Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

HR Biznes Partner

O kierunku

  


Cel studiów:

   Studia podyplomowe HR Biznes Partner są odpowiedzią na ciągle rosnące zapotrzebowanie na rynku pracy na specjalistów, którzy posiadają kompetencje w obszarze HR i biznesu. Wykształcenie w tym obszarze potrzebne jest nie tylko do własnego rozwoju, ale także (i przede wszystkim) do osiągania celów biznesowych w organizacjach funkcjonujących w zmiennym środowisku zewnętrznym. Program studiów to cztery moduły omawiające zestaw kluczowych kompetencji wymaganych na stanowisku HRBP.

   Moduł I to kompleksowa praca z zasobami osobistymi wspierającymi HRBP w pełnieniu jego roli w organizacji. W ramach modułu uczestnicy studiów będą mieli okazję zapoznać się z metodologią MaxieDISC®, poznać własne style zachowań i znaleźć odpowiedź na pytanie, jak wykorzystać tę wiedzę na poczet zwiększenia efektywności osobistej.

   Moduł II to kompendium wiedzy i umiejętności w obszarze tematyki opartej o realizację funkcji personalnej w organizacji. Ponieważ jedną z kluczowych kompetencji HRBP jest rozumienie biznesu, niezbędne jest dostarczenie studentom niezbędnej wiedzy praktycznej i umiejętności w tym obszarze. Wiedza ta zostanie omówiona w Module III.

    Z kolei Moduł IV to narzędzia pracy HRBP pomagające w codziennych obowiązkach. Uczestnicy studiów poznają m.in. narzędzia coachingu, metodę grywalizacji oraz skuteczne techniki i narzędzia pracy z problemem.

    Celem studiów HR Biznes Partner jest wyposażenie słuchaczy w umiejętności umożliwiające realizowanie efektywnych działań w wielu obszarach. Uczestnik nauczy się jak skutecznie zarządzać personelem, diagnozować i rozwijać zasoby kadrowe, kształtować politykę personalną, strategicznie zarządzać zmianami, kształtować wizerunek pracodawcy, modelować efektywnego przywódcę. Umiejętności te w powiązaniu z postawą proaktywną, aktualną i usystematyzowaną wiedzą z zakresu szeroko rozumianego HR, przepisów prawa pracy oraz wysoką świadomością biznesu i zestawem nowoczesnych narzędzi pracy HRBP pozwolą na zbudowanie realnej pozycji efektywnego i strategicznego partnera pomiędzy HR-em a biznesem.

Adresaci:

 • Osoby, legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych: I stopnia, II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich, zainteresowane rozwojem w obszarze strategicznego HR,
 • Kadra zarządzająca, menedżerowie, kierownicy oraz specjaliści działów HR odpowiedzialni za kształtowanie polityki personalnej i osiąganie celów biznesowych,
 • Osoby, które przygotowują się do objęcia stanowiska HR Biznes Partner w organizacji i chcą pozyskać kluczowe kompetencje dla pełnienia funkcji personalnej w organizacji i strategicznego wsparcia biznesu,
 • Praktycy odpowiedzialni za zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji, przedsiębiorcy oraz właściciele firm,              
 • Wszystkie osoby, które chcą  przygotować się do pełnienia w organizacji roli dyrektorów personalnych, menedżerów w działach HR, doradców personalnych.   

Atuty:

 • Warsztatowy charakter zajęć, nastawienie na praktyczne ćwiczenia umiejętności w odniesieniu do realnych sytuacji biznesowych,
 • Aktywne formy pracy z wykorzystaniem gier i ćwiczeń szkoleniowych,
 • Diagnoza behawioralna MaxieDISC®, raport indywidualny z informacją zwrotną dla każdego uczestnika,
 • Zajęcia prowadzone przez specjalistów z obszaru  zarządzania, HR, psychologii, praktyków biznesu, menedżerów działów HR, konsultantów i doradców oraz trenerów biznesu i coachów z praktycznym doświadczeniem w pracy z biznesem.        

Absolwent studiów:

 • Posiądzie usystematyzowaną wiedzę branżową w obszarze zarządzania oraz HR,
 • Otrzyma narzędzia diagnostyczne, dzięki którym określi swój potencjał, rozpocznie pracę ze swoimi mocnymi stronami,
 • Uzyska kompetencje efektywnego partnera kadry menedżerskiej w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi oraz realizacji celów biznesowych,
 • Pozna metody, techniki i narzędzia do budowania pozycji strategicznego partnera w biznesie, dla efektywnego współtworzenia wartości organizacji,
 • Udoskonali swoje umiejętności interpersonalne, wspierające w budowaniu relacji i efektywnej komunikacji  z innymi pracownikami w organizacji,
 • Będzie cechował się postawą proaktywną i elastycznością pozwalającą skutecznie reagować na wyzwania przed jakimi stoi organizacja.

 Metody pracy:       

 • Mini wyklad, prezentacja, 
 • Gra szkoleniowa, 
 • Aktywne ćwiczenia szkoleniowe, 
 • Odgrywnaie scenek rodzajowych, 
 • Dyskusja, 
 • Studium przypadku (Case Study), 
 • Praca w parach, grupach, 
 • Praca indywidualna. 

 

Program

Program studiów:

MODUŁ I: KOMPETENCJE OSOBISTE HRPB

 • Inteligencja emocjonalna HRBP – Trening EQ
 • Personal Branding – budowanie wizerunku HRBP
 • Efektywność osobista HRBP – model MaxieDISC® 

MODUŁ II: HRBP W FUNKCJI PERSONALNEJ W ORGANIZACJI

 • Proces rekrutacji i selekcji personelu
 • Onboarding – wdrożenie pracownika do organizacji
 • Rozwój pracowników w organizacji         
 • Budowanie motywacji i zaangażowania pracowników
 • Zwolnienia i outplacement   
 • Zarzadzanie talentami  i budowa ścieżek kariery
 • Employer Branding – budowanie wizerunku wiarygodnego pracodawcy
 • Audyt i controling personalny
 • Zarządzanie projektem w pracy HRBP    
 • Performance Management – Zarzadzanie efektywnością pracowników 
 • Elementy prawa pracy

  MODUŁ III: HRPB JAKO STRATEGICZNY PARTNER W BIZNESIE

 • HRBP w roli partnera biznesowego
 • Zarządzanie strategiczne
 • HRBP jako agent zmiany – zarządzanie zmianą
 • HRBP jako partner w budowie efektywnych zespołów
 • Konflikt i negocjacje wewnątrzorganizacyjne
 • HRBP jako efektywny partner w zarządzaniu

MODUŁ IV: WARSZTAT PRACY HRBP TECHNIKI I NARZĘDZIA

 • Narzędzia coachingu w pracy HRBP
 • Grywalizacja jako narzędzie pracy HRBP
 • Prowadzenie zebrań i sesji problemowych
 • Techniki IT w pracy HRBP
 • Content marketing w warsztacie pracy HRBP

W ramach studiów diagnoza behawioralna MaxieDISC®, raport indywidualny z informacją zwrotną dla każdego uczestnika (bezpłatnie)

Czas trwania studiów:
2 semestry, 220 godzin dydaktycznych.

Organizacja zajęć: DWA TRYBY REALIZACJI*
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu (poniedziałek), sporadycznie w inny dzień tygodnia w godzinach 16.30–20.30.
Dodatkowo dwa – trzy zjazdy weekendowe w semestrze.

* ZAJĘCIA HYBRYDOWE: 

Studia podyplomowe realizowane przez WSH organizowane będą w formule blended learning (hybrydowej) polegającej na łączeniu zajęć stacjonarnych (odbywających się na terenie uczelni) z zajęciami prowadzonymi w trybie on-line (poprzez platformę ClickMeeting, Zoom), pozwalającymi na uczestnictwo w spotkaniu z każdego miejsca na świecie.

 *ZAJĘCIA ONLINE: 

Studia podyplomowe realizowane przez WSH prowadzone będą w 100%  trybie on-line (poprzez platformę ClickMeeting, Zoom, Moodle), pozwalającymi na uczestnictwo w spotkaniu z każdego miejsca na świecie.

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć, uzyskanie ocen pozytywnych z egzaminów i zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów oraz zdanie egzaminu końcowego.

Dokument potwierdzający ukończenie studiów:
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Kontakt:
tel.: 32 363-12-21
e-mail: podyplomowe.rekrutacja@humanitas.edu.pl  

ZAPISZ SIĘ

Kadra dydaktyczna

 Głównym celem kadry dydaktycznej na kierunku "HR Biznes Partner" w Wyższej Szkole Humanitas jest wyposażenie uczestników w wysoko ceniony warsztat, stąd program realizują znakomici wykładowcy akademiccy w dziedzinach objętych zakresem studiów. 

mgr Anna Łomnicka

Dyrektor HR w FAMUR S.A. - firmy z branży przemysłu ciężkiego, zatrudniającej ponad 2 tysiące pracowników. Od ponad 10 lat pracuje w obszarze HR, gdzie zaczynała od prowadzenia procesów rekrutacyjnych i rozwojowych, zarządzała działem rozwoju organizacji, działem HR Biznes Partnerów, a obecnie również kadr i płac.

Współpracuje z pracownikami na każdym szczeblu organizacji, od osób wykonujących prace na produkcji, przez specjalistów, kadrę menadżerską po zarząd. Ze swoim zespołem odpowiada także za komunikację z pracownikami, działania z zakresu CSR, które uwielbia oraz budowanie relacji z organizacjami związkowymi.

Uważa, że HR ma służyć organizacji, dostosowywać się do niej, zmieniać i rozwijać się, tak by można było odpowiednio na nią wpływać. Twierdzi, że dla HRu nie ma rzeczy niemożliwych, trzeba tylko znaleźć sposoby na przekonanie pracowników do prowadzonych działań, a z każdym z partnerów biznesowych znaleźć właściwy sposób komunikacji.

Jest absolwentką kierunku Dziennikarstwo oraz Psychologii w Zarządzaniu Zasobami Ludzkimi na GWSH oraz Socjologii na Uniwersytecie Śląskim.

mgr Urszula Rudzka-Stankiewicz

   Ekspert w obszarze wspierania zmian zachowań ludzi w dużych rozproszonych strukturach z wykorzystaniem grywalizacji. Konsultuje i pomaga integrować obszary wsparcia sprzedaży, skuteczności procesów rozwojowych i systemów motywacyjnych. 

   Aktualnie zarządza zespołem Konsultantów i Animatorów one2tribe pracujących dla dużych organizacji z branży retail, farmaceutycznej, finansowej i innych. Pasjonuje się ciągłą analizą efektów prowadzonych działań. W tym zakresie współpracuje z doświadczonymi naukowcami.  

 

mgr Agnieszka Bojda

   Business Development Director w Arche Consulting. Pracuje z zarządami firm, średnią i wyższą kadrą menedżerską oraz przedsiębiorcami, a także z tymi, którzy chcą dokonać w swoim życiu zmian zawodowych. Jest przedsiębiorcą, trenerem, headhunterem i konsultantką.

   Ukończyła studia magisterskie z zarządzania oraz socjologii. Jest dyplomowanym trenerem biznesu. Pomaga ludziom i firmom osiągnąć satysfakcję z pracy poprzez dostarczanie im najlepszych ofert pracy oraz idealnych pracowników. Rekrutuje, prowadzi warsztaty i szkolenia, wykłada na uczelniach wyższych, udziela konsultacji. Kieruje się odpowiedzialnością, rozwojem, skutecznością, zaangażowaniem i szybkością w działaniu. Od ponad 13 lat pasjonuje ją rozwój ludzi i sprzedaż. Jest przekonana, że każdy wielki rezultat, każde zwycięstwo i sukces jest konsekwencją działania pełnego pasji, energii, zaangażowania, motywacji i pozytywnego nastawienia, dlatego wspiera i motywuje.

mgr Katarzyna Porembska

 Psycholog, Pedagog, Trener biznesu, akredytowany Coach . Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego(wydział Pedagogiki), Politechniki Śląskiej(wydział Zarządzania) i Uniwersytetu SWPS(wydział Psychologii). Menadżer z 20sto letnim doświadczeniem zawodowym w firmach: INTERNATIONAL CAR TRADING S.A., POLFA TARCHOMIN S.A. oraz EUROPEAN TRAINING & CONSULTING CENTER Sp. z o.o. Wiceprezes  Europejskiego Stowarzyszenia Coachów Psychologów.

   Ukończyła kilkadziesiąt certyfikowanych szkoleń w zakresie zarządzania, budowania zespołów, sprzedaży oraz innych umiejętności miękkich. Obecnie dzieli się swoim doświadczeniem zawodowym tworząc programy rozwojowe w zakresie rozwoju kompetencji pracowniczych. Nauczyciel akademicki na uczelniach wyższych takich jak: Uniwersytet SWPS,  WSB , Wyższa Szkoła Humanitas. Od 15 lat prowadzi szkolenia a od 5 lat również coachingi dla menadżerów i pracowników przedsiębiorstw. W swoim dorobku szkoleniowym przeprowadziła ponad 8500 godzin warsztatów i szkoleń oraz 2200 godzin coachingów. 

   Wykonując swoją pracę koncentruje się na skutecznych technikach i narzędziach oraz sprawdzonych w biznesie rozwiązaniach. Prowadząc zajęcia, szczególną uwagę zwraca na ich praktyczną stronę, która jest niezbędnym elementem przyswojenia i wdrożenia nowej wiedzy przez uczestników. Prowadząc zajęcia, szczególną uwagę zwraca na ich praktyczną stronę, która jest niezbędnym elementem przyswojenia i wdrożenia nowej wiedzy przez uczestników. Realizuje różne formy pracy trenerskiej: szkolenia i warsztaty grupowe, treningi jeden na jeden, trening on the job, coachingi, mentoring,  assesstment i developmnet center, zajęcia on-line. Realizuje zarówno krótkie projekty szkoleniowe jak i wielomiesięczne procesy zmiany w obszarze zarządzania, budowania zespołów, motywowania, rozwoju osobistego, a także sprzedaży, negocjacji, obsługi klienta, komunikacji, wystąpień publicznych i prezentacji.

 

Opłaty

Atuty:
 • Niezmienne czesne
 • Brak dodatkowych opłat (np. za materiały szkoleniowe, egzaminy, egzamin końcowy)
 • Brak opłaty wakacyjnej
 • Możliwość płatności w ratach (nie powoduje zwiększenia ceny studiów)

Wariant płatności

Płatność
w 8 ratach

Płatność
w 2 ratach

Cena studiów

Cena regularna

500 zł

2 000 zł

4 000 zł

Absolwenci i studenci Humanitas
(20% mniej)

400 zł

1 600 zł

3 200 zł

Promocja „Im wcześniej tym lepiej”
(600 zł mniej do 15 października 2021 r.)

425 zł

1 700 zł

3 400 zł

   

Zapisz się

Etapy rekrutacji

1 . Wypełnij i wydrukuj  kwestionariusz online 

2. Skompletuj następujące dokumenty:
(Komplet wymaganych dokumentów może różnić się w zależności od kategorii studiów podyplomowych)

 • Wydrukowany kwestionariusz (on-line)
 • Kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał dyplomu należy przedstawić do wglądu)
 • Dowód osobisty (należy przedstawić do wglądu w celu potwierdzenia tożsamości)
 • Potwierdzenie dokonania wymaganych wpłat.

3. Dokonaj opłat za studia:​
(wpłat należy dokonywać z wpisanym czytelnie imieniem, nazwiskiem oraz adresem)

 • opłata rekrutacyjna - 85 zł,

KONTO
Wyższa Szkoła Humanitas
ING Bank Śląski S.A. II Oddział w Sosnowcu
24 1050 1360 1000 0008 0337 9932

4.  Prześlij zeskanowane dokumenty e – mailem na adres: podyplomowe.rekrutacja@humanitas.edu.pl

Umowa finansowa jest podpisywana po zweryfikowaniu przesłanych dokumentów przez specjalistę ds. rekrutacji. Termin podpisania umowy ustalany jest maksymalnie do 7 dni od przesłania wszystkich wymaganych dokumentów lub indywidualnie.

5. Na miejscu otrzymasz umowę o warunkach płatności za usługi edukacyjne.

 • Kandydat wybiera wariant płatności oraz otrzymuje harmonogram wpłat.
 • Płatność za studia dokonywana jest na indywidualne konto. Opłata za studia może być uiszczana w ratach.
 • Cena studiów obejmuje całość kosztów, łącznie z materiałami, zaświadczeniami wydawanymi na wniosek słuchacza oraz świadectwem ukończenia studiów.

Dbając o Państwa, zachowujemy najwyższe standardy bezpieczeństwa w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną.

W razie pytań zachęcamy do kontaktu!

tel.: 32 363-12-27
fax.: 
32 363-12-07
e-mail: podyplomowe.rekrutacja@humanitas.edu.pl
Pokój: 
009 (parter)