Przejdź do treści
Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Aktualności

07/06/2024

Wsparcie studentów w zakresie podniesienia ich kompetencji i umiejętności

Otwarty nabór studentów i studentek oraz zespołów studentek / studentów do udziału w projekcie "Wsparcie studentek i studentów w zakresie podniesienia ich kompetencji i umiejętności, aktywności naukowej, innowacyjności, kreatywności poprzez umożliwienie im uczestnictwa w międzynarodowych konkursach, zawodach, konferencjach.”

W odpowiedzi na ogłoszony nabór wniosków projektowych przez Ministra Nauki ogłaszamy otwarty nabór do projektu „Wsparcie studentów w zakresie podniesienia ich kompetencji i umiejętności” finansowanego z Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021–2027.

Celem projektu jest wsparcie studentek i studentów w rozwoju ich kompetencji i umiejętności, aktywności naukowej, innowacyjności, kreatywności, poprzez umożliwienie im uczestnictwa w międzynarodowych konkursach, zawodach, konferencjach.

Do udziału zapraszamy studentki i studentów oraz studentki / studentów tworzących zespół, I lub II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, którzy planują zgłosić swój udział w międzynarodowym konkursie, zawodach, konferencji oraz spełniają poniższe wymagania:

 • posiadają w swoim dorobku nagrody, wyróżnienia naukowe, publikacje naukowe lub doświadczenie w projektach badawczych lub mają w swoim dorobku inne osiągnięcia sportowe, artystyczne lub w zakresie działalności społecznej,
 • chcą rozwijać swoje kompetencje i umiejętności, aktywność naukową, innowacyjność, kreatywność przez udział w wybranych przez siebie i zgodnych z kierunkiem kształcenia oraz zainteresowaniach naukowych międzynarodowych konferencjach, konkursach oraz zawodach naukowych,
 • posiadają znajomość języka angielskiego na poziomie B2 (poświadczoną w szczególności oświadczeniem lektora o poziomie znajomości języka obcego przez studenta/studentkę lub certyfikatem potwierdzającym znajomość języka obcego).
 • posiadają pozytywną opinię opiekuna merytorycznego lub opiekuna koła naukowego na temat dotychczasowej aktywności naukowej studenta lub studentki. Opinia powinna potwierdzać, że potencjał rozwojowy i dotychczasowe doświadczenie studenta lub studentki dają podstawy sądzić, iż mogą wygrywać konkursy, zawody międzynarodowe o najwyższej randze lub zdobyć wyróżnienia na konferencjach.

 Najważniejsze warunki konkursu:

 • kwota finansowania projektu realizowanego przez 1 studentkę / studenta – max. 80 000 zł,
 • kwota finansowania projektu realizowanego przez grupę studentek / studentów – max. 500 000 zł,
 • zaplanowane w projekcie działania muszą być zrealizowane i rozliczone do 31.12.2025 r.

 Jak ubiegać się o złożenie wniosku projektowego?

 • Do 14.06.2024 r. do godz. 12:00 należy przesłać swoje CV (zgodnie z wzorem), a także opis na minimum jedną stronę A4 swoich doświadczeń naukowych, badawczych, sportowych, społecznych wraz z wykazem i uzasadnieniem planowanych w projekcie działań tj. wyjazdów na międzynarodowe konferencje, zawody, konkursy wraz ze wstępnym szacunkiem cenowym.

Zgłoszenia należy przesyłać/przekazać:

 • listem/przesyłką kurierską na adres Zamawiającego: Akademia Humanitas, ul. Kilińskiego 43, 41 – 200 Sosnowiec z danymi Wykonawcy zapisanymi w lewym górnym rogu koperty oraz z dopiskiem zawartym pod adresem Akademii Humanitas „Zgłoszenie – Wsparcie studentów w zakresie podniesienia ich kompetencji i umiejętności””,
 • osobiście w siedzibie Akademii Humanitas, ul. Kilińskiego 43, 41 – 200 Sosnowiec, w kopercie oznaczonej w sposób opisany wyżej,
 • drogą mailową na adres: izabela.rusin@humanitas.edu.pl (w temacie wiadomości proszę wpisać: „Zgłoszenie – Wsparcie studentów w zakresie podniesienia ich kompetencji i umiejętności”

Zgłoszenia przesłane po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Lista osób, których oferty zostaną przedstawione we wniosku projektowym będzie ogłoszona w dniu 17.06.2024 r.

Do pobrania: