Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Andragogika

O kierunku

Cel studiów:

Celem studiów jest wyposażenie uczestników w wiedzę i kompetencje z zakresu andragogiki, które umożliwiają organizowanie w profesjonalny sposób przedsięwzięć edukacyjnych dla osób dorosłych.

Adresaci:

Ofertę studiów dedykujemy w szczególności osobom, które ze względu na zajmowane stanowisko i wykonywany zawód chcą pogłębić i usystematyzować swoją wiedzę, ale również nauczycielom i absolwentom wyższych uczelni planującym karierę zawodową w charakterze trenera, wykładowcy, szkoleniowca, nauczyciela w placówkach prowadzących edukację osób dorosłych
(zarówno w formach szkolnych jak i pozaszkolnych).

Uzyskane kwalifikacje:

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych dające uprawnienia do nauczania i prowadzenia różnych form kształcenia ludzi dorosłych. Uzyskane kwalifikacje są wymagane przy organizacji szkoleń z ramienia Ośrodka Rozwoju Edukacji, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty czy innych publicznych oraz prywatnych instytucjach organizujących szkolenia.

 Kadra dydaktyczna: 

Kadrę dydaktyczną stanowią pracownicy naukowi Wyższej Szkoły Humanitas oraz specjaliści z wyższych uczelni o uznanym autorytecie w dziedzinach objętych zakresem studiów. Oprócz zajęć wykładowych, prowadzone będą zajęcia aktywizujące.​​ ​​​​​​​

Program

Program:

Program obejmuje m.in. poniższe zagadnienia:

 • Podstawy wiedzy z zakresu andragogiki
 • Dydaktyka nauczania dorosłych
 • Praca z grupą
 • Organizacja procesu doskonalenia osób dorosłych
 • Prawo oświatowe
 • Higiena i emisja głosu
 • Diagnoza potrzeb w zakresie edukacji dorosłych
 • Praca socjalna z dorosłymi
 • Psychologia rozwojowa dorosłych
 • Warsztaty z zakresu komunikacji społecznej
 • Metody kształcenia na odległość z wykorzystaniem nowoczesnych technologii
 • Praktyka pedagogiczna

Czas trwania studiów
2 semestry, 180 godzin dydaktycznych + 60 godzin praktyki pedagogicznej + 60 godzin pracy edukatorskiej w szkołach  np. szkolenia rad pedagogicznych lub placówkach organizujących kształcenie dorosłych np. uczelnie, placówki doskonalenia nauczycieli, placówki i firmy prowadzące kształcenie ustawiczne.

Organizacja zajęć:
Zajęcia realizowane są w ciągu weekendowych zjazdów w soboty i niedziele (maksymalnie dwa razy w miesiącu od około godz. 8.00 do 16.30) oraz dodatkowo w zależności od naboru: 
zimowy - jeden tydzień ferii zimowych (od poniedziałku do piątku, od około godz. 8.00 do 16.30); 
wiosenny- pierwszy tydzień wakacji (od poniedziałku do piątku, od około godz. 8.00 do 16.30).

Warunki zaliczenia:
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych  jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć, uzyskanie ocen pozytywnych z egzaminów i zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów oraz zdanie egzaminu końcowego.

Dokument potwierdzający ukończenie studiów:
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Kontakt:
tel.: 32 363-12-35
e-mail: podyplomowekwalifikacyjne@humanitas.edu.pl

ZAPISZ SIĘ

Opłaty

Atuty:

 • Niezmienne czesne
 • Brak dodatkowych opłat (np. za materiały szkoleniowe, egzaminy, egzamin dyplomowy)
 • Brak opłaty wakacyjnej
 • Możliwość płatności w ratach (nie powoduje zwiększenia ceny studiów)
Wariant płatności Płatność w 8 ratach Platność w 2 ratach Cena studiów
Cena regularna 362,50 zł 1 450 zł 2 900 zł
Absolwenci  i studenci Humanitas
(30% mniej)
253,75 zł 1 015 zł 2 030 zł
Promocja „Im wcześniej tym lepiej” (1 000 zł mniej do 30 maja 2019 r.) 237,50 zł  950 zł 1 900 zł