Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Arteterapia

O kierunku

kajros

Kierunek uzyskał rekomendację Stowarzyszenia Arteterapeutów Polskich "Kajros"

Cel studiów:

   Arteterapia, czyli terapia przez sztukę to zjawisko od dawna znane. W niektórych krajach np. w Stanach Zjednoczonych arteterapeuta to osobny zawód do którego wykonywania wymagane jest profesjonalne przygotowanie. Odpowiednie kwalifikacje w pracy z ludźmi są niezmiernie ważne, zwłaszcza że są to nierzadko ludzie w kryzysie. Warsztat arteterapeuty polegający na łączenia różnych form sztuki w celu leczniczego oddziaływania wymaga odpowiedzialnego posługiwania się "narzędziami",w przeciwnym razie może zaszkodzić tym którym powinno się pomóc. 

   Celem studiów jest zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy dotyczącej zastosowania sztuki w procesie terapeutycznym. Słuchacze nabędą umiejętności i kompetencje w zakresie prowadzenia arteterapii z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Poznają terapię przez sztukę jako metodę leczenia, a także rozwoju. Zostaną zapoznani z podejściem rozwojowym, medycznym, a także klinicznym w arteterapii.  Szczególny nacisk podczas studiów zostanie położny na zdobycie umiejętności praktycznych w obszarze wykorzystania technik i programów arteterapeutycznych, a także prowadzenia dialogu arteterapeutycznego.

Adresaci:

 • Osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych: I,II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich

a zwłaszcza: 

 • Absolwenci studiów z psychologii, pedagogiki, socjologii, teologii   
 • Absolwenci studiów artystycznych, medycznych, terapeutycznych  
 • Absolwenci kierunków nauczycielskich posiadający przygotowanie pedagogiczne

Atuty:

 • Kierunek (jako jeden z trzech w Polsce) uzyskał rekomendację Stowarzyszenia Arteterapeutów Polskich „Kajros”  
 • Wśród prowadzących zajęcia są certyfikowani arteterapeuci, superwizorzy arteterapii  SAP Kajros, a także psychologowie i psychoterapeuci pracujący w różnych nurtach
 • Zajęcia prowadzone są metodami warsztatowymi 
 • Możliwość zdobycia dodatkowych certyfikatów (Teatr Terapeutyczny, drama, kurs podstaw arteterapii rozwojowej, arteterapii klinicznej, biblioterapii)

Absolwent studiów:

 • Będzie potrafił zastosować arteterapię w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi  
 • Pozna zasady i możliwości prowadzenia diagnozy arteterapeutycznej i procesu terapeutycznego w oparciu o najnowszą wiedzę   
 • Będzie znał możliwości wykorzystania terapii przez sztukę z osobami z niepełnosprawnościami, zaburzeniami zdrowia psychicznego, autyzmem, zespołem Aspergera, dziećmi i młodzieżą przejawiającą trudności w zachowaniu, a także zagrożoną niedostosowaniem społecznym   
 • Będzie wiedział w jaki sposób przeprowadzić arteterapię w ramach zajęć wczesnego wspomagania rozwoju, rewalidacji, a także pracy indywidualnej z klientem w gabinecie terapeutycznym

   Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych uprawnia do ubiegania się o certyfikat arteterapeuty w jednym ze stowarzyszeń, do ubiegania się o praktyki, staże w placówkach klinicznych realizujących program arteterapii.​
Po otrzymaniu świadectwa ukończenia studiów podyplomowych Arteterapia słuchacz będzie przygotowany do prowadzenia diagnozy funkcjonowania podopiecznych oraz planowania i prowadzenia zajęć z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi przejawiającymi różnorodne dysfunkcje zarówno psychofizyczne jak i społeczne. Studia przygotowują do prowadzenia zajęć z arteterapii w placówkach prowadzonych przez: służbę zdrowia, resort edukacji, samorządy, organizacje pozarządowe.

Formy pracy:

 • metody praktyczne, aktywizujące, eksponujące  
 • case study
 • projekt arteterapeutyczny 

 

Program

Program:

 • Wstęp do arteterapii
 • Biblioterapia
 • Filmoterapia
 • Choreoterapia
 • Muzykoterapia
 • Teatroterapia
 • Terapia przez sztuki wizualne
 • Fototerapia
 • Drama
 • Pedagogika zabawy
 • Praca z ciałem
 • Warsztat kreatywności
 • Trening umiejętności interpersonalnych
 • Wybrane  zagadnienia z anatomii i fizjologii
 • Podstawowe zagadnienia psychopedagogiki twórczości
 • Podstawy psychologii rozwojowej i osobowości
 • Elementy psychopatologii
 • Elementy psychoterapii
 • Podstawowe zagadnienia psychologii społecznej
 • Metodyka pracy w arteterapii
 • Diagnoza w arteterapii
 • Etyka w pracy terapeutycznej
 • Metodologia badań w arteterapii
 • Wybrane zagadnienia z kulturoznawstwa
 • Elementy historii sztuki
 • Projekt arteterapeutyczny

Czas trwania studiów

 • 3 semestry
 • 360 godzin

Organizacja zajęć:
Zajęcia realizowane są maksymalnie dwa razy w tygodniu (środy i czwartki) w godzinach 16.30-20.30
oraz dodatkowo w zależności od naboru: 
zimowy - w jednym tygodniu ferii zimowych (od około godz. 8.00 do 16.30); 
wiosenny - w pierwszym tygodniu wakacji lub w pierwszym tygodniu lipca (od około godz. 8.00 do 16.30).

Studia podyplomowe realizowane przez WSH organizowane będą w formule blended learning (hybrydowej) polegającej na łączeniu zajęć stacjonarnych (odbywających się na terenie uczelni) z zajęciami prowadzonymi w trybie on-line (poprzez platformę ClickMeeting, Zoom), pozwalającymi na uczestnictwo w spotkaniu z każdego miejsca na świecie.

Warunki zaliczenia:
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych  jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć, uzyskanie ocen pozytywnych z egzaminów i zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów oraz zdanie egzaminu końcowego.

Dokument potwierdzający ukończenie studiów:
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE:

tel.:
32 363-12-06
fax.:
32 363-12-07
e-mail:
podyplomowe.rekrutacja@humanitas.edu.pl 
Pokój:
009 (parter)

ZAPISZ SIĘ

Kadra dydaktyczna

Kadra dydaktyczna:

 Głównym celem kadry dydaktycznej na kierunku "Arteterapia" w Wyższej Szkole Humanitas jest wyposażenie uczestników w wysoko ceniony warsztat, stąd program realizują znakomici wykładowcy akademiccy w dziedzinach objętych zakresem studiów. 

dr hab. Anita Stefańska

Pedagog artystyczny, oligofrenopedagog, dyplomowany arteterapeuta. Superwizor arteterapii SAP Kajros.  Instruktor teatralny (wychowanka prof. W. Wilhelma); Prezes Stowarzyszenia Arteterapeutów Polskich KAJROS, członek North American Drama Therapy Association (NADTA). Animator polskiego i międzynarodowego ruchu arteterapii. Autorka ponad 60 autorskich warsztatów z arteterapii i teatroterapii dla pedagogów, psychologów i terapeutów ze Wschodniej i Środkowej Europy. Naukowiec i wykładowca akademicki. Autorka licznych publikacji naukowych. W roku 2019 uczestniczyła w spotkaniu z Karen Pence, Drugą Damą USA,  przedstawiając polską arteterapię.
www.kajros.pl

dr Aleksandra Pyrzyk-Kuta 

Pedagog, surdopedagog, instruktor choreoterapii, terapeuta integracji bilateralnej.Pracuje w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.Absolwentka „Studium Terapii przez Sztukę” w Teatrze Ludowym w Krakowie.Terapii tańcem i ruchem uczyła się pod kierunkiem dr Marzeny Śniarowskiej-Tlatlik, Zuzanny Pędzich, Victorii Day Fox, Agnieszki Sokołowskiej i Izabeli Guzek.Nieustannie doskonali i superwizuje swój warsztat pracy.  Prowadzi sesje arteterapeutyczne dla dzieci z dysfunkcją narządu słuchu i zaburzeniami rozwoju.

dr hab. Wita Szulc
Regionalny Reprezentant ECArTE (European Consortium for Arts Therapies Education) w Polsce. Kierownik Zakładu Arteterapii i Edukacji Wczesnoszkolnej, i  pierwszego w Polsce kierunku studiów licencjackich i podyplomowych „Arteterapia”,  prowadziła (i nadal prowadzi) seminarium doktorskie Arteterapia”, uznane przez ECArTE. Najważniejsze publikacje książkowe: „Kulturoterapia”  Poznań 1988/1994, „Sztuka i terapia” Warszawa 1993, „Muzykoterapia jako przedmiot badań i edukacji”. Lublin 2005, „Arteterapia – narodziny idei, ewolucja teorii, rozwój praktyki” Warszawa 2011, „Kajros i arteterapia. Opowieść autobiograficzna” Warszawa 2013,„.Arteterapia oparta na wiedzy” Legnica 2014

mgr Tomasz Kuta
Psycholog, pedagog, logopeda. Certyfikowany arteterapeuta. Superwizor arteterapii, a także sekretarz Stowarzyszenia Arteterapeutów Polskich Kajros. W stowarzyszeniu kieruje także sekcją arteterapii w podejściu klinicznym.  Od 14 lat prowadzi zajęcia z teatroterapii, choreoterapii i terapii przez ruch dla dzieci i młodzieży. Jest autorem warsztatów arteterapeutycznych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, wykluczonych społecznie, a także zagrożonych wykluczeniem. W 2016 roku, w ramach obchodów "Wrocław 2016. Europejska Stolica Kultury", prowadził zajęcia dla praktyków teatru, krytyków teatralnych, animatorów społecznych, dziennikarzy oraz doktorantów. Autor artykułów naukowych, a także prelegent podczas konferencji poświęconych arteterapii.

Dr Luiza Barańska-Grabara 

Doktor nauk humanistycznych w zakresie historii sztuki. Nauczyciel akademicki. Muzyk, Muzykolożka, [KN1] pianistka, pedagog muzyczny, instruktorka polistymulacji. Specjalności zawodowe: rytmika, rytmoterapia, dźwiękoterapia, emisja głosu, instrumentalistyka, historia muzyki, pedagogika muzyczna.Studiowała w Polsce i za granicą. Absolwentka m.in. Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia, Wyższej Szkoły Pedagogicznej czy Konserwatorium im. Komitasa (Erewań, Armenia). Ukończyła również Autorską Szkołę Wokalną „Laboratorium głosu” w Krakowie, kursy masażu i terapii dźwiękiem wg. metody Petera Hessa oraz liczne szkolenia i warsztaty (muzyczne, wokalne, taneczne, arteterapeutyczne, teorii i krytyki tańca, metodyczne i inne). Jej prace badawcze obejmowały zagadnienia muzyki ormiańskiej, muzyki polskich Ormian oraz polsko-ormiańskich związków muzycznych.Uczestniczy w konferencjach naukowych oraz metodyczno-szkoleniowych wygłaszając referaty i prowadząc prezentacje dydaktyczne. Prowadzi kursy i warsztaty z zakresu wykorzystania rytmu, ruchu i dźwięku w pracy indywidualnej i grupowej w aspekcie rozwojowym i terapeutycznym.

 

Opłaty

Atuty:
 • Niezmienne czesne
 • Brak dodatkowych opłat (np. za materiały szkoleniowe, egzaminy, egzamin końcowy)
 • Brak opłaty wakacyjnej
 • Możliwość płatności w ratach (nie powoduje zwiększenia ceny studiów)

Wariant płatności

Płatność
w 8 ratach

Płatność
w 2 ratach

Cena studiów

Cena regularna

 437,50 zł     

   1 750 zł        

3 500 zł

Absolwenci  i studenci Humanitas
(20% mniej)

350 zł

1 400 zł

2 800 zł

Promocja „Im wcześniej tym lepiej”
(600 zł  mniej do 20 września 2021 r.)

362,50 zł

1 450 zł

2 900 zł

   

Zapisz się

Etapy rekrutacji

1. Wypełnij i wydrukuj kwestionariusz on-line

2.Skompletuj następujące dokumenty:

 • Wydrukowany kwestionariusz (on-line)
 • Kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał dyplomu należy przedstawić do wglądu)
 • Suplement do dyplomu lub akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela (wymagane odnośnie studiów podyplomowych kwalifikacyjnych) 
 • Dowód osobisty (należy przedstawić do wglądu w celu potwierdzenia tożsamości, nie kserować)
 • Potwierdzenie dokonania wymaganych wpłat.

* W przypadku poniższych kierunków od kandydata wymagane są dodatkowe dokumenty:

Logopedia - zaświadczenie od logopedy, foniatry o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu
  logopedy (według dowolnego wzoru).
Psychologia transportu/Psychologia sądowa - kopia świadectwa ukończenia studiów wyższych na kierunku psychologia (oryginał do wglądu przy podpisaniu umowy).

3. Dokonaj opłat za studia:​
(wpłat należy dokonywać z wpisanym czytelnie imieniem, nazwiskiem oraz adresem)

 • opłata rekrutacyjna - 85 zł,


KONTO

Wyższa Szkoła Humanitas
ING Bank Śląski S.A. II Oddział w Sosnowcu
24 1050 1360 1000 0008 0337 99324.  Prześlij zeskanowane dokumenty e – mailem na adres:
podyplomowe.rekrutacja@humanitas.edu.pl

Umowa finansowa jest podpisywana po zweryfikowaniu przesłanych dokumentów przez specjalistę ds. rekrutacji. Termin podpisania umowy ustalany jest maksymalnie do 7 dni od przesłania wszystkich wymaganych dokumentów lub indywidualnie.


5. Na miejscu otrzymasz umowę o warunkach płatności za usługi edukacyjne
.

 • Kandydat wybiera wariant płatności oraz otrzymuje harmonogram wpłat.
 • Płatność za studia dokonywana jest na indywidualne konto. Opłata za studia może być uiszczana w ratach.
 • Cena studiów obejmuje całość kosztów, łącznie z materiałami, zaświadczeniami wydawanymi na wniosek słuchacza oraz świadectwem ukończenia studiów.

Dbając o Państwa, zachowujemy najwyższe standardy bezpieczeństwa w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną.


W razie pytań zachęcamy do kontaktu!

tel.: 32 363-12-27
fax.: 
32 363-12-07
e-mail: podyplomowe.rekrutacja@humanitas.edu.pl
Pokój: 
009 (parter)