Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Etyka i filozofia w szkole

O kierunku

Cel studiów:

​Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do prowadzenia zajęć z zakresu etyki i filozofii do poziomu szkół ponadpodstawowych włącznie. Program studiów realizowany jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 131). 

Adresaci:

Adresatami studiów są absolwenci studiów min. pierwszego stopnia (licencjat) posiadający przygotowanie pedagogiczne.
UWAGA! Do podjęcia nauki na studiach podyplomowych nie jest wymagane zatrudnienie w placówce oświatowej w charakterze nauczyciela.

Uzyskane kwalifikacje:

Studia nadają kwalifikacje.
Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych dające, w połączeniu z pozostałymi wymogami zawartymi w 
Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, uprawnienia do nauczania Etyki.

Kadra dydaktyczna:

Kadrę dydaktyczną stanowią pracownicy naukowi Wyższej Szkoły Humanitas oraz specjaliści z wyższych uczelni o uznanym autorytecie w dziedzinach objętych zakresem studiów.

Program

Program:

Program obejmuje m.in. zagadnienia:

 • Historia filozofii (od starożytności po filozofię najnowszą)
 • Współczesne nurty filozofii
 • Filozoficzne podstawy edukacji i wychowania
 • Elementy logiki pragmatycznej i teorii argumentacji
 • Filozofia nowych mediów
 • Historia etyki
 • Główne koncepcje etyczne
 • Podstawowe kategorie etyki
 • Etyki zawodowe
 • Etyka środowiskowa i Animal studies
 • Trening antydyskryminacyjny
 • Etyka polityczna i społeczna
 • Edukacja globalna - etyka wobec dylematów moralnych współczesności
 • Metody analizy problemów etycznych w literaturze pięknej (I i II etap edukacyjny, literatura dziecięca)
 • Dydaktyka nauczania etyki (I,II,III, IV etap edukacyjny)
 • Nauczanie analizy tekstu filozoficznego
 • Kultura logiczna w nauczaniu etyki i filozofii
 • Metody analizy problemów filozoficznych i etycznych w literaturze pięknej (gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne)
 • Dydaktyka nauczania filozofii (I,II,III,IV etap edukacyjny)
 • Założenia podstawy programowej nauczania filozofii i etyki
 • Praktyka

Czas trwania studiów
2 semestry, 350 godzin dydaktycznych + 60 godzin praktyk

Organizacja zajęć:
Zajęcia realizowane są w ciągu weekendowych zjazdów w soboty i niedziele (maksymalnie dwa razy w miesiącu od około godz. 8.00 do 16.30) oraz dodatkowo w zależności od naboru: 
zimowy - jeden tydzień ferii zimowych (od poniedziałku do piątku, od około godz. 8.00 do 16.30); 
wiosenny- pierwszy tydzień wakacji (od poniedziałku do piątku, od około godz. 8.00 do 16.30).

Warunki zaliczenia:
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych  jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć, uzyskanie ocen pozytywnych z egzaminów i zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów oraz zdanie egzaminu końcowego.

Dokument potwierdzający ukończenie studiów:
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Kontakt:
tel.: 32 363-12-35
e-mail: podyplomowekwalifikacyjne@humanitas.edu.pl

ZAPISZ SIĘ

Opłaty

Atuty:

 • Niezmienne czesne
 • Brak dodatkowych opłat (np. za materiały szkoleniowe, egzaminy, egzamin dyplomowy)
 • Brak opłaty wakacyjnej
 • Możliwość płatności w ratach (nie powoduje zwiększenia ceny studiów)
Wariant płatności Płatność w 8 ratach Platność w 2 ratach Cena studiów
Cena regularna 350 zł 1 400 zł 2 800 zł
Absolwenci  i studenci Humanitas
(30% mniej)
245 zł 980 zł 1 960 zł
Promocja „Im wcześniej tym lepiej” (1 000 zł mniej do 30 maja 2019 r.) 225 zł 900 zł 1 800 zł