Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Filologia angielska

O kierunku

ZAPISZ SIĘ (kliknij tutaj)

Studia I stopnia, studia II stopnia

Ogólnoświatowa eksplozja komunikacyjna, której świadectwem jest rozwój i upowszechnienie nowych, nieznanych dotychczas instrumentów gromadzenia, przetwarzania i przesyłania informacji, a także rozwój komunikowania międzynarodowego i transkulturowego, stała się bezdyskusyjnym faktem. W warunkach globalizacji mamy do czynienia ze światową dominacją języka angielskiego i szybkim rozwojem współpracy międzynarodowej w sferze gospodarki, kultury czy mediów. Wynika z tego rosnąca potrzeba obecności w życiu społecznym specjalistów z zakresu filologii angielskiej, którzy dzięki odpowiedniej wiedzy, właściwie wykształconym umiejętnościom i należycie uformowanym cechom osobowościowym będą mogli odpowiadać na społeczne, kulturowe, ekonomiczne i technologiczne wyzwania globalizacji i komunikacji międzykulturowej. Nie ulega wątpliwości, że w dobie dynamicznego rozwoju współpracy międzynarodowej oraz międzynarodowych stosunków gospodarczych, społecznych, politycznych czy kulturowych na rynku pracy niezbędni będą specjaliści znający język angielski, warsztat tłumacza, jak również mechanizmy i uwarunkowania komunikacji społecznej.

Dla kogo:

Filologia angielska to kierunek dla osób, które chcą płynnie posługiwać się najpopularniejszym językiem obcym na świecie, biegle tłumaczyć teksty, znać historię i literaturę krajów anglojęzycznych. Studenci tego kierunku będą mieli także szansę na poznanie sekretów językoznawstwa, historii języka angielskiego oraz kultury i stylu tego języka. Filologia angielska będzie więc doskonałym wyborem dla tych, którzy nie tylko interesują się kulturą i historią Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, czy Australii, ale także tych, którzy chcieliby pracować w zawodzie tłumacza, nauczyciela języka obcego, przewodnika turystycznego itp.

Proponowane studia II stopnia na kierunku Filologia w zakresie Filologii angielskiej są szansą dla wszystkich osób, które chcą rozwinąć swoje kompetencje językowe, a dodatkowo zdobyć wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu translatoryki czy branży turystycznej i hotelarskiej jak również uzupełnić kompetencje w zakresie wykonywania zawodu nauczyciela.

 

Gdzie znajdziesz pracę:

Absolwenci Filologii angielskiej I stopnia

Absolwenci Filologii angielskiej II stopnia

 • w firmach i instytucjach publicznych (np. w działach współpracy z zagranicą),
 • w charakterze tłumacza,
 • w charakterze lektora j. angielskiego,
 • w szkołach i placówkach oświatowych,
 • w instytucjach i organizacjach międzynarodowych,
 • w biurach podróży,
 • w agencjach pracy.
 • jako nauczyciel języka angielskiego na wszystkich etapach edukacji;
 • w branży turystycznej: w hotelach, biurach podróży oraz agencjach turystycznych;
 • w urzędach oraz instytucjach kulturalnych;
 •  we wszystkich firmach, w których wymagana jest zaawansowana znajomość języka angielskiego;
 • w biurach tłumaczeń;w firmach i instytucjach publicznych (np. w działach współpracy z zagranicą)
 • jako samodzielna działalność gospodarcza.

 

Wybrane przedmioty w programie studiów:

Absolwenci Filologii angielskiej I stopnia                          

             Absolwenci Filologii angielskiej II stopnia

 • Historia krajów anglojęzycznych                          
 • Kultura krajów anglojęzycznych                                                     
 • Historia literatury
 • Gramatyka
 • Wstęp do językoznawstwa
 • Wstęp do literaturoznawstwa
 • Komunikacja multimedialna
 • Tłumaczenie ustne
 • Tłumaczenie pisemne
  • Korespondencja handlowa
  • Angielski język biznesu
  • Tłumaczenie pisemne tekstów specjalistycznych
  • Tłumaczenie ustne tekstów specjalistycznych
  • Nowoczesne metody i techniki wykorzystywane w przekładzie
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi na globalnym rynku pracy
  • Negocjacje w biznesie
  • Komunikacja międzykulturowa
  • Podstawy prawa gospodarczego
  • Etyka w biznesie międzynarodowym

Specjalności

Na studiach I stopnia:

Nauczycielska

Zawód nauczyciela języka obcego, w dzisiejszych nieustannie zmieniających się czasach, to wielkie i szczególne wyzwanie. Dziś już nie wystarczy tylko nauczać, trzeba być również przewodnikiem dla swojego ucznia, zarażać go pasją i umożliwiać mu rozwijać jego zainteresowania.

W ramach specjalności nauczycielskiej studenci są przygotowani pod względem teoretycznym jak i praktycznym do pracy w zawodzie nauczyciela języka angielskiego. Po odbyciu praktyk zawodowych, zdobywają oni uprawnienia pedagogiczne. W trakcie specjalizacji realizowane są zagadnienia z zakresu psychologii i pedagogiki, emisji głosu, podstaw dydaktyki z uwzględnieniem metodyki nauczania języków obcych, jak również nowoczesnych technologii informatycznych stosowanych w nauczaniu języka obcego. Dodatkowo, student ma możliwość wyboru drugiego języka: niemieckiego lub hiszpańskiego.

Studia uprawniają do wykonywania zawodu w obszarach:

 • nauczania języka w szkołach językowych,
 • nauczania języka w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych,
 • nauczania języka firmach i instytucjach.

 

Tłumaczeniowa z elementami języka biznesu - specjalność dofinansowana z UE

W ramach specjalności tłumaczeniowej z elementami języka biznesu studenci są przygotowani pod względem teoretycznym i praktycznym do pracy w zawodzie tłumacza, realizując zagadnienia z zakresu teorii przekładu, metod translatorskich, technologii informatycznych, jak również technik tłumaczeń ustnych. Nowym elementem wyróżniającym tą interdyscyplinarną specjalność jest wprowadzenie do programu studiów elementów języka biznesu pozwalających na opanowanie podstaw wiedzy ekonomicznej, szczególnie w zakresie zarządzania podmiotami gospodarczymi, wiedzy z zakresu marketingu i prawa gospodarczego. Studia pozwalają również na przyswojenie wiadomości związanych z orientacją w biznesie, stosunkami międzynarodowymi, turystyką i reklamą.

Absolwent specjalności tłumaczeniowej z elementami języka biznesu biegle posługuje się językiem angielskim w mowie i piśmie oraz potrafi tłumaczyć teksty ogólne i specjalistyczne. Jest przygotowany do pełnienia roli tłumacza w instytucjach administracji publicznej, w ambasadach i konsulatach oraz w instytucjach i organizacjach zagranicznych.

Jego dodatkowe kompetencje związane z obszarem szeroko pojętego biznesu i zarządzania pozwalają również na znalezienie pracy na wielu rynkach międzynarodowych i zatrudnienie w szeregu innych profesji, np. jako specjalista w zakresie public relations, pracownik działu handlu zagranicznego, kierownik sekretariatów międzynarodowych, specjalista w zakresie korespondencji handlowej, zarządzania kadrami, w obszarze logistyki, produkcji, planowania i zaopatrzenia, marketingu, badań i rozwoju, finansów i controllingu, oraz dziedzin pokrewnych.

Na studiach II stopnia:

Nauczycielska

Zawód nauczyciela języka obcego, w dzisiejszych nieustannie zmieniających się czasach, to wielkie i szczególne wyzwanie. Dziś już nie wystarczy tylko nauczać, trzeba być również przewodnikiem dla swojego ucznia, zarażać go pasją i umożliwiać mu rozwijać jego zainteresowania.

Absolwenci specjalności nauczycielskiej posiadają pogłębione przygotowanie ogólnohumanistyczne, dysponują tym samym ogólną znajomością literatury, kultury i historii angielskiego obszaru językowego. Posiadają pogłębioną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie wykonywania zawodu nauczyciela na poziome szkoły podstawowej i ponadpodstawowej.  Specjalność nauczycielska wyposaży studentów w szeroką i interdyscyplinarną wiedzę, nie tylko, na temat rozwoju człowieka w cyklu życia, komunikowania interpersonalnego i społecznego, w tym w działalności pedagogicznej nauczyciela, edukacji alternatywnej, ale również wykorzystania nowoczesnych technologii a od strony praktycznej, metodyki nauczania. Absolwent będzie posiadał umiejętności z zakresu integrowania wiedzy filologicznej, psychologicznej i pedagogicznej, do analizowania i interpretowania złożonych sytuacji i zdarzeń pedagogicznych

Studia uprawniają do wykonywania zawodu w obszarach:

 • nauczania języka w szkołach językowych,
 • nauczania języka w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych,
 • nauczania języka firmach i instytucjach.

 Przykładowe przedmioty:

 • Psychologiczne i pedagogiczne podstawy nauczania języka obcego
 • Psychologia rozwoju człowieka
 • Psychologia uczenia się
 • Pedeutologia
 • Edukacja alternatywna
 • Projektowanie spersonalizowanych strategii edukacyjnych
 • Młodzieżowa literatura anglojęzyczna w dydaktyce języka obcego
 • Nowoczesne technologie w nauczaniu
 • Metodyka nauczania języka obcego na poziomie ponadpodstawowym

Tłumaczeniowa z elementami języka biznesu

Specjalność Tłumaczeniowa z elementami języka biznesu skierowana jest  do osób chcących pogłębić swoją wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu biegłego posługiwania się językiem specjalistycznym. Studia przygotują do pracy w szeroko rozumianej sferze biznesu z ukierunkowaniem na tłumaczenia specjalistyczne zarówno pisemne jak i ustne.

Absolwenci specjalności posiadają pogłębione przygotowanie ogólnohumanistyczne, dysponują tym samym ogólną znajomością literatury, kultury i historii angielskiego obszaru językowego, komunikacji międzykulturowej, podstaw prawa gospodarczego, etyki w biznesie, a także nowoczesnych technik i metod wykorzystywanych w translatoryce. Absolwent jest specjalistą w zakresie praktycznej znajomości języka (poziom C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy w zakresie jednego języka obcego). Program studiów uwzględnia wyzwania stawiane absolwentom przez pracodawców na współczesnym rynku pracy.

Studia uprawniają do wykonywania zawodu w obszarach:

 • tłumacza (także w zakresie przekładu tekstów specjalistycznych i artystycznych),
 • praca w biurach tłumaczeń,
 • praca w ośrodkach masowego przekazu (radio, TV, prasa, Internet)
 • praca w redakcjach czasopism i instytucjach kulturalnych, szczególnie tych wymagających zaawansowanej znajomości języka angielskiego
 • prowadzenie działalności w sferze zarządzania i marketingu, wsparte biegłą znajomością języków obcych (m.in. reklama, public relations)

 Przykładowe przedmioty:

 • Korespondencja handlowa
 • Angielski język biznesu
 • Tłumaczenie pisemne tekstów specjalistycznych
 • Tłumaczenie ustne tekstów specjalistycznych
 • Nowoczesne metody i techniki wykorzystywane w przekładzie
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi na globalnym rynku pracy
 • Negocjacje w biznesie
 • Komunikacja międzykulturowa
 • Podstawy prawa gospodarczego
 • Etyka w biznesie międzynarodowym

Język angielski w turystyce i hotelarstwie

W ramach specjalności Język angielski w hotelarstwie i turystyce studenci są przygotowani zarówno pod względem teoretycznym,  jak i praktycznym do pracy w zawodach związanych z szeroko rozumianą branżą turystyczna i hotelarską.

Program studiów zakłada przygotowanie studentów do stosowania specjalistycznej terminologii i skutecznego komunikowania się w formie ustnej i pisemnej, w trakcie obsługi gościa hotelowego oraz w organizacji i obsłudze ruchu turystycznego, zarówno wyjazdowego jak i przyjazdowego. Proponowane zajęcia oscylują wokół podstaw turystyki i hotelarstwa, marketingu usług turystycznych, historii i kultury krajów anglojęzycznych. Dodatkowo absolwent studiów zostanie wyposażony w pogłębioną wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu prawa turystycznego, podstaw zarządzania, turystyki międzynarodowej, sporządzania korespondencji służbowej i handlowej, zasad obsługi ruchu turystycznego, kulturowych aspektów mających znaczenie w kontaktach międzynarodowych, czy specjalistycznego słownictwa.

Studia uprawniają do wykonywania zawodu w obszarach:

 • związanych z branżą turystyczną:
 • w hotelach,
 • biurach podróży,
 • agencjach turystycznych
 • w urzędach oraz instytucjach kulturalnych;

 Przykładowe przedmioty:

 • Podstawy prawa turystycznego
 • Podstawy zarządzania, marketingu i PR
 • Turystyka międzynarodowa
 • Korespondencja służbowa i handlowa
 • Komunikacja interpersonalna
 • Obsługa ruchu turystycznego
 • Aspekty kulturowe w kontaktach międzynarodowych
 • Słownictwo specjalistyczne

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku Filologia angielska w Wyższej Szkole Humanitas:

 • charakteryzuje się bardzo dobrą znajomością języka angielskiego oraz posiada ogólną znajomość literatury, kultury i historii krajów anglojęzycznych;
 • posiada wszechstronną wiedzę z zakresu: językoznawstwa i  historii języka angielskiego, literatury brytyjskiej i amerykańskiej, historii i kultury krajów anglojęzycznych, metodyki nauczania języków obcych, psychologii i pedagogiki;
 • posiada elementarne wiadomości na temat właściwości oraz kompleksowej natury języka
 • zna najważniejsze fakty z historii i współczesnej sytuacji społeczno-gospodarczej Wielkiej Brytanii, Kanady i USA;
 • ma elementarne informacje na temat zarządzania, reklamy i public relations, rozumie elementarne zasady funkcjonowania przedsiębiorstw oraz zna specyfikę języka mediów, reklamy i public relations;
 • ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej;
 • posiada umiejętność stosowania przepisów prawa odnoszącego się do instytucji związanych z działalnością zawodową, w szczególności prawa autorskiego i prawa własności intelektualnej.

Atuty kierunku

 • Studia według najnowocześniejszych programów! Program studiów na kierunku filologia angielska przygotowany został we współpracy z instytucjami europejskimi, przedsiębiorstwami, jednostkami administracji samorządowej i rządowej, biurami tłumaczeń itp.
 • Perspektywy zatrudnienia! Studiując filologię angielską w WSH, zdobędziesz jeden z najbardziej poszukiwanych dyplomów na rynku pracy. Wybierz studia, które dadzą Ci szansę znalezienia ciekawej, świetnie płatnej pracy w kraju lub za granicą!
 • Kierunek otwierający drogę do awansu zawodowego!
 • Duży nacisk na praktykę! Wykłady i ćwiczenia na kierunku filologia angielska prowadzą nie tylko naukowcy, ale przede wszystkim praktycy: tłumacze, lektorzy, dziennikarze oraz wykładowcy z zagarnicznych uczelni i goscie specjalni.
 • Możliwość odbycia części studiów w uczelni zagranicznej, w jednej z uczelni partnerskich w takich krajach, jak  Słowenia, Turcja, Grecja, Włochy, Hiszpania, Litwa, Słowacja, Portugalia.
 • Możliwość zdobywania dodatkowych certyfikatów!
 • Certyfikaty językowe! Studenci mogą uczestniczyć w dodatkowych kursach z języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego i rosyjskiego, w ramach trzech poziomów zaawansowania. Mogą również zdobyć prestiżowe, międzynarodowe i uznawane na całym świecie certyfikaty językowe: KET, TELC A2, PET, TELC B1, FCE, TELC B2.
 • Szeroka oferta praktyk! Uczelnia podpisała kilkanaście umów o współpracy z biurami tłumaczeń, szkołami językowymi, placówkami oświatowymi, przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi i instytucjami europejskimi.

Opłaty

 


Filologia Angielska studia I stopnia

tryb niestacjonarny
Czesne już od 270 zł
 tryb stacjonarny
  Czesne już od 380 zł

 


Filologia Angielska studia II stopnia

tryb niestacjonarny
Czesne już od 440 zł

Licencjat w 2 lata

Wyższa Szkoła Humanitas umożliwia studentom studiów niestacjonarnych zdobycie tytułu licencjata w 2 lata. W innych uczelniach studia na tym kierunku trwają 3 lata. Oferta WSH wynika z możliwości realizowania studiów w ramach indywidualnej ścieżki kształcenia. Dzięki temu studenci mogą zrealizować pełny program studiów w krótszym czasie. Studia, które trwają 2 lata, obejmują ten sam materiał, co studia realizowane w tradycyjnym, trzyletnim trybie, ale są realizowane wg. autorskiego, dostosowanego do oczekiwań studenta trybu kształcenia. Nasi studenci uzyskują tę samą wiedzę, kwalifikacje i umiejętności, którą nabywają studenci kształcący się na studiach realizowanych w standardowym, niezindywidualizowanym trybie.


Porównanie


Ścieżka
3-letnia


Ścieżka 2-letnia  realizowana
w ramach
indywidualnej ścieżki studiów

Program studiów

identyczny

identyczny

Efekty kształcenia

identyczne

identyczne

Planowny termin ukończenia studiów

wrzesień 2022

wrzesień 2021

Ilość zjazdów w miesiącu

2

3

Całkowita kwota czesnego

11 980 zł

11 960 zł

Potwierdzenie efektów uczenia

Procedura przyjęcia na studia na podstawie doświadczenia zawodowego

Wyższa Szkoła Humanitas proponuje kandydatom przyjęcie na studia poprzez potwierdzenie efektów uczenia się (PEU)  - procedura poprzedzająca proces rekrutacyjny na studia, która umozliwia kandydatom ubiegać się o zaliczenie określonych modułów z programu studiów na podstawie doświadczenia zawodowego, odbytych kursów i szkoleń, samodoskonalenia czy wolontariatu. Pozwala to znacznie przyspieszyć uzyskanie dyplomu lub studiować w mniej intensywnym trybie.

Potwierdzenie efektów uczenia się to doskonała propozycja dla osób aktywnych zawodowo, które chcą poszerzyć swoje kwalifikacje i zdobyć dyplom studiów wyższych, a jednocześnie nie mogą sobie pozwolić na codzienne uczestnictwo w zajęciach na uczelni.

Szczegółowe informacje dot. PEU i wykaz dokumentów znajdziesz TUTAJ.

Warunki rekrutacji 
Zapisz się na studia

1. Wypełnij kwestionariusz online 

2. Skompletuj następujące dokumenty:

 • kwestionariusz zostanie wydrukowany przez pracownika rekrutacji podczas składania dokumentów na studia,
 • kserokopia świadectwa maturalnego (w przypadku kandydata na studia I stopnia lub jednolite magisterskie),
 • kserokopia dyplomu (w przypadku kandydatów na studia II stopnia),
 • dwa podpisane kolorowe zdjęcia do legitymacji studenckiej, rozmiar 3,5 cm x 4,5 cm (zgodnie z wymogami dla dowodu osobistego),
 • do wglądu dowód osobisty,
 • potwierdzenie dokonania wymaganych wpłat.

3. Dokonaj opłat za studia:​
(wpłat należy dokonywać z wpisanym czytelnie imieniem, nazwiskiem oraz adresem)

 • opłata za legitymację studencką - 22 zł,
 • opłata rekrutacyjna - 85 zł,
 • I rata czesnego, bądź wpłata z góry za cały semestr lub rok
 • opłata wpisowa 400 zł (sprawdź kiedy opłata wpisowa nie obowiązuje).

  KONTO

  Wyższa Szkoła Humanitas
  ING Bank Śląski S.A. II Oddział w Sosnowcu
  24 1050 1360 1000 0008 0337 9932

4. Przyjdź do punktu rekrutacyjnego w Wyższej Szkole Humanitas z kompletem wyżej wymienionych dokumentów.


5. Na miejscu otrzymasz

Po jej podpisaniu, jesteś przyjęty na studia. Gratulujemy!
W razie pytań zachęcamy do kontaktu!

Punkt Rekrutacyjny
ul. Kilińskiego 43, Sosnowiec
tel. 032 - 36 - 31 - 206
e-mail: rekrutacja@humanitas.edu.pl

Magister w 1,5 roku

Wyższa Szkoła Humanitas umożliwia studentom studiów niestacjonarnych zdobycie tytułu magistra w 1,5 roku zgodnie z Ustawą z dnia 20 lipca Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ( rozdział 2, Art. 65.) . W innych uczelniach studia na tym kierunku trwają 2 lata. Dzięki temu studenci mogą zrealizować pełny program studiów w krótszym czasie. Studia, które trwają 1,5 roku, obejmują ten sam materiał, co studia realizowane w tradycyjnym, dwuletnim trybie, ale są realizowane wg. autorskiego, dostosowanego do oczekiwań studenta trybu kształcenia. Nasi studenci uzyskują tę samą wiedzę, kwalifikacje i umiejętności, którą nabywają studenci kształcący się na studiach realizowanych w standardowym, niezindywidualizowanym trybie.