Przejdź do treści
Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Cudzoziemiec/ Іноземець /Foreigner

Cudzoziemcem jest każda osoba nieposiadająca polskiego obywatelstwa. Osoby, które posiadają jednocześnie obywatelstwo polskie i obywatelstwo innego państwa lub kilku innych krajów, są traktowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak obywatele polscy.

Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia I stopnia oraz jednolite magisterskie jeżeli legitymują się świadectwem, które uprawnia do podjęcia studiów wyższych w kraju, w którym został wydany. Świadectwa oraz inne dokumenty potwierdzające uzyskanie wykształcenia w zagranicznych systemach oświaty mogą być uznane w Polsce z mocy prawa lub przez kuratora oświaty w wyniku postępowania administracyjnego.
Cudzoziemcy mogą zostać przyjęci na studia II stopnia legitymując się dyplomem studiów I stopnia lub innym dokumentem, który uprawnia do kontynuacji kształcenia na odpowiednim poziomie.

 

Cudzoziemcy mogą podejmować i odbywać studia, na podstawie:

 1. umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach;
 2. umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez uczelnie, na zasadach określonych w tych umowach;
 3. decyzji administracyjnej rektora.

Dokumentem potwierdzającym znajomość języka (w przypadku studiów prowadzonych w języku polskim), jest:

 • świadectwo polskiej matury,
 • zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (szkołach językowych). Takim zaświadczeniem jest na przykład zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego przez stypendystów programów NAWA,
 • oficjalny certyfikat j. polskiego (na poziomie minimum B1).
 • dyplom studiów w zakresie filologii polskiej,
 • dyplom studiów prowadzonych w j. polskim,
 • zaświadczenie ze szkoły średniej, gdzie kandydat odbył cały cykl nauki w języku polskim (dotyczy placówek usytuowanych poza terytorium RP),
 • inny dokument będący potwierdzeniem znajomości j. polskiego na poziomie B1 (po pozytywnej weryfikacji merytorycznej przeprowadzonej przez Dyrektora Centrum Polonijnego).
 • oświadczenie o znajomości języka polskiego na poziomie pozwalającym na podjęcie studiów w j. polskim w Akademii Humanitas. Pamiętaj, że na studiach w języku polskim zajęcia prowadzone są na poziomie B1, na specjalnościach anglojęzycznych I stopnia B1, a na II stopnia B2.

Osoby niepełnoletnie
Kandydat niepełnoletni to osoba, która w chwili składania dokumentów nie ma ukończonych 18 lat. Sam proces rekrutacji na studia w takim przypadku wygląda tak samo, jak u kandydatów pełnoletnich, jednak do kompletu dokumentów należy dołączyć dodatkowy dokument – oświadczenie przedstawiciela ustawowego (najczęściej jest to rodzic, w rzadszych przypadkach inny opiekun prawny) o wyrażeniu zgody na podjęcie studiów przez podopiecznego.
______________________________________________________________________________________

Іноземцем є кожна особа, яка не має польського громадянства. Особи, які одночасно мають польське громадянство та громадянство іншої країни або декількох інших країн, на території Республіки Польща вважаються польськими громадянами.

Іноземці можуть бути прийняті на навчання першого ступеня та єдині магістерську програму, якщо вони мають диплом, який дає право на вступ до вищих навчальних закладів у країні, де цей документ було видано. Дипломи та інші документи, що підтверджують здобуття освіти в закордонних освітніх системах, можуть бути визнані в Польщі на підставі закону або рішенням куратора освіти в результаті адміністративного процесу.
Іноземці можуть бути прийняті на навчання другого ступеня, маючи диплом навчання першого ступеня або інший документ, який дає право на продовження навчання на відповідному рівні.

 

Іноземці можуть вступати та навчатися на підставі:

 1. міжнародних угод, на умовах, визначених цими угодами;
 2. угод, укладених з зарубіжними суб'єктами університетами, на умовах, визначених цими угодами;
 3. адміністративного рішення ректора.

Документом, що підтверджує знання польської мови (у випадку навчання польською мовою), є:

 • свідоцтво польської матури,
 • довідка про завершення річного підготовчого курсу до навчання польською мовою в установах, визначених Міністерством науки та вищої освіти (мовні школи). Такою довідкою, наприклад, є довідка про завершення річного підготовчого курсу стипендіатами програм NAWA,
 • офіційний сертифікат знання польської мови (мінімум рівень B1).
 • диплом вищих навчальних закладів з польської філології,
 • диплом вищих навчальних закладів, де навчання проводилося польською мовою,
 • довідка зі середньої школи, де кандидат пройшов повний цикл навчання польською мовою (стосується закладів, розташованих за межами РП),
 • інший документ, що підтверджує знання польської мови на рівні B1 (після позитивної мериторичної перевірки, проведеної Директором Центру полонійного).
 • надасть заяву про знання польської мови на рівні, що дозволяє розпочати навчання польською мовою в Університеті Humanitas. Пам’ятайте, що на польськомовних спеціальностях заняття проводяться на рівні B1, на англомовних спеціальностях першого ступеня — на рівні B1, а другого ступеня — на рівні B2.

Особи неповнолітні
Кандидат-неповнолітній — це особа, яка на момент подачі документів не досягла 18 років. Сам процес рекрутації на навчання в такому випадку виглядає так само, як і для кандидатів повнолітніх, однак до комплекту документів слід додати додатковий документ — заяву законного представника (зазвичай це батько, у рідкісних випадках інший правовий опікун) про вираження згоди на навчання підопічного.
______________________________________________________________________________________

A foreigner is any person who does not have Polish citizenship.Persons who have both Polish citizenship and citizenship of another country or several other countries are treated as Polish citizens in the territory of the Republic of Poland.

Foreigners may be admitted to first-cycle studies and single-cycle Master's program if they have a certificate that entitles them to pursue higher education in the country where it was issued. Certificates and other documents confirming obtaining education in foreign education systems may be recognized in Poland by virtue of law or as a result of administrative proceedings undertaken by the superintendent of schools.
Foreigners may be admitted to second-cycle studies with a first-cycle studies diploma or another document that entitles them to continue education at an appropriate level.

Foreigners may undertake and pursue studies when:

 1. there are international agreements, on the terms specified in these agreements;
 2. there are agreements concluded with foreign entities by universities, on the terms specified in these agreements;
 3. there is an administrative decision of the Rector.


The document confirming language knowledge (in the case of courses taught in Polish) is:

 • Polish secondary school certificate,
 • a certificate of completion of the one-year preparatory course to study in Polish language organized by units designated by the Ministry of Science and Higher Education (language schools). Such a certificate is, for example, a certificate of completion of the one-year preparatory course by NAWA scholarship holders,
 • official Polish language certificate (certyfikat j. polskiego at least B1 level).
 • diploma of Polish philology,
 • diploma of other studies taught in Polish,
 • a certificate from a secondary school where the prospective student completed the entire course of study in Polish (applies to institutions located outside the territory of the Republic of Poland),
 • another document confirming knowledge of Polish at B1 level (after positive substantive verification carried out by the Director of the Polish Center).
 • declaration of knowledge of the Polish language at a level allowing to undertake studies in Polish at the Humanitas University. You should remember that courses taught in Polish are at the B1 level. The courses taught only in English require the knowledge of the language at B1 level (first-cycle studies), and B2 level (second-cycle studies).

Minors

An underage prospective student is a person who is under 18 at the time of submitting documents. In such a case, the application process for studies is the same as for adult prospective students, but the set of documents should include a consent of the legal representative (usually a parent, in rarer cases another legal guardian) to enroll at the university.