Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Mediacje gospodarcze - O projekcie

MEDIACJE GOSPODARCZE
Studia realizowane w ramach projektu:
Skuteczny Wymiar Sprawiedliwości POWR.02.17.00-00-0008/18
Ministerstwo Sprawiedliwości
Praktyczne studia podyplomowe dla mediatorów z zakresu mediacji w sprawach gospodarczych 

Opis projektu

Projekt jest finansowany przez Europejski Fundusz Społeczny ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
Grupa Docelowa to 100 os. (w tym min. 67 Kobiet) - mediatorzy specjalizujący się w sprawach cywilnych, w szczególności gospodarczych, wpisani na listę stałych mediatorów sądowych oraz listy mediatorów prowadzone przez uczelnie wyższe i organizacje pozarządowe. Wsparcie zostanie ograniczone do UP, którzy będą wykorzystywać wiedzę i umiejętności zdobyte podczas studiów podyplomowych bezpośrednio w swojej pracy zawodowej, tj. w prowadzeniu mediacji w sprawach gospodarczych. Uczestnikami Projektu mogą być jedynie mediatorzy podlegli pod obszar odpowiadający właściwości miejscowej sądów apelacyjnych w Lublinie, Katowicach, Krakowie i Rzeszowie, jeżeli są w nich wpisani na listę prowadzoną lub przekazaną prezesowi sądu okręgowego.

Cele i planowane efekty projektu

Celem projektu jest podniesienie kompetencji w zakresie mediacji w sprawach gospodarczych oraz wiedzy pozaprawnej przez co najmniej 90 mediatorów z grupy 100 mediatorów objętych projektem (w tym 67K) poprzez udział mediatorów w 2-semestralnych studiach podyplomowych (opracowanych i przeprowadzonych przez Wyższą Szkołę Humanitas), realizowanych w 2 edycjach w Sosnowcu i Rzeszowie (pierwsza edycja) oraz Lublinie i Krakowie (druga edycja) w okresie do 30.09.2020r.

Czas realizacji projektu

Projekt będzie realizowany od 1.06.2018 r. do 29.12.2020 r.

Wartość projektu

644 800,00 zł

Dofinansowanie

515 840,00 zł