Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Aktualności

19/08/2020

Porozumienie z Obserwatorium Procesów Miejskich i Metropolitalnych

Wyższa Szkoła Humanitas dzięki zaangażowaniu dr Marii Zrałek, prof. WSH, przystąpiła do Obserwatorium Procesów Miejskich i Metropolitalnych – porozumienia uczelni i jednostek badawczo-rozwojowych województwa śląskiego. 19 sierpnia br. JM Rektor Humanitas, prof. WSH dr hab. Michał Kaczmarczyk podpisał umowę, na mocy której Uczelnia stała się członkiem Projektu. Współpraca naukowa pomiędzy uczelniami ma na celu służyć społeczeństwu, w tym władzy publicznej poprzez dostarczanie rzetelnej wiedzy pozwalającej na kreowanie i realizowanie efektywnych polityk publicznych. Działania Obserwatorium koncentrują się na zbieraniu i analizowaniu danych dotyczących różnorodnych aspektów funkcjonowania górnośląskiego obszaru metropolitalnego z myślą o wsparciu procesu rozwoju miast w regionie i podnoszeniu jakości życia jego mieszkańców.  

Elementem misji naszej uczelni jest synergia teorii i praktyki, którą realizujemy poprzez silną współpracę z jednostkami samorządowymi oraz sektorem biznesowym. Nasza kadra naukowa z powodzeniem angażuje się w działania naukowe, doradcze i służy pomocą chociażby  
u Rzecznika Praw Obywatelskich ds. osób starszych, w Ministerstwie Cyfryzacji, Urzędzie Marszałkowskim czy w komitetach Polskiej Akademii Nauk. Zaangażowanie w działania w samorządach lokalnych i regionalnych oraz sieć porozumień z przedsiębiorstwami, instytucjami, jednostkami edukacyjnymi, daje nam podwaliny do obserwacji zachodzących w społeczeństwie procesów i zmian - a co za tym idzie – do dynamicznego rozwoju własnego, dzięki któremu możemy odpowiadać na potrzeby społeczeństwa. Korzystają z tego zarówno studenci, pracownicy naukowi jak i społeczność całego województwa śląskiego. Mamy więc przestrzeń, zasoby i doświadczenie do tego, by badać, analizować i wyciągać wnioski dotyczące - bliskiej nam wszystkim - Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii.  

Dr Maria Zrałek, prof. WSH pełniąca obowiązki Pełnomocnia Rektora ds. Społecznej Odpowiedzialności Uczelni z przyjemnością podzieli się wiedzą i doświadczeniem zarówno własną jak i naszych ekspertów, którzy mogą zasilić działające już zespoły badawcze bądź współtworzyć nowe. Głęboko wierzymy, że czynne uczestnictwo w działaniach Obserwatorium Procesów Miejskich i Metropolitalnych będzie wartością dodaną przedsięwzięcia i wspólnie opracujemy najbardziej efektywne wykorzystanie naszych zasobów.