Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Elektroradiologia

O kierunku

ZAPISZ SIĘ (kliknij tutaj)

Studia I stopnia

Kierunek adresowany jest przede wszystkim do osób pracujących już w zawodzie technika elektroradiologii. Studia są również adresowane do absolwentów szkół ponadgimnazjalnych o zainteresowaniach medycznych, technicznych i fizycznych, którzy chcieliby w przyszłości wykonywać zawód elektroradiologa. Wyższa Szkoła Humanitas umożliwia studentom studiów niestacjonarnych zdobycie tytułu licencjata elektroradiologii w 2 lata, a nie w 3 lata.

Studia II stopnia

Kierunek adresowany jest przede wszystkim do osób  posiadjących tytuł licencjata na kierunku Elektroradiologia, którzy zamierzających uzupełnić swoje wykształcenie wyższe oraz podnieść i rozwinąć posiadane kwalifikacje. Umożliwiamy zdobycie tytułu magistra w 1,5 roku!

 

Gdzie znajdziesz pracę:


Elektroradiologia
I stopnia


Elektroradiologia 
II stopnia

 • pracować w podmiotach wykonujących działalność leczniczą (m.in. szpitalach, klinikach,            ośrodkach zdrowia, ambulatoriach itp.);
 • znaleźć zatrudnienie, jako personel medyczny wspomagający pracę zespołu lekarskiego i          pielęgniarskiego;
 • wykonywać procedury radiologiczne, badania obrazowe, procedury radioterapii i medycyny       nuklearnej;
 • wykonywać obowiązki w zakresie organizowania, planowania i wykonywania procedur          medycznych, które przewidują zastosowanie metod i technik radiologicznych (promieniowanie     X,  promieniowanie gamma, pole magnetyczne, ultradźwięki) oraz technik z obszaru diagnostyki  lektromedycznej (odbiór i przetwarzanie sygnałów bioelektrycznych) i medycyny nuklearnej.

Więcej informacji wkrótce!

Wybrane przedmioty w programie studiów:

 

Elektroradiologia I stopnia

Elektroradiologia II stopnia

 • Anatomia radiologiczna
 • Anatomia i fizjologia
 • Biosygnały
 • Informatyka medyczna
 • Medycyna nuklearna
 • Magnetyczny rezonans jądrowy
 • Radioterapia
 • Rentgenodiagnostyka                                                                                                

             

 • Echokardiologia                           
 • Neurodiagnostyka
 • Anatomia obrazowa
 • Radiologia stomatologiczna
 • Interpretacja wyników badań obrazowych
 • Fizyka atomowa i molekularna
 • Rezonans magnetyczny
 • Magnetyzm w medycynie 

                                                                           

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów I stopnia na kierunku Elektroradiologia w Wyższej Szkole Humanitas:

 • będzie posiadał interdyscyplinarną wiedzę ogólną z zakresu nauk medycznych i fizycznych oraz wiedzę szczegółową z zakresu elektroradiologii;
 • będzie wyposażony w wiadomości na temat metod diagnostycznych z obszaru radiologii, diagnostyki elektromedycznej, jak również w wiedzę na temat metod radioterapeutycznych;
 • posiądzie podstawową wiedzę z dziedziny epidemiologii, profilaktyki, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej;
 • będzie potrafił scharakteryzować zasady badań tomografii emisyjnej, badań radioizotopowych i badań metodą obrazowania magnetyczno-rezonansowego;
 • nabędzie wiedzę na temat metod terapii z wykorzystaniem promieniowania jonizującego;
 • będzie posiadał wiedzę na temat organizacji i zasad pracy w pracowni radiologicznej oraz pracowni radioterapii i medycyny nuklearnej;
 • będzie przygotowany do wykonywania zadań menadżerskich w tym środowisku;
 • będzie znał przepisy prawne i reguły etyczne, stanowiące podstawę normatywną pracy elektroradiologa;
 • będzie przygotowany do współpracy z lekarzami odpowiednich specjalności medycznych.

 

Absolwent studiów II stopnia na kierunku Elektroradiologia w Wyższej Szkole Humanitas:

Więcej informacji wkrótce!

Atuty kierunku

 • Możliwość uzyskania tytułu licencjata elektroradiologii już w 2 lata!
 • Możliwość uzyskania tytułu magistra elektroradiologii już w 1,5 roku!
 • Studia według  najnowocześniejszych programów! Program studiów na kierunku elektroradiologia przygotowany został we współpracy z pracodawcami, organizacjami branżowymi i instytutami badawczymi.
 • Kierunek kształcący specjalistów poszukiwanych na rynku pracy! Popyt na specjalistów w dziedzinie elektroradiologii determinowany jest m.in. obserwowanym obecnie wzrostem zapadalności ludzi na choroby cywilizacyjne i coraz większą popularnością technik diagnostycznych i leczniczych opartych na obrazowaniu i elektromedycynie. Ponadto dynamiczny rozwój technik obrazowania, wymaga obsługi nowoczesnego sprzętu diagnostycznego i terapeutycznego przez wszechstronnie wykształconych ekspertów.
 • Kierunek otwierający drogę do awansu zawodowego! Studia stwarzają technikom elektroradiologii możliwość podniesienia kwalifikacji i zdobycia tytułu licencjata.
 • Duży nacisk na praktykę! Wykłady i ćwiczenia na kierunku prowadzą nie tylko naukowcy, ale przede wszystkim praktycy: lekarze, inżynierowie, menadżerowie systemu ochrony zdrowia, elektroradiolodzy.
 • Szeroka oferta praktyk dzięki podpisanym umowom partnerskim z podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, laboratoriami, instytucjami naukowymi, organizacjami branżowymi zrzeszającymi elektroradiologów.
 • Możliwość zdobycia dodatkowych certyfikatów!

Opłaty

 


Elektroradiologia studia I stopnia

tryb niestacjonarny
Czesne już od 290
 tryb stacjonarny
  Czesne już od 300 zł

 


Elektroradiologia studia II stopnia

tryb niestacjonarny
Czesne już od 750 zł

Partnerzy

Licencjat w 2 lata

Wyższa Szkoła Humanitas umożliwia studentom studiów niestacjonarnych zdobycie tytułu licencjata w 2 lata. W innych uczelniach studia na tym kierunku trwają 3 lata. Oferta WSH wynika z możliwości realizowania studiów w ramach indywidualnej ścieżki kształcenia. Dzięki temu studenci mogą zrealizować pełny program studiów w krótszym czasie. Studia, które trwają 2 lata, obejmują ten sam materiał, co studia realizowane w tradycyjnym, trzyletnim trybie, ale są realizowane wg. autorskiego, dostosowanego do oczekiwań studenta trybu kształcenia. Nasi studenci uzyskują tę samą wiedzę, kwalifikacje i umiejętności, którą nabywają studenci kształcący się na studiach realizowanych w standardowym, niezindywidualizowanym trybie.


Porównanie


Ścieżka
3-letnia


Ścieżka 2-letnia  realizowana
w ramach
indywidualnej ścieżki studiów

Program studiów

identyczny

identyczny

Efekty kształcenia

identyczne

identyczne

Planowny termin ukończenia studiów

wrzesień 2022

wrzesień 2021

Ilość zjazdów w miesiącu

2

3

Całkowita kwota czesnego

12 980 zł

12 960 zł

Warunki rekrutacji

 
 
Zapisz się na studia

1. Wypełnij kwestionariusz online 

2. Skompletuj następujące dokumenty:

 • kwestionariusz zostanie wydrukowany przez pracownika rekrutacji podczas składania dokumentów na studia,
 • kserokopia świadectwa maturalnego (w przypadku kandydata na studia I stopnia)
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów I stopnia na kierunku Elektroradiologia (w przypadku kandydatów na studia II stopnia),
 • dwa podpisane kolorowe zdjęcia do legitymacji studenckiej, rozmiar 3,5 cm x 4,5 cm (zgodnie z wymogami dla dowodu osobistego),
 • do wglądu dowód osobisty,
 • potwierdzenie dokonania wymaganych wpłat.

3. Dokonaj opłat za studia:​
(wpłat należy dokonywać z wpisanym czytelnie imieniem, nazwiskiem oraz adresem)

 • opłata za legitymację studencką - 22 zł,
 • opłata rekrutacyjna - 85 zł,
 • I rata czesnego, bądź wpłata z góry za cały semestr lub rok
 • opłata wpisowa 400 zł (sprawdź kiedy opłata wpisowa nie obowiązuje).

  KONTO

  Wyższa Szkoła Humanitas
  ING Bank Śląski S.A. II Oddział w Sosnowcu
  24 1050 1360 1000 0008 0337 9932

4. Przyjdź do punktu rekrutacyjnego w Wyższej Szkole Humanitas z kompletem wyżej wymienionych dokumentów.

5. Na miejscu otrzymasz

Po jej podpisaniu, jesteś przyjęty na studia. Gratulujemy!
W razie pytań zachęcamy do kontaktu!

Punkt Rekrutacyjny
ul. Kilińskiego 43, Sosnowiec
tel. 032 - 36 - 31 - 206
e-mail: rekrutacja@humanitas.edu.pl