Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Dotacja podmiotowa na finansowanie podstawowej działalności statutowej jednostki w 2017 roku

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznał Wyższej Szkole Humanitas dotację podmiotową na finansowanie podstawowej działalności statutowej jednostki w 2017 roku. W ramach tych środków zostaną zrealizowane następujących projekty badawcze:

1. Motywacja jako istotny element procesu zarządzania zasobami ludzkimi

Kierownik projektu: dr inż. Olimpia Grabiec

Cel: Prowadzone na potrzeby zadania analizy będą miały na celu przede wszystkim pomóc uzyskać odpowiedź na następujące pytania: jakie czynniki wywierają wpływ na zaangażowanie i wyniki pracy? W jaki sposób realizowane są procesy wynagradzania pracowników w badanej organizacji? Jakie sposoby motywacji i w jakim stopniu są stosowane w badanej organizacji?

2. Zarządzanie strategiczne – analiza prawnoporównawcza strategii rozwoju lokalnego miast na prawach powiatu w Polsce

Kierownik projektu: dr Joanna Podgórska-Rykała

Cel: Celem zadania badawczego jest ocena poziomu zarządzania strategicznego, rozumianego jako właściwa realizacja poszczególnych etapów cyklu strategicznego w dużych miastach w Polsce. Badanie będzie oparte na analizie porównawczej obowiązujących dokumentów strategicznych, informacjach z oficjalnych stron internetowych miast poświęconych strategii, a także dokumentach wdrożeniowych i raportach z realizacji strategii. Zakres przestrzenny analizy obejmie kilkanaście miast na prawach powiatu, głównie wojewódzkich.

3. Działalność organizacji pożytku publicznego

Cel: Celem zainteresowania w zadaniu badawczym jest zagadnienie funkcjonowania sektora pozarządowego w szerokim znaczeniu. Poddane zostaną analizie między innymi kwestie o charakterze ustrojowym, finansowym oraz współpracy z administracją publiczną w zakresie wykonywania zadań publicznych.

Kierownik projektu: dr Dorota Fleszer

4. Instytucje prawa cywilnego wykorzystywane przy określeniu wysokości szkody i zadośćuczynienia za doznaną krzywdę na gruncie regulacji karnoprawnych

Kierownik projektu: dr Anna Rogacka-Łukasik

Cel: Celem zadania badawczego będzie omówienie instytucji prawa cywilnego, które mogą być wykorzystywane przy określeniu wysokości szkody i zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Problematyka stosowania przepisów prawa cywilnego w procesie karny jest nowa i tym samym nieznana praktykom. Zwrócić należy uwagę, iż publikacja ma stanowić praktyczny „drogowskaz” jak postępować przy określeniu wysokości szkody  i zadośćuczynienia, nie ograniczając się do najbardziej typowych przypadków restytucji  w pieniądzu, lecz zwrotu w naturze. Problem ten jest szczególnie skomplikowany w zakresie zwrotu w naturze uprawnionemu np. nieruchomości, którą pokrzywdzony utracił w wyniku przestępstwa.

5. Efektywna dydaktyka w zakresie programowania wyzwaniem zarządzania szkołą w dobie społeczeństwa sieci

Cel: Celem projektu będzie zidentyfikowanie potrzeb menedżerów szkół i placówek oświatowych w zakresie dydaktyki programowania, a następnie opracowanie i dostarczenie instrumentów, które pozwolą w sposób wartościowy merytorycznie, sprawny i efektywny wdrożyć nauczanie programowania w praktyce funkcjonowania szkoły.  

Kierownik projektu: prof. WSH dr hab. Michał Kaczmarczyk

6. Identyfikacja i wzmocnienie potencjału naukowego Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu

Cel: Celem projektu jest zidentyfikowanie zasobów niematerialnych determinujących rozwój kapitału naukowego Wyższej Szkoły Humanitas, opisanie jego struktury oraz wskazanie silnych i słabych stron uczelni w zakresie zarządzania nauką i komercjalizowania wyników badań, w szczególności w obszarze nauk społecznych i humanistycznych. 

Kierownik projektu: prof. Michał Kaczmarczyk

7. Narody byłego imperium rosyjskiego wobec rewolucji 1917. I co dalej [zagadnienia wybrane]

Kierownik projektu: prof. zw. Adam Lityński

8. Ustrojowa powinność państwa zapewnienia bezpieczeństwa w kontekście działań antyterrorystycznych

Cel: Art. 5 Konstytucji stanowi m.in., że Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli. Z kolei art. 146 Ustawy Zasadniczej nakłada na rząd obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego. W praktyce ostatnich lat skala zagrożeń i konieczność przeciwdziałania im, a przede wszystkim zapobiegania powodują, że służby zajmujące się praktyczną stronę realizacji postulatu zapewnienia przez państwo bezpieczeństwa muszą sięgać do coraz aktywniejszych metod zwalczania potencjalnych niebezpieczeństw, na czele z zagrożeniem terrorystycznym. W tym celu uchwala się w wielu wypadkach specjalnie dedykowane temu akty prawne,. W Polsce należy do nich bez wątpienia ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. poz. 904). Ustawa ta nie tylko wprowadza nowe regulacje, ale również znowelizowała szereg innych aktów prawnych. Zmiany te powodują, że na nowo należy ocenić ustawodawstwo z dotychczasowym spojrzeniem na ustrojowe normy prawne, kształtujące nasz dotychczasowy punkt widzenia na powinność zapewnienia przez państwo (i jego organy) bezpieczeństwa. Uwagi te dotyczą również naszego funkcjonowania w ramach Unii Europejskiej, gdzie na nowo dyskutuje się o docelowej formule walki z takimi zagrożeniami, jak terroryzm i poziomie oraz kształcie współpracy międzynarodowej.

Kierownik projektu: dr Tomasz Miłkowski

9. Bezpieczeństwo w obliczu współczesnych zagrożeń. Rola Policji w zapewnieniu bezpieczeństwa wewnętrznego

Cel: Bezpieczeństwo wewnętrzne jest jednym z podstawowych elementów, jakie musi zapewnić państwo obywatelowi, aby mógł w nim w prawidłowy sposób funkcjonować. W dobie współczesnych zagrożeń, dynamicznie zmieniającego się otoczenia Policja  - do której podstawowych zadań należy ochrona życia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra, a także ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego -  stoi przed wieloma wyzwaniami. Celem projektu jest zbadanie trzech obszarów związanych z działaniami Policji w zapewnieniu bezpieczeństwa wewnętrznego. Pierwszy z nich dotyczy zarządzania bezpieczeństwem publicznym w partnerstwie międzyinstytucjonalnym i społecznym z perspektywy Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa  -  ważnego narzędzia   Ministerstwa Spraw Wewnętrzych i Administracji, które pozwala  na właściwe zidentyfikowanie  i przedstawienie skali i rodzaju zagroźeń.   Drugi z nich obejmuje analizę dzialań Policji w zakresi profilaktyki społecznej z punktu widzenia interesu społeczności lokalnych dążących do zapewniania swoim członkom możliwie najlepszych warunków życia wolnych od zagrożeń, a także z punktu widzenia Policji odpowiedzialnej za utrzymanie ładu społecznego na jak najwyższym poziomie. Trzeci obszar poświęcony jest zagrożeniom w cyberprzestrzeni z uwzględnieniem między innymi różnego rodzaju oszustw (aukcje internetowe, ogłoszenia, oferty zarobkowania, usługi medialne), przestępczości z wykorzystaniem elektronicznych instrumentów płatniczych,  digitalizacji stalkingu i mowy nienawiści, zjawisk patologicznych w świecie wirtualnym, a będących powszechnym zagrożeniem środowisk oświatowo-wychowawczych, zwłaszcza szkoły i rodziny, a także podejmowania działań zapobiegawczych.

Kierownik projektu: prof. zw. Jadwiga Stawnicka

10. Prawo do używania fotoradarów przez straże gminne – od przyznania do utraty

Cel: Celem projektu badawczego jest szczegółowa analiza, budzącego w ostatnich latach wiele kontrowersji, zagadnienia dotyczącego posiadania przez straże gminne uprawnień do używania tzw. fotoradarów. Po raz pierwszy strażnicy straży gminnych zostali uprawnieni do wykonywania czynności z zakresu kontroli ruchu drogowego w odniesieniu do kierujących pojazdami niestosujących się do wskazań sygnalizacji świetlnej oraz przekraczających dozwoloną prędkość przy użyciu urządzeń samoczynnie rejestrujących przekroczenie dozwolonej prędkości lub niestosowanie się do wskazań sygnalizacji świetlnej w roku 2003. Z roku na rok jednak używanie fotoradarów przez straże gminne wywoływało coraz więcej kontrowersji. W następstwie tego ustawą z dnia 24 lipca 2015 roku o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o strażach gminnych, w wyniku ponad dwuletnich prac nad zmianą przepisów uprawniających straże gminne do używania fotoradarów, dokonano nowelizacji art. 129b ustawy Prawo o ruchu drogowym, mocą której strażnicy gminni definitywnie utracili uprawnienia do wykonywania kontroli ruchu drogowego wobec kierującego pojazdem naruszającego przepisy ruchu drogowego, w przypadku ujawnienia i zarejestrowania czynu przy użyciu urządzenia rejestrującego. Wprowadzone ograniczenie wiązało się nierozerwalnie z tym, że tą samą nowelą zostali oni w ogóle pozbawieni możliwości używania urządzeń rejestrujących, czyli tzw. fotoradarów.

Kierownik projektu: dr Magdalena Gurdek

11. Dziedzictwo narodowe – ochrona prawna i zarządzanie dziedzictwem

Cel: Celem zadania jest wydania zbiorowej monografii naukowej pt. ,,Muzea. Aspekty praktyczne i prawne”, będącej pokłosiem zeszłorocznej Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. "Muzea - teoria i praktyka. Być albo nie być we współczesnym świecie". Publikacja zostanie wydana pod redakcją naukową: Iwony Gredki-Ligarskiej, Anny Rogackiej-Łukasik, Dariusza Rozmusa.

Kierownik projektu: dr Iwona Gredka-Ligarska

12. Marketingowe aspekty zarządzania komunikacją wizualną w sektorze MŚP

Cel: Scharakteryzowanie marketingowych aspektów zarządzania komunikacją wizualną w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. W ramach zadania zostanie wydana monografia naukowa podsumowująca badania. 

Kierownik projektu: prof. Jolanta Staszewska