Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Elektroradiologia

Studia Sosnowiec Gliwice

ZAPISZ SIĘ   FORMULARZ KONTAKTOWY

O kierunku

ZAPISZ SIĘ (kliknij tutaj)

Studia I stopnia

Kierunek adresowany jest przede wszystkim do osób pracujących już w zawodzie technika elektroradiologii. Studia są również adresowane do absolwentów szkół ponadgimnazjalnych o zainteresowaniach medycznych, technicznych i fizycznych, którzy chcieliby w przyszłości wykonywać zawód elektroradiologa. 

Studia II stopnia

Kierunek adresowany jest przede wszystkim do osób  posiadjących tytuł licencjata na kierunku Elektroradiologia, którzy zamierzających uzupełnić swoje wykształcenie wyższe oraz podnieść i rozwinąć posiadane kwalifikacje. Umożliwiamy zdobycie tytułu magistra w 1,5 roku!

AkredytacjaPKAzostała przyzna naokres 6 lat.

W dniu 7 września 2023 roku PrezydiumPolskiej Komisji Akredytacyjnejnapodstawie przeprowadzonej oceny programowej pozytywnie oceniłostudia pierwszego i drugiego stopnia na kierunku Elektroradiologia  prowadzonych w Akademii Humanitas. Proces kształcenia „umożliwia studentom kierunkuElektroradiologia osiągnięcie założonych efektów uczenia się dla studiów pierwszego i drugiego stopnia oprofilu praktycznym”. 

 

 

Wybrane przedmioty w programie studiów:

 Elektroradiologia I stopnia

 • Anatomia radiologiczna
 • Analiza i przetwarzanie obrazów
 • Rentgenodiagnostyka
 • Fizyczne i techniczne podstawy elektroradiologii
 • Rentgenografia
 • Podstawy radiologii zabiegowej
 • Radiografia cyfrowa
 • Aparatura elektromedyczna
 • Neuroradiologia
 • Radioterapia
 • Diagnostyka elektromedyczna 
 • Kliniczne aspekty radioterapii
 • Wskazania do badań obrazowych
 • Obrazowanie MR 
 • Biosygnały: wykorzystanie sygnałów bioelektrycznych
 • Podstawy fizyczne MR
 • Ochrona radiologiczna
 • Nanotechnologie w diagnostyce obrazowej
 • Obrazowanie optyczne i lasery w medycynie

 

 Elektroradiologia II stopnia                

 • Elektrokardiografia 
 • Neurodiagnostyka
 • Anatomia obrazowa 
 • Radiologia zabiegowa i techniki radiologii interwencyjnej
 • Wybrane problemy fizyki współczesnej
 • Radiologia stomatologiczna
 • Interpretacja wyników badań obrazowych
 • Naukowe podstawy współczesnej medycyny
 • Diagnostyka elektromedyczna – czytanie wyników badań oraz specyfika badań pediatrycznych
 • Fizyka atomowa i molekularna
 • Magnetyzm w medycynie
 • Medycyna nuklearna 
 • Techniki hybrydowe w diagnostyce onkologicznej
 • Rezonans magnetyczny - repetytorium
 • Diagnostyka obrazowa w ortopedii
 • Diagnostyka obrazowa w onkologii

 

Specjalności

Na studiach II stopnia:

Radioterapia

Cel studiów

Celem specjalności Radioterapia jest uzyskanie pogłębionej wiedzy oraz umiejętności w zakresie zastosowania radioterapii z wykorzystaniem źródeł zewnętrznych w leczeniu chorób nowotworowych oraz nienowotworowych. Zasadniczym efektem jest nabycie przez Studenta umiejętności praktycznych w zakresie przygotowania chorego do terapii, zaplanowania leczenia, dozymetrii planów leczenia, realizacji napromieniania oraz prowadzenia kontroli jakości w pracowni terapeutycznej wykorzystującej urządzenia do radioterapii.                           

Adresaci specjalności

Specjalność Radioterapia skierowana jest do absolwentów studiów I stopnia na kierunku Elektroradiologia, którzy zamierzają uzupełnić swoje wykształcenie wyższe oraz podnieść i rozwinąć posiadane kwalifikacje.

Sylwetka absolwenta

Absolwent specjalności Radioterapia posiada pogłębioną wiedzę z zakresu:

 • radiobiologii klinicznej w radioterapii,
 • metod stosowanych w radioterapii,
 • technik napromieniania,

potrafi:

 • obsługiwać aparaturę wykorzystywaną w radioterapii,
 • zaplanować leczenie w radioterapii i brachyterapii,
 • wskazać i opisać zasady kontroli jakości w radioterapii,
 • zapobiegać zdarzeniom niepożądanym w radioterapii.

jest gotowy do:

 • bycia koordynatorem pracy zespołów techników elektroradiologii oraz inicjowania dalszego rozwoju zawodowego (zespołu i własnego),
 • oceny swoich możliwości i ograniczeń, rozumie potrzebę współpracy z innymi ekspertami.

Metody kształcenia:

 • aktywne ćwiczenia i warsztaty,
 • laboratoria,                                                    
 • wykład, prezentacja,
 • gry szkoleniowe,
 • dyskusja,
 • studium przypadku (Case study),
 • praca w parach, grupach,
 • praca indywidualna.

Wybrane przedmioty specjalnościowe:

 • Radiobiologia kliniczna w radioterapii,
 • Dozymetria promieniowania jonizującego,
 • Aparatura w radioterapii,
 • Planowanie leczenia w radioterapii i brachyterapii,
 • Kontrola jakości w radioterapii,
 • Zdarzenia niepożądane w radioterapii,
 • Protonoterapia – zagadnienia kliniczne i fizyczne,
 • Radioterapia kierowana obrazem,
 • Techniki napromieniania – zagadnienia fizyczne i kliniczne.

Perspektywy zawodowe

Studia uprawniają do wykonywania zawodu w zakresie:

 • Teleradioterapii,
 • Brachyterapii,
 • Protonoterapii,
 • Pracowniach dozymetrii klinicznej,
 • Kontroli jakości w radioterapii.

Diagnostyka obrazowa

Cel studiów

Celem specjalności Diagnostyka obrazowa jest uzyskanie pogłębionej wiedzy oraz umiejętności  w zakresie diagnostyki obrazowej z uwzględnieniem wszystkich metod obrazowych takich jak rentgenodiagnostyka, rezonans magnetyczny, ultrasonografia, medycyna nuklearna. Zasadniczym efektem jest nabycie przez Studenta wiedzy z zakresu podstaw klinicznych  badań diagnostycznych oraz umiejętności praktycznych w zakresie przygotowania chorego do badań, zaplanowania i realizacji badania oraz wstępnej oceny obrazów radiologicznych.

Adresaci specjalności

Specjalność Diagnostyka obrazowa skierowana jest do absolwentów studiów I stopnia na kierunku Elektroradiologia, którzy zamierzają uzupełnić swoje wykształcenie wyższe oraz podnieść i rozwinąć posiadane kwalifikacje.

Sylwetka absolwenta                                                                     

Absolwent specjalności Diagnostyka obrazowa posiada pogłębioną wiedzę z zakresu:

 • klinicznych podstaw wykonywania badań obrazowych,
 • roli medycyny nuklearnej w diagnostyce obrazowej,
 • klinicznych podstaw termografii,
 • systemu zapewnienia jakości w radiologii.

potrafi:

 • dobrać odpowiednią metodę wykonywania badań obrazowych,
 • potrafi wykonywać laparoskopię i ultrasonografię śródoperacyjną,
 • wykorzystywać systemy technologii informacyjnej i komputerowe wspomaganie w diagnostyce obrazowej,

 jest gotowy do:

 • bycia koordynatorem pracy zespołów techników elektroradiologii oraz inicjowania dalszego rozwój zawodowego (zespołu i własnego),
 • pełnienia roli asystenta radiologa poprzez optymalizację procedur diagnostyki obrazowej,
 • profesjonalnego nadzorowania stanu urządzeń medycznych używanych do diagnostyki obrazowej oraz konfigurować specyfikacje techniczne  sprzętu medycznego w postępowaniach przetargowych.

Metody kształcenia:

 • aktywne ćwiczenia i warsztaty,
 • laboratoria,
 • wykład, prezentacja,
 • gry szkoleniowe,
 • dyskusja,
 • studium przypadku (Case study),
 • praca w parach, grupach,
 • praca indywidualna.

Wybrane przedmioty specjalnościowe:

 • System zapewnienia jakości w radiologii,
 • Metody obrazowania w chirurgii: laparoskopia i ultrasonografia śródoperacyjna,
 • Systemy technologii informacyjnej i komputerowe wspomaganie w diagnostyce obrazowej,
 • Kliniczne podstawy i metodyka wykonywania badań obrazowych (w tym Propedeutyka zagadnień profilaktyki i diagnostyki schorzeń gruczołu piersiowego w oparciu o metodykę badań obrazowych),
 • Rola medycyny nuklearnej w diagnostyce obrazowej,
 • Kliniczne podstawy termografii,
 • Diagnostyka obrazowa w pediatrii.

Perspektywy zawodowe

Studia skierowane są do osób planujących podjęcie pracy zawodowej lub pracujących m.in. w:

 • Pracowni rentgenowskiej,
 • Pracowni tomografii komputerowej,
 • Pracowni rezonansu magnetycznego,
 • Pracowni medycyny nuklearnej,
 • Pracowni ultrasonograficznej,
 • Pracowni mammograficznej,
 • Pracowni densytometrycznej,
 • Pracowni radiologii inwazyjnej.

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów I stopnia na kierunku Elektroradiologia w Akademii Humanitas:

 • będzie posiadał interdyscyplinarną wiedzę ogólną z zakresu nauk medycznych i fizycznych oraz wiedzę szczegółową z zakresu elektroradiologii;
 • będzie wyposażony w wiadomości na temat metod diagnostycznych z obszaru radiologii, diagnostyki elektromedycznej, jak również w wiedzę na temat metod radioterapeutycznych;
 • posiądzie podstawową wiedzę z dziedziny epidemiologii, profilaktyki, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej;
 • będzie potrafił scharakteryzować zasady badań tomografii emisyjnej, badań radioizotopowych i badań metodą obrazowania magnetyczno-rezonansowego;
 • nabędzie wiedzę na temat metod terapii z wykorzystaniem promieniowania jonizującego;
 • będzie posiadał wiedzę na temat organizacji i zasad pracy w pracowni radiologicznej oraz pracowni radioterapii i medycyny nuklearnej;
 • będzie przygotowany do wykonywania zadań menadżerskich w tym środowisku;
 • będzie znał przepisy prawne i reguły etyczne, stanowiące podstawę normatywną pracy elektroradiologa;
 • będzie przygotowany do współpracy z lekarzami odpowiednich specjalności medycznych.

 

Absolwent studiów II stopnia na kierunku Elektroradiologia w Akademii Humanitas:

 • jest przygotowany do planowania i wykonywania badań w zakresie rentgenodiagnostyki, radioterapii, elektrofizjologii, ochrony radiologicznej, medycyny nuklearnej, neuroradiologii i radiologii zabiegowej;
 • posiada kompetencje, aby sprawować nadzór merytoryczny nad technikami
  i licencjatami elektroradiologii;
 • pełni rolę asystenta radiologa poprzez optymalizację procedur diagnostyki obrazowej;
 • nadzoruje stan urządzeń używanych do diagnostyki obrazowej oraz konfiguruje specyfikacje techniczne sprzętu medycznego w postępowaniach przetargowych;
 • zna język obcy na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

 

Absolwent specjalności diagnostyka obrazowa:

 • ma pogłębioną wiedzę pozwalającą na rozpoznawanie struktur patologicznych na obrazach diagnostycznych;
 • posiada uporządkowaną wiedzę niezbędną do czytania, analizy i interpretacji wyników badań obrazowych;
 • posiada pogłębioną wiedzę na temat uwarunkowań prawnych organizacji
  i dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością w rentgenodiagnostyce, medycynie nuklearnej i rezonansu magnetycznego;
 • posiada poszerzoną wiedzę w zakresie organizacji ochrony radiologicznej w Polsce, środków i zasad ochrony radiologicznej, limitów dawek oraz poziomów referencyjnych, jak i dozymetrii promieniowania. Zna i interpretuje przepisy prawa krajowego, Unii Europejskiej oraz standardy międzynarodowe z zakresu ochrony radiologicznej.

 

Absolwenci specjalności radioterapia:

 • zna podstawowe zagadnienia związane z radioterapią nowotworów: rodzaje radioterapii, zasady jej planowania i podawania, mechanizm działania promieniowania jonizującego na tkanki oraz wczesne i późne powikłania popromienne. Podano zna także zasady kojarzenia radioterapii z chemioterapią, hormonoterapią i leczeniem chirurgicznym;
 • potrafi zaplanować leczenie w radioterapii i brachyterapii;
 • posiada pogłębioną wiedzę z zakresu podstaw onkologii i rozumie miejsce onkologii we współczesnej medycynie. Ma również wiedzę z zakresu genetycznych
  i molekularnych podstaw karcinogenezy;
 • posiada pogłębioną wiedzę na temat uwarunkowań prawnych organizacji
  i dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością w radiologii zabiegowej, radioterapii.

Atuty kierunku

 

 • Studia według  najnowocześniejszych programów! Program studiów na kierunku elektroradiologia przygotowany został we współpracy z pracodawcami, organizacjami branżowymi i instytutami badawczymi.
 • Kierunek kształcący specjalistów poszukiwanych na rynku pracy! Popyt na specjalistów w dziedzinie elektroradiologii determinowany jest m.in. obserwowanym obecnie wzrostem zapadalności ludzi na choroby cywilizacyjne i coraz większą popularnością technik diagnostycznych i leczniczych opartych na obrazowaniu i elektromedycynie. Ponadto dynamiczny rozwój technik obrazowania, wymaga obsługi nowoczesnego sprzętu diagnostycznego i terapeutycznego przez wszechstronnie wykształconych ekspertów.
 • Kierunek otwierający drogę do awansu zawodowego! Studia stwarzają technikom elektroradiologii możliwość podniesienia kwalifikacji i zdobycia tytułu licencjata.
 • Duży nacisk na praktykę! Wykłady i ćwiczenia na kierunku prowadzą nie tylko naukowcy, ale przede wszystkim praktycy: lekarze, inżynierowie, menadżerowie systemu ochrony zdrowia, elektroradiolodzy.
 • Szeroka oferta praktyk dzięki podpisanym umowom partnerskim z podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, laboratoriami, instytucjami naukowymi, organizacjami branżowymi zrzeszającymi elektroradiologów.
 • Możliwość zdobycia dodatkowych certyfikatów!
 • Jesteśmy członkiem prestiżowego The European Federation of Radiographer Societies
 • Nowoczesna pracowania elektroradiologiczna wyposażona m.in. w aparat rentgenowski z kolumną na szynie jezdnej.
 • Bogate portfolio partnerów z dziedziny ochrony zdrowi.

Opłaty

 

 • Elektroradiologia I stopnia Opłaty - do pobrania >>
 • Elektroradiologia II stopnia Opłaty - do pobrania >>

 

Partnerzy

 

 

Erasmus+

Uczelnie partnerskie w ramach Erasmus+:

Zasady rekrutacji

Studia I stopnia (forma stacjonarna i niestacjonarna)

Od kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia wymagane jest przede wszystkim świadectwo dojrzałości. Kandydaci na studia na kierunku elektroradiologia będą przyjmowani w ramach limitu miejsc w postępowaniu kwalifikacyjnym (odrębnie dla stacjonarnej
i niestacjonarnej formy studiów) po ustaleniu listy rankingowej, która będzie sporządzona na podstawie świadectw dojrzałości. Limit miejsc w przypadku formy stacjonarnej wynosi 120 miejsc a niestacjonarnej: 90.

Akademia Humanitas oczekuje od kandydatów kompetencji cyfrowych na podstawowym poziomie uzyskanym w toku kształcenia ustawicznego, zgodnych ze standardem DIGCOMP określonym w Polsce. Kompetencje cyfrowe wchodzą w skład kompetencji kluczowych, niezbędnych na rynku.

Zalicza się do nich następujące umiejętności:

 • przetwarzanie informacji (wyszukiwanie, ocena, przechowywanie),
 • komunikacja (wchodzenie w cyfrowe interakcje, dzielenie się informacjami, znajomość netykiety i umiejętność zarządzania cyfrową tożsamością),
 • tworzenie cyfrowej informacji, w tym umiejętność programowania i znajomość zagadnień praw autorskich,
 • zachowanie bezpieczeństwa (ochrona cyfrowych urządzeń, ochrona danych cyfrowych, ochrona własnej tożsamości, ochrona zdrowia i środowiska),
 • rozwiązywanie problemów (rozwiązywanie problemów technicznych, identyfikowanie sytuacji, w których technologia może pomóc, bycie kreatywnym z użyciem technologii, identyfikowanie luk w zakresie kompetencji).

Powyższe kompetencje cyfrowe pokrywają się z pięcioma obszarami kompetencji ramy DIGCOMP v1.0 – Informacja, Komunikacja, Tworzenie treści, Bezpieczeństwo, rozwiązywanie problemów w ramach funkcjonującego laboratorium ECDL przy Akademii Humanitas.

Certyfikacja umiejętności komputerowych posiada charakter powszechny i jest zgodny
z europejskim standardem. Dzięki wdrożeniu powyższego standardu studenci Akademii Humanitas mają możliwość w ramach odbytych zajęć z ITC przystąpić do ścieżki certyfikacji ECDL. Warunkiem koniecznym jest również, aby sprawdzanie e-umiejętności odbywało się niezależnie od producentów sprzętu czy oprogramowania komputerowego. Wdrożona certyfikacja umiejętności komputerowych jest niezależna od kraju, w którym jest prowadzona i jednolita we wszystkich krajach, w których jest dostępna. ECDL spełnia wszystkie powyższe wymogi. Certyfikat ECDL jest na bieżąco aktualizowany, uwzględniając zmiany zachodzące w świecie technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

Akademia Humanitas posiada synchroniczne (ClickMeeting) i asynchroniczne (LMS Moodle) systemy do zdalnego nauczania, które wymagają do swojego działania tylko przeglądarki internetowej, w związku z czym wymagania sprzętowe dla kandydatów są minimalne. Wystarczy urządzenie wyposażone w przeglądarkę, może to być: smartfon, tablet jak i komputer z dowolnym systemem operacyjnym. Uczelnia zapewnia dostęp do sprzętu ITC na terenie uczelni w pracowniach komputerowych jaki w czytelni biblioteki Akademia Humanitas. W szczególnych przypadkach Uczelnia dysponuje pulą komputerów przenośnych jak i tabletów, które może wypożyczyć studentom.

O przyjęcie na studia pierwszego stopnia mogą ubiegać się zarówno osoby posiadające obywatelstwo polskie, jak i obcokrajowcy, które:

 • zdały z wynikiem pozytywnym egzamin maturalny (tzw. „nową maturę”) - należy przez to rozumieć egzamin zdany w latach 2005-2016 o którym mowa w art. 169 ust. 3,4 i 7 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1842) i posiada świadectwo dojrzałości, uzyskane w wyniku zdania tego egzaminu lub
 • zdały egzamin dojrzałości (tzw. „starą maturę”) - należy przez to rozumieć egzamin,
  o którym mowa w art. 169 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1842) i posiada świadectwo dojrzałości uzyskane
  w wyniku zdania tego egzaminu lub
 • posiadają dyplom IB (matura międzynarodowa) - należy przez to rozumieć egzamin
  w ramach programu Matury Międzynarodowej, którego zdanie potwierdza dyplom B (Internarional Beccalaureate), o którym mowa w art. 169 ust. 7 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1842) lub
 • posiadają dyplom EB (Matura Europejska) - należy przez to rozumieć egzamin, którego zdanie potwierdza dyplom EB (European Beccalaureate), wydany przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2005 r., poz. 10) o statusie Szkół Europejskich, o których mowa w art. 93 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. 2016 r., poz. 1943) albo
 • posiadają świadectwo maturalne uzyskane za granicą, uprawniające do ubiegania się
   o przyjęcie do szkoły wyższej.

Decyzje w sprawie przyjęcia kandydatów na studia pierwszego stopnia wydawane będą na podstawie dokumentów złożonych przez kandydatów. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do Akademia Humanitas muszą spełnić wymagania formalne określone przepisami wewnętrznymi Uczelni tj. złożyć następujące dokumenty:

 • wniosek rekrutacyjny według ustalonego wzoru (dostępny na stronie internetowej Uczelni https://www.humanitas.edu.pl/Kandydat lub w biurze rekrutacji);
 • świadectwo maturalne (ksero);
 • 1 zdjęcie (o wymiarze 35x45 mm, kolorowe) podpisane oraz wersja elektroniczna tego zdjęcia;
 • wnieść, w terminie określonym w harmonogramie opłaty za studia (opłata za legitymację studencką, opłata rekrutacyjna, I rata czesnego, opłata wpisowa na konto: Akademia Humanitas ING Bank Śląski S.A. II Oddział w Sosnowcu 24 1050 1360 1000 0008 0337 9932

W procesie rekrutacyjnym brane są pod uwagę wyniki maturalne. Szczególne preferencje mają kandydaci posiadający świadectwo maturalne z wyróżnieniem i laureaci olimpiad i konkursów przedmiotowych. W postępowaniu rekrutacyjnym na studia stacjonarne i niestacjonarne brane będą pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z takich przedmiotów jak: biologia, chemia, fizyka, język nowożytny. Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany jest wynik korzystniejszy. Lista kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na kierunek Elektroradiologia tworzona jest wg kolejności uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym sumy punktów zgodnie z planowanymi limitami przyjęć. Kierunek adresowany jest przede wszystkim do osób pracujących już w zawodzie technika elektroradiologii. Studia są również adresowane do absolwentów szkół średnich o zainteresowaniach medycznych, technicznych i fizycznych, którzy chcieliby w przyszłości wykonywać zawód elektroradiologa. Kandydat na projektowany kierunek studiów wykazywać się powinien umiejętnościami społecznymi takimi jak umiejętność współpracy w grupie, kreatywność, otwartość na drugiego człowieka i gotowość do indywidualnego, nieszablonowego podejścia do drugiej osoby. Od kandydatów na studia wymaga się gotowości do ciągłego uzupełniania wiedzy z tego zakresu i podnoszenia swoich kompetencji zawodowych. Decyzje o przyjęciu na studia wydaje Komisja Rekrutacyjna powołana przez Senat biorąc pod uwagę wynik postępowania rekrutacyjnego. Od tej decyzji będzie przysługiwać kandydatowi odwołanie, wniesione w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji, do Rektora. Decyzja Rektora będzie ostateczna.

Studia II stopnia (forma stacjonarna i niestacjonarna)

Akademia Humanitas oczekuje od kandydatów kompetencji cyfrowych na podstawowym poziomie uzyskanym w toku kształcenia ustawicznego, zgodnych ze standardem DIGCOMP określonym w Polsce. Kompetencje cyfrowe wchodzą w skład kompetencji kluczowych, niezbędnych na rynku.

Zalicza się do nich następujące umiejętności:

 • przetwarzanie informacji (wyszukiwanie, ocena, przechowywanie),
 • komunikacja (wchodzenie w cyfrowe interakcje, dzielenie się informacjami, znajomość

netykiety i umiejętność zarządzania cyfrową tożsamością),

 • tworzenie cyfrowej informacji, w tym umiejętność programowania i znajomość zagadnień praw autorskich,
 • zachowanie bezpieczeństwa (ochrona cyfrowych urządzeń, ochrona danych cyfrowych, ochrona własnej tożsamości, ochrona zdrowia i środowiska),
 • rozwiązywanie problemów (rozwiązywanie problemów technicznych, identyfikowanie sytuacji, w których technologia może pomóc, bycie kreatywnym z użyciem technologii, identyfikowanie luk w zakresie kompetencji).

Powyższe kompetencje cyfrowe pokrywają się z pięcioma obszarami kompetencji ramy DIGCOMP v1.0 – Informacja, Komunikacja, Tworzenie treści, Bezpieczeństwo, Rozwiązywanie problemów, w ramach funkcjonującego laboratorium ECDL przy AH.

Certyfikacja umiejętności komputerowych posiada charakter powszechny i jest zgodny
z europejskim standardem. Dzięki wdrożeniu powyższego standardu studenci AH mają możliwość w ramach odbytych zajęć z ITC przystąpić do ścieżki certyfikacji ECDL. Warunkiem koniecznym jest również, aby sprawdzanie e-umiejętności odbywało się niezależnie od producentów sprzętu czy oprogramowania komputerowego. Wdrożona certyfikacja umiejętności komputerowych jest niezależna od kraju, w którym jest prowadzona i jednolita we wszystkich krajach, w których jest dostępna. ECDL spełnia wszystkie powyższe wymogi. Certyfikat ECDL jest na bieżąco aktualizowany, uwzględniając zmiany zachodzące w świecie technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

Akademia Humanitas posiada synchroniczne (ClickMeeting) i asynchroniczne (LMS Moodle) systemy do zdalnego nauczania, które wymagają do swojego działania tylko przeglądarki internetowej, w związku z czym wymagania sprzętowe dla kandydatów są minimalne. Wystarczy urządzenie wyposażone w przeglądarkę, może to być: smartfon, tablet jak i komputer z dowolnym systemem operacyjnym. Uczelnia zapewnia dostęp do sprzętu ITC na terenie uczelni w pracowniach komputerowych jaki w czytelni biblioteki Akademia Humanitas. W szczególnych przypadkach Uczelnia dysponuje pulą komputerów przenośnych jak i tabletów, które może wypożyczyć studentom.

Od kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia wymagane jest przede wszystkim legitymowanie się dyplomem ukończenia studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.  W przypadku, gdy kandydat ukończył studia na kierunku innym niż: elektroradiologia, Dziekan określa warunki dodatkowe, obejmujące zajęcia, które nie były realizowane w toku studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, w ramach których osiągnięte zostaną efekty uczenia się uzyskiwane przez absolwentów kierunku Elektroradiologia studia I stopnia. W/w warunki dodatkowe muszą zostać zrealizowane do zakończenia studiów II stopnia. Kandydaci będą przyjmowani w ramach limitu miejsc w postępowaniu kwalifikacyjnym (odrębnie dla stacjonarnej i niestacjonarnej formy studiów) po ustaleniu listy rankingowej, która będzie sporządzona w oparciu o dwa podstawowe kryteria. W pierwszej kolejności brane pod uwagę są oceny uzyskane na dyplomie. Z kolei podstawą do zróżnicowania miejsc kandydatów z taką samą oceną na dyplomie jest porównanie średniej ocen uzyskanej podczas studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich. Limit miejsc w przypadku formy stacjonarnej wynosi 120 miejsc a niestacjonarnej: 90.

Laboratoria kierunkowe

Laboratoria elektroradiologiczne

Laboratoria elektroradiologiczne znajdują się w salach 306 i 307 na III piętrze. Zostały zaprojektowane w sposób, by mogły odbywać się w nich zarówno wykłady, jak i ćwiczenia.

W każdym z dwóch laboratoriów znajdują się m. in.:

 • standardowe stoły i krzesła,
 • interaktywny monitor 65",
 • projektor multimedialny.

Ponadto pomiędzy laboratoriami rozdzielono następujące kierunkowe pomoce dydaktyczne:

 • system rentgenowski Perform-X/Control-X umożliwiający symulacje wykonywania wszelkiego rodzaju badań rentgenowskich kości i płuc. Zestaw zawiera: kolumnę rentgenowską na szynie jezdnej; lampę rentgenowską i kolimator; stół rentgenowski o stałej wysokości; statyw płucny; kratki bucky z szufladą w stole i statywie; stację technika/pulpit sterowniczy z programami anatomicznym,
 • model współczulnego układu nerwowego człowieka w postaci płaskorzeźby przedstawiającej sploty, zwoje, nerwy i ich stosunek do struktur głowy, szyi, klatki piersiowej, brzucha i miednicy (SOMSO Modelle),
 • 22-częściowy, rozbieralny model czaszki dorosłego człowieka (czaszka osteopatyczna),
 • neuroanatomiczny model głowy (SOMSO Modelle),
 • model współczulnego układu nerwowego człowieka w postaci płaskorzeźby przedstawiającej sploty, zwoje, nerwy i ich stosunek do struktur głowy, szyi, klatki piersiowej, brzucha i miednicy (SOMSO Modelle),
 • zestaw fantomów do nauki resuscytacji Little Family QCPR (Laerdall),
 • 2-klatkowy negatoskop ULTRAVIOL NP 21HF na statywie,
 • kozetka i wózek medyczny stanowiące elementy zestawu do przeprowadzania symulacji badań diagnostycznych,
 • plansze edukacyjne przedstawiające budowę różnych organów i układów funkcjonujących w ciele człowieka (mózg, mięśnie, układ krwionośny, układ oddechowy, układ pokarmowy).

 

Oprócz pomocy stanowiących ekspozycję laboratorium, wykładowcy w trakcie zajęć ze studentami mogą także wykorzystywać następujące zestawy diagnostyczne/urządzenia medyczne:

 • zestaw do badań audiometrycznych oparty na audiometrze diagnostycznym HARP Basic (Inventis srl),
 • najnowszy model spirometru diagnostycznego Spirolab NEW (Mir),
 • zestaw do badań diagnostycznych serca oparty na elektrokardiografie AsCARD Grey v.07.205 System (Aspel SA),
 • zestaw do badań ucha środkowego oparty na tympanometrze Timpani (Inventis srl),
 • zestaw do badań laryngologicznych HEINE BETA oparty na otoskopie światłowodowym BETA 200,
 • negatoskopy 1-klatkowe LED.

Pomoce dydaktyczne i sprzęt, w który zostały wyposażone laboratoria elektroradiologiczne AH stanowią bazę realnych sprzętów medycznych pozwalających studentom na dokładne zapoznanie się z ich budową i składem, funkcjonalnościami, sposobami przeprowadzania badań diagnostycznych oraz odczytywania wyników uzyskanych dzięki tym badaniom.

Stworzone w AH laboratoria elektroradiologiczne pozwalają:

 • wykładowcom - na przeprowadzanie praktycznych zajęć z zastosowaniem realnych, nowoczesnych urządzeń medycznych,
 • studentom - urealnienie warunków odbywania zajęć pod względem przyszłego warsztatu pracy.

Pomoce dydaktyczne i sprzęt multimedialny zostały zakupione w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020

Laboratorium językowe

Laboratorium językowe znajduje się w sali 110 na I piętrze. Zostało wyposażone w nowoczesny system do tłumaczeń symultanicznych w skład którego wchodzą m. in.:

 • 2-os. wygłuszona kabina tłumaczy,
 • 18 stanowisk odsłuchowych - każdy odbiornik posiada osobne ustawienie poziomu głośności, co zwiększa komfort odbioru tłumaczenia.

Ponadto w laboratorium znajdują się:

 • 2 stanowiska komputerowe,
 • tablica multimedialna,
 • interaktywny monitor 65",
 • projektor multimedialny.

Dzięki wyposażeniu laboratorium w system tłumaczenia symultanicznego, studenci Humanitas mają unikalną możliwość sprawdzenia w praktyce na czym polega i jak wygląda praca tłumacza podczas obcojęzycznych konferencji, zjazdów branżowych czy innych wydarzeń, w trakcie których koniecznym jest tego typu tłumaczenie.

Pomoce dydaktyczne i sprzęt multimedialny zostały zakupione w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020

3-semestralne studia II stopnia

Akademia Humanitas umożliwia studentom studiów niestacjonarnych zdobycie tytułu magistra w 1,5 roku zgodnie z Ustawą z dnia 20 lipca Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ( rozdział 2, Art. 65.) . W innych uczelniach studia na tym kierunku trwają 2 lata. Dzięki temu studenci mogą zrealizować pełny program studiów w krótszym czasie. Studia, które trwają 1,5 roku, obejmują ten sam materiał, co studia realizowane w tradycyjnym, dwuletnim trybie, ale są realizowane wg. autorskiego, dostosowanego do oczekiwań studenta trybu kształcenia. Nasi studenci uzyskują tę samą wiedzę, kwalifikacje i umiejętności, którą nabywają studenci kształcący się na studiach realizowanych w standardowym, niezindywidualizowanym trybie.

Zapisz się

ZAPISZ SIĘ ON-LINE! (KLIKNIJ TUTAJ)