Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Aktualności

20/11/2019

Rektor WSH sędzią społecznym Sądu Okręgowego w Katowicach

Decyzją Rady Miejskiej w Sosnowcu prof. WSH dr hab. Michał Kaczmarczyk, JM Rektor Wyższej Szkoły Humanitas został wybrany ławnikiem Sądu Okręgowego w Katowicach na kadencję 2020-2023. Rektor jako sędzia społeczny będzie zasiadał w składach orzekających katowickiego sądu, orzekając wraz z zawodowymi sędziami w sprawach karnych lub rodzinnych. Za wyborem prof. WSH dr hab. Michała Kaczmarczyka na funkcję ławnika opowiedziało się 10 radnych, przy 4 głosach przeciw i 2 wstrzymujących się. 

Zgodnie z art. 4 § 1 ustawy o ustroju sądów powszechnych: „W sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości obywatele biorą udział przez uczestnictwo ławników w rozpoznawaniu spraw przed sądami w pierwszej instancji, chyba że ustawy stanowią inaczej” oraz  § 2 „Przy rozstrzyganiu spraw ławnicy mają równe prawa z sędziami i asesorami sądowymi”.

Ławnicy w zakresie orzekania są niezawiśli i – jak sędziowie zawodowi – podlegają tylko Konstytucji oraz ustawom. Przy rozstrzyganiu spraw ławnicy mają równe prawa z sędziami. Obecność ławnika w składzie orzekającym związana jest z zasadą kolegialności rozpoznawania spraw sądowych oraz z realizacją konstytucyjnego prawa obywateli do udziału w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości. Kolegialność rozpoznawania spraw jest wyrazem dążenia do zapewnienia wszechstronnego badania sprawy. Kolegialne rozpoznanie sprawy powinno prowadzić do ograniczenia niedokładności w ustaleniu stanu faktycznego, a zapadające orzeczenie powinno być rezultatem dyskusji i sporów zwieńczonych ostateczną decyzją większości składu sądzącego, w kontekście aspektów faktycznych i prawnych.

12 grudnia 2019 roku w Auli Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach prof. WSH dr hab. Michał Kaczmarczyk weźmie udział w uroczystości wręczenia zawiadomień o wyborze na ławnika oraz złoży uroczyste ślubowanie.