Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Genialny umysł w Godowie i Krzyżanowicach

Opis Projektu

Projekt pt. Genialny umysł - zajęcia dla dzieci, młodzieży i seniorów w Gminie Godów i Gminie Krzyżanowice realizowany jest w Szkołach Podstawowych w Godowie i Krzyżanowicach. Docelowo wsparciem w ramach Projektu zostanie objętych 288 Uczniów klas I-VI oraz 96 seniorów, w tym 8 Dzieci/Młodzieży lub Seniorów z niepełnosprawnościami.

Projekt przewiduje opracowanie programów kształcenia i realizację działań dydaktycznych wspólnie z JST (Urzędem Gminy Godów i Urzędem Gminy Krzyżanowice), służących rozwijaniu u dzieci i młodzieży w wieku 7-12 lat oraz Seniorów kompetencji kluczowych odpowiadających potrzebom rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa.

W projekcie zaplanowano następujące zadania:

Zad. 1 Opracowanie programów kształcenia w ramach innowacyjnych zajęć
Zad. 2 GENIALNY UMYSŁ (I blok warsztatów tematycznych)
Zad. 3 GENIALNY NAUKOWIEC I ARTYSTA (II blok warsztatów tematycznych)
Zad. 4 CYFROWY GENIUSZ (III blok warsztatów tematycznych)

Dzieci/Młodzież oraz Seniorzy uczestniczą w warsztatach:

 • technik pamięciowych i ćwiczeniach rozwijających logiczne myślenie,
 • tanecznych i jogi - do wyboru,
 • z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości oraz metod laboratoryjnych,
 • z zakresu kultury oraz wycieczkach edukacyjno-kulturalnych,
 • z programowania z wykorzystaniem najnowszych rozwiązań ICT.


W ramach Projektu zakupiono sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć warsztatowych:

 • Lego roboty,
 • tablety do programowania,
 • roboty Dash i Dot,
 • ozoboty,
 • interaktywna podłoga,
 • maty edukacyjne.

Cele i planowane efekty Projektu

Celem głównym Projektu jest opracowanie programów kształcenia i realizacja działań dydaktycznych przez Wyższą Szkołę Humanitas przy współpracy jednostek samorządu terytorialnego - Urzędu Gminy Godów i Urzędu Gminy Krzyżanowice dla 288 Dzieci/Młodzieży w wieku 7-12 lat oraz 96 Seniorów w tym 8 Dzieci/Młodzieży lub Seniorów z niepełnosprawnościami, umożliwiających rozwijanie kompetencji kluczowych odpowiadających potrzebom rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa pozwalających na:

● aktywizację społeczną i zawodową,
● poszerzenie wiedzy ogólnej i specjalistycznej,
● rozwój zainteresowań,
● pobudzenie aktywności edukacyjnej i kulturalnej,
● zapobieganie społecznemu wykluczeniu (szczególnie Seniorów i osób z niepełnosprawnościami).

Czas realizacji projektu

od 01.08.2019 r. do 31.07.2023 r.

Wartość Projektu

986 241,84 zł

Dofinansowanie

956 641,84 zł