Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Mediacje gospodarcze

W razie pytań zachęcamy do kontaktu!

ZADZWOŃ TERAZ lub FORMULARZ KONTAKTOWY

O kierunku

Cel studiów

Celem studiów podyplomowych  Mediacje gospodarcze jest przygotowanie uczestników do pełnienia roli profesjonalnych mediatorów w sprawach gospodarczych poprzez przekazanie wiedzy teoretycznej, ale przede wszystkim poprzez zajęcia praktyczne z zakresu psychologii konfliktu, komunikacji interpersonalnej, negocjacji, różnych aspektów mediacji (m.in. zasad, organizacji, podstaw prawnych w tym konstruowania ugód), zarządzania i finansów. Studia podyplomowe mają być płaszczyzną doskonalenia kompetencji społecznych u mediatorów,  szczególnie umiejętności społecznych w zakresie elastycznego stosowania strategii i taktyk mediacyjnych w odniesieniu do sporów gospodarczych, rozwinięcie umiejętności perswazji i skutecznego przekonywania. Celem studiów jest również zaopatrzenie słuchaczy w skuteczne taktyki zarządzania emocjami własnymi i uczestników konfliktu, a także przygotowanie uczestników do samodzielnego prowadzenia mediacji gospodarczych oraz konstruowania trwałych ugód.

Adresaci studiów

Studia kierowane są do mediatorów w sprawach cywilnych, w szczególności gospodarczych, wpisanych na listy stałych mediatorów sądowych oraz listy mediatorów prowadzone przez uczelnie wyższe i organizacje pozarządowe. Studia kierowane są do mediatorów, którzy będą wykorzystywać wiedzę i umiejętności zdobyte podczas studiów podyplomowych bezpośrednio w swojej pracy zawodowej tj. w prowadzeniu mediacji w sprawach gospodarczych

Kadra dydaktyczna

Kadrę dydaktyczną stanowią pracownicy naukowi Akademii Humanitas i innych uczelni i szkół wyższych, zajmujący się między innymi problematyką związaną z psychologią konfliktu, komunikacją interpersonalną, prawnymi uregulowaniami prowadzenia mediacji, negocjacjami. Zajęcia praktyczne prowadzić będą mediatorzy z minimum 5 letnim doświadczeniem w zakresie prowadzenia mediacji gospodarczych.

Program

Program:

I zjazd

 • Przyczyny konfliktów wg. Moore`a. Poziomy i dynamika konfliktów
 • Podstawy komunikacji. Poziomy komunikowania
 • Warsztat technik komunikacyjnych niezbędnych w mediacjach: zdarta płyta, parafraza, klaryfikacja, ewaluacja

II zjazd

 • Podstawy mediacji klasycznych
 • Zasady i przebieg mediacji klasycznych
 • Diagnozowanie spraw do mediacji – trening
 • Bezstronność mediatora

III zjazd

 • Zaufanie i kompetencje w mediacji
 • Misja dobrej woli
 • Prezentacja stanowisk – kategorie danych gromadzonych w mediacji
 • Wentylacja i wyjaśnianie

IV zjazd

 • Rozmowy indywidualne i sesja wspólna– gromadzenie wartości i propozycji, testowanie
 • Negocjacje oparte na interesach
 • Strategie i techniki negocjacyjne
 • Obrona przed manipulacjami w mediacji

V zjazd

 • Dobre praktyki w prowadzeniu mediacji gospodarczych. Sprawna komunikacja między sędziami, mediatorami i stałymi mediatorami
 • Dobre praktyki w prowadzeniu mediacji gospodarczych. Współpraca z koordynatorem ds. mediacji przy organizowaniu spotkań informacyjnych
 • Współpraca mediatora z profesjonalnym pełnomocnikiem
 • Dobre praktyki w prowadzeniu mediacji gospodarczych. Ćwiczenia, symulacje mediacji i superwizja

VI zjazd

 • Dobre praktyki w prowadzeniu mediacji gospodarczych. Ćwiczenia, symulacje mediacji i superwizja

VII zjzad

 • Rodzaje sporów gospodarczych. Kodeks spółek handlowych
 • Prawne uwarunkowania zawierania ugód w sporach gospodarczych, w tym sporów cywilnych i sporów związanych z formą prowadzonej działalności gospodarczej
 • Zasady konstruowania ugód mediacyjnych- warsztaty

VIII zjazd

 • Przepisy i praktyka zatwierdzania przez sąd gospodarczy ugód zawartych przed mediatorem
 • Przygotowanie dokumentacji mediacyjnej – warsztaty
 • Zasady i przebieg postępowania mediacyjnego
 • Przepisy i praktyka rozliczania kosztów mediacji ze skierowania sądu
 • Kwestie podatkowe oraz księgowo-rachunkowe związane z prowadzeniem działalności mediacyjnej
 • Podatkowe uwarunkowania ugód zawieranych w sporach gospodarczych

IX zjazd

 • Formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.
 • Zasady reprezentacji podmiotów gospodarczych, w tym podmiotów zagranicznych.
 • Odpowiedzialność mediatora za szkody wyrządzone stronom w związku z mediacją
 • Podstawy ekonomii, zarządzania i przedsiębiorczości, ukierunkowane na zrozumienie zasady prowadzenia działalności przez przedsiębiorców będących stronami sporów gospodarczych
 • Zasady tworzenia oraz zarządzania bazą danych klientów, w tym pozyskiwania danych klientów
 • Zasady budowania marki, strategii i programów komunikacyjnych, marketingowych, z zakresu Public Relations (PR), nawiązywania kontaktów biznesowych, w związku z prowadzoną działalnością mediacyjną


Czas trwania studiów:
2 semestry; 175 godzin dydaktycznych.

Organizacja zajęć:
Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym (soboty i niedziele)

Studia podyplomowe realizowane przez AH organizowane będą w formule blended learning (hybrydowej) polegającej na łączeniu zajęć stacjonarnych (odbywających się na terenie uczelni) z zajęciami prowadzonymi w trybie on-line (poprzez platformę ClickMeeting, Zoom), pozwalającymi na uczestnictwo w spotkaniu z każdego miejsca na świecie.

Warunki zaliczenia:
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć, uzyskanie ocen pozytywnych z egzaminów i zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów oraz zdanie egzaminu końcowego.

Dokument potwierdzający ukończenie studiów:
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Kontakt:
tel.: 32 363-12-27 (ZADZWOŃ TERAZ
e-mail: mediacje@humanitas.edu.pl

Opłaty

Atuty:
 • Niezmienne czesne
 • Brak dodatkowych opłat (np. za materiały szkoleniowe, egzaminy, egzamin końcowy)
 • Brak opłaty wakacyjnej
 • Możliwość płatności w ratach (nie powoduje zwiększenia ceny studiów)

Wariant płatności

Płatność
w 8 ratach

Płatność
w 2 ratach

Cena studiów

Cena regularna

475 zł

1 900 zł

3 800 zł

Absolwenci i studenci Humanitas
(20% mniej)

380 zł

1 520 zł

3 040 zł

 

 

 

 

 

   

Zapisz się

Etapy rekrutacji

Krok 1 

Wypełnij i wydrukuj kwestionariusz on-line

Krok 2

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej:

 • 85,00 zł - opłata rekrutacyjna.

Wpłaty można dokonać w kasie Uczelni lub przelewem na numer konta bankowego:
ING Bank Śląski S.A. II Oddział w Sosnowcu 24 1050 1360 1000 0008 0337 9932
W tytule przelewu należy umieścić: imię i nazwisko, adres oraz nazwę kierunku

Krok 3

Skompletuj następujące dokumenty:

 • wydrukowany kwestionariusz (on-line)
 • kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał dyplomu należy przedstawić do wglądu)
 • dowód osobisty (należy przedstawić do wglądu w celu potwierdzenia tożsamości)
 • dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł

Krok 4

Złóż dokumenty:

 • osobiście w Punkcie Rekrutacyjnym – pokój 009 (parter) lub
 • wyślij pocztą na adres: Wyższa Szkoła Humanitas ul.Kilińskiego 43, 41-200 (z dopiskiem: Punkt Rekrutacyjny) lub
 • prześlij zeskanowane dokumenty e-mailem na adres: podyplomowe.rekrutacja@humanitas.edu.pl

Umowa finansowa i opłata za studia:

 • Umowa finansowa jest podpisywana na tydzień przed rozpoczęciem zajęć – informacja o terminie podpisania umowy przesyłana jest do kandydata drogą e-mailową. Wtedy też kandydat wybiera wariant płatności oraz otrzymuje harmonogram wpłat.
 • Płatność za studia dokonywana jest na indywidualne konto. Opłata za studia może być uiszczana w ratach.
 • Cena studiów obejmuje całość kosztów, łącznie z materiałami, zaświadczeniami wydawanymi na wniosek słuchacza oraz świadectwem ukończenia studiów.