Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Aktualności

02/04/2020

Prof. WSH dr hab. Maciej Borski ekspertem PKA

Z nieskrywaną dumą informujemy, że prof. WSH dr hab. Maciej Borski, Dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych Wyższej Szkoły Humanitas został ekspertem Zespołu Nauk Społecznych Polskiej Komisji Akredytacyjnej w dyscyplinie: nauki prawne. Pełną listę ekspertów PKA opublikowała na swojej stronie internetowej.

Prof. WSH dr hab. Maciej Borski jest związany z Wyższą Szkołą Humanitas od 2001 roku. W 2006 roku został zatrudniony w Instytucie Administracji i Prawa WSH, obecnie Instytucie Nauk Prawnych, gdzie pracuje do dziś. Od dnia 1 października 2014 r. pełnił funkcję prodziekana ds. studenckich Wydziału Administracji i Zarządzania, a następnie w 2020 roku został Dziekanem Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych Uczelni.

Wśród bogatego dorobku naukowego eksperta można wymienić m.in. realizację projektu badawczego pt. „Osoby niepełnosprawne w polskim systemie prawa", którego efektem było wydanie dwóch monografii zbiorowych oraz publikację monografii, pt. „Publiczne formy wspierania opiekunów osób z niepełnosprawnościami". Aktywność naukowa w licznych obszarach badawczych, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki osób z niepełnosprawnościami oraz dorobek naukowy stanowiący znaczący wkład w rozwój nauki prawa zaowocowały nadaniem Panu Doktorowi stopnia doktora habilitowanego przez Radę Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w dniu 9 października 2019 r.

Polska Komisja Akredytacyjna jest niezależną instytucją działającą na rzecz zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia w polskim systemie szkolnictwa wyższego. Wśród zadań komisji znajdują się m.in. przedstawianie ministrowi opinii w sprawie spełnienia warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu oraz związku studiów ze strategią uczelni. Eksperci PKA wybierani są spośród nauczycieli akademickich, osób wskazanych przez pracodawców, międzynarodowych ekspertów do spraw zapewnienia jakości kształcenia oraz studentów wskazanych przez właściwy organ Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. Obecnie, w skład zespołu eksperckiego w dyscyplinie nauk prawnych wchodzi 21 osób.

Serdecznie gratulujemy Panu Profesorowi i życzymy dalszych sukcesów naukowych!