Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Aktualności

17/07/2019

Zagraniczni absolwenci odebrali dyplomy!

W sobotę 13 lipca grupa blisko 50 zagranicznych studentów m.in. z Ukrainy, Białorusi, Rosji, Bangladeszu odebrała dyplomy ukończenia studiów w Wyższej Szkole Humanitas. Świeżo upieczeni absolwenci uczelni przez dwa lata studiowali w ramach projektów dofinansowanych nr 1/MPK/POWER/3.3/2016 w ramach Działania 3.3 Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi na Rynku Międzynarodowym - studia I stopnia na kierunku Zarządzanie w języku rosyjskim, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi na Rynku Międzynarodowym - studia I stopnia na kierunku Zarządzanie w języku angielskim. Uroczysta gala odbyła się w auli Wyższaj Szkoły Humanitas  im. Czesława Kupisiewicza.

Wyższa Szkoła Humanitas od lat z powodzeniem realizuje założenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, którymi są m.in.:

• podnoszenie konkurencyjności polskich uczelni na rynku międzynarodowym, poprzez poprawę jakości kształcenia i badań naukowych;
• zwiększenie udziału nauki i szkolnictwa wyższego we wzroście gospodarczym kraju;
• wzmacnianie pozycji Polski na arenie międzynarodowej przez wzrost jej atrakcyjności jako centrum rozwoju nauki i kształcenia;
• zbudowanie wysokiej jakości – atrakcyjnych dla cudzoziemców – programów studiów I i II stopnia; zwiększenie liczby wspólnych projektów edukacyjnych i naukowych realizowanych przez polskie uczelnie z zagranicznymi partnerami;
• podnoszenie poziomu profesjonalizmu kadr akademickich;
• zwiększenie liczby zagranicznych profesorów wizytujących, przyjeżdżających z wiodących uczelni światowych i wiele innych.