Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

O kierunku

TUTYŁ MAGISTRA W 4 LATA!

ZAPISZ SIĘ (kliknij)

Jednolite studia magisterskie na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna realizowany jest w tamach projektu „Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Wyższej Szkole Humanitas” finansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Program studiów przygotowany jest w oparciu o modelowy program kształcenia nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej opracowany przez ekspertów MNiSW. W trakcie studiów, studenci nabywać będą wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne do pracy z dziećmi. Uczyć się będą przede wszystkim praktycznych umiejętności posługiwania się najnowocześniejszymi metodami pracy w zakresie nauczania i wychowania, a także wykorzystania w procesie nauczania, nowoczesnych technologii. 

W procesie kształcenia korzystać będziemy między innymi z Laboratorium Pedagogiki z elementami Sali Doświadczania Świata i Integracji Sensorycznej,  ogrodu sensorycznego. Zajęcia z metodyk realizowane będą za pomocą nowoczesnych pomocy dydaktycznych, w tym maty edukacyjnej, okularów rozszerzonej rzeczywistości VR, tablic interaktywnych, specjalnie zaprojektowanego rzutnika tworzącego wirtualny, magiczny dywan, a zajęcia z zajęci z programowania realizowane będą z wykorzystaniem Lego Mindstorms, robotów Dash i Dotoraz Ozoboty.

Program kształcenia nauczycieli przedszkolnych i wczesnoszkolnych uwzględnia najnowsze osiągnięcia pedagogiki jako dyscypliny naukowej oraz nauk z nią współpracujących: psychologii, socjologii, prawa i innych nauk. Jest mocno nakierowany na personalizację pracy studenta, który w toku studiów będzie miał stały kontakt z coachem, a dodatkowo swobodę w wyborze dodatkowych modułów zgodnych z indywidualnymi zainteresowaniami.

Studenci, zarówno na zajęciach praktycznych jak i praktykach pedagogicznych,  kształtować będą swój warsztat zawodowy, co możliwe będzie poprzez organizację zajęć w formie ćwiczeń i warsztatów i treningów, a także zajęć praktycznych w wiodących placówkach edukacyjnych. Kadrę dydaktyczną i badawczo-dydaktyczną prowadzącą wykłady, konwersatoria i seminaria stanowić będą  pracownicy o bogatym dorobku zawodowym i  naukowym w zakresie pedagogiki, psychologii, socjologii, prawa oświatowego itp.

Absolwent tego kierunku wyposażamy będzie w wiedzę i umiejętności pozwalające sprawnie organizować środowisko wychowawcze, nawiązywać kontakty społeczne, kreatywnie organizować przestrzeń edukacyjną.

Z godnie z modelowym programem kształcenia nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej, kandydat na nauczyciela to:

- w obszarze wiedzy i umiejętności o charakterze profesjonalnym:

 •  refleksyjny praktyk, który poddaje analizie i namysłowi zarówno realizowaną koncepcję pedagogiczną, posiadaną wiedzę, kompetencje, jak i swój światopogląd; badacz praktyki edukacyjnej – refleksja nad doświadczeniem pozwala mu na ciągłe identyfikowanie i rozwijanie (w sposób formalny i pozaformalny) własnych zasobów wykorzystywanych w dynamicznym procesie kształtowania relacji z dzieckiem/uczniem, rodzicami i lokalnym środowiskiem;
 • ekspert od wspierania rozwoju dziecka wyposażony w bogatą wiedzę psychopedagogiczną oraz dotyczącą praw dziecka pozwalającą mu na integralne ujęcie funkcjonowania swoich podopiecznych z uwzględnieniem ich zasobów, jak i deficytów, umiejętnie planujący i realizujący proces dydaktyczno-wychowawczy wzmacniający autonomię i potrzebę samostanowienia dzieci/uczniów;
 • erudyta posiadający interdyscyplinarną i zinterioryzowaną wiedzę o świecie umożliwiającą mu realizację skutecznej i profesjonalnej propedeutyki przedmiotów takich jak: język polski, historia, przyroda (w tym: biologia, chemia, fizyka, geografia), ma-tematyka, plastyka, muzyka, technika, informatyka);

˗       w obszarze kształtowania relacji wobec siebie i innych:  

 • spolegliwy opiekun charakteryzujący się gotowością do autentycznej troski o zrównoważony rozwój podopiecznych; troska to jednak nie dyrektywne i podające nauczanie, ale elastyczne i responsywne wykorzystywanie i stwarzanie sytuacji dydaktyczno-wychowawczych sprzyjających identyfikacji i samodzielnemu rozwiązywaniu problemów (poznawczych, emocjonalnych, społecznych, etycznych) przez dziecko/ucznia;
 • członek zespołu/ów - osoba efektywnie współpracująca z innymi nauczycielami i pozostałymi podmiotami uczestniczącymi w procesie edukacji, kooperatywnie uczą-ca się od innych i nauczająca innych (umiejętność uczenia na podstawie doświadczenia innych, ale również dzielenia się własną wiedzą i negocjowania wspólnego rozumienia celów i zadań edukacyjnych);
 • człowiek pozytywnie nastawiony do nowych doświadczeń, poszukujący innowacyjnych rozwiązań pedagogicznych (wychowawczo-dydaktycznych), skutecznie adaptujący się do zmieniających się warunków, gotowy do inicjowania i wdrażania zmian;
 • osoba mająca świadomość swoich zainteresowań (nie tylko pedagogicznych) i potrafiąca wykorzystać je w procesie samorealizacji z jednoczesnym pożytkiem dla swoich podopiecznych (zjawisko tzw. modelowania pasji);
 • człowiek uczciwy, starający się działać na podstawie uniwersalnych zasad etycznych.

 

Rezultatem kształcenia na tym kierunku jest gruntowne, kompleksowe i wszechstronne przygotowanie absolwenta do samodzielnej pracy pedagogicznej i ciagłego podnoszenia swoich kompetencji.

 

Dwie ścieżki studiów

Opłaty

Warunki rekrutacji

 Zapisz się na studia dofinansowane

 

 • Regulamin studiów - POBIERZ
 • Regulamin studiów dofinansowanych z środków UE - POBIERZ
 • Umowa finansowa - POBIERZ
 • Szczegółowe wytyczne - stypendium socjalne - POBIERZ
 • Wniosek o stypendium socjalne – POBIERZ

 

1.  W pierwszej kolejności wypełnij kwestionariusz online

2
. Skompletuj następujące dokumenty:

 • kopia świadectwa maturalnego (oryginał do wglądu)
 • kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego ( dotyczy obcokrajowców)

3. Jeżeli nie możesz załączyć dokumentów do kwestionariusza możesz przesłać kopie powyższych dokumentów na adres Wyższej Szkoły Humanitas Sosnowiec 41-200 ul. Kilińskiego 43 z dopiskiem Dział rekrutacji - dokumenty rekrutacyjne lub dostarczyć osobiście.

4. Wyniki rekrutacji będą ogłoszone w dniu 10.07.2019r.
na stronie Wyższej Szkoły Humanitas.

5. Sprawdź wyniki rekrutacji w przypadku zakwalifikowania w ciągu 14 dni zgłoś się do punktu rekrutacyjnego w celu podpisania umowy oraz sfinalizowania całego procesu rekrutacyjnego.

Do podpisania umowy zabierz ze sobą oryginały następujących dokumentów:

 • świadectwo maturalne
 • dokument potwierdzający znajomość języka polskiego ( dotyczy obcokrajowców ) - do wglądu
 • dwa podpisane kolorowe zdjęcia do legitymacji studenckiej, rozmiar 3,5 cm x 4,5 cm ( zgodnie z wymogami dla dowodu osobistego )
 • dowód tożsamości - do wglądu
 • dokument potwierdzający posiadanie niepełnosprawności ( w przypadku złożenia oświadczenia o niepełnosprawności ) - do wglądu
 • dokumenty potwierdzające sytuację materialną ( w przypadku złożenia oświadczenia o trudnej sytuacji materialnej)

 

Gratulujemy!
W razie pytań zachęcamy do kontaktu!

Punkt Rekrutacyjny
ul. Kilińskiego 43, Sosnowiec
tel. 032 - 36 - 31 - 206, 032 - 36 - 31 - 227
e-mail: rekrutacja@humanitas.edu.pl

Opiekun Studenta

Opiekun Projektowy

mgr Sybilla Salisz 
tel.: 32 363 12 06 / 36 363 12 27
Pokój: 009 (parter)
e-mail: sybilla.salisz@humanitas.edu.pl