Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Pedagogika

O kierunku

ZAPISZ SIĘ (kliknij tutaj)

Studia I stopnia, studia II stopnia

Pedagogika to interdyscyplinarne studia, w ramach których student nabywa wiedzę i kształtuje umiejętności związane z psychologią, biologią, problematyka oświaty i wychowania, a nawet prawem i historią. Zajęcia prowadzą wybitni profesorowie – teoretycy i praktycy: pedagodzy, psychologowie, socjolodzy oraz prawnicy z najbardziej renomowanych ośrodków naukowych w Polsce i za granicą. Oferta Humanitas dodatkowo skonstruowana jest w taki sposób, aby każdy mógł wybrać spośród szeregu interesujących specjalności rozwijających konkretne umiejętności i kwalifikacje, które mogą zostać z powodzeniem wykorzystane w karierze zawodowej niekoniecznie związanej z pracą w szkołach.

Dla kogo:

Pedagogika to wymarzone studia dla osób, które w przyszłości chciałyby pracować z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi i starszymi. W zawodzie z powodzeniem odnajdą się wszyscy, którzy cenią sobie ciekawą pracę ukierunkowaną na kontakt z ludźmi i pomoc innym, a także przekazywanie wiedzy oraz wychowywanie.

Gdzie znajdziesz pracę:

Absolwenci Pedagogiki znajdą zatrudnienie:

 • w placówkach szkolnych i pozaszkolnych w kraju i za granicą,
 • w administracji oświatowej,
 • w partiach politycznych,
 • w urzędach pracy, 
 • w domach pomocy społecznej, 
 • w organizacjach pozarządowych,
 • w charakterze eksperta w poradniach rodzinnych i terapeutycznych,
 • w charakterze nauczyciela, coacha, szkoleniowca, kuratora społecznego
 • i sądowego,
 • w charakterze pedagoga w szkole, policji, wojsku, zakładach karnych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Wybrane przedmioty w programie studiów:

 • Psychologia kliniczna
 • Praca z dzieckiem z trudnościami wychowawczymi
 • Trening umiejętności społecznych
 • Terapia w pracy opiekuńczo-wychowawczej
 • Diagnoza w pracy opiekuńczo-wychowawczej
 • Pedagogika ogólna
 • Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia
 • Edukacja artystyczna małego dziecka
 • Rysunek i malarstwo
 • Interwencja socjalna

Specjalności

Na studiach I stopnia:

Resocjalizacja z profilaktyką

Specjalność ta adresowana jest do osób zainteresowanych rozwijaniem kompetencji i wiedzy w zakresie organizowania i prowadzenia oddziaływań resocjalizacyjnych, korekcyjnych, profilaktycznych, terapeutycznych wobec młodzieży, osób dorosłych i rodzin. Charakterystyką tej specjalności jest podejmowanie zagadnień związanych z: problemami rozwojowymi młodzieży i dorosłych; dysfunkcjami rodzin i związków partnerskich; trudnościami w funkcjonowaniu społecznym; zagrożeniami rozwoju związanymi z przemocą, uzależnieniami, marginalizacją i innymi czynnikami destabilizacji psychospołecznej. Dlatego, w kształceniu studentów położono szczególny nacisk na umiejętności teoretycznego i praktycznego rozumienia tych procesów oraz tworzenia wobec nich strategii profilaktycznych i naprawczych. Ze względu na specyfikę tej specjalizacji, dużą wagę przywiązano do rozwijania umiejętności pracy w środowisku otwartym, w systemie rodzinnym, w warunkach systemu penitencjarnego oraz w instytucjach opiekuńczych i wsparcia. Program studiów został poszerzony o elementy rozwoju osobistego w zakresie specyficznych umiejętności społecznych niezbędnych w pracy z trudnym problemem i podmiotem.

Specjalność studiów odpowiada zapotrzebowaniu zawodowemu w placówkach i instytucjach: penitencjarnych, opiekuńczo – wychowawczych, systemu wsparcia rodziny oraz innych zajmujących się problemami profilaktyki, resocjalizacji i interwencji pedagogicznej.

Specjalność daje możliwości rozwoju kariery zawodowej w obszarach: 

 • kurateli sądowej
 • pedagogiki i profilaktyki szkolnej oraz pozaszkolnej
 • systemu penitencjarnego (zakłady karne, zakłady poprawcze, schroniska dla nieletnich)
 • służb prewencyjnych, socjalnych oraz porządkowych
 • wspomagania i terapii rodzin wieloproblemowych 

 

Na studiach II stopnia:


Psychoprofilaktyka i terapia rodzin, dzieci i młodzieży

Studia rozwijające kompetencje organizowania procesów psychoprofilaktyki oraz terapii problemów związanych z funkcjonowaniem rodziny. W programie studiów uwzględniono przede wszystkim modelowanie u studenta systemowego rozpoznawania i rozwiązywania problemów powstających w rodzinie. Student zdobywa wiedzę i umiejętności umożliwiające udzielanie wsparcia rodzinie w zapobieganiu lub redukowaniu problemów związanych z dysfunkcjami systemu rodzinnego. W trakcie warsztatów i treningów, studenci rozwijają umiejętności oddziaływań psychoprofilaktycznych i terapeutycznych nie tylko wobec rodziny. W programie szczególną uwagę zwrócono na umiejętność indywidualnej pracy z rodzicem, dzieckiem i adoloscentem. Studenci tej specjalności mają mozliwość poszerzania swoich kompetencji w dodatkowych szkoleniach specjalistycznych.

Nowa specjalności pedagogiczna jest reakcją na coraz powszechniejsze zagrożenia funkcjonowania rodzin. W środowisku lokalnym wciąż panuje deficyt specjalistów wspomagających rodzinę w ochronie przed zagrożeniem zaburzeniami więzi, przemocą, różnymi formami uzależnień i innymi coraz powszechniejszymi zaburzeniami funkcjonowania psychospołecznego. Dlatego studia przygotowują absolwenta do pracy w placówkach systemu oświaty, instytucjach wsparcia rodzin oraz ośrodków opiekuńczych i socjoterapii dla młodzieży. Absolwent studiów przygotowany jest do podjęcia samodzielnej działalności w sektorze prywatnym lub organizacjach pozarządowych. 

 

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów I stopnia kierunku Pedagogika w Wyższej Szkole Humanitas:

 • otrzymuje tytuł zawodowy licencjata;
 • jest wyposażony w ogólną wiedzę pedagogiczną oraz kierunkową niezbędną dla rozumienia procesów i uwarunkowań związanych z wychowaniem, edukacją oraz specjalistycznymi oddziaływaniami pedagogicznymi;
 • swobodnie posługuje się terminologią pedagogiczną, rozumie zjawiska i procesy związane z szeroko pojętym rozwojem człowieka, jego aktywnością oraz warunkami w jakich ten proces przebiega;
 • posiada interdyscyplinarną wiedzę w obrębie nauk społecznych i humanistycznych;
 • posiada charakterystyczne umiejętności ułatwiające mu samodzielne rozpoznawanie indywidualnych oraz środowiskowych cech i uwarunkowań rozwoju jednostki, rodziny oraz małych grup społecznych;
 • jest wyposażony w kompetencje do kreowania i optymalizowania sytuacji wychowawczych, edukacyjnych i profilaktycznych;
 • posiada wysokie, specjalistyczne kompetencje w zakresie wybranej przez siebie w toku studiów specjalności.

Absolwent studiów II stopnia kierunku Pedagogika w Wyższej Szkole Humanitas:

 • uzyskuje tytuł magistra w zakresie pedagogiki, nabywając kwalifikacje do podejmowania zadań pedagogicznych w systemie edukacji i wsparcia społecznego;
 • posiada wiedzę i kompetencje w pełni przygotowujące go do samodzielnej pracy pedagogicznej, profilaktycznej lub interwencyjnej;
 • posiada pogłębioną wiedzę dotyczącą procesów, zjawisk oraz uwarunkowań, związanych z działaniami o charakterze profilaktycznym, wychowawczym lub interwencyjnym;
 • potrafi swobodnie wykorzystywać nabytą wiedzę i kompetencje do analizowania sytuacji oraz modelowania strategicznych działań pedagogicznych;
 • reprezentuje dojrzałą postawę profesjonalną nacechowaną wysokim poziomem świadomości własnej odpowiedzialności za organizowane procesy i za podmiot swoich oddziaływań;
 • jest przygotowany do samodzielnego prowadzenia analiz i wnioskowania w zakresie diagnozy i prognozy dotyczących obszarów wpływu pedagogicznego na podmiot, jego środowisko i warunki rozwoju;
 • posiada specjalistyczne kompetencje w zakresie wybranej przez siebie w toku studiów specjalności.

Atuty kierunku

 • Kierunek z akredytacją PKA! Pedagogika w WSH posiada pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej – organu państwowego kontrolującego jakość kształcenia w szkolnictwie wyższym.
 • Studia według  najnowocześniejszych programów! Program studiów na kierunku pedagogika przygotowany został we współpracy z instytucjami edukacyjnymi, placówkami pomocy psychologiczno-pedagogicznej, organizacjami pozarządowymi, instytucjami kultury, instytucjami wymiaru sprawiedliwości.
 • Znani, wybitni wykładowcy! Studenci pedagogiki w WSH mogą uczestniczyć w zajęciach i wykładach gościnnych popularnych naukowców, takich jak prof. Zbigniew Lew-Starowicz, mgr Małgorzata Ohme.
 • Nacisk na praktykę! Wykłady i ćwiczenia na kierunku pedagogika prowadzą nie tylko naukowcy, ale przede wszystkim praktycy z bogatym doświadczeniem: psychologowie, trenerzy umiejętności społecznych, kuratorzy sądowi, terapeuci, nauczyciele. Liczne, innowacyjne zajęcia fakultatywne!
 • Szeroka oferta zajęć warsztatowych w placówkach oświatowo-wychowawczych!
 • Szeroka oferta praktyk i staży zawodowych! Uczelnia podpisała kilkanaście umów o współpracy z placówkami edukacyjnymi, instytucjami administracji publicznej, organizacjami pozarządowymi, instytucjami wymiaru sprawiedliwości itp.
 • Możliwość odbycia części studiów w uczelni zagranicznej, w jednej z uczelni partnerskich w takich krajach, jak  Słowenia, Turcja, Grecja, Włochy, Hiszpania, Litwa, Słowacja, Portugalia.
 • Możliwość zdobywania dodatkowych certyfikatów!

Opłaty

 


Pedagogika studia I stopnia

tryb niestacjonarny / stacjonarny
Czesne już od 300 zł


Pedagogika studia II stopnia

tryb niestacjonarny
Czesne już od 378 zł

3-semestralne studia II stopnia

Wyższa Szkoła Humanitas umożliwia studentom studiów niestacjonarnych zdobycie tytułu magistra w 1,5 roku zgodnie z Ustawą z dnia 20 lipca Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ( rozdział 2, Art. 65.) . W innych uczelniach studia na tym kierunku trwają 2 lata. Dzięki temu studenci mogą zrealizować pełny program studiów w krótszym czasie. Studia, które trwają 1,5 roku, obejmują ten sam materiał, co studia realizowane w tradycyjnym, dwuletnim trybie, ale są realizowane wg. autorskiego, dostosowanego do oczekiwań studenta trybu kształcenia. Nasi studenci uzyskują tę samą wiedzę, kwalifikacje i umiejętności, którą nabywają studenci kształcący się na studiach realizowanych w standardowym, niezindywidualizowanym trybie.

Potwierdzenie efektów uczenia

Procedura przyjęcia na studia na podstawie doświadczenia zawodowego

Wyższa Szkoła Humanitas proponuje kandydatom przyjęcie na studia poprzez potwierdzenie efektów uczenia się (PEU)  - procedura poprzedzająca proces rekrutacyjny na studia, która umozliwia kandydatom ubiegać się o zaliczenie określonych modułów z programu studiów na podstawie doświadczenia zawodowego, odbytych kursów i szkoleń, samodoskonalenia czy wolontariatu. Pozwala to znacznie przyspieszyć uzyskanie dyplomu lub studiować w mniej intensywnym trybie.

Potwierdzenie efektów uczenia się to doskonała propozycja dla osób aktywnych zawodowo, które chcą poszerzyć swoje kwalifikacje i zdobyć dyplom studiów wyższych, a jednocześnie nie mogą sobie pozwolić na codzienne uczestnictwo w zajęciach na uczelni.

Szczegółowe informacje dot. PEU i wykaz dokumentów znajdziesz TUTAJ.

Działania WSH w obszarze PEDAGOGIKA

Studia Podyplomowe z zakresu psychologii, pedagogiki i terapii
 • 38 kierunków studiów
 • 300 grup
 • 7 394 absolwentów
 • 21 ośrodków zamiejscowych

Proponowane przez WSH specjalności studiów "pedagogicznych" uwzględniają wszelkie zmiany w podstawie programowej, wprowadzane w trakcie dynamicznych zmian przepisów w prawie oświatowym. Udział w wielu z nich dofinansowany jest w 50% w ramach projektu "Partnerstwo dla wiedzy". Studia skierowane są głównie do absolwentów i studentów ostatnich lat kierunków pedagogicznych, nauczycieli, dyrektorów wszystkich typów szkół i placówek oraz do wszystkich zainteresowanych, pragnących podnosić swoje kwalifikacje zawodowe oraz pogłębiać posiadaną wiedzę. W celu zapoznania się z pełną ofertą studiów, zapraszamy do odwiedzenia dedykowanej im podstrony www

Nowoczesna edukacja - wydarzenia

Żyjemy w czasach dynamicznych zmian cywilizacyjnych, które w kluczowy sposób wpływają na kształt współczesnej edukacji. Przez organizowanie seminariów, konferencji, warsztatów otwartych oraz forów, zapraszamy wszystkich Państwa do wspólnego poszukiwania rozwiązań i otwartej dyskusji na temat najistotniejszych problemów, z którymi musi mierzyć się współczesna oświata. Tutaj odnajdziecie Państwo zarówno historię dot. naszych działań w tym zakresie, jak również dowiecie się o nowych, planowanych wydarzeniach, na które już w tej chwili serdecznie zapraszamy >>

Mata edukacyjna Humanitas

Mata edukacyjna Humanitas to fantastyczna pomoc dydaktyczna z szerokim zastosowaniem głównie w edukacji przedszkolnej, wczesnoszkolnej oraz diagnozie ew. zaburzeń rozwoju. W dobie szczególnej dbałości o rozwój kompetencji kluczowych uczniów, celem ich adaptacji do błyskawicznie zmieniających się warunków na rynku pracy, można śmiało stwierdzić, że zajęcia przeprowadzane przy wykorzystaniu maty edukacyjnej Humanitas, już od najmłodszych lat wspierają rozwój tych kompetencji. Mata ma jeszcze jedną, bardzo ważną cechę: jest narzędziem, które pozwala na błąd. Zapraszamy do zapoznania się z narzędziem oraz do zakupu zestawu startowego mata z 27 kafelkami oraz scenariuszem zajęć dot. programowania. Szczegóły tutaj

Sieć Współpracy Edukacyjnej
 • 3 lata doświadczeń
 • 63 porozumienia o współpracy zawarte z placówkami edukacyjnymi
 • 76 szkół partnerskich

Stale powiększająca się o kolejne szkoły partnerskie, Sieć Współpracy Edukacyjnej, w ramach której wspólnie ze szkołami realizujemy projekty naukowe, kulturalne i społeczne. W ramach współpracy, m. in. proponujemy szkołom preferencyjne warunki w zakresie udziału dyrektorów, nauczycieli oraz rodziców uczniów w realizowanych przez nas usługach rozwojowych. Na podstronie poświęconej Sieci Współpracy Edukacyjnej WSH, możecie Państwo sprawdzić, czy szkoła, z którą jesteście Państwo związani jako nauczyciel, uczeń czy też rodzic, podpisała już porozumienie o współpracy z Wyższą Szkołą Humanitas.

Tatrzańskie Sympozja Naukowe
 • 25 sympozjów
 • 120 artykułów
 • 8 numerów zeszytów naukowych
 • 44 monografie w j. polskim i angielskim

TSN to cykl konferencji stanowiących platformę wymiany poglądów w najważniejszych kwestiach dotyczących edukacji i nauk o niej, równocześnie - jedna z wielu działalności naukowych podejmowanych przez Instytut Pedagogiki WSH. Uczestnikami corocznych spotkań górskich są naukowcy, nauczyciele oraz przedstawiciele instytucji zarządzających oświatą z kraju i z zagranicy. Z tematyką i relacjami ze wszystkich sympozjów, w których głównym organizatorem była Wyższa Szkoła Humanitas, możecie zapoznać się Państwo na podstronie poświęconej Tatrzańskim Sympozjom Naukowym.

Dyrektor Liderem
 • 9 konferencji
 • 11 warsztatów konferencyjnych
 • 51 prelegentów
 • 1 120 uczestników

Cykl wydarzeń edukacyjnych wpisujących się w podejmowane przez Wyższą Szkołę Humanitas działania propagujące wysoką jakość kształcenia, wspierające rozwój edukacji i lokalnego szkolnictwa. Adresowany przede wszystkim do dyrektorów szkół i placówek oświatowych, jak również do Naczelników Wydziałów Edukacji w gminach woj. śląskiego. Zainaugurowany w roku 2015 przez Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń WSH, w listopadzie 2018 roku włączony do zadań ODN Humanitas. Z tematyką i relacjami z dotychczas zrealizowanych w ramach cyklu konferencji możecie się Państwo zapoznać na dedykowanej mu podstronie.

 

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
 • ponad 13 000 przeszkolonych nauczycieli

Ponieważ organizowane przez Dział Szkoleń WSH szkolenia doskonalące nauczycieli cieszyły się dużym powodzeniem wśród szkół i placówek oświatowych woj. śląskiego, WSH we wrześniu 2018 r. powołała do życia Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Humanitas. To co wyróżniało Dział Szkoleń WSH, a teraz wyróżnia ODN Humanitas to: szeroka, na bieżąco aktualizowana i odświeżana oferta tematyczna, elastyczność w tworzeniu warsztatów pod konkretne potrzeby danej placówki, skrupulatnie dobrane grono specjalistów - ekspertów praktyków. Zapraszamy do zapoznania się z bieżącą ofertą oraz do kontaktu z ODN Humanitas, również w celu stworzenia dla Państwa placówki szkolenia "szytego na miarę" :)

Instytut Innowacyjnej Edukacji

Tworzą go specjaliści - praktycy, którzy od wielu lat, z sukcesami działają na rzecz unowocześnienia polskiej oświaty. Do zadań Instytutu należą m. in.: aktywna działalność na rzecz społeczeństwa w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych w procesie edukacji całożyciowej; współpraca z instytucjami wspierającymi rozwój kompetencji cyfrowych społeczeństwa, czy tworzenie sieci współpracy instytucji oświatowych podejmujących aktywną działalność na rzecz rozwoju kompetencji oczekiwanych w cyfrowym świecie. Więcej informacji nt. działaności Instytutu znajduje się na stronie www Instytutu

Projekty edukacyjne dofinansowywane z funduszy UE
 • 36 projektów
 • 38,5 mln zł wartość
 • 35,5 mln zł pozyskanego dofinansowania

Od 2016 roku WSH realizuje 36 projektów edukacyjnych. Tylko w roku 2018 rozpoczęto realizację 14 projektów, w ramach których wsparciem obejmowane są głównie szkoły, przedszkola, nauczyciele, uczniowie (RPO WSL 2014-2020; PO Polska Cyfrowa 2014-2020, RPO WM 2014-2020), jak również studenci oraz osoby dorosłe pragnące podnieść swoje kwalifikacje na rynku pracy (PO Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020). Szczegółowe opisy projektów znajdują się na dedykowanej tej sferze działalności WSH podstronie.

Eksperci Programowania
 • 7 projektów
 • 57 gmin
 • 221 szkół
 • 800 nauczycieli
 • 11 100 uczniów
 • 3 000 000 zł = wartość zakupionego sprzętu dla szkół

To cykl projektów, w których nauczyciele zdobywają umiejętności z zakresu efektywnego wykorzystywania narzędzi informatycznych w edukacji wczesnoszkolnej, a uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych uczą się podstaw programowania z użyciem programów Scratch, Scratch Jr lub Baltie, zaś na zajęciach z użyciem maty edukacyjnej i klocków LEGO WeDo 2.0 rozwijają:

 • kompetencje informatyczne,
 • myślenie komputacyjne,
 • zdolność do kreatywnego rozwiązywania problemów
 • i myślenia algorytmicznego.

Więcej o projektach można przeczytać na stronie Ekspertów programowania

Placówka Oświatowa Azylem Bezpieczeństwa

to program opracowany przez WSH w trosce o zapewnienie warunków umożliwiających konstruowanie w placówkach oświatowych kompleksowych systemów bezpieczeństwa, dostosowanych do indywidualnych potrzeb każdej z nich, celem zapewnienia możliwie najlepszej ochrony zarówno uczniom, jak i nauczycielom. Oparty na założeniach profilaktyki systemowej, zakłada, że nie ma uniwersalnych systemów bezpieczeństwa, odpowiadających potrzebom wszystkich placówek oświatowych. Więcej o programie, jego założeniach i etapach możecie Państwo przeczytać na podstronie Programu. Zachęcamy do kontaktu z nami celem skonstruowania założeń realizacyjnych dostosowanych do indywidualnych potrzeb Państwa Placówki, czy też sieci placówek w Państwa Gminie.

Warunki rekrutacji

 

Zapisz się na studia

1. Wypełnij kwestionariusz online 

2. Skompletuj następujące dokumenty:

 • kwestionariusz zostanie wydrukowany przez pracownika rekrutacji podczas składania dokumentów na studia,
 • kserokopia dyplomu (w przypadku kandydatów na studia II stopnia),
 • dwa podpisane kolorowe zdjęcia do legitymacji studenckiej, rozmiar 3,5 cm x 4,5 cm (zgodnie z wymogami dla dowodu osobistego),
 • do wglądu dowód osobisty,
 • potwierdzenie dokonania wymaganych wpłat.

3. Dokonaj opłat za studia:​
(wpłat należy dokonywać z wpisanym czytelnie imieniem, nazwiskiem oraz adresem)

 • opłata za legitymację studencką - 22 zł,
 • opłata rekrutacyjna - 85 zł,
 • I rata czesnego, bądź wpłata z góry za cały semestr lub rok
 • opłata wpisowa 400 zł (sprawdź kiedy opłata wpisowa nie obowiązuje).

  KONTO

  Wyższa Szkoła Humanitas
  ING Bank Śląski S.A. II Oddział w Sosnowcu
  24 1050 1360 1000 0008 0337 9932

4. Przyjdź do punktu rekrutacyjnego w Wyższej Szkole Humanitas z kompletem wyżej wymienionych dokumentów.

5. Na miejscu otrzymasz umowę o warunkach płatności za usługi edukacyjne - tutaj możesz zapoznać się z jej wzorem


Po jej podpisaniu, jesteś przyjęty na studia. Gratulujemy!
W razie pytań zachęcamy do kontaktu!

Punkt Rekrutacyjny
ul. Kilińskiego 43, Sosnowiec
tel. 032 - 36 - 31 - 206
e-mail: rekrutacja@humanitas.edu.pl