce z uprawnieniami do nadawania stopnia doktora nauk prawnych. Tutaj możecie Państwo dowiedzieć się wszystkiego nt. prowadzonego przez WSH seminarium doktorskiego >>

Studia podyplomowe z zakresu prawa i administracji
 • 10 kierunków
 • 96 grup
 • 2 544 absolwentów

Wszystkie kierunki studiów podyplomowych z zakresu Prawa i Administracji proponowane przez WSH zostały objęte honorowym patronatem Prezydenta Miasta Sosnowca. Udział w wielu z nich dofinansowany jest w 50% w ramach projektu "Partnerstwo dla wiedzy". Studia skierowane są głównie do absolwentów i studentów ostatnich lat kierunków związanych z prawem i administracją oraz do pozostałych zainteresowanych osób, pragnących pogębiać swoją wiedzę, czy też podnosić kwalifikacje zawodowe. W celu zapoznania się z pełną ofertą studiów, zapraszamy do odwiedzenia dedykowanej im podstrony www.

Konkurs o Nagrodę "Złotej Temidy"

W obliczu konieczności propagowania działań oraz postaw prawników ukierunkowanych na umacnianie w Polsce i Europie zasad praworządności i urzeczywistnianie najwyższych standardów etycznych i profesjonalnych w funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości, Wyższa Szkoła Humanitas oraz Fundacja Humanitas w roku 2020 rozpoczęły organizację Ogólnopolskiego Konkursu o Nagrodę „Złotej Temidy”. W skład Wysokiej Kapituły wchodzą znakomitości w dziedzinie prawa.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami Konkursu >>

Ochrona dziedzictwa narodowego
 • 4 konferencje
 • 90 prelegentów
 • 320 uczestników

Cykl konferencji „Ochrona dziedzictwa narodowego” to interdyscyplinarna inicjatywa naukowo-kulturalna, której celem jest krzewienie idei ochrony dziedzictwa narodowego. Wydarzenia te adresowane są do szerokiego grona odbiorców, w tym prawników, muzealników, archeologów, historyków i historyków sztuki, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, pracowników instytucji publicznych, pracowników organizacji pozarządowych oraz studentów. Zapraszamy do odwiedzenia strony poświęconej konferencjom zrealizowanym w ramach tego cyklu.

Stosowanie prawa w praktyce
 • 4 wydarzenia
 • 30 prelegentów
 • 130 uczestników

"Stosowanie prawa w praktyce" to szereg wydarzeń naukowych, realizowanych przez Instytut Nauk Prawnych Wyższej Szkoły Humanitas, we współpracy ze Stowarzyszeniem Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa "Fontes" oraz Kołem Naukowym Studentów i Absolwentów Prawa WSH "Prawo w praktyce". Seria wydarzeń została zapoczątkowana w 2014 roku. W jej ramach odbyły się cztery spotkania, niebawem zaprosimy Państwa na kolejne. Tymczasem zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami tematycznymi dotychczasowych wydarzeń.

Koło Naukowe Studentów Prawa WSH

Koło Naukowe Studentów i Absolwentów Prawa Wyższej Szkoły Humanitas "Prawo w praktyce" powstało dnia 30 marca 2013 r. Opiekunem naukowym Koła jest Pani dr hab. Magdalena Gurdek, prof. WSH. W ramach koła działa pięć sekcji:

 • prawa konstytucyjnego
 • prawa i postępowania karnego
 • prawa i postępowania cywilnego
 • prawa i postępowania administracyjnego
 • ochrony dziedzictwa narodowego

Członkowie Koła angażują się m. in. w organizowanie i współorganizowanie spotkań naukowych i dyskusyjnych oraz krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych. Biorą udział w rozprawach sądowych, wyjazdach na krajowe i zagraniczne seminaria, konferencje, itp. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami działalności Koła >>

Współpraca z otoczeniem naukowym i społeczno-gospodarczym

Instytut Nauk Prawnych Wyższej Szkoły Humanitas na bieżąco podejmuje współpracę ze stowarzyszeniami o charakterze naukowym. Wspólnie podejmowane są inicjatywy takie jak np. organizacja konferencji i seminariów naukowych, w trakcie których następuje wymiana poglądów i stanowisk w sprawach istotnych z punktu widzenia rozwoju naukowego jego uczestników i poszerzenia wiedzy z danego obszaru.

Owocem jw. jest m. in. ścisła współpraca Instytutu z powstałym w 2017 roku w Sosnowcu, Oddziałem Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa "Fontes". Władze Oddziału Stowarzyszenia, co kwartał organizują w Wyższej Szkole Humanitas seminaria naukowe, w których absolwenci i studenci kierunku Prawo WSH mają możliwość uczestniczenia, zarówno w roli słuchaczy, jak i prelegentów oraz aktywnych uczestników dyskusji.

Legia Akademicka

Legia Akademicka to ochotnicze szkolenie wojskowe studentów i absolwentów uczelni wyższych, które w znaczący sposób pozwala wspomóc proces uzupełnienia zasobów osobowych Sił Zbrojnych. Jest to program skierowany do studentów, zarówno kobiet jak i mężczyzn, którzy chcą:

 • odbyć szkolenie wojskowe,
 • uzyskać stopień wojskowy,
 • myślą o przyszłej służbie zawodowej.

To realizacja własnych pasji i szansa na zdobycie dodatkowych kwalifikacji.

Program Legii Akademickiej

Program Legii Zostań Oficerem

Program Legii Zostań Podoficerem

Etapy- Szkolenia Legia Akademicka

Plakat promujący Legia Akademicka

 

 

Kto może przystąpić do programu?

Studenci ochotnicy:

 • studiów I i II stopnia,
 • jednolitych studiów magisterskich,
 • studiów dziennych, wieczorowych i zaocznych,
 • od pierwszego do ostatniego rocznika studiów,
 • uczelni publicznych i niepublicznych,
 • kobiety i mężczyźni zdolni do czynnej służby wojskowej (kat. A),
 • szeregowi rezerwy, w tym po odbyciu ubiegłorocznego modułu podstawowego Legii Akademickiej,
 • osoby nieskazane za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.

Warunki formalne przystąpienia do Programu

Aby przystąpić do szkoły Legii Akademickiej, kandydat musi spełnić kilka warunków formalnych:

 • posiadać obywatelstwo polskie,
 • być studentem lub studentką uczelni publicznej lub niepublicznej,
 • za pośrednictwem uczelni lub do dobrowolnie wybranego szefa wojskowego centrum rekrutacji
  złożyć wniosek o przystąpienie do programu,
 • być niekaranym za przestępstwa umyślne.

Dokumenty do pobrania

FAQ

Pytanie: Czy istnieje ograniczenie wiekowe kandydatów?
Odpowiedź: Teoretycznie nie, w praktyce 18-60 lat.

Pytanie: Po ilu przepracowanych w wojsku latach przysługuje emerytura?
Odpowiedź: Po 25 latach.

Pytanie: Czy kategoria D dyskwalifikuje?
Odpowiedź: Na podstawie Wniosku w sprawie przystąpienia do realizacji ochotniczego szkolenia wojskowego w ramach Szkoły Legii Akademickiej złożonego przez kandydata, WCR kieruje go na badania kwalifikacyjne. Badania te określają/potwierdzają lub zmieniają pierwotnie przyznaną kategorię. Wszystko zależy od powodu, dla którego została przyznana posiadana przez kandydata kategoria D.

Pytanie: Posiadam kategorię A przyznaną w roku 2006. Czy to jest nadal aktualne?
Odpowiedź: Na podstawie Wniosku w sprawie przystąpienia do realizacji ochotniczego szkolenia wojskowego w ramach Szkoły Legii Akademickiej złożonego przez kandydata, WCR kieruje go na badania kwalifikacyjne. Badania te określają/potwierdzają lub zmieniają pierwotnie przyznaną kategorię.

Pytanie: W związku z zakończeniem studiów, czy jest możliwy dalszy rozwój (podoficer, oficer) mimo iż już się nie studiuje?
Odpowiedź: Tak – absolwent ma możliwość aplikowania o uczestnictwo w kolejnym etapie, maksymalnie do 3 lat od momentu przystąpienia do szkolenia podstawowego jako student.

Pytanie: Czy w ramach pierwszego etapu szkolenia, przewidziane są zajęcia z teorii na uczelni, czy dopiero przy module podoficerskim?
Odpowiedź: Począwszy od tej edycji Legii Akademickiej (2023 – VI edycja), szkolenie podstawowe to wyłącznie 28 dni ćwiczeń wojskowych realizowanych w jednostce wojskowej. W przypadku modułu podoficerskiego, przed przystąpieniem do ćwiczeń wymagane jest ukończenie części teoretycznej realizowanej przez uczelnię (13 godz. dyd. zajęć + 2 godz. dyd. egzamin).

Pytanie: Skąd można pobrać wniosek?
Odpowiedź: Wniosek można pobrać m. in. ze stron Wojskowych Centrów Rekrutacji lub podstrony WSH poświęconej programowi Legia Akademicka >>

Pytanie: Czy mogę w tym momencie przejść szkolenie WOT, a w przyszłym roku zapisać się na moduł podoficerski?
Odpowiedź: Dokładnie tak Szkoła Legii Akademickiej funkcjonuje od tego roku. Do udziału w „WOT” – szkoleniu podstawowym w formie trwających 28 dni ćwiczeń wojskowych można przystąpić w tym roku w jednym z dwóch zaplanowanych na poziomie ogólnopolskim terminów (do wyboru przez kandydata): 17.07-12.08.2023 r. lub 28.08-23.09.2023 r. W tym celu należy złożyć Wniosek aplikacyjny do najbliższego Wojskowego Centrum Rekrutacyjnego maksymalnie do 30 maja, a najlepiej do 30.04.2023 r. Po odbyciu szkolenia jw., złożeniu przysięgi wojskowej można zawnioskować o udział w szkoleniu podoficerskim, które rozpoczyna się zajęciami teoretycznymi realizowanymi przez uczelnię.

Pytanie: Czy to szkolenie zalicza praktyki studenckie?
Odpowiedź: studentom kierunku Bezpieczeństwo Narodowe TAK. W przypadku pozostałych kierunków ostateczna decyzja w tym zakresie należy do opiekunów praktyk. W WSH jesteśmy na etapie konsultacji z opiekunami kierunków w tym zakresie. Po dokonaniu wiążących uzgodnień, wszyscy studenci WSH, którzy odpowiedzą na wewnętrzną ankietę Chcę uczestniczyć w Legii Akademickiej otrzymają informację drogą mailową na adresy, które funkcjonują w systemie WSH jako przeznaczone do korespondencji. Informacja zostanie również zamieszczona na podstronie WSH dot. Legii Akademickiej.

Pytanie: Czy jest jakiś limit miejsc na moduł podoficerski i oficerski? Czy w praktyce trudno się dostać na taki moduł? Odpowiedź: Moduły podoficerski/oficerski realizowane są w 15-osobowych grupach. Liczba realizowanych grup w ramach modułu podoficerskiego w dużej mierze zależy od liczby zainteresowanych studentów, którzy mają za sobą przysięgę wojskową lub zrealizowali szkolenie podstawowe w wersji 28-dniowych ćwiczeń wojskowych. Do tej pory nie było konieczności wprowadzania limitu miejsc.

Pytanie: Czy jest termin do którego należy dostarczyć wszystkie potrzebne dokumenty, aby wziąć udział w wakacyjnym szkoleniu?
Odpowiedź: Wniosek należy złożyć do najbliższego Wojskowego Centrum Rekrutacyjnego maksymalnie do 30 maja, a najlepiej do 30.04.2023 r.

Pytanie: Czy i jak mogłabym zgłosić do programu Legii Akademickiej osobę, która studiuje na innej uczelni?
Odpowiedź: Najlepiej, by ta osoba samodzielnie złożyła Wniosek do najbliższego dla niej Wojskowego Centrum Rekrutacji, przedkładając zaświadczenie z uczelni, w której studiuje, że posiada aktualny status studenta.

Pytanie: Czy w roku 2023 są jeszcze inne terminy turnusów związanych z odbyciem 28-dniowego szkolenia wojskowego?
Odpowiedź: Wszystkie dostępne terminy szkolenia wojskowego określone na poziomie ogólnopolskim na rok 2023 to:

 • od 16.01 do 11.02.2023 r.
 • od 20.02 do 18.03.2023 r.
 • od 08.05 do 03.06.2023 r.
 • od 12.06 do 08.07.2023 r.
 • od 17.07 do 12.08.2023 r.
 • od 28.08 do 23.09.2023 r.
 • od 02.10 do 28.10.2023 r.
 • od 13.11 do 09.12.2023 r.

Pytanie: Posiadam dawno przyznaną książeczkę wojskową kat. A, jestem przeniesiona do tzw. rezerwy. Dokumenty istnieją w archiwach warszawskich. Czy są potrzebne do wglądu?
Odpowiedź: Dokumenty te nie są potrzebne do wglądu.

Stypendium dla kandydatów na żołnierzy

Program stypendialny to nowość wprowadzona Ustawą o obronie ojczyzny >>

Zakłada on wsparcie finansowe dla studentów kierunków cywilnych, których nie ma na uczelniach wojskowych, a które oferują zdobycie kwalifikacji przydatnych w wojsku, w związku z czym znajdują się w zainteresowaniu Sił Zbrojnych RP.

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 lipca 2022 r.  w sprawie stypendiów dla kandydatów na żołnierzy, określa sposoby i tryb przyznawania stypendium na naukę w uczelni wyższej na kierunku zapewniającym nabycie kwalifikacji przydatnych w Siłach Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej.

W związku z powyższym, Studenci następujących kierunków realizowanych przez WSH:

 • Administracja,
 • Bezpieczeństwo Narodowe,
 • Informatyka,
 • Psychologia,
 • Prawo,
 • Zarządzanie,

zainteresowani powołaniem do zawodowej służby wojskowej (m. in. przystępujący/uczestniczący w Szkole Legii Akademickiej) mogą starać się o uzyskanie stypendium przyznawanego przez Ministra Obrony Narodowej na czas trwania studiów realizowanych zgodnie z programem.

Student może wystąpić z wnioskiem o przyznanie stypendium na naukę do Szefa Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji.

Wniosek składa najpóźniej do dnia 31 sierpnia roku kalendarzowego za pośrednictwem dowolnego Wojskowego Centrum Rekrutacji.

Więcej szczegółowych informacji możecie Państwo odznaleźć na stronie mojestypendium.pl  lub w najbliższym Wojskowym Centrum Rekrutacji.

 

Zasady rekrutacji

Zapisz się na studia w Akademii Humanitas

1. Dokonaj rejestracji w systemie rekrutacyjnym -> kwestionariusz online 

2. Skompletuj następujące dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy (wydrukuj go z systemu rekrutacyjnego)
 • kserokopia świadectwa maturalnego
 • dwa podpisane kolorowe zdjęcia do legitymacji studenckiej, rozmiar 3,5 cm x 4,5 cm (zgodnie z wymogami dla dowodu osobistego),
 • potwierdzenie dokonania wymaganych wpłat.

3. Dokonaj opłat za studia:​
(wpłat należy dokonywać z wpisanym czytelnie imieniem, nazwiskiem oraz adresem)

 • opłata za legitymację studencką - 22 zł,
 • opłata rekrutacyjna - 85 zł,
 • I rata czesnego, bądź wpłata z góry za cały semestr lub rok
 • opłata wpisowa 400 zł (sprawdź kiedy opłata wpisowa nie obowiązuje).

  KONTO

  Akademia Humanitas
  ING Bank Śląski S.A. II Oddział w Sosnowcu
  24 1050 1360 1000 0008 0337 9932

4. Wybierz formę podpisania umowy finansowej.

Wariant 1
Skompletowane dokumenty dostarcz osoboście do 
punktu rekrutacyjnego w siedzibie Akademii Humanitas w Sosnowcu

Wariant 2
Skompletowane dokumenty wyślij na adres e-mail: rekrutacja@humanitas.edu.pl i oczekuj kontaktu od nas.

Po zweryfikowaniu dokumentacji otrzymasz od nas umowę finansową  - tutaj możesz zapoznać się z jej wzorem

W razie pytań zachęcamy do kontaktu!

Punkt Rekrutacyjny
ul. Kilińskiego 43, Sosnowiec
tel. 032 - 36 - 31 - 206
e-mail: rekrutacja@humanitas.edu.pl

Zapisz się

ZAPISZ SIĘ ON-LINE! (KLIKNIJ TUTAJ)