Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Mediacje gospodarcze - Lublin

O kierunku

Projekt jest finansowany przez Europejski Fundusz Społeczny ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

MEDIACJE GOSPODARCZE
Studia realizowane w ramach projektu:
Skuteczny Wymiar Sprawiedliwości POWR.02.17.00-00-0008/18
Ministerstwo Sprawiedliwości
Praktyczne studia podyplomowe dla mediatorów z zakresu mediacji w sprawach gospodarczych 

Cel studiów

Celem studiów podyplomowych  Mediacje gospodarcze jest przygotowanie uczestników do pełnienia roli profesjonalnych mediatorów w sprawach gospodarczych poprzez przekazanie wiedzy teoretycznej, ale przede wszystkim poprzez zajęcia praktyczne z zakresu psychologii konfliktu, komunikacji interpersonalnej, negocjacji, różnych aspektów mediacji (m.in. zasad, organizacji, podstaw prawnych w tym konstruowania ugód), zarządzania i finansów. Studia podyplomowe mają być płaszczyzną doskonalenia kompetencji społecznych u mediatorów,  szczególnie umiejętności społecznych w zakresie elastycznego stosowania strategii i taktyk mediacyjnych w odniesieniu do sporów gospodarczych, rozwinięcie umiejętności perswazji i skutecznego przekonywania. Celem studiów jest również zaopatrzenie słuchaczy w skuteczne taktyki zarządzania emocjami własnymi i uczestników konfliktu, a także przygotowanie uczestników do samodzielnego prowadzenia mediacji gospodarczych oraz konstruowania trwałych ugód.

Adresaci studiów

Studia kierowane są do mediatorów w sprawach cywilnych, w szczególności gospodarczych, wpisanych na listy stałych mediatorów sądowych oraz listy mediatorów prowadzone przez uczelnie wyższe i organizacje pozarządowe. Studia kierowane są do mediatorów, którzy będą wykorzystywać wiedzę i umiejętności zdobyte podczas studiów podyplomowych bezpośrednio w swojej pracy zawodowej tj. w prowadzeniu mediacji w sprawach gospodarczych

Kadra dydaktyczna

Kadrę dydaktyczną stanowią pracownicy naukowi Wyższej Szkoły Humanitas i innych uczelni i szkół wyższych, zajmujący się między innymi problematyką związaną z psychologią konfliktu, komunikacją interpersonalną, prawnymi uregulowaniami prowadzenia mediacji, negocjacjami. Zajęcia praktyczne prowadzić będą mediatorzy z minimum 5 letnim doświadczeniem w zakresie prowadzenia mediacji gospodarczych.

 

Program

Program:

I zjazd

 • Przyczyny konfliktów wg. Moore`a. Poziomy i dynamika konfliktów
 • Podstawy komunikacji. Poziomy komunikowania
 • Warsztat technik komunikacyjnych niezbędnych w mediacjach: zdarta płyta, parafraza, klaryfikacja, ewaluacja

II zjazd

 • Podstawy mediacji klasycznych
 • Zasady i przebieg mediacji klasycznych
 • Diagnozowanie spraw do mediacji – trening
 • Bezstronność mediatora

III zjazd

 • Zaufanie i kompetencje w mediacji
 • Misja dobrej woli
 • Prezentacja stanowisk – kategorie danych gromadzonych w mediacji
 • Wentylacja i wyjaśnianie

IV zjazd

 • Rozmowy indywidualne i sesja wspólna– gromadzenie wartości i propozycji, testowanie
 • Negocjacje oparte na interesach
 • Strategie i techniki negocjacyjne
 • Obrona przed manipulacjami w mediacji

V zjazd

 • Dobre praktyki w prowadzeniu mediacji gospodarczych. Sprawna komunikacja między sędziami, mediatorami i stałymi mediatorami
 • Dobre praktyki w prowadzeniu mediacji gospodarczych. Współpraca z koordynatorem ds. mediacji przy organizowaniu spotkań informacyjnych
 • Współpraca mediatora z profesjonalnym pełnomocnikiem
 • Dobre praktyki w prowadzeniu mediacji gospodarczych. Ćwiczenia, symulacje mediacji i superwizja

VI zjazd

 • Dobre praktyki w prowadzeniu mediacji gospodarczych. Ćwiczenia, symulacje mediacji i superwizja

VII zjzad

 • Rodzaje sporów gospodarczych. Kodeks spółek handlowych
 • Prawne uwarunkowania zawierania ugód w sporach gospodarczych, w tym sporów cywilnych i sporów związanych z formą prowadzonej działalności gospodarczej
 • Zasady konstruowania ugód mediacyjnych- warsztaty

VIII zjazd

 • Przepisy i praktyka zatwierdzania przez sąd gospodarczy ugód zawartych przed mediatorem
 • Przygotowanie dokumentacji mediacyjnej – warsztaty
 • Zasady i przebieg postępowania mediacyjnego
 • Przepisy i praktyka rozliczania kosztów mediacji ze skierowania sądu
 • Kwestie podatkowe oraz księgowo-rachunkowe związane z prowadzeniem działalności mediacyjnej
 • Podatkowe uwarunkowania ugód zawieranych w sporach gospodarczych

IX zjazd

 • Formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.
 • Zasady reprezentacji podmiotów gospodarczych, w tym podmiotów zagranicznych.
 • Odpowiedzialność mediatora za szkody wyrządzone stronom w związku z mediacją
 • Podstawy ekonomii, zarządzania i przedsiębiorczości, ukierunkowane na zrozumienie zasady prowadzenia działalności przez przedsiębiorców będących stronami sporów gospodarczych
 • Zasady tworzenia oraz zarządzania bazą danych klientów, w tym pozyskiwania danych klientów
 • Zasady budowania marki, strategii i programów komunikacyjnych, marketingowych, z zakresu Public Relations (PR), nawiązywania kontaktów biznesowych, w związku z prowadzoną działalnością mediacyjną


Miejsce odbywania zajęć:

Z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną zajęcia odbywać się będą w systemie kształcenia on-line.
Zaktualizowany harmonogram realizacji zajęć zostanie Państwu wysłany drogą mailową.

Czas trwania studiów:
2 semestry; 175 godzin dydaktycznych.

Organizacja zajęć:
Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym (soboty i niedziele).
W przypadku zajęć organizowanych w trybie online, zajęcia będą odbywać się również w dni powszednie.

Warunki zaliczenia:
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć, uzyskanie ocen pozytywnych z egzaminów i zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów oraz zdanie egzaminu końcowego który składa się z dwóch części: pisemnego testu jednokrotnego wyboru i egzaminu ustnego. Egzamin będzie się odbywać w systemie online.

Dokument potwierdzający ukończenie studiów:
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Kontakt:
tel.: 32 363-12-21
e-mail: mediacje@humanitas.edu.pl

 

Rekrutacja


Przed przystąpieniem do procesu rekrutacji należy zapoznać się z Regulaminem rekrutacji do projektu:
Praktyczne studia podyplomowe dla mediatorów  z zakresu mediacji w sprawach gospodarczych

Rekrutację kandydatów do projektu: Praktyczne studia podyplomowe dla mediatorów  z zakresu mediacji w sprawach gospodarczych prowadzi Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu.

Uczestnikiem projektu może być osoba, która:

 • jest mediatorem specjalizującym się w sprawach cywilnych, w szczególności gospodarczych,
 • jest wpisana na listy stałych mediatorów sądowych - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z 20.01.2016 r.  i/lub  jest rekomendowana przez organizacje pozarządowe i uczelnie – zgodnie z art. 183.2 Kodeksu Postępowania Cywilnego i podlega pod obszar odpowiadający właściwości miejscowej Sądu Apelacyjnego w Lublinie.

Krok 1

Wypełnij i wydrukuj  kwestionariusz on-line

Krok 2

Skompletuj następujące dokumenty:

 • zaświadczenia o posiadaniu aktualnego wpisu na listę stałych mediatorów lub  zaświadczenia o wpisie na listę mediatorów prowadzoną przez uczelnię wyższą/organizację pozarządową;
 • kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych I- go lub II-go stopnia (oryginał lub odpis dyplomu należy przedstawić do wglądu po zakwalifikowaniu do projektu);
 • wypełnij i wydrukuj na kolorowej drukarce Kartę zgłoszenia udziału w projekcie Załącznik nr 1 - pobierz
 • wypełnij i wydrukuj na kolorowej drukarce oświadczenie uczestnika/uczestniczki projektu: Załącznik nr 2 - pobierz

 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (do wydrukowania z serwisu rekrutacyjnego).

W sytuacji, w której osoba zgłaszająca chęć udziału w Projekcie, chce uzyskać punkty za spełnianie kryteriów premiujących, powinna przedłożyć dodatkowe dokumenty tj. zaświadczenie o wysokości dochodów, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) lub orzeczenie albo inny dokument, o którym mowa w ustawie z dnia  19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375, z późn. zm.).

Krok 3

Złóż dokumenty:

 • listem/przesyłką kurierską na adres: Wyższa Szkoła Humanitas, ul. Kilińskiego 43, 41 – 200 Sosnowiec, z dopiskiem na kopercie „Praktyczne studia podyplomowe dla mediatorów z zakresu mediacji w sprawach gospodarczych”;
 • osobiście: w kopercie jw., Wyższa Szkoła Humanitas, ul. Kilińskiego 43, 41 – 200 Sosnowiec, 7 dni w tygodniu, w godzinach od 8:00 do 16:00;
 • drogą mailową na adres:  mediacje@humanitas.edu.pl (w temacie wiadomości proszę wpisać: Zgłoszenie udziału w Projekcie „Praktyczne studia podyplomowe dla mediatorów z zakresu mediacji w sprawach gospodarczych”; zgłoszenia przesyłane drogą mailową z uwagi na konieczność opatrzenia go niezbędnymi podpisami musi zostać złożona w postaci skanu; Karta Zgłoszenia Udziału w Projekcie wraz z załącznikami powinny być załączona w formacie PDF – czytelny skan o zalecanej rozdzielczości 150DPI;
 • dla osób z niepełnosprawnościami istnieje możliwość zgłoszenia telefonicznego. W takim przypadku Kandydat/Kandydatka zobowiązany/na jest do dostarczenia do Biura Projektu oryginałów dokumentów.

Złożenie ww. dokumentów nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w Projekcie. O miejscu na liście Kandydatów/Kandydatek do udziału w Projekcie decyduje kolejność zgłoszeń tj. data i godzina wpływu.

Informacja nt. wyników rekrutacji zostanie zamieszczona na stronie internetowej projektu: http://www.humanitas.edu.pl/Mediacje_gospodarcze

Kandydat/kandydatka po zakwalifikowaniu do projektu będą zobowiązani dostarczyć wypełnioną i wydrukowaną na kolorowej drukarce Deklaracje Uczestnictwa w Projekcie: Załącznik nr 3 - pobierz


Załączniki do pobrania:

Załącznik 1:  Karta zgłoszenia udziału w projekcie - pobierz

Załącznik 2:  Oświadczenie uczestnika/uczestniczki projektu - pobierz

Załącznik 3:  Deklaracja uczestnictwa w projekcie - pobierz

Załącznik 4:  Wyniki rekrutacji do projektu - pobierz