Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Aktualności

22/09/2020

Akredytacja dla ODN Humanitas

Niezmiernie miło nam poinformować, że 15 września 2020 r.  Śląski Kurator Oświaty przyznał akredytację dla placówki: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Humanitas. Akredytacja przyznana została na okres 5 lat.

To kolejne potwierdzenie jakości jaką oferuje ODN, nad którym Wyższa Szkoła Humanitas pełni funkcję Organu Prowadzącego.    

Celem ośrodka jest organizowanie i prowadzenie działalności edukacyjnej, szkoleniowej i konsultacyjnej umożliwiającej nauczycielom systematyczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz praktycznych umiejętności dydaktycznych i wychowawczych, a także prowadzenie systematycznej ewaluacji opracowanych i wdrażanych programów doskonalenia nauczycieli, inicjowanie i wspieranie działań organów prowadzących szkoły i placówki oświatowe oraz kadry kierujące i zarządzające ich działalnością polegających na wdrażaniu nowych regulacji prawnych dotyczących systemu oświaty.

Ośrodek dąży do realizacji celów w szczególności poprzez:

• Systematyczną współpracę ze szkołami i placówkami oświatowymi, w szczególności w celu bieżącego i systematycznego diagnozowania potrzeb szkoleniowych nauczycieli, 

• Opracowanie i wdrażanie programów form doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym uwzględniających potrzeby szkoleniowe jw.

• Organizowanie i prowadzenie kursów kwalifikacyjnych, wykładów, warsztatów szkoleń i innych form doskonalenia zawodowego nauczycieli w formie stacjonarnej oraz e- learningu,

• Udzielanie konsultacji dla nauczycieli i osób zarządzających działalnością placówek oświatowych,

• Opracowanie i rozpowszechnianie publikacji dotyczących dydaktyki, edukacji i działalności oświatowej,

• Stosowanie nowoczesnych form i metod szkoleniowych, w tym z wykorzystaniem narzędzi audiowizualnych i informatycznych,

• Współpracę z organami prowadzącymi szkoły i placówki oświatowe w szczególności wymianę informacji istotnych z punktu widzenia przedmiotu i zakresu działalności Ośrodka, 

• Organizowanie konferencji, seminariów, sympozjów i innych form współpracy naukowej w zakresie statutowej działalności Ośrodka,

• Zatrudnianie i podejmowanie współpracy w innych formach z osobami wchodzącymi w skład kadry dydaktycznej Ośrodka, posiadającymi adekwatne kwalifikacje, a także kompetencje merytoryczne i dydaktyczne, poparte doświadczeniem zawodowym.


Szczegółowe informacje na temat funkcjonowania Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Humanitas dostępne są na stronie internetowej:

odn.humanitas.edu.pl/