Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Pedagogika pracy opiekuńczo-wychowawczej

O kierunku

Cel studiów:

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, wykształcenie umiejętności diagnostycznych, wychowawczych i terapeutycznych przydatnych w pracy z dziećmi i młodzieżą. Słuchacze uzyskają wiedzę z zakresu: umiejętności organizowania opieki i systemów opiekuńczych w środowisku lokalnym, analizy i diagnozy sytuacji społecznej, umiejętności wsparcia i interwencji w sytuacjach opiekuńczych i socjalnych, metodyki pracy socjalnej w rodzinie, środowisku i z indywidualnym przypadkiem, metodyki pedagogiki opiekuńczo wychowawczej.

Adresaci:

Adresatami studiów są absolwenci studiów min. pierwszego stopnia (licencjat) posiadający przygotowanie pedagogiczne.
UWAGA! Do podjęcia nauki na studiach podyplomowych nie jest wymagane zatrudnienie w placówce oświatowej w charakterze nauczyciela.

Uzyskane kwalifikacje:

Studia nadają kwalifikacje.
Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych dające, w połączeniu z pozostałymi wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, kwalifikacje do pracy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, internatach i świetlicach szkolnych, w administracji terenowej na stanowiskach organizatorów opieki nad dzieckiem oraz na stanowisku pedagoga szkolnego.

Kadra dydaktyczna:

Kadrę dydaktyczną stanowią pracownicy naukowi Wyższej Szkoły Humanitas, pracownicy dydaktyczni Uniwersytetu Śląskiego oraz pedagodzy z długoletnim stażem, zajmujący się na co dzień instytucjonalną formą opieki i wychowania.

 

 

Program

Program:

 • Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza
 • Metodyka pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej
 • Etyka pracy pedagogicznej Interwencja kryzysowa Lokalny system polityki społecznej
 • Doradztwo zawodowe
 • Metodyka pracy socjalnej
 • Terapia w pracy opiekuńczo – wychowawczej
 • Strategiczna praca socjalna i opiekuńcza
 • Organizacja i promocja sieci wsparcia społecznego
 • Organizacja, promocja i prowadzenie opieki zastępczej
 • Diagnoza w pracy opiekuńczo - wychowawczej
 • Pedagogika społeczna
 • Podstawy prawne pedagogiki opiekuńczo- wychowawczej
 • Polityka społeczna Procesy grupowe i techniki socjoterapeutyczne
 • Profilaktyka społeczna i resocjalizacja
 • Psychologia rozwojowa z elementami psychologii klinicznej
 • Psychologia społeczna z elementami psychopatologii
 • Systemowe rozwiązania i strategie lokalnej sieci wsparcia
 • Metodyka pracy z rodziną
 • Warsztaty umiejętności społecznych w pracy opiekuńczo – wychowawcze
 • Trening interwencji socjalnej
 • Trening terapeutyczny
 • Trening wychowawczy
 • Trening komunikacyjny
 • Wsparcie i interwencja w rodzinie
 • Wybrane zagadnienia metodyki pracy z rodziną
 • Metodyka pracy z indywidualnym przypadkiem
 • Metodyka pracy w środowisku otwartym
 • Opieka nad osobą starszą
 • Praktyka 

Czas trwania studiów
2 semestry, 350 godzin dydaktycznych + 60 godzin praktyk

Organizacja zajęć:
Zajęcia realizowane są w ciągu weekendowych zjazdów w soboty i niedziele (maksymalnie dwa razy w miesiącu od około godz. 8.00 do 16.30) oraz dodatkowo w zależności od naboru: 
zimowy - jeden tydzień ferii zimowych (od poniedziałku do piątku, od około godz. 8.00 do 16.30); 
wiosenny- pierwszy tydzień wakacji (od poniedziałku do piątku, od około godz. 8.00 do 16.30).

Warunki zaliczenia:
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych  jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć, uzyskanie ocen pozytywnych z egzaminów i zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów oraz zdanie egzaminu końcowego.

Dokument potwierdzający ukończenie studiów:
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Kontakt:
tel.: 32 363-12-35
e-mail: podyplomowekwalifikacyjne@humanitas.edu.pl

ZAPISZ SIĘ

Opłaty

Atuty:

 • Niezmienne czesne
 • Brak dodatkowych opłat (np. za materiały szkoleniowe, egzaminy, egzamin dyplomowy)
 • Brak opłaty wakacyjnej
 • Możliwość płatności w ratach (nie powoduje zwiększenia ceny studiów)
Wariant płatności Płatność w 8 ratach Platność w 2 ratach Cena studiów
Cena regularna 362,50 zł 1 450 zł 2 900 zł
Absolwenci  i studenci Humanitas
(30% mniej)
253,75 zł 1 015 zł 2 030 zł
Promocja „Im wcześniej tym lepiej” (1 000 zł mniej do 30 maja 2019 r.) 237,50 zł  950 zł 1 900 zł