Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Stosowanie prawa w praktyce

Idea

Cykl "Stosowanie prawa w praktyce" to szereg wydarzeń naukowych, realizowanych przez Instytut Administracji i Prawa Wyższej Szkoły Humanitas, zapoczątkowany w 2014 roku.

 

IV edycja

W dniu 20 kwietnia 2016 r. odbyła się czwarta z cyklu "Stosowanie prawa w praktyce", konferencja naukowa pt. "Własność w systemie prawa".

Konferencja została zorganizowana w Wyższej Szkole Humanitas przez:

 • Instytut Administracji i Prawa Wyższej Szkoły Humanitas
 • Stowarzyszenie Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes”,

przy pomocy Koła Naukowego Studentów Prawa i Administracji WSH "Prawo w praktyce" oraz pozostałych Studentów WSH kierunku: Prawo.

W części merytorycznej konferencji wygłoszono 11 referatów. W roli Prelegentów wystąpili:

 • prof. zw. dr hab. Ryszard Mikosz "Instytucja własności górniczej"
 • mgr Magdalena Wrońska "Odpowiedzialność za szkody na nieruchomości wyrządzone ruchem zakładu górniczego"
 • prof. WSH, dr hab. Dariusz Rozmus "U źródeł posiadania"
 • dr Jan Ciechorski "Własność i jej ograniczenia w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego"
 • prof. nadzw. dr hab. Piotr Dobosz "Przedmiot prawa własności w obrębie dziedzictwa kulturowego"
 • dr Łukasz Strzępek "Kilka uwag na temat marginalizacji praw rzeczowych w prawie administracyjnym"
 • dr Mariusz Koroblowski "Czy w wyroku nakazującym opróżnienie lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy przez osobę fizyczną, która samowolnie go zajmuje, sąd może orzec o prawie do lokalu socjalnego?"
 • mgr Mirosław Machoń, mgr inż. Katarzyna Szafran "Polskie lasy w systemie prawa"
 • dr Katarzyna Czerwińska-Koral "Koncepcja ochrony gospodarstwa rodzinnego a uprawnienia właściciela"
 • dr Marcin Mazgaj "Tzw. ukryta własność akcji na tle zjawiska obejścia statutowych ograniczeń rozporządzania akcjami"

W części merytorycznej Konferencji, prof. nzw. dr hab. Paweł Chmielnicki, przedstawił również bogate plany i przedsięwzięcia Stowarzyszenia. Konferencji towarzyszyła burzliwa dyskusja wszystkich jej Uczestników.

Komitet Naukowy:

 • prof. zw. dr hab. Adam Lityński
 • prof. nadzw. dr hab. Paweł Chmielnicki
 • prof. nadzw. dr hab. Piotr Dobosz
 • dr Bolesław Ćwiertniak, prof. WSH
 • prof. nadzw. dr hab. Dariusz Szostek
 • dr hab. Dariusz Rozmus, prof. WSH
 • dr hab. Magdalena Habdas
 • dr hab. Joanna Jagoda

Komitet Organizacyjny:

 • dr Anna Rogacka-Łukasik
 • dr Dorota Fleszer
 • dr Maciej Borski
 • dr Łukasz Strzępek
 • dr Magdalena Gurdek
 • dr Iwona Gredka
 • mgr Ewa Bensz- Dział Promocji
 • Studenci Prawa i Administracji WSH

Partnerzy merytoryczni:

Partner:

 

III edycja

W dniu 30 czerwca 2015 r. w Wyższej Szkole Humanitas odbyła się ogólnokrajowa konferencja zatytułowana „Stosowanie prawa administracyjnego w praktyce” zorganizowana tradycyjnie przez:

 • Instytut Administracji i Prawa Wyższej Szkoły Humanitas
 • Stowarzyszenie Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes”
 • Koło Naukowe Studentów Prawa Wyższej Szkoły Humanitas „Prawo w praktyce”

Władze Uczelni oraz przybyłych gości przywitała Dyrektor Instytutu Administracji i Prawa Wyższej Szkoły Humanitas dr Anna Rogacka-Łukasik. Uroczystego otwarcia konferencji dokonał Rektor Wyższej Szkoły Humanitas Prof. WSH, dr hab. Michał Kaczmarczyk, podkreślając istotę i ważność podjętego przedsięwzięcia naukowego. Następnie słowo wstępne wygłosił prof. nadzw. WSH dr Bolesław Ćwiertniak, Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes”, jak również Profesor w Wyższej Szkole Humanitas, który po przywitaniu gości i przedstawieniu porządku obrad konferencji, omówił jej zakres tematyczny.

     

W części merytorycznej konferencji zostało wygłoszonych łącznie aż 13 referatów. W roli prelegentów wystąpili:

 • dr M. Borski – „Konsultacje jako narzędzie partycypacji społecznej w procesie stanowienia prawa”
 • dr M. Gurdek – „Stosowanie analogii w samorządowym prawie  wyborczym”
 • dr Ł. Strzępek – „Wstrzymanie wykonania aktu administracyjnego przez sąd”
 • R. Skurczyński - „Taniec z Olbrzymem. Jednostka wobec prawa administracyjnego”
 • dr D. Fleszer - „Realizacja dostępu do informacji publicznej w gminach Powiatu Raciborskiego”
 • mgr B. Baran - „Źródła prawa w postępowaniu dyscyplinarnym funkcjonariuszy Służby Więziennej”
 • mgr E. Surowiak - „Zastosowanie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego do postępowania o wydanie zaświadczenia”
 • mgr K. Grotkowska - „Zakazy dotyczące reklam jako przykład paternalizmu w prawie publicznym. Wybrane aspekty”
 • mgr M. Oleś – „Kontrola Urzędu Celnego nad prawidłowością stosowania prawa przez podatników w kontekście obrotu paliwami płynnymi”
 • mgr G. Dej – „Pomoc de minimis w zakładzie pracy chronionej na przykładzie Zakładowego Funduszu Rehabilitacji - konsekwencje odmowy wydania zaświadczenia de minimis. Rozstrzygnięcia sporne”
 • mgr M. Kumala – „Postępowanie w sprawie udostępnienia danych osobowych dla celów badań naukowych na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych”
 • prof. dr hab. Filip Grzegorczyk, dr Grzegorz Miś – „Stosowanie prawa administracyjnego w obrocie gospodarczym jako czynnik ryzyka prawnego”

     

Gościem honorowym seminarium był prof. nadzw. dr hab. Paweł Chmielnicki (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie), Prezes Zarządu Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes”, który przedstawił bogate plany i przedsięwzięcia Stowarzyszenia. Wyraził również nadzieję, że powyższa inicjatywa dotycząca szeroko rozumianej tematyki stosowania prawa w praktyce będzie kontynuowana w przyszłości. Konferencji towarzyszyła burzliwa dyskusja wszystkich jej Uczestników.

Konferencję zakończyła Dyrektor Instytutu Administracji i Prawa WSH słowami, iż konferencja ta, stanowiąca już trzecią tego typu inicjatywę z zapoczątkowanego w 2014 r. cyklu, była nie tylko inspirującym doświadczeniem, ale również okazją do wymiany doświadczeń naukowych i praktycznych związanych z tematem stosowania prawa administracyjnego w praktyce. Wyraziła również nadzieję, że powyższa inicjatywa będzie kontynuowana przez Instytut Administracji i Prawa WSH we współpracy ze Stowarzyszeniem Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes” oraz Kołem Naukowym Studentów Prawa WSH „Prawo w praktyce”.

II edycja

Dnia 17 marca 2015 r. odbyło się seminarium naukowe zatytułowane "Stosowanie prawa w praktyce", którego organizatorami byli:

 • Instytut Administracji i Prawa Wyższej Szkoły Humanitas
 • Koło Naukowe Studentów Prawa WSH „Prawo w praktyce”
 • Stowarzyszenie Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes”.

Gościem honorowym seminarium był prof. nzw. dr hab. Paweł Chmielnicki (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie), Prezes Zarządu Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes”, który podczas seminarium przedstawił bogate plany i przedsięwzięcia Stowarzyszenia.

Seminarium stanowiło kolejną już tego rodzaju inicjatywę, której wiodącym zadaniem jest wymiana doświadczeń naukowych i praktycznych związanych z tematem stosowania prawa w praktyce.

Celem seminarium było przedstawienie, analiza zagadnienia wpływu na stosowanie prawa decyzji podejmowanych w drodze mediacji, jak również regulacji umów nienazwanych w kontekście stosowania przepisów kodeksu cywilnego.

 

I edycja

W dniu 18 lutego 2014 r., Instytut Administracji i Prawa Wyższej Szkoły Humanitas razem ze Stowarzyszeniem Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes”, zorganizował seminarium naukowe, pt. "Poszerzanie się obszaru mediacji w ramach prawa publicznego."

Kanwą rozważań był projekt nowej ustawy o pomocy społecznej, wprowadzający pozasądowe mediacje socjalne.

Dyskusja ogniskowała się na przyczynach i efektywności zjawiska „pełzającego poszerzania się” mediacyjnego trybu załatwiania spraw administracyjnych w prawie publicznym.

Autorką referatu wprowadzającego była A. Kalisz, natomiast w przedsięwzięciu – prócz założyciela Stowarzyszenia, prof. nzw. dr hab. Pawła Chmielnickiego – udział wzięli pracownicy Instytutu oraz akademicy z Uniwersytetu Jagiellońskiego.