Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Informatyka i technika

O kierunku

Cel studiów:

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w specjalistyczną wiedzę z zakresu informatyki i techniki. Program studiów opracowano kładąc nacisk na nowoczesne technologie, ale także na aspekty praktyczne związane z metodyką pracy nauczyciela.

Adresaci:

Adresatami studiów są absolwenci studiów min. pierwszego stopnia (licencjat) posiadający przygotowanie pedagogiczne.
UWAGA! Do podjęcia nauki na studiach podyplomowych nie jest wymagane zatrudnienie w placówce oświatowej w charakterze nauczyciela.

Uzyskane kwalifikacje:

Studia nadają kwalifikacje.
Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych dające, w połączeniu z pozostałymi wymogami zawartymi w 
Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, uprawnienia do nauczania Techniki  i Informatyki do poziomu szkół ponadpodstawowych włącznie.

Kadra dydaktyczna:

Kadrę dydaktyczną stanowią pracownicy naukowi Wyższej Szkoły Humanitas oraz specjaliści z wyższych uczelni o uznanym autorytecie w dziedzinach objętych zakresem studiów. Oprócz zajęć wykładowych, prowadzone będą zajęcia aktywizujące.

Program

Program:

Moduł - Technika:

 • Nauka o materiałach
 • Inżynieria wytwarzania
 • Konstrukcja maszyn - podstawy
 • Mechanika - podstawy
 • Elektronika i elektrotechnika
 • Mechatronika - podstawy
 • Robotyzacja i automatyzacja procesów technologicznych
 • Robotyka i automatyka
 • Elementy grafiki inżynierskiej
 • Główne zagadnienia z zakresu historii techniki
 • Dydaktyka techniki

Moduł - Informatyka:

 • Wprowadzenie do informatyki
 • Systemy operacyjne
 • Programy użytkowe:
 • a) edytory tekstów
 • b) arkusze kalkulacyjne
 • c) programy graficzne
 • Prezentacje multimedialne
 • Programowanie
 • Sieci komputerowe i systemy operacyjne
 • Ergonomia i organizacja pracy
 • Dydaktyka informatyki
 • Metodyka nauczania informatyki
 • Algorytmy i struktury danych

Czas trwania studiów
3 semestry, 520 godzin dydaktycznych + 120 godzin praktyk (60 godzin praktyk z zakresu przedmiotu informatyka+60 godzin praktyk z zakresu przedmiotu technika)
Część zajęć odbywa się na platformie Moodle.

Realizacja zajęć w naborze wiosennym: marzec 2019 r. do czerwiec 2020 r.
Realizacja zajęć w naborze zimowym: październik 2019 r. do marzec 2021 r.

Organizacja zajęć:
Zajęcia realizowane są w ciągu weekendowych zjazdów w soboty i niedziele (maksymalnie dwa razy w miesiącu od około godz. 8.00 do 16.30) oraz dodatkowo w zależności od naboru: 
zimowy - jeden tydzień ferii zimowych (od poniedziałku do piątku, od około godz. 8.00 do 16.30); 
wiosenny- pierwszy tydzień wakacji (od poniedziałku do piątku, od około godz. 8.00 do 16.30).

Warunki zaliczenia:
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych  jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć, uzyskanie ocen pozytywnych z egzaminów i zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów oraz zdanie egzaminu końcowego.

Dokument potwierdzający ukończenie studiów:
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Kontakt:
tel.: 32 363-12-35
e-mail: podyplomowekwalifikacyjne@humanitas.edu.pl

ZAPISZ SIĘ

Opłaty

Atuty:

 • Niezmienne czesne
 • Brak dodatkowych opłat (np. za materiały szkoleniowe, egzaminy, egzamin dyplomowy)
 • Brak opłaty wakacyjnej
 • Możliwość płatności w ratach (nie powoduje zwiększenia ceny studiów)
Wariant płatności Płatność w 8 ratach Platność w 2 ratach Cena studiów
Cena regularna 487,50 zł 1 950 zł 3 900 zł
Absolwenci  i studenci Humanitas
(30% mniej)
341,25 zł 1 365 zł 2 730 zł
Promocja „Im wcześniej tym lepiej” (1 000 zł mniej do 30 maja 2019 r.) 362,50 zł 1 450 zł 2 900 zł