Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Bezpieczeństwo narodowe

Promocja Tydzień Ostatniej Szansy

W razie pytań zachęcamy do kontaktu!

ZADZWOŃ TERAZ lub FORMULARZ KONTAKTOWY

O kierunku

ZAPISZ SIĘ (kliknij tutaj)

Studia I stopnia

Bezpieczeństwo narodowe w Wyższej Szkole Humanitas daje możliwość uzyskania wykształcenia wyższego, przygotowującego równocześnie do pracy w sektorze bezpieczeństwa państwa, służbach mundurowych, administracji państwowej, instytucjach wojskowych, badawczych i gospodarczych. Stanowi znakomitą propozycję zwłaszcza dla osób już pracujących w zawodzie, lecz chcących podnieść swoje kwalifikacje i zwiększyć swoje szanse na awans.

Uwaga! Pracownicy służb mundurowych podejmujący studia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe w WSH mogą liczyć na dodatkowe atrakcyjne bonifikaty.

Dla kogo:

Bezpieczeństwo narodowe to studia dla osób, które marzą o karierze w służbach mundurowych – policji, wojsku, służbie celnej czy straży pożarnej. Znakomity kierunek dla miłośników adrenaliny i przygody, osób ceniących sobie aktywną pracę i lubiących trudne wyzwania.

Gdzie znajdziesz pracę:

Absolwenci Bezpieczeństwa narodowego znajdą zatrudnienie:

 • w policji,
 • w straży pożarnej,
 • w wojsku,
 • w służbie celnej,
 • w instytucjach sektora publicznego i przedsiębiorstwach prywatnych zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i porządku publicznego,
 • w firmach zajmujących się ochroną osób i mienia,
 • w charakterze specjalisty ds. zarządzania i organizacji bezpieczeństwa oraz zarządzania kryzysowego,
 • w sektorze edukacji dla bezpieczeństwa,
 • w zawodzie detektywa (po uzyskaniu stosownej licencji).

Wybrane przedmioty w programie studiów:

 • Zarządzanie kryzysowe
 • Prawne podstawy bezpieczeństwa
 • Negocjacje i sztuka kompromisu
 • Strategia bezpieczeństwa
 • Kryminalistyka
 • System bezpieczeństwa narodowego
 • Logistyka w sytuacjach kryzysowych
 • Polityka bezpieczeństwa
 • Współczesne systemy polityczne
 • Międzynarodowe bezpieczeństwo militarne

Specjalności

Na studiach I stopnia:

 

Detektywistyka - NOWOŚĆ

Cel studiów

Celem specjalności Detektywistyka jest przekazanie wiedzy i kształtowanie umiejętności oraz kompetencji społecznych do wykonywania zadań związanych z zawodem detektywa.

Detektyw prywatny – zgodnie z opisem zawodu (kod 341101), Klasyfikacja zawodów i specjalności, MRiPS – zajmuje się poszukiwaniem i gromadzeniem informacji na użytek klienta, na podstawie materiałów dowodowych (rzeczowych i osobowych), dotyczących osób prywatnych, przedsiębiorstw itp. Program studiów jest przygotowany w taki sposób, alby absolwent miał możliwość ubiegania się o licencję detektywa zgodnie z Ustawą z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych.

Specjalność Detektywistyka skierowana jest do osób zamierzających podjąć pracę jako detektywi w firmach prywatnych, instytucjach państwowych lub prowadząc własną działalność gospodarczą, a także w firmach zajmujących się organizowaniem, zabezpieczaniem życia, pracy i służby (prywatne firmy ochrony, agencje detektywistyczne, policja, wojsko, straż miejska).

Sylwetka absolwenta

Absolwent specjalności posiada zaawansowaną wiedzę na temat:

 • podstaw prawnych usług detektywistycznych,
 • prawa dowodowego,
 • kryminalistyki i psychologii sądowej,
 • zasad wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych,

potrafi:

 • wybrać odpowiednią technikę pracy w zależności od specyfiki usługi,
 • zaplanować czynności własne w pracy detektywa,
 • prowadzić dokumentację niezbędną przy wykonywaniu zlecenia,

jest gotowy do:

 • podejmowania działań zgodnie z zasadami prawa i etyki pracy detektywa,
 • prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych.

Metody kształcenia:

 • aktywne ćwiczenia i warsztaty,
 • wykład, prezentacja,
 • gry szkoleniowe,
 • gry strategiczne
 • dyskusja,
 • studium przypadku (Case study),
 • praca w parach, grupach,
 • praca indywidualna.
 • przygotowanie do uzyskania licencji detektywa.

Wybrane przedmioty specjalnościowe:

 • Prawa i obowiązki detektywa,
 • Warsztat pracy detektywa,
 • Etyka zawodowa detektywa,
 • Prawo wykroczeń,
 • Wybrane elementy prawa cywilnego oraz prawa rodzinnego i opiekuńczego z elementami prawa cywilnego procesowego,
 • Prawo dowodowe,
 • Wybrane elementy psychologii sądowej,
 • Ochrona informacji niejawnych i danych osobowych,
 • Wywiad gospodarczy – warsztaty terenowe,
 • Zasady wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci specjalności mogą podjąć zatrudnienie jako detektywi w:

 • agencjach detektywistycznych,
 • agencjach ochrony mienia,
 • kancelariach adwokackich,
 • prowadząc swoja działalność gospodarczą.

 

Cyberbezpieczeństwo i systemy informatyczne w bezpieczeństwie

Cel studiów

Celem kształcenia  na proponowanej specjalności jest przygotowanie absolwentów do pracy na stanowiskach wymagających gruntownej wiedzy z zakresu różnych rodzajów zagrożeń w cyberprzestrzeni, w odniesieniu do zasobów informatycznych, narzędzi zapewniających bezpieczeństwo systemów informatycznych, sposobów zapewnienia bezpieczeństwa w sieci oraz komunikowania się w sytuacjach kryzysowych, a także planowania, organizowania i kontrolowania poziomu bezpieczeństwa informacji na potrzeby różnorodnych organizacji.

Adresaci specjalności

Oferta skierowana jest do osób interesujących się problematyką związaną z zagrożeniami wynikającymi z rozwoju technologii IT a tym samym wirtualnej rzeczywistości.

Sylwetka absolwenta

Absolwent specjalności Cyberbezpieczeństwo i systemy informatyczne w bezpieczeństwie posiada wiedzę na temat:

 • systemu bezpieczeństwa informatycznego Polski, w tym podmiotów gospodarczych każdej branży mającej styczność z cyberprzestrzenią jak również w sektorze rządowym,
 • form przestępczości komputerowej i patologii w cyberprzestrzeni,

potrafi:

 • zarządzać cyberbezpieczeństwem i systemami informatycznymi w korporacjach, bankach, przemyśle, biurach projektowych i rozwojowych przedsiębiorstw oraz w jednostkach administracji,
 • wykorzystać narzędzia IT w informatyce śledczej i zabezpieczeniu informatycznym w zarządzaniu kryzysowym.

ma świadomość:

 • tempa rozwoju systemów teleinformatycznych i perspektywy rozwoju  IT,
 • konieczności ciągłego podnoszenia swoich kompetencji w tym zakresie.

Metody kształcenia:

 • aktywne ćwiczenia i warsztaty,
 • wykład, prezentacja,
 • gry szkoleniowe,
 • dyskusja,
 • studium przypadku (Case study),
 • praca w parach, grupach,
 • praca indywidualna.

Wybrane przedmioty specjalnościowe:

 • System bezpieczeństwa informatycznego Polski,
 • Formy przestępczości komputerowej i patologie w cyberprzestrzeni,
 • Zarządzanie cyberbezpieczeństwem i systemami informatycznymi,
 • Bezpieczeństwo informatyczne w zarządzaniu kryzysowym,
 • Informatyka śledcza,
 • Postęp teleinformatyczny i perspektywy rozwoju  IT,
 • Gry strategiczne.

Perspektywy zawodowe

Ukończenie studiów licencjackich z zakresu cyberbezpieczeństwa i systemów informatycznych w bezpieczeństwie umożliwi naszym absolwentom zatrudnienie w:

 • instytucjach państwowych i samorządowych,
 • przedsiębiorstwach o zróżnicowanej wielkości i profilu działania, na stanowiskach związanych z  bezpieczeństwem informacji,  zarządzania kryzysowego, bezpieczeństwa publicznego,
 • w zespołach ds. reagowania kryzysowego,
 • jednostkach badawczych zajmujących się problematyką bezpieczeństwa.       

Bezpieczeństwo antyterrorystyczne

Cel studiów

Złożona sytuacja międzynarodowa a także wewnętrzna państw, przejawiająca się wzrostem terroryzmu, spowodowała konieczność przygotowania specjalistów w obszarze przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym.

Celem kształcenia na kierunku Bezpieczeństwo antyterrorystyczne jest przygotowanie absolwentów do pracy na stanowiskach wymagających gruntownej wiedzy z zakresu zagrożeń terrorystycznych oraz tam, gdzie istnieje potrzeba posiadania wysoce wykwalifikowanych kandydatów na stanowiska w administracji państwowej i samorządowej, zdolnych do przewidywania i zapobiegania zagrożeniom terrorystycznym. Ukończenie studiów licencjackich z zakresu bezpieczeństwa antyterrorystycznego umożliwi naszym absolwentom zatrudnienie w służbach oraz instytucjach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo antyterrorystyczne. 

Adresaci specjalności

Program studiów skierowany jest do osób interesujących się problematyką antyterrorystyczną.

Sylwetka absolwenta

Absolwent specjalności Bezpieczeństwo antyterrorystyczne posiada zaawansowaną wiedzę na temat:

 • systemu bezpieczeństwa narodowego,
 • uwarunkowań prawnych dotyczących ochrony osób i mienia przed atakami terrorystycznymi, a także stosowania środków przymusu bezpośredniego,
 • specyfiki zarządzania bezpieczeństwem antyterrorystycznym,

potrafi:

 • rozpoznawać, oceniać i zapobiegać zagrożeniom terrorystycznym,
 • komunikować się sposób efektywny w sytuacjach zagrożenia, dobierać odpowiednie do sytuacji, strategie negocjacyjne,
 • udzielać pierwszej pomocy,

jest gotowy do:

 • podejmowania działań zawodowych w oparciu o zasady etyki i współżycia społecznego,
 • ciągłego podnoszenia swoich kompetencji zawodowych.

Metody kształcenia:

 • aktywne ćwiczenia i warsztaty,
 • wykład, prezentacja,
 • gry szkoleniowe,
 • dyskusja,
 • studium przypadku (Case study),
 • praca w parach, grupach,
 • praca indywidualna.

Wybrane przedmioty specjalnościowe:

 • System bezpieczeństwa narodowego,
 • Rozpoznawanie i zapobieganie zagrożeniom terrorystycznym,
 • Ochrona osób i mienia przed atakami terrorystycznymi,
 • Środki przymusu bezpośredniego,
 • Udzielanie pierwszej pomocy,
 • Negocjacje i sztuka kompromisu,
 • Kryminalistyka,
 • Cyberterroryzm,
 • Zarządzanie bezpieczeństwem antyterrorystycznym,
 • Gry strategiczne.

Perspektywy zawodowe                                                               

Ukończenie studiów licencjackich z zakresu Bezpieczeństwa antyterrorystycznego umożliwi absolwentom zatrudnienie w:

 • instytucjach państwowych i samorządowych oraz przedsiębiorstwach o zróżnicowanej wielkości i profilu działania, na stanowiskach związanych z  bezpieczeństwem, w służbach oraz instytucjach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo antyterrorystyczne.

Funkcjonariusz policji

Cel studiów

Celem kształcenia na specjalności Funkcjonariusz policji jest przekazanie wiedzy i kształtowanie umiejętności, a także kompetencji społecznych niezbędnych do pracy w służbie policyjnej. 

Adresaci specjalności

Specjalność skierowana jest do osób, chcących pracować na rzecz bezpieczeństwa państwa i jego obywateli w uporządkowanych i formalnych strukturach policji.

Sylwetka absolwenta

Absolwent specjalności Funkcjonariusz policji posiada zaawansowaną wiedzę na temat:

 • prawnych aspektów bezpieczeństwa państwa i jego obywateli,
 • praw i obowiązków funkcjonariusza policji,
 • warunków stosowania środków przymusu bezpośredniego,

potrafi:

 • wykorzystać, odpowiednie do sytuacji, metody pracy,
 • efektywnie komunikować się w sytuacjach kryzysowych,
 • pracować w zespole,
 • prowadzić rozpoznanie i zapobiegać przestępczości, wykroczeniom oraz zjawiskom
  kryminogennym,

jest gotowy do:

 • podejmowania działań indywidualnych i zespołowych na rzecz zapewnia spokoju i porządku w miejscach publicznych,
 • współpracy z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi w zakresie bezpieczeństwa,
 • udziału w debatach i dyskusjach społecznych na temat bezpieczeństwa,
 • respektowania godności ludzkiej oraz przestrzegania i ochrony praw człowieka.

Metody kształcenia:

 • aktywne ćwiczenia i warsztaty,
 • wykład, prezentacja,
 • gry szkoleniowe,
 • dyskusja,
 • studium przypadku (Case study),
 • praca w parach, grupach,
 • praca indywidualna.

Wybrane przedmioty specjalnościowe:

 • Warsztat pracy policjanta,
 • Uprawnienia policjanta,
 • Podstawy ruchu drogowego w służbach publicznych,
 • Środki przymusu bezpośredniego,
 • Udzielanie pierwszej pomocy,
 • Negocjacje i sztuka kompromisu,
 • Kryminalistyka,
 • Prawo karne i prawo wykroczeń,
 • Prawo karne procesowe oraz postępowanie w sprawach o wykroczenia.

Perspektywy zawodowe

Ukończenie studiów licencjackich na specjalności Funkcjonariusz policji umożliwi absolwentom zatrudnienie w:

 • podmiotach instytucjonalnych bezpieczeństwa publicznego resortu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (Policja, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straż Graniczna), 
 • instytucjach pozarządowych, jak np. w straży miejskiej, agencjach detektywistycznych, służbach ochroniarskich itd.,
 • organizacjach pozarządowych współpracujących z administracją publiczną, 
 • organizacjach międzynarodowych i w Unii Europejskiej. 

Kryminologia i kryminalistyka w zarządzaniu bezpieczeństwem państwa

Cel studiów

Celem specjalności jest przygotowanie osób do służby kryminalnej, wykonywania ekspertyz kryminalistycznych na potrzeby organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości oraz czynności techniczno-kryminalistyczne podczas oględzin miejsca zdarzenia, osób i rzeczy. Głównym zadaniem policji kryminalnej jest gromadzenie wszelkich informacji dotyczących sprawców przestępstw, dowodów i osób mających związek z prowadzonym śledztwem. Zgromadzone informacje wykorzystuje się w działaniach mających doprowadzić do ujęcia sprawcy.

Adresaci specjalności

Specjalność Kryminologia i kryminalistyka w zarządzaniu bezpieczeństwem państwa skierowana jest do osób, które interesują się problematyką zwalczania przestępczości, naruszeń bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz mają zamiar w przyszłości zajmować się zawodowo tą problematyką.

Sylwetka absolwenta

Absolwent specjalności Kryminologia i kryminalistyka w zarządzaniu bezpieczeństwem państwa, zna na poziomie zaawansowanym:

 • zasady, metody oraz środki techniczne służące wykrywaniu przestępstw i ich sprawców,
 • tematykę związaną z ofiarami przestępstw, w szczególności ich rolą w genezie przestępstwa, czynniki tworzące podatności na stanie się ofiarą przestępstwa,
 • strategie zapobiegania przestępczości,
 • tradycyjne i nowoczesne formy przestępstw,

potrafi:

 • zbierać dowody i dokonać ich profesjonalnej analizy  mającej na celu wykrycie braku lub istnienia związku między osobami a zdarzeniami,
 • wykonywać czynności procesowe i operacyjno-śledcze na miejscu zdarzenia,
 • prowadzić dokumentację czynności kryminalistycznych,
 • wybrać odpowiednie metody prowadzenia przesłuchań,

jest gotowy do:

 • pracy indywidualnej i pracy w zespole,
 • do współpracy z innymi specjalistami w celu rozwiązywania złożonych problemów, związanych z zapobieganiem przestępczości,
 • do pogłębiania swojej wiedzy i umiejętności w zakresie nowych form przestępczości. 

Metody kształcenia:

 • aktywne ćwiczenia i warsztaty,
 • wykład, prezentacja,
 • gry szkoleniowe,
 • gry strategiczne
 • dyskusja,
 • studium przypadku (Case study),
 • praca w parach, grupach,
 • praca indywidualna.

Wybrane przedmioty specjalnościowe:

 • Strategie zapobiegania przestępczości,
 • Metody badań w kryminologii,
 • Wiktymologia,                                                                  ,
 • Problematyka metod przestępczych,
 • Ślady kryminalistyczne,
 • Czynności procesowe i operacyjno-śledcze na miejscu zdarzenia,
 • Badania techniczne w kryminalistyce,
 • Wybrane zagadnienia  psychologii zeznań i wyjaśnień,
 • Dokumentacja czynności kryminalistycznych,
 • Wybrane czynności procesowe w sprawach o przestępstwa i wykroczenia. 

Perspektywy zawodowe

Absolwent specjalności jest przygotowany do pracy jako:

 • funkcjonariusz Policji, służby kryminalnej,
 • funkcjonariusz Straży Więziennej i Straży Granicznej.

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo Narodowe w Wyższej Szkole Humanitas:

 • jest wyposażony zarówno w ogólną wiedzę z zakresu bezpieczeństwa, jak i w umiejętności praktycznego działania w sytuacjach kryzysowych;
 • wykazuje się w pełni usystematyzowaną wiedzą z zakresu: nauk o bezpieczeństwie,  współczesnych zagrożeń cywilizacyjnych, funkcjonowania instytucji kształtujących środowisko bezpieczeństwa;
 • dysponuje umiejętnościami analizowania i stosowania zasad prawnych oraz procedur bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego;
 • jest przygotowany do pracy na kierowniczych stanowiskach w administracji publicznej oraz kierowania zespołami ludzkimi;
 • posiada w pełni usystematyzowaną wiedzę na gruncie fundamentalnych podstaw teoretycznych oraz umiejętności praktyczne z zakresu bezpieczeństwa narodowego, a także dodatkowe (praktyczne) umiejętności skutecznego zachowania się w warunkach realnych zagrożeń.

Atuty kierunku

 • Umowa z Komendą Główną Policji! Kształcenie na kierunku bezpieczeństwo narodowe spełnia wskazane przez KGP wymogi w zakresie przygotowania kandydatów do służby w Policji. Kandydaci mogą odbyć skrócone szkolenie podstawowe w Policji jak również uzyskać dodatkowe punkty w procesie doboru kandydatów do Policji.
 • Program studiów przygotowany został we współpracy z jednostkami Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, Wojska, Administracji Celno-Skarbowej, instytucjami administracji rządowej i samorządowej, kancelariami prawnymi.
 • Duży nacisk na praktykę! Zajęcia prowadzą nie tylko naukowcy, ale przede wszystkim praktycy: prawnicy, przedstawiciele służb mundurowych, psychologowie.
 • Zajęcia prowadzone przez ekspertów: nadinsp. dr Tomasz Miłkowski - Szef Biura Ochrony Rządu, prof. zw. dr hab. Jadwiga Stawnicka – autorka 8 monografii poświęconych funkcjonowaniu Policji, Złoty Medal za Zasługi dla Policji, prowadzi projekty badawcze z Policją, insp. Mariusz Sokołowski, były rzecznik Komendy Głównej Policji, Aleksandra Wentkowska, pełnomocnik terenowy Rzecznika Praw Obywatelskich, mł. insp. Wacław Kubies - zastępca dowódcy oddziału prewencji Policji w Katowicach, płk. mgr inż. Sławomir Krzemiński – były Szef Wydziału Biura Ochrony Rządu.
 • Kierunek otwierający drogę do awansu zawodowego! Absolwenci są przygotowani do pracy na stanowiskach związanych z szeroko rozumianym bezpieczeństwem, co daje im możliwość awansu i rozwoju kariery w instytucjach mundurowych oraz innych instytucjach, w których praca powiązana jest z zapewnieniem bezpieczeństwa.
 • Zajęcia dodatkowe w ramach Centrum Kształcenia Służb Mundurowych! Centrum organizuje wyjazdy na obozy szkoleniowe w ramach praktyk studenckich, organizuje szkolenia militarne dla młodzieży akademickiej, organizuje zajęcia w ramach kół zainteresowań takich jak kryminalistyka, strzelectwo, samoobrona, czarna taktyka, terenoznawstwo i inne.
 • Szeroka oferta praktyk! Uczelnia podpisała kilkanaście umów o współpracy z instytucjami administracji publicznej, jednostkami służb mundurowych, organizacjami pozarządowymi i instytucjami europejskimi.
 • Możliwość ukończenia studiów podyplomowych równolegle z wybranym kierunkiem studiów i powiązanych zakresem obejmującym bezpieczeństwo narodowe.
 •  Liczne, innowacyjne zajęcia fakultatywne uzupełniające program studiów! Możliwość udziału studentów w konferencjach i sympozjach naukowych a także spotkaniach autorskich, wykładach monograficznych.
 • Możliwość zdobywania dodatkowych certyfikatów! Studenci mogą zdobywać dodatkowe uprawnienia instruktorskie w ramach współpracy z partnerami oferującymi szkolenia i kursy specjalistyczne.
 • Uczelnia daje studentom możliwość uczestniczenia w wyjazdach promujących Wyższą Szkołę Humanitas na organizowanych przez podmioty zewnętrzne imprezach takich jak: Śląski Air Show, Święto Policji, Święto Wojska Polskiego, Festyn IPA, pikniki i festyny mundurowe organizowane przez inne instytucje.

Podpisane porozumienia o współpracy:

 1. Wojewódzki Sztab Wojskowy w Katowicach,
 2. Zarząd Wojewódzki Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów w Katowicach,
 3. Zarząd Wojewódzki Związku Zawodowego Strażaków „Florian” w Katowicach,
 4. Śląska Grupą Wojewódzka Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA,
 5. Fundacja Byłych Żołnierzy i Funkcjonariuszy Sił Specjalnych SZTURMAN,
 6. Zarząd Oddziałowy Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej w Raciborzu,
 7. Komenda  Miejska Policji w Sosnowcu,
 8. Aeroklub Śląski w Katowicach,
 9. Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Katowicach,
 10. Grupa SOS sp. z o.o. /służby ochrony osób obiektów i mienia/,
 11. Szkoły, w których funkcjonują klasy o profilu mundurowym, m.in. w Lublińcu i Łazach, Sosnowcu.

Uczelnia ma szeroko rozwinięte kontakty z:

 1. Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach,
 2. Centrum Szkolenia Policji w Legionowie,
 3. Komendami Miejskimi i Powiatowymi z Będzina, Sosnowca, Katowic, Jaworzna, Mysłowic, Dąbrowy Górniczej, Zawiercia, Myszkowa,
 4. Szkołą Policji w Katowicach,
 5. Jednostkami Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu, Będzinie, Mysłowicach,
 6. Wojewódzkim Ośrodkiem  Ruchu Drogowego w Katowicach,
 7. Centrum Powiadamiania Ratunkowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Laboratoria kierunkowe

Laboratorium kryminalistyczne

Laboratorium kryminalistyczne znajduje się w sali 309 na III piętrze siedziby Uczelni.

W laboratorium znajdują się m. in.:

 • nowoczesne i wygodne krzesła z blatami (48 miejsc),
 • interaktywny monitor 65",
 • projektor multimedialny.

W laboratorium częściowo zostały wyeksponowane specjalistyczne pomoce dydaktyczne. W trakcie ćwiczeń przeprowadzanych przez doświadczonych techników policyjnych - wykorzystujących 105 różnych rodzajów sprzętów i materiałów zgromadzonych w dwóch kompletnie wyposażonych walizkach kryminalistycznych - studenci kierunku Bezpieczeństwo Narodowe mają możliwość samodzielnego przeprowadzenia procesu ujawniania i zabezpieczania różnego rodzaju śladów pozostawianych na miejscu przestępstwa. Mają również okazję samodzielnie oznaczyć takie miejsce oraz pozostawione w nim ślady.


Wśród zapewnionych przez Uczelnię profesjonalnych sprzętów stanowiących pomoce dydaktyczne dla studentów Bezpieczeństwa Narodowego znalazły się m. in.:

 • poduszki daktyloskopijne,
 • folie pozytywowe i żelowe,
 • lusterka inspekcyjne,
 • proszki daktyloskopijne i magnetyczne,
 • wałki do rozprowadzania tuszu daktyloskopijnego,
 • różnego rozmiaru pędzle wykonane z włosia wiewiórki, bobra, puchu marabuta

oraz wiele innych przyrządów i materiałów pozwalających na profesjonalne zdjęcie i zabezpieczenie śladów przestępstwa.

Pomoce dydaktyczne i sprzęt multimedialny zostały zakupione w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020

Laboratorium językowe

Laboratorium językowe znajduje się w sali 110 na I piętrze. Zostało wyposażone w nowoczesny system do tłumaczeń symultanicznych w skład którego wchodzą m. in.:

 • 2-os. wygłuszona kabina tłumaczy,
 • 18 stanowisk odsłuchowych - każdy odbiornik posiada osobne ustawienie poziomu głośności, co zwiększa komfort odbioru tłumaczenia.

Ponadto w laboratorium znajdują się:

 • 2 stanowiska komputerowe,
 • tablica multimedialna,
 • interaktywny monitor 65",
 • projektor multimedialny.

Dzięki wyposażeniu laboratorium w system tłumaczenia symultanicznego, studenci Humanitas mają unikalną możliwość sprawdzenia w praktyce na czym polega i jak wygląda praca tłumacza podczas obcojęzycznych konferencji, zjazdów branżowych czy innych wydarzeń, w trakcie których koniecznym jest tego typu tłumaczenie.

Pomoce dydaktyczne i sprzęt multimedialny zostały zakupione w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020

Opłaty

 

 

Działania WSH w obszarze BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

Centrum Kształcenia Służb Mundurowych

Centrum Kształcenia Służb Mundurowych to unikalne centrum edukacji przeznaczone dla pracowników służb mundurowych chcących podnieść kwalifikacje zawodowe i uzupełnić wykształcenie, a także dla absolwentów szkół średnich, którzy marzą o karierze w Policji, Wojsku Polskim, Państwowej Straży Pożarnej, a także pozostałych służbach mundurowych. oferuje m. in. studia licencjackie i magisterskie na 3 kierunkach. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami działalności Centrum, w tym z relacjami z obozów i szkoleń organizowanych dla studentów kierunku Bezpieczeństwo Narodowe.

Studia podyplomowe

Celem organizowanych przez WSH studiów podyplomowych wpisujących się w obszar bezpieczeństwa narodowego jest przede wszystkim podniesienie kwalifikacji zawodowych słuchaczy w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego, systemu reagowania kryzysowego, gromadzenia i przetwarzania informacji, utrzymania infrastruktury krytycznej, zapobiegania i przeciwdziałania zagrożeniom. Zapraszamy do zapoznania się z założeniami programowymi i ofertą finansową kierunków:

Konferencje i sympozja

Instytut Nauk o Bezpieczeństwie jest organizatorem oraz współorganizatorem szeregu sympozjów i konferencji naukowych związanych tematycznie z szeroko pojętą definicją bezpieczeństwa. Pracownicy naukowi Instytutu często zapraszani są również do udziału w roli ekspertów w krajowej rangi konferencjach organizowanych przez organy stojące na straży bezpieczeństwa kraju i społeczeństwa.

Rajd Dekielka

Począwszy od roku 2017, Wyższa Szkoła Humanitas współorganizuje rajdy turystyczne dla uczniów klas mundurowych szkół średnich z terytorium Wojskowej Komendy Uzupełnień w Będzinie. Pomysłodawcami i głównymi organizatorami rajdów są WKU w Będzinie oraz Muzeum Sztygarka w Dąbrowie Górniczej. Pierwszy rajd odbył się w październiku 2014 roku. Z informacjami o rajdach zrealizowanych od roku 2017 możecie się Państwo zapoznać na poświęconej im podstronie.

Partnerstwa i udział w wydarzeniach organizowanych przez służby mundurowe - partnerów WSH

Przedstawiciele Instytutu Bezpieczeństwa Narodowego oraz Centrum Kształcenia Służb Mundurowych WSH zawierają partnerstwa oraz uczestniczą w imprezach organizowanych przez podmioty zewnętrzne bezpośrednio związane ze służbami mundurowymi. Są to Święta Policji, Święta Wojska Polskiego, różnego rodzaju festyny i pikniki mundurowe. Do udziału w wielu z tych wydarzeń Uczelnia zaprasza studentów kierunku Bezpieczeństwo Narodowe oraz słuchaczy studiów podyplomowych na kierunkach związanych z bezpieczeństwem narodowym. Zapraszamy do zapoznania się z dotychczasową historią.

Zasady rekrutacji

Zapisz się na studia w Wyższej Szkole Humanitas

1. Dokonaj rejestracji w systemie -> kwestionariusz online 

2. Skompletuj następujące dokumenty:

 • kwestionariusz zostanie wydrukowany przez pracownika rekrutacji podczas składania dokumentów na studia,
 • kserokopia świadectwa maturalnego
 • dwa podpisane kolorowe zdjęcia do legitymacji studenckiej, rozmiar 3,5 cm x 4,5 cm (zgodnie z wymogami dla dowodu osobistego),
 • do wglądu dowód osobisty,
 • potwierdzenie dokonania wymaganych wpłat.

3. Dokonaj opłat za studia:​
(wpłat należy dokonywać z wpisanym czytelnie imieniem, nazwiskiem oraz adresem)

 • opłata za legitymację studencką - 22 zł,
 • opłata rekrutacyjna - 85 zł,
 • I rata czesnego, bądź wpłata z góry za cały semestr lub rok
 • opłata wpisowa 400 zł (sprawdź kiedy opłata wpisowa nie obowiązuje).

  KONTO

  Wyższa Szkoła Humanitas
  ING Bank Śląski S.A. II Oddział w Sosnowcu
  24 1050 1360 1000 0008 0337 9932

4. Komplet dokumentów należy dostarczyć do punktu rekrutacyjnego w siedzibie WSH w Sosnowcu.

W obecnej sytuacji zachęcamy do przesyłania dokumentów w formie e-mailowej lub do wysyłki pocztowej. Wymagane dokumenty można także dostarczyć osobiście do punktu rekrutacyjnego, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i godziny, telefonicznie lub mailowo z punktem rekrutacyjnym.

Dbając o Państwa, zachowujemy najwyższe standardy bezpieczeństwa w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną.

5. Na miejscu otrzymasz umowę o warunkach płatności za usługi edukacyjne - tutaj możesz zapoznać się z jej wzorem

Po jej podpisaniu, jesteś przyjęty na studia. Gratulujemy!
W razie pytań zachęcamy do kontaktu!

Punkt Rekrutacyjny
ul. Kilińskiego 43, Sosnowiec
tel. 032 - 36 - 31 - 206
e-mail: rekrutacja@humanitas.edu.pl

Zapisz się

ZAPISZ SIĘ ON-LINE! (KLIKNIJ TUTAJ)