Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Aktualności

14/12/2020

Zapomogi dla studentów

Szanowni Państwo,

Przypominamy, że studenci, którzy znaleźli się w przejściowo trudnej sytuacji życiowej  w związku ze stanem epidemii (student lub członek jego rodziny utracił źródło dochodu z powodu ograniczeń w funkcjonowaniu pracodawców), lub w związku z losowym wydarzeniem pogarszającym sytuację materialną mogą ubiegać się na tej podstawie o  zapomogę. Konieczne jest udokumentowanie pogorszenia się sytuacji materialnej.

Zachęcamy do zapoznania się z wytycznymi dostępnymi na stronie internetowej uczelni
w zakładce Strefa studenta → Stypendia. Również w tej zakładce mogą Państwo pobrać wniosek o przyznanie zapomogi: KLIKNIJ TUTAJ

Najważniejsze informacje w skrócie:

  • Zapomoga jest formą doraźnej, jednorazowej pomocy;
  • Zapomoga może być przyznana studentowi (stacjonarnemu i  niestacjonarnemu),  który  z nagłych  przyczyn  losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. Trudna sytuacja materialna, bez konkretnych, niedawnych wydarzeń, które ją spowodowały, nie może być powodem ubiegania się o zapomogę;
  • Wniosek  o  przyznanie  zapomogi  należy  złożyć w ciągu 3 miesięcy od dnia zajścia zdarzenia losowego, na które student powołuje się w swoim wniosku. W wyjątkowej sytuacji termin ten może zostać przekroczony.


Wymogi formalne:

- studentowi, który studiował przez 6 lat, nie przysługuje zapomoga  w kolejnych latach studiów, przy czym okresy studiowania, w tym urlopy, sumuje się,

- Studentowi z tytułem magistra lub równorzędnym nie przysługuje zapomoga, zaś studentowi z tytułem licencjata lub równorzędnym zapomoga nie przysługuje na kolejnych studiach pierwszego stopnia.

Zachęcamy do złożenia kompletnych wniosków o przyznanie zapomogi do 18.12.2020, aby wypłata zapomogi mogła nastąpić w obecnym roku kalendarzowym.

Pocztą elektroniczną na adres justyna.ogorek@humanitas.edu.pl mogą Państwo przesyłać czytelne skany dokumentów. Podanie powinno być opatrzone Państwa odręcznym podpisem.

Z poważaniem
Przewodniczący Komisji Stypendialnej

Justyna Ogórek
tel.: 32/ 363-12-10, 32/ 363-12-12
e-mail: justyna.ogorek@humanitas.edu.pl