Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Podstawy przedsiębiorczości

O kierunku

Cel studiów:

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę dotyczącą mechanizmów funkcjonowania jednostek gospodarczych oraz rynku, a także wybranych zagadnień z dziedziny komunikacji interpersonalnej i technik negocjacyjnych. Program studiów jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 131.).

Adresaci:

Adresatami studiów są absolwenci studiów min. pierwszego stopnia (licencjat) posiadający przygotowanie pedagogiczne.
UWAGA! Do podjęcia nauki na studiach podyplomowych nie jest wymagane zatrudnienie w placówce oświatowej w charakterze nauczyciela.

Uzyskane kwalifikacje:

Studia nadają kwalifikacje.
Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych dające, w połączeniu z pozostałymi wymogami zawartymi w 
Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, uprawnienia do nauczania Podstaw przedsiębiorczości.

Kadra dydaktyczna:

Kadrę dydaktyczną stanowią pracownicy naukowi Wyższej Szkoły Humanitas oraz specjaliści z wyższych uczelni o uznanym autorytecie w dziedzinach objętych zakresem studiów. Oprócz zajęć wykładowych, prowadzone będą zajęcia aktywizujące.

Program

Program studiów:

Program studiów obejmuje m.in. zagadnienia z obszarów:

 • Rola przedsiębiorczości i elementarne pojęcia z zakresu podstaw przedsiębiorczości
 • Gospodarka rynkowa i powiązania między jej podmiotami
 • Rola państwa w procesach gospodarczych
 • Rola pieniądza i rynków finansowych w gospodarce, funkcjonowaniu przedsiębiorstw i życiu człowieka
 • Podatki i wybrane elementy prawa podatkowego
 • Ubezpieczenia w działalności gospodarczej i życiu człowieka
 • Rynek pracy
 • Kariera zawodowa,poszukiwanie pracy, rozmowa kwalifikacyjna
 • Prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy
 • Zasady funkcjonowania przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej
 • Procedury rejestracji i likwidacji działalności gospodarczej
 • Biznesplan
 • Etyka w biznesie
 • Innowacyjne modele biznesowe
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
 • Rola marketingu w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa
 • Technologie informatyczne w nauczaniu przedsiębiorczości
 • Dydaktyka oraz metodyka podstaw przedsiębiorczości
 • Praktyka pedagogiczna w ramach nauczania przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości

Czas trwania studiów
2 semestry, 350 godzin dydaktycznych + 60 godzin praktyk.

Organizacja zajęć:
Zajęcia realizowane są w ciągu weekendowych zjazdów w soboty i niedziele (maksymalnie dwa razy w miesiącu od około godz. 8.00 do 16.30) oraz dodatkowo w zależności od naboru: 
zimowy - jeden tydzień ferii zimowych (od poniedziałku do piątku, od około godz. 8.00 do 16.30); 
wiosenny- pierwszy tydzień wakacji (od poniedziałku do piątku, od około godz. 8.00 do 16.30).

Warunki zaliczenia:
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych  jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć, uzyskanie ocen pozytywnych z egzaminów i zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów oraz zdanie egzaminu końcowego.

Dokument potwierdzający ukończenie studiów:
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Kontakt:
tel.: 32 363-12-35
e-mail: podyplomowekwalifikacyjne@humanitas.edu.pl

ZAPISZ SIĘ

Opłaty

Atuty:

 • Niezmienne czesne
 • Brak dodatkowych opłat (np. za materiały szkoleniowe, egzaminy, egzamin dyplomowy)
 • Brak opłaty wakacyjnej
 • Możliwość płatności w ratach (nie powoduje zwiększenia ceny studiów)
Wariant płatności Płatność w 8 ratach Platność w 2 ratach Cena studiów
Cena regularna 337.50 zł 1 350 zł 2 700 zł
Absolwenci  i studenci Humanitas
(30% mniej)
236.25 zł 945 zł 1 890 zł
Promocja „Im wcześniej tym lepiej” (1 000 zł mniej do 30 maja 2019 r.) 215.50 zł 850 zł 1 700 zł