Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Konstytucja dla nauki - ewaluacja

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej >>

Ewaluacja jakości działalnośći naukowej - Przewodnik >>

Najważniejsze zmiany:

  • Ewaluacji poddawane będą dyscypliny, nie wydziały.
    • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych

  • W ewaluacji będą brani pod uwagę wszyscy pracownicy zatrudnieni na stanowiskach badawczych i badawczo-dydaktycznych.
  • Jakość, nie ilość – od każdego pracownika brane pod uwagę będą maksymalnie 4 sloty publikacyjne. 

Tylko 3 kryteria ewaluacji:

  • I kryterium - poziom naukowy lub artystyczny prowadzonej działalności

Wykaz wydawnictw monografii naukowych  

Wykaz czasopism objętych programem "Wsparcie dla czasopism" 

 

  • II kryterium - efekty finansowe badań naukowych i prac rozwojowych

- projekty obejmujące badania naukowe lub prace rozwojowe, finansowane w trybie konkursowym przez instytucje zagraniczne lub organizacje międzynarodowe, projekty z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej albo z udziałem niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), albo z innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi;

- projekty finansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowe Centrum Nauki;

- projekty finansowane w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki;

- usługi badawcze świadczone na zlecenie podmiotów spoza sektora szkolnictwa wyższego i nauki;

- komercjalizację wyników badań naukowych lub prac rozwojowych.

  • III kryterium - wpływ działalnosci naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gosppodarki