Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Elektroradiologia

O kierunku

ZAPISZ SIĘ (kliknij tutaj)

Studia I stopnia

Kierunek adresowany jest przede wszystkim do osób pracujących już w zawodzie technika elektroradiologii. Studia są również adresowane do absolwentów szkół ponadgimnazjalnych o zainteresowaniach medycznych, technicznych i fizycznych, którzy chcieliby w przyszłości wykonywać zawód elektroradiologa. Wyższa Szkoła Humanitas umożliwia studentom studiów niestacjonarnych zdobycie tytułu licencjata elektroradiologii w 2,5 roku, a nie w 3 lata.

Studia II stopnia

Kierunek adresowany jest przede wszystkim do osób  posiadjących tytuł licencjata na kierunku Elektroradiologia, którzy zamierzających uzupełnić swoje wykształcenie wyższe oraz podnieść i rozwinąć posiadane kwalifikacje. Umożliwiamy zdobycie tytułu magistra w 1,5 roku!

 

Wybrane przedmioty w programie studiów:

 

Elektroradiologia I stopnia

Elektroradiologia II stopnia

 • Anatomia radiologiczna
 • Anatomia i fizjologia
 • Biosygnały
 • Informatyka medyczna
 • Medycyna nuklearna
 • Magnetyczny rezonans jądrowy
 • Radioterapia
 • Rentgenodiagnostyka                                                                                                

             

 • Echokardiologia                           
 • Neurodiagnostyka
 • Anatomia obrazowa
 • Radiologia stomatologiczna
 • Interpretacja wyników badań obrazowych
 • Fizyka atomowa i molekularna
 • Rezonans magnetyczny
 • Magnetyzm w medycynie 

                                                                           

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów I stopnia na kierunku Elektroradiologia w Wyższej Szkole Humanitas:

 • będzie posiadał interdyscyplinarną wiedzę ogólną z zakresu nauk medycznych i fizycznych oraz wiedzę szczegółową z zakresu elektroradiologii;
 • będzie wyposażony w wiadomości na temat metod diagnostycznych z obszaru radiologii, diagnostyki elektromedycznej, jak również w wiedzę na temat metod radioterapeutycznych;
 • posiądzie podstawową wiedzę z dziedziny epidemiologii, profilaktyki, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej;
 • będzie potrafił scharakteryzować zasady badań tomografii emisyjnej, badań radioizotopowych i badań metodą obrazowania magnetyczno-rezonansowego;
 • nabędzie wiedzę na temat metod terapii z wykorzystaniem promieniowania jonizującego;
 • będzie posiadał wiedzę na temat organizacji i zasad pracy w pracowni radiologicznej oraz pracowni radioterapii i medycyny nuklearnej;
 • będzie przygotowany do wykonywania zadań menadżerskich w tym środowisku;
 • będzie znał przepisy prawne i reguły etyczne, stanowiące podstawę normatywną pracy elektroradiologa;
 • będzie przygotowany do współpracy z lekarzami odpowiednich specjalności medycznych.

 

Absolwent studiów II stopnia na kierunku Elektroradiologia w Wyższej Szkole Humanitas:

Więcej informacji wkrótce!

Atuty kierunku

 

 • Studia według  najnowocześniejszych programów! Program studiów na kierunku elektroradiologia przygotowany został we współpracy z pracodawcami, organizacjami branżowymi i instytutami badawczymi.
 • Kierunek kształcący specjalistów poszukiwanych na rynku pracy! Popyt na specjalistów w dziedzinie elektroradiologii determinowany jest m.in. obserwowanym obecnie wzrostem zapadalności ludzi na choroby cywilizacyjne i coraz większą popularnością technik diagnostycznych i leczniczych opartych na obrazowaniu i elektromedycynie. Ponadto dynamiczny rozwój technik obrazowania, wymaga obsługi nowoczesnego sprzętu diagnostycznego i terapeutycznego przez wszechstronnie wykształconych ekspertów.
 • Kierunek otwierający drogę do awansu zawodowego! Studia stwarzają technikom elektroradiologii możliwość podniesienia kwalifikacji i zdobycia tytułu licencjata.
 • Duży nacisk na praktykę! Wykłady i ćwiczenia na kierunku prowadzą nie tylko naukowcy, ale przede wszystkim praktycy: lekarze, inżynierowie, menadżerowie systemu ochrony zdrowia, elektroradiolodzy.
 • Szeroka oferta praktyk dzięki podpisanym umowom partnerskim z podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, laboratoriami, instytucjami naukowymi, organizacjami branżowymi zrzeszającymi elektroradiologów.
 • Możliwość zdobycia dodatkowych certyfikatów!

Opłaty

 


Elektroradiologia studia I stopnia

tryb niestacjonarny / stacjonarny 
Czesne już od 250

 


Elektroradiologia studia II stopnia

tryb niestacjonarny
Czesne już od 660 zł

Partnerzy

Warunki rekrutacji

 
 
Zapisz się na studia

1. Wypełnij kwestionariusz online 

2. Skompletuj następujące dokumenty:

 • kwestionariusz zostanie wydrukowany przez pracownika rekrutacji podczas składania dokumentów na studia,
 • kserokopia świadectwa maturalnego (w przypadku kandydata na studia I stopnia)
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów I stopnia na kierunku Elektroradiologia (w przypadku kandydatów na studia II stopnia),
 • dwa podpisane kolorowe zdjęcia do legitymacji studenckiej, rozmiar 3,5 cm x 4,5 cm (zgodnie z wymogami dla dowodu osobistego),
 • do wglądu dowód osobisty,
 • potwierdzenie dokonania wymaganych wpłat.
 • badania lekarskie

3. Dokonaj opłat za studia:​
(wpłat należy dokonywać z wpisanym czytelnie imieniem, nazwiskiem oraz adresem)

 • opłata za legitymację studencką - 22 zł,
 • opłata rekrutacyjna - 85 zł,
 • I rata czesnego, bądź wpłata z góry za cały semestr lub rok
 • opłata wpisowa 400 zł (sprawdź kiedy opłata wpisowa nie obowiązuje).

  KONTO

  Wyższa Szkoła Humanitas
  ING Bank Śląski S.A. II Oddział w Sosnowcu
  24 1050 1360 1000 0008 0337 9932

4. Przyjdź do punktu rekrutacyjnego w Wyższej Szkole Humanitas z kompletem wyżej wymienionych dokumentów.

5. Na miejscu otrzymasz umowę o warunkach płatności za usługi edukacyjne - tutaj możesz zapoznać się z jej wzorem

Badania lekarskie kandydatów na studia

Wszyscy kandydaci przyjęci na studia na kierunku Elektroradiologia są zobowiązani do dostarczenia zaświadczenia lekarskiego, stwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia tych studiów.

Skierowania na badania są wydane przy składaniu dokumentów na studia. 

Badania lekarskie można wykonać u każdego uprawnionego lekarza medycyny pracy (koszt badania ponosi student).

Zaświadczenie lekarskie należy złożyć w punkcie rekrutacyjnym najpóźniej na pierwszym zjeździe.

 

Po jej podpisaniu, jesteś przyjęty na studia. Gratulujemy!
W razie pytań zachęcamy do kontaktu!

Punkt Rekrutacyjny
ul. Kilińskiego 43, Sosnowiec
tel. 032 - 36 - 31 - 206
e-mail: rekrutacja@humanitas.edu.pl

3-semestralne studia II stopnia

Wyższa Szkoła Humanitas umożliwia studentom studiów niestacjonarnych zdobycie tytułu magistra w 1,5 roku zgodnie z Ustawą z dnia 20 lipca Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ( rozdział 2, Art. 65.) . W innych uczelniach studia na tym kierunku trwają 2 lata. Dzięki temu studenci mogą zrealizować pełny program studiów w krótszym czasie. Studia, które trwają 1,5 roku, obejmują ten sam materiał, co studia realizowane w tradycyjnym, dwuletnim trybie, ale są realizowane wg. autorskiego, dostosowanego do oczekiwań studenta trybu kształcenia. Nasi studenci uzyskują tę samą wiedzę, kwalifikacje i umiejętności, którą nabywają studenci kształcący się na studiach realizowanych w standardowym, niezindywidualizowanym trybie.