Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Konferencja - Dyrektor Liderem Edukacja Włączająca

Wyższa Szkoła Humanitas
zaprasza Państwa do wzięcia udziału w siódmej konferencji z cyklu "Dyrektor Liderem"

Cykl konferencji Dyrektor Liderem adresowany jest przede wszystkim do dyrektorów szkół i placówek oświatowych oraz Naczelników Wydziałów Oświaty/Edukacji. Tym razem – z uwagi na poruszaną tematykę oraz b. praktyczny, warsztatowy charakter – grono odbiorców poszerzyliśmy o nauczycieli szkół ogólnodostępnych. Patronat merytoryczny nad konferencją objęły: Instyt Pedagogiki i Instytut Psychologii Wyższej Szkoły Humanitas.

Jednym z priorytetów polityki oświatowej państwa polskiego na rok 2017/2018 jest edukacja włączająca. Mając świadomość zgłaszanych przez nauczycieli oraz dyrektorów trudności w radzeniu sobie z edukacją uczniów z niepełnosprawnościami, zagrożonych niedostosowaniem społecznym w szkole ogólnodostępnej, wychodzimy naprzeciw tym potrzebom, organizując kolejną już konferencję z cyklu Dyrektor Liderem, tym razem w całości poświęcając ją tematyce inkluzji społecznej.

Edukacja włączająca jest jedną z dostępnych form kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz uczniów z niepełnosprawnością. Polega ona na umożliwieniu dzieciom i młodzieży zdobywania wiedzy w szkołach i klasach ogólnodostępnych. 

Forma edukacji realizowana w zespole zróżnicowanym, wspiera proces kształcenia i wychowania ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w wielu obszarach i zakresach, umożliwiając realizację zadań wychowawczych oraz indywidualne kształtowanie osobowości wychowanka. Jej istotą jest uwypuklenie wartości godności osoby ludzkiej i respektowanie potrzeb człowieka. Sposób edukacji umożliwia całej społeczności klasowej i szkolnej wszechstronne poszerzanie wiedzy w zakresie różnorodności rozwojowych i sposobów funkcjonowania człowieka, stwarza szansę do obserwacji, jest okazją doświadczenia możliwości własnego intelektu oraz sprawności fizycznej.

To założenie jest prawdziwe, ale czy na pewno dotyczy dysfunkcji wszystkich uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, trafiających do szkół i klas ogólnodostępnych? Czy potrzebna jest zmiana polityki oświatowej w tym względzie, zmiana mentalności i podejścia nauczycieli w szkołach ogólnodostępnych, a może inna/rozszerzona forma pomocy i większy udział gmin w sprostaniu przez dyrektorów szkół ogólnodostępnych postawionemu przed nimi wyzwaniu. A może po prostu realizacja edukacji włączającej wymaga od dyrektora szkoły ogólnodostępnej wykazania się kreatywnością, wrażliwością oraz odważnego podejmowania innowacyjnych rozwiązań pedagogicznych?

Wszyscy zaproszeni Eksperci, jak i tematy ich wystąpień zaplanowane programem Konferencji, pozwolą każdemu uczestnikowi na udzielenie sobie odpowiedzi na postawione wyżej pytania.

Mamy ogromną nadzieję, że poszczególne elementy Konferencji spełnią rolę drogowskazów i zainspirują zarówno dyrektorów, jak i nauczycieli do weryfikacji dotychczasowych i podjęcia nowych działań zmierzających do podniesienia jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach systemu oświaty. Naszym celem jest również wyposażenie nauczycieli i dyrektorów szkół ogólnodostępnych w wiedzę i narzędzia pracy z dziećmi, których dysfunkcje pozwalają i wręcz przemawiają za kontynuowaniem nauki w szkole/klasie ogólnodostępnej, ale także dostarczenie konkretnej wiedzy i rzeczowych argumentów do rozmów z rodzicami w przypadkach uczniów, których edukacja, rozwój psychiczny i społeczny powinien przebiegać w odpowiednio przygotowanych do tego specjalistycznych placówkach.

W trakcie Konferencji odbędą się również trzy warsztaty przybliżające metody pracy z uczniami:

Szczegółowy program Konferencji możecie Państwo przeczytać lub pobrać tutaj

Odpłatność

Koszt uczestnictwa w Konferencji jest zróżnicowany i wynosi:
150 zł - cena regularna
115 zł - cena dla Szkół Partnerskich WSH tj. szkół, które podpisały porozumienie w ramach Sieci Współpracy Edukacyjnej

Opłata jw. obejmuje:

  • udział w konferencji dyrektora (dyrektor może w sposób nieodpłatny zgłosić dodatkowo udział w Konferencji jednego lub dwóch nauczycieli ze swojej placówki),
  • możliwość udziału w jednym z trzech warsztatów (każdy uczestnik może wziąć udział w jednym, wybranym w procesie rejestracji uczestnictwa, warsztacie – zarówno dyrektor, jak i nauczyciele),
  • możliwość konsultacji z ekspertami,
  • komplet materiałów konferencyjnych,
  • certyfikat udziału w konferencji/warsztacie,
  • poczęstunek (przerwy kawowe i lunch).

Szkoły Partnerskie WSH oraz szkoły, które już współpracowały z WSH, opłatę konferencyjną regulują w terminie 7 dni, przelewem na konto WSH, na podstawie faktury, wystawionej przez WSH w dniu Konferencji.

Pozostałe Placówki odpłatność za udział w Konferencji regulują po otrzymaniu od Organizatora potwierdzenia udziału w Konferencji, jednak nie później niż do dnia 23 marca 2018 r. na konto: ING Bank Śląski S.A. II Oddział w Sosnowcu, nr konta: 24 1050 1360 1000 0008 0337 9932 w tytule wpłaty wpisując "Konferencja Dyrektor Liderem".

UWAGA: w przypadku konieczności wystawienia przez WSH faktury pro-forma, prosimy o kontakt bezpośrednio z Organizatorem lub o zamieszczanie takiej informacji w formularzu zgłoszenia online w punkcie „Uwagi do Organizatora” – jeśli taką formę zgłoszenia Państwo przyjmą.

Zgłoszenia

Zgłoszenia udziału w Konferencji przyjmujemy w sposób ciągły do dnia 19.03.2018 r. (dla Szkół Partnerskich termin zgłoszenia wydłużyliśmy do dnia 23.03.2018.), za pośrednictwem:

Formularza zgłoszenia online

lub

Karty Zgłoszenia dostarczonej w jeden z wymienionych niżej sposobów:

  • osobiście do Działu Szkoleń WSH – III piętro, pokój 305A
  • tradycyjną pocztą na adres: Wyższa Szkoła Humanitas, ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec
  • pocztą e-mail, w postaci skanu przesłanego na adres: agata.piatkowska@humanitas.edu.pl
  • faksem na numer: 32 363 12 07

UWAGA: w celu uniknięcia powielania się tych samych zgłoszeń, bardzo Państwa prosimy o wybranie jednego, dogodnego dla Państwa sposobu zgłoszenia udziału w Konferencji i dokonanie zgłoszenia wyłącznie za jego pośrednictwem.

Kontakt do organizatora:

Agata Piątkowska - Dział Szkoleń WSH
tel.: 32 363 12 03; 532 466 764
e-mail:agata.piatkowska@humanitas.edu.pl