Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Dotacja podmiotowa na finansowanie podstawowej działalności statutowej jednostki w 2015 roku

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznał Wyższej Szkole Humanitas dotację podmiotową na finansowanie podstawowej działalności statutowej jednostki w 2015 roku. W ramach tych środków zostaną zrealizowane następujących projekty badawcze:

1. Ocena realizacja zadań wynikających z normy bezpieczeństwa publicznego w działaniach policji w opinii społeczności lokalnych

Kierownik projektu: prof. zw. dr hab. Aldona Frączkiewicz-Wronka

Cel: Konceptualizacja  pojęcia bezpieczeństwo, identyfikacja zakresu zadań policji w środowisku lokalnym, ocena jakości usług świadczonych przez policję w środowisku lokalnym, jakość usług świadczonych przez policję w środowisku lokalnym jako narzędzie kształtowania postaw i wizerunku policjanta.

2. Jakość produktów i usług  - perspektywa rynku komercyjnego i sektora administracji publicznej

Kierownik projektu: prof. WSH dr hab. Michał Kaczmarczyk

Cel: Identyfikacja wdrażania systemów i instrumentów zarządzania jakością jako coraz ważniejszy obszar zarządzania sensu largo – niezbędny, aby realizować zarówno cele dotyczące zaspokajania potrzeb klientów, jak i budowania odpowiedniej kultury organizacyjnej firmy, usprawniania zachodzących w niej procesów i ograniczania ryzyka prowadzenia działalności, tak biznesowej, jak i publicznej.

3. Polityka senioralna w jednostkach samorządu terytorialnego.

Kierownik projektu: dr Joanna Podgórska-Rykała

Cel: Ukazanie aktualnego stanu prawnego polityki senioralnej poprzez analizę porównawczą 16 regionalnych dokumentów strategicznych, w których ujęto tematykę senioralną wraz z uwzględnieniem stanu realizacji poszczególnych priorytetów oraz zaprezentowanie dobrych praktyk płynących z miast z zakresu polityki senioralnej.

4. Przedsiębiorcze zarządzanie samorządem terytorialnym

Kierownik projektu: dr hab. Zbigniew Widera

Cel: Przeprowadzenie badań mających odpowiedzieć na pytanie jak samorządy gminne województwa śląskiego korzystają z zarządzania samorządem opartym na idei zarządzania przedsiębiorczego opisanej m.in. przez D. Osborne’a  i T Gaebler’a .

5. Rozwiązywanie konfliktów w pomocy społecznej

Kierownik projektu: dr Anna Kalisz

Cel: Analiza dostępnej literatury i innych materiałów z zakresu psychologii konfliktu, komunikacji, negocjacji i mediacji i innych form ADR oraz „przełożenie” tej wiedzy na informacje mające zastosowanie w przypadku konfliktów i problemów występujących w ramach pracy socjalnej.

6. Rola partycypacji społecznej w zarządzaniu jednostką samorządu terytorialnego

Kierownik projektu: dr Magdalena Gurdek

Cel: Wykazanie, czy partycypacja obywatelska oprócz tego, że jest aktualnie tematyką, która uznawana jest za populistyczną ma sens i przesłanie. W związku z tym konieczne będzie udzielenie odpowiedzi na następujące pytania: a) jaka jest aktualnie rola partycypacji społecznej w zarządzaniu jednostką samorządową? b) czy mieszkańcy jednostek samorządu terytorialnego rzeczywiście chętnie korzystają z istniejących form współdecydowania? c) czy istnieje potrzeba wprowadzania nowych form umożliwiających angażowanie się społeczności lokalnej w zarządzanie jednostką samorządową, a jeśli tak to jakich?

7. Nowe tendencje i wyzwania w zarządzaniu zasobami ludzkimi MŚP w województwie śląskim

Kierownik projektu: dr Małgorzata Smolarek

Cel: Dokonanie diagnozy stanu zarządzania zasobami ludzkimi z uwzględnieniem jego wpływu na funkcjonowanie MŚP w zmieniającym się otoczeniu oraz wskazanie obszarów doskonalenia diagnozowanego procesu.

8. Efekty współdziałania organizacji

Kierownik projektu: dr Olimpia Grabiec

Cel: analiza efektów występujących w organizacjach decydujących się na współpracę z innymi organizacjami oraz ocena efektów występujących po nawiązaniu współdziałania przez współpracujące ze sobą organizacje.

9. Kompetencje informatyczne pracowników MŚP jako istotny element zapewnienia efektywnego, innowacyjnego i konkurencyjnego działania firm

Kierownik projektu: dr Jadwiga Bakonyi

Cel: Określenie w jakim stopniu przedsiębiorstwa z sektora MŚP w procesach rekrutacji uwzględniają kompetencje z obszaru ICT oraz określenie ewentualnych luk kompetencyjnych w zakresie ICT. Czyli odpowiedź na pytanie, jaki jest zakres czynności z zakresu ICT, czy kompetencje pracowników są dopasowane do zakresu obowiązków. 

10. Analiza obecności i aktywności teatrów (w województwie śląskim) w przestrzeni mediów społecznościowych

Kierownik projektu: dr Katarzyna Walotek-Ściańska

Cel: Uzyskanie odpowiedzi na pytania: a) czy teatry publiczne i prywatne woj. śląskiego są obecne w przestrzeni mediów społecznościowych?, b) czy wykazują się aktywnością? c)czy umieszczają bieżące informacje o ofercie kulturalnej? d)czy współdziałają z użytkownikami sieci, by promować kulturę i tworzyć lepsze usługi? e) czy teatry w województwie śląskim wdrożyły koncepcję marketingu mediów społecznościowych.

11. Kultura organizacyjna uczelni jako czynnik determinujący wykorzystanie mediów społecznościowych  w procesie komunikacji ze studentami

Kierownik projektu: dr Małgorzata Koszembar-Wiklik

Cel: Identyfikacja najważniejszych elementów kultury organizacyjnej uczelni - w opinii pracowników, określenie potencjału kadry, który sprzyja implementacji mediów społecznościowych w procesie komunikacji ze studentem, określenie oczekiwań studentów co do wykorzystani social media w procesie komunikacji z wykładowcami.

12. Obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa obywateli a wolności i prawa jednostki

Kierownik projektu: dr Tomasz Miłkowski

Cel: Omówienie dotychczasowych regulacji Prawnych pod kątem obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa obywateli a prawami i wolnościami jednostki oraz próba wyznaczenia  nowej granicy pomiędzy (naturalnym skąd inąd) konfliktem pomiędzy, z jednej strony wolnościami i prawami jednostki, a z drugiej bezpieczeństwem obywateli.

13. Samorząd terytorialny a rynki pracy

Kierownik projektu: Prof. WSH dr Bolesław Ćwiertniak

Cel: Analiza kompetencji jednostek samorządu terytorialnego w zakresie instytucji lokalnych rynków pracy, określenie funkcjonowania instrumentów prawnych rynku pracy oraz ich skuteczności na przykładzie wybranych lokalnych rynków pracy

14. Zarządzanie jakością w administracji i biznesie

Kierownik projektu: Mgr Piotr Celej

Cel: Charakterystyka działań firm oraz organizacji administracji publicznej pod kątem zarządzania jakością oferowanego produktu bądź usługi, jak jakość produktu lub usługi (lub jej brak) przekłada się na postrzeganie organizacji lub firmy, jaki ma wpływ na zakładane cele strategiczne i szczegółowe oraz perspektywy implementacji zarządzania jakością w wymienionych sektorach.