Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Bezpieczeństwo narodowe

O kierunku

ZAPISZ SIĘ (kliknij tutaj)

Studia I stopnia

Bezpieczeństwo narodowe w Wyższej Szkole Humanitas daje możliwość uzyskania wykształcenia wyższego, przygotowującego równocześnie do pracy w sektorze bezpieczeństwa państwa, służbach mundurowych, administracji państwowej, instytucjach wojskowych, badawczych i gospodarczych. Stanowi znakomitą propozycję zwłaszcza dla osób już pracujących w zawodzie, lecz chcących podnieść swoje kwalifikacje i zwiększyć swoje szanse na awans.

Uwaga! Pracownicy służb mundurowych podejmujący studia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe w WSH mogą liczyć na dodatkowe atrakcyjne bonifikaty.

Dla kogo:

Bezpieczeństwo narodowe to studia dla osób, które marzą o karierze w służbach mundurowych – policji, wojsku, służbie celnej czy straży pożarnej. Znakomity kierunek dla miłośników adrenaliny i przygody, osób ceniących sobie aktywną pracę i lubiących trudne wyzwania.

Gdzie znajdziesz pracę:

Absolwenci Bezpieczeństwa narodowego znajdą zatrudnienie:

 • w policji,
 • w straży pożarnej,
 • w wojsku,
 • w służbie celnej,
 • w instytucjach sektora publicznego i przedsiębiorstwach prywatnych zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i porządku publicznego,
 • w firmach zajmujących się ochroną osób i mienia,
 • w charakterze specjalisty ds. zarządzania i organizacji bezpieczeństwa oraz zarządzania kryzysowego,
 • w sektorze edukacji dla bezpieczeństwa,
 • w zawodzie detektywa (po uzyskaniu stosownej licencji).

Wybrane przedmioty w programie studiów:

 • Zarządzanie kryzysowe
 • Prawne podstawy bezpieczeństwa
 • Negocjacje i sztuka kompromisu
 • Strategia bezpieczeństwa
 • Kryminalistyka
 • System bezpieczeństwa narodowego
 • Logistyka w sytuacjach kryzysowych
 • Polityka bezpieczeństwa
 • Współczesne systemy polityczne
 • Międzynarodowe bezpieczeństwo militarne

Specjalności

Na studiach I stopnia:

 

 

Cyberbezpieczeństwo i systemy informatyczne w bezpieczeństwie

„Większość technologii ma swój świetlisty awers,
ale życie dało im rewers – czarną rzeczywistość”.

Stanisław Lem

Oferta skierowana jest do osób interesujących się problematyką związaną z zagrożeniami wynikającymi z rozwoju technologii IT a tym samym wirtualnej rzeczywistości.

Dynamiczny rozwój Internetu sprawił, że przed jego użytkownikami otworzyły się zupełnie nowe możliwości, świat wkroczył w nową erę. Rozwój nowoczesnych technologii ma również negatywną stronę, czego przejawem jest rozwój przestępczości w nowej, wirtualnej rzeczywistości na niespotykaną dotąd skalę.

Kształcenie  na proponowanej specjalności ukierunkowane jest na przygotowanie absolwentów do pracy na stanowiskach wymagających gruntownej wiedzy z zakresu różnych rodzajów zagrożeń w cyberprzestrzeni, w odniesieniu do zasobów informatycznych, narzędzi zapewniających bezpieczeństwo systemów informatycznych, sposobów zapewnienia bezpieczeństwa w sieci oraz komunikowania się w sytuacjach kryzysowych, a także planowania, organizowania i kontrolowania poziomu bezpieczeństwa informacji na potrzeby różnorodnych organizacji.

Ukończenie studiów licencjackich z zakresu cyberbezpieczeństwa i systemów informatycznych w bezpieczeństwie umożliwi naszym absolwentom zatrudnienie w instytucjach państwowych i samorządowych oraz przedsiębiorstwach o zróżnicowanej wielkości i profilu działania, na stanowiskach związanych z  bezpieczeństwem informacji,  zarządzania kryzysowego, bezpieczeństwa publicznego, w zespołach ds. reagowania kryzysowego, jednostkach badawczych zajmujących się problematyką bezpieczeństwa.

Przykładowe przedmioty:

 • System bezpieczeństwa informatycznego Polski
 • Formy przestępczości komputerowej i patologie w cyberprzestrzeni
 • Zarządzanie cyberbezpieczeństwem i systemami informatycznymi
 • Bezpieczeństwo informatyczne w zarządzaniu kryzysowym
 • Informatyka śledcza
 • Postęp teleinformatyczny i perspektywy rozwoju  IT

Bezpieczeństwo antyterrorystyczne

Oferta skierowana jest do osób interesujących się problematyka antyterrorystyczną.

Złożona sytuacja międzynarodowa a także wewnętrzna państw przejawiająca się wzrostem terroryzmu, spowodowała konieczność przygotowania specjalistów w obszarze przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym.

Kształcenie  ukierunkowane jest na przygotowanie absolwentów do pracy na stanowiskach wymagających gruntownej wiedzy z zakresu zagrożeń terrorystycznych oraz tam gdzie istnieje potrzeba posiadania wysoce wykwalifikowanych kandydatów na stanowiska w administracji państwowej i samorządowej, zdolnych do przewidywania i zapobiegania zagrożeniom terrorystycznym. Ukończenie studiów licencjackich z zakresu bezpieczeństwa antyterrorystycznego ułatwi naszym absolwentom zatrudnienie w służbach oraz instytucjach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo antyterrorystyczne a dla już pracujących w tych służbach sprawi, że student będzie wyróżniał się, wiedzą i umiejętnościami z zakresu działań, mających na celu przeciwdziałanie terroryzmowi. Absolwent wzbogaci swoje umiejętności w zakresie odpowiedzialności prawnej, etycznej i społecznej, połączone ze zdolnościami w dziedzinie komunikowania społecznego, a także będzie umiał właściwie ocenić zagrożenia i im przeciwdziałać.

Funkcjonariusz policji

Absolwenci posiadać będą podstawową wiedzę z dziedziny prawa oraz problematyki bezpieczeństwa państwa i jego obywateli. Zdobyte kwalifikacje pozwolą absolwentom tej specjalności na nowoczesne podejście do problemów związanych z bezpieczeństwem, a zdobyta wiedza w obszarze zwalczania przestępczości pozwoli na rozwijanie zdolności i umiejętności efektywnego funkcjonowania w strukturach MSWiA i instytucjach pozarządowych.

Studia uprawniają do wykonywania zawodu w obszarach:

 • podmiotach instytucjonalnych bezpieczeństwa publicznego resortu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (Policja, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straż Graniczna), 
 • instytucjach pozarządowych, jak np. w straży miejskiej, agencjach detektywistycznych, służbach ochroniarskich itd.,
 • organizacjach pozarządowych współpracujących z administracją publiczną, 
 • organizacjach międzynarodowych i w Unii Europejskiej. 

Kryminologia i kryminalistyka w zarządzaniu bezpieczeństwem państwa

Nasza oferta skierowana jest do osób, które interesują się problematyką zwalczania przestępczości i naruszeń bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz mają zamiar w przyszłości zajmować się zawodowo tą problematyką. Połączenie w jednej specjalności kryminologii (zajmującej się motywami i osobowością przestępców) i kryminalistyki (badającej sposoby i środki wykrywania przestępstw) otwiera Absolwentom tej specjalności bardzo szerokie horyzonty przyszłej pracy. Wiedza zdobyta w  trakcie studiów pozwoli być w przyszłości kompetentnym funkcjonariuszem Policji, Straży Więziennej i Straży Granicznej. Posiadamy odpowiednie zaplecze dydaktyczne oraz doświadczonych wykładowców (prokuratorów oraz funkcjonariuszy Policji i Straży Więziennej).

Student uczy się nie tylko teorii, lecz głównie umiejętności jej wykorzystania w praktyce - co powoduje, że absolwenci mogą po zakończeniu nauki podjąć pracę w wyuczonej specjalności w instytucjach zajmujących się tą problematyką.. Zajęcia prowadzone są przy wykorzystaniu metod i narzędzi stosowanych przez funkcjonariuszy pracujących na miejscach przestępstw

Nasi Studenci otrzymują kompletną wiedzę związaną z pracą funkcjonariusza Policji na stanowisku służbowym związanym z wykrywaniem sprawców przestępstw i wykroczeń. Kryminologia i kryminalistyka to specjalność interdyscyplinarna - łącząca wiele dziedzin wiedzy. Daje to Absolwentom możliwość poznania zarówno zasad, jak i metod oraz środków technicznych służących wykrywaniu przestępstw i ich sprawców. Zdobyta wiedza będzie pozwalała na sprawne zebranie dowodów  na brak lub istnienie związku między osobami a zdarzeniami.

Przykładowe przedmioty specjalnościowe:

 • Strategie zapobiegania przestępczości
 • Metody badań w kryminologii
 • Wiktymologia
 • Problematyka metod przestępczych
 • Ślady kryminalistyczne
 • Czynności procesowe i operacyjno-śledcze na miejscu zdarzenia
 • Badania techniczne w kryminalistyce
 • Wybrane zagadnienia  psychologii zeznań i wyjaśnień
 • Dokumentacja czynności kryminalistycznych
 • Historia przestępczości i kontroli przestępczości
 • Wybrane czynności procesowe w sprawach o przestępstwa i wykroczenia

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo Narodowe w Wyższej Szkole Humanitas:

 • jest wyposażony zarówno w ogólną wiedzę z zakresu bezpieczeństwa, jak i w umiejętności praktycznego działania w sytuacjach kryzysowych;
 • wykazuje się w pełni usystematyzowaną wiedzą z zakresu: nauk o bezpieczeństwie,  współczesnych zagrożeń cywilizacyjnych, funkcjonowania instytucji kształtujących środowisko bezpieczeństwa;
 • dysponuje umiejętnościami analizowania i stosowania zasad prawnych oraz procedur bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego;
 • jest przygotowany do pracy na kierowniczych stanowiskach w administracji publicznej oraz kierowania zespołami ludzkimi;
 • posiada w pełni usystematyzowaną wiedzę na gruncie fundamentalnych podstaw teoretycznych oraz umiejętności praktyczne z zakresu bezpieczeństwa narodowego, a także dodatkowe (praktyczne) umiejętności skutecznego zachowania się w warunkach realnych zagrożeń.

Atuty kierunku

 • Umowa z Komendą Główną Policji! Kształcenie na kierunku bezpieczeństwo narodowe spełnia wskazane przez KGP wymogi w zakresie przygotowania kandydatów do służby w Policji. Kandydaci mogą odbyć skrócone szkolenie podstawowe w Policji jak również uzyskać dodatkowe punkty w procesie doboru kandydatów do Policji.
 • Program studiów przygotowany został we współpracy z jednostkami Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, Wojska, Administracji Celno-Skarbowej, instytucjami administracji rządowej i samorządowej, kancelariami prawnymi.
 • Duży nacisk na praktykę! Zajęcia prowadzą nie tylko naukowcy, ale przede wszystkim praktycy: prawnicy, przedstawiciele służb mundurowych, psychologowie.
 • Zajęcia prowadzone przez ekspertów: nadinsp. dr Tomasz Miłkowski - Szef Biura Ochrony Rządu, prof. zw. dr hab. Jadwiga Stawnicka – autorka 8 monografii poświęconych funkcjonowaniu Policji, Złoty Medal za Zasługi dla Policji, prowadzi projekty badawcze z Policją, insp. Mariusz Sokołowski, były rzecznik Komendy Głównej Policji, Aleksandra Wentkowska, pełnomocnik terenowy Rzecznika Praw Obywatelskich, mł. insp. Wacław Kubies - zastępca dowódcy oddziału prewencji Policji w Katowicach, płk. mgr inż. Sławomir Krzemiński – były Szef Wydziału Biura Ochrony Rządu.
 • Kierunek otwierający drogę do awansu zawodowego! Absolwenci są przygotowani do pracy na stanowiskach związanych z szeroko rozumianym bezpieczeństwem, co daje im możliwość awansu i rozwoju kariery w instytucjach mundurowych oraz innych instytucjach, w których praca powiązana jest z zapewnieniem bezpieczeństwa.
 • Zajęcia dodatkowe w ramach Centrum Kształcenia Służb Mundurowych! Centrum organizuje wyjazdy na obozy szkoleniowe w ramach praktyk studenckich, organizuje szkolenia militarne dla młodzieży akademickiej, organizuje zajęcia w ramach kół zainteresowań takich jak kryminalistyka, strzelectwo, samoobrona, czarna taktyka, terenoznawstwo i inne.
 • Szeroka oferta praktyk! Uczelnia podpisała kilkanaście umów o współpracy z instytucjami administracji publicznej, jednostkami służb mundurowych, organizacjami pozarządowymi i instytucjami europejskimi.
 • Możliwość ukończenia studiów podyplomowych równolegle z wybranym kierunkiem studiów i powiązanych zakresem obejmującym bezpieczeństwo narodowe.
 •  Liczne, innowacyjne zajęcia fakultatywne uzupełniające program studiów! Możliwość udziału studentów w konferencjach i sympozjach naukowych a także spotkaniach autorskich, wykładach monograficznych.
 • Możliwość zdobywania dodatkowych certyfikatów! Studenci mogą zdobywać dodatkowe uprawnienia instruktorskie w ramach współpracy z partnerami oferującymi szkolenia i kursy specjalistyczne.
 • Uczelnia daje studentom możliwość uczestniczenia w wyjazdach promujących Wyższą Szkołę Humanitas na organizowanych przez podmioty zewnętrzne imprezach takich jak: Śląski Air Show, Święto Policji, Święto Wojska Polskiego, Festyn IPA, pikniki i festyny mundurowe organizowane przez inne instytucje.

Podpisane porozumienia o współpracy:

 1. Wojewódzki Sztab Wojskowy w Katowicach,
 2. Zarząd Wojewódzki Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów w Katowicach,
 3. Zarząd Wojewódzki Związku Zawodowego Strażaków „Florian” w Katowicach,
 4. Śląska Grupą Wojewódzka Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA,
 5. Fundacja Byłych Żołnierzy i Funkcjonariuszy Sił Specjalnych SZTURMAN,
 6. Zarząd Oddziałowy Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej w Raciborzu,
 7. Komenda  Miejska Policji w Sosnowcu,
 8. Aeroklub Śląski w Katowicach,
 9. Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Katowicach,
 10. Grupa SOS sp. z o.o. /służby ochrony osób obiektów i mienia/,
 11. Szkoły, w których funkcjonują klasy o profilu mundurowym, m.in. w Lublińcu i Łazach, Sosnowcu.

Uczelnia ma szeroko rozwinięte kontakty z:

 1. Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach,
 2. Centrum Szkolenia Policji w Legionowie,
 3. Komendami Miejskimi i Powiatowymi z Będzina, Sosnowca, Katowic, Jaworzna, Mysłowic, Dąbrowy Górniczej, Zawiercia, Myszkowa,
 4. Szkołą Policji w Katowicach,
 5. Jednostkami Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu, Będzinie, Mysłowicach,
 6. Wojewódzkim Ośrodkiem  Ruchu Drogowego w Katowicach,
 7. Centrum Powiadamiania Ratunkowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Opłaty

 


Bezpieczeństwo Narodowe studia I stopnia

tryb niestacjonarny / stacjonarny
Czesne już od 230 zł

Działania WSH w obszarze BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

Centrum Kształcenia Służb Mundurowych

Centrum Kształcenia Służb Mundurowych to unikalne centrum edukacji przeznaczone dla pracowników służb mundurowych chcących podnieść kwalifikacje zawodowe i uzupełnić wykształcenie, a także dla absolwentów szkół średnich, którzy marzą o karierze w Policji, Wojsku Polskim, Państwowej Straży Pożarnej, a także pozostałych służbach mundurowych. oferuje m. in. studia licencjackie i magisterskie na 3 kierunkach. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami działalności Centrum, w tym z relacjami z obozów i szkoleń organizowanych dla studentów kierunku Bezpieczeństwo Narodowe.

Studia podyplomowe

Celem organizowanych przez WSH studiów podyplomowych wpisujących się w obszar bezpieczeństwa narodowego jest przede wszystkim podniesienie kwalifikacji zawodowych słuchaczy w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego, systemu reagowania kryzysowego, gromadzenia i przetwarzania informacji, utrzymania infrastruktury krytycznej, zapobiegania i przeciwdziałania zagrożeniom. Zapraszamy do zapoznania się z założeniami programowymi i ofertą finansową kierunków:

Konferencje i sympozja

Instytut Nauk o Bezpieczeństwie jest organizatorem oraz współorganizatorem szeregu sympozjów i konferencji naukowych związanych tematycznie z szeroko pojętą definicją bezpieczeństwa. Pracownicy naukowi Instytutu często zapraszani są również do udziału w roli ekspertów w krajowej rangi konferencjach organizowanych przez organy stojące na straży bezpieczeństwa kraju i społeczeństwa.

Rajd Dekielka

Począwszy od roku 2017, Wyższa Szkoła Humanitas współorganizuje rajdy turystyczne dla uczniów klas mundurowych szkół średnich z terytorium Wojskowej Komendy Uzupełnień w Będzinie. Pomysłodawcami i głównymi organizatorami rajdów są WKU w Będzinie oraz Muzeum Sztygarka w Dąbrowie Górniczej. Pierwszy rajd odbył się w październiku 2014 roku. Z informacjami o rajdach zrealizowanych od roku 2017 możecie się Państwo zapoznać na poświęconej im podstronie.

Partnerstwa i udział w wydarzeniach organizowanych przez służby mundurowe - partnerów WSH

Przedstawiciele Instytutu Bezpieczeństwa Narodowego oraz Centrum Kształcenia Służb Mundurowych WSH zawierają partnerstwa oraz uczestniczą w imprezach organizowanych przez podmioty zewnętrzne bezpośrednio związane ze służbami mundurowymi. Są to Święta Policji, Święta Wojska Polskiego, różnego rodzaju festyny i pikniki mundurowe. Do udziału w wielu z tych wydarzeń Uczelnia zaprasza studentów kierunku Bezpieczeństwo Narodowe oraz słuchaczy studiów podyplomowych na kierunkach związanych z bezpieczeństwem narodowym. Zapraszamy do zapoznania się z dotychczasową historią.

Zasady rekrutacji

Zapisz się na studia w Wyższej Szkole Humanitas

1. Dokonaj rejestracji w systemie -> kwestionariusz online 

2. Skompletuj następujące dokumenty:

 • kwestionariusz zostanie wydrukowany przez pracownika rekrutacji podczas składania dokumentów na studia,
 • kserokopia świadectwa maturalnego
 • dwa podpisane kolorowe zdjęcia do legitymacji studenckiej, rozmiar 3,5 cm x 4,5 cm (zgodnie z wymogami dla dowodu osobistego),
 • do wglądu dowód osobisty,
 • potwierdzenie dokonania wymaganych wpłat.

3. Dokonaj opłat za studia:​
(wpłat należy dokonywać z wpisanym czytelnie imieniem, nazwiskiem oraz adresem)

 • opłata za legitymację studencką - 22 zł,
 • opłata rekrutacyjna - 85 zł,
 • I rata czesnego, bądź wpłata z góry za cały semestr lub rok
 • opłata wpisowa 400 zł (sprawdź kiedy opłata wpisowa nie obowiązuje).

  KONTO

  Wyższa Szkoła Humanitas
  ING Bank Śląski S.A. II Oddział w Sosnowcu
  24 1050 1360 1000 0008 0337 9932

4. Komplet dokumentów należy dostarczyć do punktu rekrutacyjnego w siedzibie WSH w Sosnowcu.

W obecnej sytuacji zachęcamy do przesyłania dokumentów w formie e-mailowej lub do wysyłki pocztowej. Wymagane dokumenty można także dostarczyć osobiście do punktu rekrutacyjnego, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i godziny, telefonicznie lub mailowo z punktem rekrutacyjnym.

Dbając o Państwa, zachowujemy najwyższe standardy bezpieczeństwa w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną.

5. Na miejscu otrzymasz umowę o warunkach płatności za usługi edukacyjne - tutaj możesz zapoznać się z jej wzorem

Po jej podpisaniu, jesteś przyjęty na studia. Gratulujemy!
W razie pytań zachęcamy do kontaktu!

Punkt Rekrutacyjny
ul. Kilińskiego 43, Sosnowiec
tel. 032 - 36 - 31 - 206
e-mail: rekrutacja@humanitas.edu.pl

Zapisz się

ZAPISZ SIĘ ON-LINE! (KLIKNIJ TUTAJ)