Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Dotacja podmiotowa na finansowanie podstawowej działalności statutowej jednostki w 2018 roku

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznał Wyższej Szkole Humanitas dotację podmiotową na finansowanie podstawowej działalności statutowej jednostki w 2018 roku. W ramach tych środków zostaną zrealizowane następujących projekty badawcze:

1. U progu człowieczeństwa - rozważania nad początkami prawa naturalnego

Kierownik projektu: dr hab. Dariusz Rozmus

Cel: Ostanich 20 lat przyniosło przełomowe odkrycia związane z badaniami nad rozwojem gatunku ludzkiego. Przybyło wiedzy na temat naszej drogi ewolucyjnej oraz na temat drogi naszych bliskich kuzynów w tym takich, o których jeszcze kilkanaście lat temu nie mieliśmy nawet pojęcia (Homo florensis, Homo naledi, denisowianie i inni). Celem projektu jest przedstawienie stanu badań nad początkami człowieka, a także rozważania na ile najnowsze zdobycze takich nauk jak antropologia, archeologia, czy behawiorystka  mogą mieć znaczenie w rozważaniach nad naturą człowieka w sensie początków prawa naturalnego. Wiedza o najnowszych odkryciach nie jest jeszcze powszechna, a tym samym przepływ wyników badań pomiędzy różnymi środowiskami naukowców.

2. Wybory samorządowe 2018 - nowa kadencja, nowe regulacje

Kierownik projektu: dr Magdalena Gurdek

Cel: Wybory samorządowe zawsze wywołują wiele kontrowersji. W styczniu 2018 r. weszła w życie znacząca nowelizacja przepisów Kodeksu Wyborczego, która niewątpliwie miała wpływ nie tylko na organizację wyborów i ich przebieg, ale także wyniki. Celem projektu jest zbadanie wszystkich (nie tylko prawnych, ale również i społecznych) aspektów, które składają się na ten problem badawczy.

3. Prawo i czas

Kierownik projektu: dr Anna Rogacka-Łukasik, dr Andrzej Pokora, dr Dorota Fleszer

Cel: Celem projektu badawczego jest ujęcie instytucji prawa w kontekście zachodzących zmian we współczesnym świecie, które często wynikają z szeroko rozumianych zawirowań politycznych.
Zamierzeniem projektu jest także podkreślenie roli badań historycznoprawnych. Metoda historyczna to metoda badawcza eksponująca „wyznacznik czasowy.” Zwraca ona uwagę na przeszłość i zmiany, dzieląc je lub łącząc i konkretyzując.
Istotą projektu badawczego jest refleksja nad prawem w kontekście czasu. Myślą przewodnią w projekcie badawczym powinna być natura prawa i jej instytucji w perspektywie czasu, co stanowić będzie próbę odpowiedzi na jedno z najtrudniejszych i najistotniejszych pytań stawianych przez teoretyków prawa i filozofów czym jest istota prawa, jak się ona przejawia i czym jest jej  aksjologia.
Realizacja projektu badawczego pozwoli dokonać oceny efektywności i sprawności systemów prawnych funkcjonujących na osi czasu. 

4. Europejskie trendy w komunikacji marketignowej w branży designu

Kierownik projektu: dr hab. Miroslaw Zelinsky

Cel: Celem projektu jest analiza i identyfikacja trendów w komunikacji marketingowej w branży designu na podstawie największych targów i festiwalów designu w Polsce i na świecie.

5. Aspekty prawnokarne i kryminologiczne przestępstw mowy nienwaiści

Kierownik projektu: prof. zw. dr hab. Jadwiga Stawnicka

Cel: Celem projektu jest omówienie jednego z najbardziej kontrowersyjnych zagadnień współczesności – przestępstw mowy nienawiści z trzech perspektyw: rozpoznawania, zwalczania i zapobiegania, a zatem określona zostanie ich etiologia, scharakteryzowane symptomy oraz zaproponowane zostaną możliwości ich przeciwdziałania. Celem projektu będzie opracowanie kompleksowe alizacji mowy nienawiści z perspektywy konstytucyjnej zasady proporcjonalności. Autorka w oparciu o orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, sądów apelacyjnych, sądów okręgowych, a także wykorzystując własne doświadczenia jako biegła sądowa z lingwistyki kryminalistycznej  dokona analizy  zagadnień  regulacji prawa, w tym art. 119, 256 i 257 k.k. oraz projektów zmiany tych przepisów, a także aktów prawa międzynarodowego i prawa Unii Europejskiej dotyczących przestępstw mowy nienawiści.  Analiza ta zostanie poprzedzona konceptualizacją pojęć, takich jak przestępstwo mowy nienawiści, przestępstwo z nienawiści, naruszenia dóbr osobistych, nawolywanie do nienawiści, znieważenie, groźba karalna.

6. Czynności operacyjno-rozpoznawcze a prawa i wolnosci jednostki

Kierownik projektu: dr Tomasz Miłkowski

Cel: Celem zadania są badania w zakresie materii praw i wolności jednostki w kontekście czynności operacyjno-rozpoznawczych prowadzonych przez służby policyjne i specjalne.

7. Wybrane zagadnienia zarządzania zasobami ludzkimi

Kierownik projektu: dr Olimpia Grabiec

Cel: Prowadzone na potrzeby zadania badania będą miały na celu analizę:

  • Systemu motywowania pracowników pod kątem zróżnicowania wynagrodzeń na danych stanowiskach;
  • Systemu motywowania pracowników pod kątem zróżnicowania wynagrodzeń w zależności od płci;
  • Stylów kierowania;
  • Komunikacji w organizacji;
  • Szkoleń pracowników.

8. Klaster narzędziem kształtowania pozycji rynkowej przedsiębiorstwa

Kierownik projektu: dr hab. Jolanta Staszewska, prof. WSH 

Cel: Celem projektu jest analiza klastrów w aspekcie ich wpływu na konkurencyjność przedsiębiorstw, a konkretnie wykazanie, że klaster budując nową wartość na rynku stanowi dla przedsiębiorstw  drogę do sukcesu rynkowego.

9. Prawne instrumenty wsparcia rodzin

Kierownik projektu: dr  Magdalena Gurdek

Cel:
Celem projektu jest poddanie szczegółowej analizie wszelkich instrumentów prawnych jakie Państwo kieruje do rodzin, w tym w szczególności takich programów jak: „500+”, „Maluch+”, „wyprawka 300+”, „Mama 4+”, „Karta Dużej Rodziny”, „Za życiem”, a także kwestii związanych z urlopami przysługującymi po urodzeniu dziecka (macierzyński, rodzicielski, ojcowski), becikowym, świadczeniem rodzicielskim, świadczeniami rodzinnymi wraz dodatkami, ulgami podatkowymi, a w przypadku rodzin gorzej sytuowanych – świadczeniami z pomocy społecznej. Pośrednio również do rodzin kierowana jest bezpłatna pomoc prawna, pomoc państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania (w tym kontekście analizie porównawczej można również poddać dawne programy „Rodzina na swoim” i „Mieszkanie dla młodych” oraz zapowiadany „Mieszkanie+”).

10. Nadzór korporacyjny nad spółkami z udziałem samorządu terytorialnego

Kierownik projektu: dr Dorota Fleszer

Cel: 
Tendencją w realizacji zadań publicznych jest ich wykonywanie przez samorządowe osoby prawne. Dotyczy to w szczególności gospodarki komunalnej, mającej zaspokajać bieżące i nieprzerwane potrzeby społeczności poprzez dostarczanie usług powszechnie dostępnych. Jedną z dopuszczalnych form jej realizacji jest jej prowadzenie w formie spółek prawa handlowego . Istotnym zagadnieniem staje się ustalenie zasad nadzoru właścicielskiego, zapewniającego skuteczne, gospodarne i właściwe wykonywanie zadań publicznych.
Celem zadania badawczego jest identyfikacja środków nadzoru korporacyjnego nad spółkami z udziałem samorządu terytorialnego oraz ocena ich efektywności.

11. Rozwój uczelni wyższej w obszarze dydaktyki w kontekście potrzeb i oczekiwań gospodarki opartej na wiedzy

Kierownik projektu: dr Danuta Morańska

Cel:
Technologie cyfrowe wywierają coraz większy wpływ na edukację formalną, pozaformalną i nieformalną umożliwiając rozwój środowisk edukacyjnych, dostosowanych do potrzeb społeczeństwa. Dynamicznie zachodzące zmiany cywilizacyjne wywołują potrzebę badania nowych sposobów uczenia się dostosowanych do potrzeb społeczeństwa, które staje się coraz bardziej mobilne i cyfrowe.
Celem badań jest opracowanie podstaw dydaktyki akademickiej ukierunkowanej na rozwijanie u studentów kierunków nieinformatycznych  zestawu umiejętności i kompetencji, warunkujących samorealizację, zdrowie, szanse na zatrudnienie oraz włączenie społeczne w okresie szybkich i głębokich przemian społecznych i gospodarczych spowodowanych przemianą cywilizacyjną.
Uzasadnieniem podjętych zadań jest przygotowanie studentów do rzeczywistości, w której rośnie liczba miejsc pracy poddanych automatyzacji oraz widoczna jest coraz istotniejsza rola technologii we wszystkich dziedzinach pracy i życia.